Odluka o iznosu zakupnine za javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište

Na temelju odredbi članaka 5. i 6. Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 6/06) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 4/09), gradonačelnik Grada Pakraca dana 15. prosinca donosi ODLUKU o iznosu zakupnine za javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište Članak 1. Iznos zakupnine za javne površine i neizgrađena građevinska zemljišta koja se daju u zakup za postavljanje i naprava privremenog karaktera,...

Pročitaj više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca

Na temelju čl. 15. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09), čl. 4. Odluke o obavljanju poslova zimske službe i održavanja javne rasvjete na temelju pisanog ugovora u Gradu Pakracu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/03) , zaključka o raspisivanju javnog natječaja za „Održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca u 2010. i 2011. godini (KLASA: 363-01/10-01/13, URBROJ: 2162-02/01-10-2) i Zapisnika o otvaranju ponuda od 19.04.2010.g....

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnik Grada Pakraca za 6.-12. mjesec 2009. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se na Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje lipanj-prosinac 2009. godine u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke...

Pročitaj više

Odluka o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 4. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09) i članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/07) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22. travnja 2010. godine, donosi ODLUKU o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih...

Pročitaj više

Odluku o načinu obavljanja prijevozu pokojnika putem koncesije

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj:125/08) i članka 3. i 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj dana 22. veljače 2010. godine donijelo je O D L U K U o načinu obavljanja...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim nadmetanjima za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Prima se na znanje Izvješće o provedenom natječaju za zakup i prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke...

Pročitaj više

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (˝Narodne novine“ broj152/08.) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 6. sjednici koja je održana 22. travnja 2010. godine, donijelo je O D L U K U o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom se utvrđuju...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu tvrtke „Pakrački list“ d.o.o. Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Pakraca za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu Turističke zajednice Grada Pakraca za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku...

Pročitaj više

Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Prima se na znanje informacija Policijske uprave Požeško-slavonske o stanju sigurnosti na području Grada Pakraca u 2009. godinu, u dostavljenom tekstu. 2....

Pročitaj više