Odluka o sufinanciranju udžbenika učenicima Srednje škole Pakrac

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, bacc. admin. publ, dana 09. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU O SUFINANCIRANJU UDŽBENIKA UČENICIMA SREDNJE ŠKOLE PAKRAC

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju mjera i aktivnosti za povećanje interesa učenika za upise u obrazovne programe Srednje škole Pakrac, poticanje štednje i solidarnosti te zaštite okoliša.

Članak 2.

Kao mjera članka 1. ove Odluke određuje se dodjela bespovratnih sredstava Srednjoj školi Pakrac za nabavku obveznih udžbenika za potrebe redovitog školovanja u srednjim školama prema Konačnoj listi odabranih udžbenika iz Kataloga obveznih udžbenika koje odobrava ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje bez pripadajućih nastavnih sredstava, a za obrazovne programe opća gimnazija i građevinski tehničar.

Članak 3.

Kriteriji, uvjeti, postupak i dinamika za provedbu mjera iz ove Odluke propisat će se posebnim sporazumom Grada Pakraca i Srednje škole Pakrac.

Članak 4.

Sredstava za provedbu ove Odluke osigurati će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

G R A D O N A Č E L N I C A

KLASA: 602-03/21-01/01
URBROJ: 2162-02/01-21-02
Pakrac, 12. srpnja 2021. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga Grada Pakraca

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), članka 7. Odluke o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih i nefinancijskih podrški udrugama Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/15), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 121/14) ,Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15) i Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ broj 37/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O FINANCIRANJU UDRUGA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Pravilniku o financiranju udruga Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/15, 1/20), mijenja se članak 14. i sada glasi:

„Članak 14.

Financijska sredstva proračuna Grada dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno izravno, samo u iznimnim slučajevima i to:

  • kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,
  • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja ima isključivu nadležnost u području djelovanja za koje se financijska sredstva dodjeljuju i na temelju posebnih zakona,
  • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom  dodijeljene određene javne ovlasti,
  • kada se prema mišljenju Povjerenstva, u čijem radu sudjeluju predstavnici nadležnog upravnog tijela, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga,
  • kada je to propisano posebnim propisom.“

Članak 2.

Čl. 18, mijenja se i sada glasi:

„Članak 18.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije se popunjavaju putem računala te šalju elektronskim oblikom na e-mail adresu navedenu u tekstu natječaja, ili u papirnatom obliku.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom organizacije.

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u pisarnici Grada), uz napomenu (ne otvaraj – naziv natječaja).

Sva propisana dokumentacija u elektronskom obliku, treba biti potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa ili projekta te na zahtjev davatelja financijskih sredstava dostavljaju se u izvorniku.“

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

G R A D O N A Č E L N I C A

KLASA:007-01/21-01/28
URBROJ:2162-30-1/03-21-2
Pakrac, 15. srpnja 2021. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r