Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju studenata Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.  02/14) članak 2. mijenja se i glasi:

„Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca.

Mjesečni obrok, visinu stipendije određuje gradonačelnik najkasnije do 15. rujna tekuće godine za nadolazeću akademsku godinu.

Iznos stipendije uvećava se za 100% kod deficitarnih zanimanja i stipendija koje se dodjeljuju na temelju socijalnog statusa.

Stipendija se isplaćuje u jednakim mjesečnim obrocima kroz 10 mjeseci akademske godine.

Stipendisti ostvaruju pravo na jednu apsolventsku godinu tijekom stipendiranja u kojoj ne primaju stipendiju i nakon koje su dužni priložiti dokaz o diplomiranju.

Deficitarna zanimanja svake akademsku godinu utvrđuje gradonačelnik najkasnije do 15. rujna tekuće godine za nadolazeću akademsku godinu na temelju provedenog postupka istraživanja tržišta rada, na temelju potpisanih sporazuma s potencijalnim poslodavcima, odnosno temeljem strategije razvoja Grada Pakraca.“.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Pravo na prijavu za dodjelu stipendije imaju redovni i redoviti studenti upisani na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima od druge akademske godine studija, državljani Republike Hrvatske, koji u trenutku predaje zahtjeva imaju najmanje 3 godine prijavljeno prebivalište na području Grada Pakraca.

Iznimno, ako to predstavlja interes Grada Pakraca, posebnom odlukom gradonačelnika, pravo na dodjelu stipendije može ostvariti redovni i redovit student deficitarnog zanimanja upisan na visokoškolsku ustanovu u inozemstvu radi posebnih stručnih preporuka i izvrsnosti. Stručnom preporukom se smatra preporuka s mogućnošću zapošljavanja na području Grada Pakraca.“.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

„Svaki kandidat koji prvi put podnosi prijavu za dodjelu stipendije uz zahtjev, koji treba sadržavati osobne i kontakt podatke studenta, obavezno prilaže:

– presliku osobne iskaznice,

– uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,

– uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini,

– izjavu o nekorištenju stipendije iz javnih izvora, izuzev državne STEM stipendije ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti.

Stipendijom iz javnih izvora smatra se mjesečna novčana naknada koju student ostvaruje na temelju statusa studenta, a podrazumijeva sredstva državnoga proračuna koja uključuju i namjenska sredstva od igara na sreću, sredstva proračuna županija, gradova i općina, kao i sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija te fondova Europske unije.”.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

„Socijalni status kandidata utvrđuje se temeljem ukupnih mjesečnih prihoda svih članova domaćinstva za razdoblje od 01.01. do 30.09. tekuće godine kako slijedi: prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (podatke o prihodima podnositelj prijave preuzima iz službene evidencije porezne uprave za tekuću godinu). U prihode se ubrajaju i neoporezivi primici nabrojeni u Prilogu 1. ove Odluke:

prosječni mjesečni prihod po članu (u % mjesečne proračunske osnovice) bodova
do 10 30
od 11 – 20 25
od 21- 30 20
od 31 – 40 15
od 41 – 50 10
od 51 – 60   5

Tablica 1.

a) ako je kandidat član obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade rješenjem Centra

za socijalnu skrb:

vrijeme korištenja prava bodova
do 6 mjeseci 1
od 6 mjeseci do 2 godine 2
više od 2 godine 3

Tablica 2.

b) ako je kandidat član obitelji s još djece studenata ili učenika:

drugo dijete u obitelji koje se školuje bodova po djetetu
u mjestu stanovanja 1
izvan mjesta stanovanja koji/a svakodnevno putuje 2

 

izvan mjesta stanovanja koji/a stanuje u mjestu školovanja 3

 

Tablica 3.

Članak 5.

Članak 26. mijenja se i glasi:

„Redovni i redoviti stipendisti koji po socijalnom kriteriju gube pravo na uvećanu stipendiju radi poboljšane socijalne situacije u odnosu na ostale studente po socijalnom kriteriju, po završenom razradbenom postupku nastavit će primati neuvećanu osnovnu stipendiju, odnosno stipendiju koju primaju redovni i redoviti studenti od druge studija.“.

