Odluka o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnine oznake k. č. br. 1193/3, k. o. Pakrac

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) i čl. 2 te čl. 4. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/10), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na  6. sjednici održanoj 28. ožujka 2022. g., donijelo je

 

ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnine oznake k. č. br. 1193/3, k. o. Pakrac

 

PREDMET PRODAJE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za prodaju nekretnine oznake k. č. br. 1193/3, ORANICA, površine 15876 m2, upisane u zk. ul. br. 3597, k. o. Pakrac.

Nekretnina iz stavka 1. ovog članka u naravi je neizgrađeni dio građevinskog područja gospodarske zone „Pakrac 5“ (izdvojeno građevinsko područje izvan naselja).

 

POČETNA CIJENA NEKRETNINE

 

Članak 2.

Za nekretninu iz čl. 1. ove Odluke utvrđuje se početna cijena u iznosu od 601.382,88 kune.

Kupac nekretnine iz čl. 1. ove Odluke obvezan je, pored kupoprodajne cijene, platiti i trošak izrade procjembenog elaborata o tržišnoj vrijednosti predmetne nekretnine u iznosu od 3.750,00 kuna.

Tržišna vrijednost nekretnine iz čl. 1. ove Odluke utvrđena je po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina, Ani Bunčić, ing. građ., procjembenim elaboratom br. 07/2022,od 1. veljače 2022. g.

 

UVJETI PRODAJE           

      

Članak 3.

Postupak prodaje nekretnine vrši se putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su sposobne biti nositelji prava vlasništva na nekretninama na području Republike Hrvatske.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

Odabrani ponuditelj dužan se je u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

Kupoprodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, a koja ispunjavaju sve uvjete natječaja, ponude isti iznos kupoprodajne cijene, pravo prvenstva ima ponuditelj koji kupuje nekretninu u svrhu izgradnje poslovne građevine trgovačke namjene. Pravo prvenstva dokazuje se prilaganjem idejnog rješenja planiranog objekta zajedno s popratnim sadržajem.

Grad Pakrac ne odgovara za uvjete gradnje ili ograničenja u pogledu određenih uvjeta  gradnje koji se odnose na nekretninu, a koji mogu proizaći iz odgovarajućih zakonskih propisa ili odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije.

Eventualna izmještanja instalacija i priključaka koje su teret na predmetnoj nekretnini, kupac nekretnine dužan je izvršiti o svom trošku u skladu s posebnimuvjetima nadležnih pravnih osoba.

 

NAČIN PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

 

Članak 4.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu nekretnine platiti jednokratno, u roku 90 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Grad Pakrac izdat će kupcu ispravu podobnu za upis prava vlasništva nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

PRAVA I OBVEZE KUPCA

 

Članak 5.

Kupac je dužan na nekretnini iz čl. 1. ove Odluke izgraditi građevinu sukladno namjeni utvrđenoj Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/07, 2/12 , 3/15, 8/21).

Kupac je dužan započeti s građenjem građevine iz stavka 1. ovog članka u roku 2 godine od dana potpisa kupoprodajnog ugovora.

Kupac je dužan izgraditi građevinu iz stavka 1. ovog članka u roku 3 godine od dana potpisa kupoprodajnog ugovora.

Kupac je dužan staviti građevinu iz stavka 1. ovog članka u funkciju, odnosno započeti obavljati djelatnost u roku 3 godine od dana potpisa kupoprodajnog ugovora.

Ako kupac ne izradi građevinu i ne stavi istu u funkciju  sukladno stavku 1., 2., 3. i 4. ovog članka, prodavatelj može raskinuti ugovor bez ikakvog obeštećenja za uloženo te zadržava iznos od 25% od kupoprodajne cijene.

 

JAMČEVINA

 

Članak 6.

Za kupnju zemljišta plaća se jamčevina u iznosu od 10 % (deset posto) od utvrđene početne cijene. Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.

Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 7.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 8.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 9.

Gradonačelnica zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 943-01/22-01/8
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
U Pakracu, 28. ožujka 2022.g