>

Blogs

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje društvenim domom u Velikom Banovcu

Na temelju odredbi članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) te članka 51. Statuta Grada Pakraca […]

Odluka o izmjeni obveze naplate parkiranja i zone naplate parkiranja

Gradonačelnik Grada Pakraca na temelju odredbe članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca,“ br. 4/09 i 1/13) i članka 3. Izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.2A/12), donosi ODLUKU o izmjeni obveze naplate parkiranja i zone naplate parkiranja Članak 1. U parkiralištima 1. zone prema […]

Odlukao pristupanju Grada Pakraca Sporazumu gradonačelnika

Temeljem čl. 15. I čl. 16. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), čl. 15. I čl. 16. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj dvanaestoj (12.) sjednici, održanoj dana 9. rujna 2015.g. donosi O D L U K U […]

Izmjena i dopuna održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13, 47/14, 36/15), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca […]

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 28/10), Upute za postupanje Ministarstva Uprave, Uprava za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu od 10. lipnja 2015. g., KLASA: 023-01/15-01/167, URBROJ: 515-02-02/1-15-1 i članka 36., a sukladno članku 57. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko […]

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu “Pakrac” u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca uz suglasnost Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o., na svojoj 12. sjednici održanoj dana 9. rujna 2015. godine donijelo je ODLUKU o uvjetima i postupku […]

Odluka o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2015. g.

Na temelju članka 29. st. 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 09. rujna 2015. godine donosi O D L U K U o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih […]

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca u 2015. g.

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) te članka 83. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 09. rujna 2015. godine donosi O D L […]

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) te članaka 36. i 82. st. 3. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 09. […]

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

Temeljem članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici, održanoj 09. rujna 2015. g. donosi STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA PAKRACA Članak 1. […]

Zaključak o osnivanju mjesnih odbora Glavica, Cikote i Dereza

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36., a u vezi s člankom 76., 78., 79. i 80. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 09. rujna 2015. g. […]

Godišnje izvješće i plan rada dječjeg vrtića Maslačak

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici održanoj 09. rujna 2015. g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K […]

Godišnje izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici održanoj 09. rujna 2015. g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K […]