Članak 6.

Članak 27. mijenja se i glasi:

„Stipendist koji nije upisao redovitu godinu studija, odnosno ispunio uvjet iz članaka 24. i 25. ove Odluke, može gradonačelniku Grada Pakraca tijekom trajanja rokova za prijavu po javnom pozivu podnijeti zamolbu:

a) za priznavanje počeka povrata stipendije radi neispunjavanja uvjeta iz ugovora o stipendiranju, ukoliko nastavlja redovno studirati studij za koji je primao stipendiju.

Gradonačelnik Grada Pakraca će po zamolbi donijeti odluku o počeku povrata na rok od jedne akademske godine.

Tijekom počeka po odluci gradonačelnika stipendist neće primati stipendiju Grada Pakraca, a isplata stipendije po Ugovoru se nastavlja samo ukoliko stipendist ispuni obvezu upisa slijedeće godine studija.

Stipendisti koji primaju stipendiju za deficitarno zanimanje, ukoliko koriste akademsku godinu počeka gube pravo na korištenje uvećane stipendije tijekom studiranja te nastavljaju primati stipendiju koju primaju redovni i redoviti studenti od druge studija.

Odluku o odgodi obveze pojedinom stipendisti koja je konačna gradonačelnik može donijeti samo jednom tijekom studija.

b) za priznavanje opravdanih razloga za neispunjavanje uvjeta s pripadajućim dokazima, ukoliko nastavlja redovno studirati. Opravdani mogući razlozi su: bolest, trudnoća, porod, iznimno nastali teški nesretni ili socijalni uvjeti.

Gradonačelnik Grada Pakraca će po zamolbi, ukoliko je opravdana, donijeti odluku o odgodi obveza iz Ugovora na rok od jedne godine tijekom koje stipendist neće primati stipendiju Grada Pakraca.

Stipendiranje studenta korisnika odgode iz opravdanih razloga, nastavlja se samo ukoliko stipendist ispuni obvezu upisa slijedeće godine studija, a iznos ugovorene stipendije se ne mijenja.

Odluku o opravdanoj odgodi obveza iz Ugovora pojedinom stipendisti, koja je konačna, gradonačelnik može donijeti samo jednom tijekom studija.

Stipendisti koji su redovito upisali akademsku godinu, a stekli su pravo na povoljniju stipendiju iz javnih izvora mogu tijekom trajanja rokova za prijavu po javnom pozivu podnijeti zamolbu:

c) za priznavanje mirovanja prava na stipendiju radi ostvarenja prava na povoljniju stipendiju iz drugog javnog izvora.

Stipendist pravo na mirovanje prava može ostvariti uz uvjet redovnog studiranja i redovitosti, dva puta tijekom stipendiranja, nakon kojega roka mu se nastavlja uplaćivati stipendija Grada Pakraca po ugovorenim uvjetima.

Ukoliko stipendist ostvaruje prava stipendiranja iz drugih javnih izvora za završne godine studija, dužan je ispuniti obveze članka 28. ove Odluke (prijava u Evidenciju nezaposlenih osoba I traženje zaposlenja u zvanju sa zadržavanjem mjesta boravišta i prebivališta na području Grada Pakraca najmanje 4 mjeseca).

U slučaju da stipendist prima stipendiju iz javnih izvora dulje od dvije akademske godine, ne ostvaruje pravo ponovnog stipendiranja sredstvima Grada Pakraca, a primljeni iznos stipendije mu se otpisuje.

Ukoliko je stipendist ostvario pravo na povoljniju stipendiju iz javnog izvora tijekom akademske godine za koju je već primio stipendiju Grada Pakraca, mora vratiti stipendiju do tada uplaćenih rata za isto razdoblje.“.

Članak 7.

Članak 28. mijenja se i glasi:

„Nakon završetka studija stipendisti su obvezni u roku od 30 dana dostaviti potvrdu o  stečenom zvanju te dokaz o prijavi u Evidenciju nezaposlenih osoba (pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Pakracu, čime dokazuju aktivno traženje zaposlenja u zvanju.

