Odluka o osiguranju sredstava za nabavu: „Realizacija stalne izložbe i opremanja interijera (Izgradnja i opremanje Spahijskog podruma)“

Na temelju članka 298. stavka 1. točke 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 7. sjednici održanoj 14. lipnja 2022. godine, donosi

 

O D L U K U
o osiguranju sredstava za nabavu:  „Realizacija stalne izložbe i opremanja interijera (Izgradnja i opremanje Spahijskog podruma)“

 

Članak 1.

U Proračunu Grada Pakraca osigurat će se sredstva za nabavu: „Realizacija stalne izložbe i opremanja interijera (Izgradnja i opremanje Spahijskog podruma)“, evidencijski broj nabave: NVV 1/22, u iznosu do 11.500.000,00 kuna.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 402-08/22-01/27
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g