Dužni su aktivno tražiti posao u zvanju sa zadržavanjem mjesta boravišta i prebivališta na području Grada Pakraca najmanje 4 mjeseca, a ukoliko posao ne nađu u tom roku imaju pravo zatražiti otpis obveza iz ugovora o stipendiranju.

U slučaju zapošljavanja u zvanju sa zadržavanjem mjesta boravišta i prebivališta na području Grada Pakraca stipendisti su dužni zadržati zaposlenost najmanje 5 godina, iznimno kraće ukoliko prestanak radnog odnosa nije izazvan osobnom krivnjom radnika,  nakon čega se rješenjem otpisuju prava i obveze iz Ugovora.

Pripravnički staž se ne smatra zapošljavanjem u zvanju, a tijekom trajanja istoga miruju obveze iz ugovora o stipendiranju.“.

Članak 8.

Članak 29. mijenja se i glasi:

„Odlukom gradonačelnika Grada Pakraca, a na zahtjev stipendista, može se trajno ukinuti obveza iz članka 28. ove Odluke, ako bi ta obveza bila ograničenje u daljnjem profesionalnom, znanstvenom ili umjetničkom napredovanju stipendista u smislu nastavka njegova obrazovanja, odnosno stalnog zaposlenja po izvanrednim uvjetima u stečenom zvanju, kao i rješavanju važnih obiteljskih prilika kao što je sklapanje braka i preseljenje.“.

Članak 9.

Članak 30. mijenja se i glasi:

„Stipendist je dužan  vratiti primljenu stipendiju za jednu akademsku godinu studija u slučajevima ukoliko:

– bez opravdanog razloga ne završi godinu studija za koju prima stipendiju,

– bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku studiranja, diplomiranja ili zaposlenju,

– prima stipendiju za deficitarno zanimanje, a promijeni studij za koji mu je stipendija  dodijeljena,

– nije javio, u roku od 15 dana od nastajanja, pozitivne promjene socijalnog statusa u obitelji koje bitno utječu na iznos stipendije koja se dodjeljuje,

– prestane biti redovan student.

Obveza povrata stipendije za jednu akademsku godinu studija stipendistima se utvrđuje Rješenjem.

Stipendist kojemu je utvrđena obveza povrata stipendije ne može više steći niti koristiti pravo stipendiranja sredstvima Grada Pakraca.“.

Članak 10.

Članak 31. mijenja se i glasi:

„Stipendist je dužan vratiti ukupno primljenu stipendiju Grada Pakraca tijekom studija ukoliko je dao netočne podatke ili dokaze u postupku:

– bodovanja za stjecanje prava na stipendiju,

– sklapanja Ugovora o stipendiranju ili

– utvrđivanja prava za nastavak primanja stipendije.

Stipendist je dužan vratiti ukupno primljenu stipendiju Grada Pakraca tijekom studija ukoliko je tijekom studija istovremeno primao i drugu stipendiju iz javnih izvora.

Stipendistima je dozvoljeno primati stipendije iz privatnih izvora koje ne uvjetuju zapošljavanje nakon studija kojim bi se uzrokovala promjena prebivališta i boravljenja stipendista izvan Grada Pakraca.“.

Članak 11.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na sve Ugovore o stipendiranju sklopljene prije stupanja na snagu ove Odluke, a koji i dalje traju.

Članak 12.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 604-01/20-01/5

URBROJ: 2162-04/05-20-1

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), a na prijedlog Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na 22. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE NA NATJEČAJU ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca prihvaća kao najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su pristigle na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/20-01/11, URBROJ: 2162-05/09-20-8 (objavljen dana 14. listopada 2020. godine, na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na web stranici Grada Pakraca – https://pakrac.hr/javni-natjecaj-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-na-podrucju-grada-pakraca-2/), kako slijedi:

PTC 1 (k.č. br.  564, 565 k.o. Ploštine) UKUPNA POVRŠINA  0,5439 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Dragan Brunetta, Ploštine 61, Ploštine, 34550 Pakrac, OIB: 34124340420, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn.

PTC 2 (k.č. br. 647/2, 647/3 k.o. Ploštine) UKUPNA POVRŠINA  0,7295 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 3 (k.č. br. 575 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  0,6398 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Sabo, Donja Obrijež 45, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 24093831516, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 348,06 kn.

 

PTC 4 (k.č. br. 319/2 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  1,0891 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Dalibor Šmit, Mali Banovac 5, Mali Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 14711201927, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 300,00 kn.

 

PTC 4 (k.č. br. 1265/1 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,6582 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 358,06 kn.

PTC 5 (k.č. br. 1087 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  0,3352 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Igor Krenek, Toranj 9, Toranj, 34550 Pakrac, OIB: 31643086169, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 182,34 kn.

PTC 5 (k.č. br. 1269/1 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,6837 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 355,52 kn.

PTC 6 (k.č. br. 928 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  0,6672 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Dalibor Šmit, Mali Banovac 5, Mali Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 14711201927, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn.

 

PTC 6 (k.č. br. 1269/11 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,3564 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 185,32 kn.

PTC 7 (k.č. br. 1269/7 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,3597 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 187,04 kn.

PTC 9 (k.č. br. 339/1, 339/2, 340/1, 340/2 k.o. Banovac) UKUPNA POVRŠINA  0,4183 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Silvano De Martini, Veliki Banovac 47, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 37092941364, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn.

PTC 10 (k.č. br. 91 k.o. Gornja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  1,3074 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Silvano De Martini, Veliki Banovac 47, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 37092941364, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 700,00 kn.

PTC 11 (k.č. br. 297/36 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,5378 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 292,56 kn.

PTC 12 (k.č. br. 297/32 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,6223 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Alen Bićanić, Novi Majur 15, Novi Majur, 34550 Pakrac, OIB: 05038301340, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn.

PTC 13 (k.č. br. 297/19 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,9567 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 520,44 kn.

PTC 14 (k.č. br. 297/14, 297/15 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,6185 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 880,46 kn.

PTC 15 (k.č. br. 297/45 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,1962 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 650,74 kn.

PTC 16 (k.č. br. 297/11 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,5611 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 305,24 kn.

PTC 17 (k.č. br. 297/9, 297/46 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,9673 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.070,20 kn.

PTC 18 (k.č. br. 608/3 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,1982 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Sabo, Donja Obrijež 45, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 24093831516, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 107,82 kn.

PTC 19 (k.č. br. 603/8, 603/9, 606/1 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  2,2407 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.218,94 kn.

PTC 20 (k.č. br. 584/7, 584/8, 584/10, 591 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  7,5288 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.951,78 kn.

PTC 21 (k.č. br. 589 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  9,3578 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 22 (k.č. br. 637/2 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  2,2706 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.235,20 kn.

PTC 23 (k.č. br. 637/3 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,8048 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 981,82 kn.

PTC 24 (k.č. br. 585/2, 586, 590/1 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  12,8397 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 25 (k.č. br. 579/5 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,4027 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 26 (k.č. br. 578/1 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,0157 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 27 (k.č. br. 578/3, 578/4, 578/5 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  4,2966 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 29 (k.č. br. 897/1 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  0,0806 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Franjo Širac, Matkovac 42, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 16757131266, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 15,00 kn.

PTC 30 (k.č. br. 899/2 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  0,1439 ha

za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Franjo Širac, Matkovac 42, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 16757131266, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 20,00 kn.

PTC 31 (k.č. br. 990/4 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  2,3728 ha za koju je zaprimljeno 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.290,80 kn.

PTC 32 (k.č. br. 743/49 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  3,8744 ha za koju je zaprimljeno 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.107,68 kn.

PTC 34 (k.č. br. 743/52 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  0,8096 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 36 (k.č. br. 36/65, 36/69 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  0,2121 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Vacek, Frankopanska 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 55996700294, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 115,00 kn.

PTC 38 (k.č. br. 1309/3, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315/1, 1315/2, 1316, 1317, 1318, 1319/1, 1319/2, 1320/1, 1320/2, 1321 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  6,1978 ha za koju je zaprimljeno 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 3.222,86 kn.

PTC 39 (k.č. br. 1272/13, 1273/1, 1273/2, 1274, 1275, 1276, 1277/1, 1277/2, 1277/5, 1277/6, 1277/7, 1277/10, 1277/11, 1277/12, 1277/13, 1277/14, 1277/15, 1277/16, 1277/17, 1277/18, 1277/19, 1277/20, 1277/23, 1277/25, 1277/26, 1277/31, 1277/34, 1277/35, 1277/38, 1277/39, 1277/42, 1277/44, 1277/50, 1277/52 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  11,8295 ha za koju je zaprimljeno 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 6.124,78 kn.

 

PTC 40 (k.č. br. 1270/1 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  1,0042 ha za koju je zaprimljeno 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i podkriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 522,18 kn.

PTC 41 (k.č. br. 1273/3 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,1223 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 42 (k.č. br. 1277/53, 1277/54, 1277/55 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,0744 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 68 (k.č. br. 265/2 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA  0,6075 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Neven Vezmar, Kragujski put 12, 34550 Pakrac, OIB: 93135145401, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 170,00 kn.

PTC 81 (k.č. br. 525, 526, 528/6 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  2,5525 ha za koju je zaprimljeno 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.271,62 kn.

PTC 82 (k.č. br. 533/2, 534 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  1,4344 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 765,98 kn.

PTC 83 (k.č. br. 543, 544 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  2,5597 ha za koju je zaprimljeno 7 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.373,54 kn.

PTC 84 (k.č. br. 551/1, 551/3, 552/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  3,7926 ha za koju je zaprimljeno 7 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.063,18 kn.

PTC 85 (k.č. br. 564/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,2011 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 47,46 kn.

PTC 86 (k.č. br. 502/2, 504, 505 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  4,981 ha za koju je zaprimljeno 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.683,88 kn.

PTC 87 (k.č. br. 498, 499, 500 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  2,7467 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.458,74 kn.

PTC 88 (k.č. br. 492/1, 492/2 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  2,1372 ha za koju je zaprimljeno 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.142,52 kn.

 

PTC 89 (k.č. br. 473/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,6906 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 375,68 kn.

 

PTC 90 (k.č. br. 637 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,4654 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Dragan Brunetta, Ploštine 61, Ploštine, 34550 Pakrac, OIB: 34124340420, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 242,00 kn.

PTC 91 (k.č. br. 613 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,9988 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, Kip 25 A, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) i podkriteriju iz članka 36. stavka 2. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 519,38 kn.

PTC 92 (k.č. br. 607 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,1029 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 93 (k.č. br. 600, 601 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,3276 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 178,22 kn.

PTC 94 (k.č. br. 603, 604 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,4582 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 246,26 kn.

PTC 95 (k.č. br. 605/2, 606 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,4251 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 228,74 kn.

PTC 96 (k.č. br. 1263 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,4974 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 270,58 kn.

 

PTC 97 (k.č. br. 1265/4 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,5222 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 284,08 kn.

 

PTC 98 (k.č. br. 1265/2, 1266, 1267 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  2,6982 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.467,80 kn.

PTC 99 (k.č. br. 1273, 1274, 1275, 1276/1, 1276/2, 1277/2, 1278/1, 1279/1,  1279/2, 1280/1, 1280/2 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  3,2421 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.730,36 kn.

PTC 100 (k.č. br. 1283/1 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,5305 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 288,60 kn.

PTC 101 (k.č. br. 1284/1, 1284/2 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,5449 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 289,98 kn.

PTC 102 (k.č. br. 1286/4 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,2669 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 145,20 kn.

PTC 103 (k.č. br. 1288/1, 1288/2 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,5413 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 104 (k.č. br. 1292, 1293, 1294 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  1,6019 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 839,02 kn.

PTC 105 (k.č. br. 1295/2, 1297/1, 1297/2, 1297/3, 1297/4, 1297/5, 1298/1, 1298/3 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  2,3795 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.265,96 kn

PTC 106 (k.č. br. 1302/2, 1303/1 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,7931 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 107 (k.č. br. 1304 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,5999 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 326,34 kn.

PTC 110 (k.č. br. 1336, 1337, 1338, 1341 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,8427 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, Kip 25 A, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 457,42 kn.

PTC 111 (k.č. br. 1335, 1339, 1340 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,7106 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, Kip 25 A, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 369,52 kn.

PTC 114 (k.č. br. 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1323 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  1,8325 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, Kip 25 A, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) i podkriteriju iz članka 36. stavka 2. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 967,94 kn.

PTC 117 (k.č. br. 1229/2 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,3705 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 118 (k.č. br. 862/1 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,875 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Renata Marošević, Donja Obrijež 15, Donja Obrijež,34550 Pakrac, OIB: 82866471689, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 476,00 kn.

PTC 119 (k.č. br. 1724/43 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,4514 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 245,56 kn.

PTC 120 (k.č. br. 1724/35 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,5107 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 277,82 kn.

PTC 121 (k.č. br. 1726/2 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,3280 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Željkica Rusan, Gornji Sređani 29, Gornji Sređani, 43506 Dežanovac, OIB: 44675038117, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 178,44 kn.

PTC 122 (k.č. br. 1228, 1229/1 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,3423 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 178,00 kn.

PTC 123 (k.č. br. 1243 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,3402 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 185,06 kn.

PTC 124 (k.č. br. 1214 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,1658 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 86,22 kn.

 

PTC 125 (k.č. br. 1094/1, 1168/6 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,7235 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 376,22 kn.

PTC 126 (k.č. br. 1815 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  28,1300 ha za koju je zaprimljeno 12 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Vlado Grgić, Miroslava Krleže 7, 34550 Pakrac, OIB: 14621475506, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 15.302,72 kn.

PTC 127 (k.č. br. 552, 554 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,3435 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Renata Marošević, Donja Obrijež 15, Donja Obrijež,34550 Pakrac, OIB: 82866471689, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 100,00 kn.

PTC 128 (k.č. br. 1268, 1269, 1270/1, 1270/2, 1271 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  3,2761 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.782,20 kn.

PTC 129 (k.č. br. 533/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,8362 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

Članak 2.

Zakupnina se plaća godišnje.

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od petnaest dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće godine.

Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj zakupnini.

Članak 3.

Ova će se Odluka dostaviti na prethodno mišljenje Požeško-slavonskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede (u nastavku teksta: Ministarstvo).

Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Požeško-slavonske županije i suglasnosti  Ministarstva, te sastavljenom nacrtu ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje o pravnoj valjanosti ugovora, gradonačelnica Grada Pakraca u ime Republike Hrvatske i najpovoljniji ponuditelj iz članka 1. ove Odluke sklapaju ugovor o zakupu.

Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju u posjed sklapa se kao ovršna isprava sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe, te ovlasti i način rada javnog bilježništva.

Članak 4.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor.

Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/11

URBROJ: 2162-05/09-20-15

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podruju Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 8/19) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 945-01/18-01/740, URBROJ: 525-07/0183-19-8 od 27.11.2019. godine i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici, održanoj 22. prosinca 2020. godine donijelo je

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca u katastarskim općinama: Badljevina, Banovac, Batinjani, Bjelajci, Budići, Cikote, Donja Obrijež, Dragović, Gornja Obrijež, Grahovljani, Kapetanovo polje, Kraguj, Kusonje, Lipovac, Omanovac, Pakrac, Ploštine, Prekopakra, Rogulje, Španovica, Šumetlica i Toranj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca predviđeno za zakup i povrat.

Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u Tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu, daje se u zakup zemljište koje je navedeno u Tablici 2. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Članak 3.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture  (“Narodne novine”, broj 89/18).

 

Članak 4.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 30 hektara, a uključuje  površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19).

Članak 5.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči  i mrežnoj stranici Grada Pakraca u trajanju od 30 dana.

Pisane ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Članak 6.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca sa popisom čestica koje čine pojedine proizvodno tehnološke cjeline (PTC), nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 7.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog Povjerenstva.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Požeško-slavonskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

Članak 8.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/12

URBROJ: 2162-05/09-20-3

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k. č. br. 2410/33, k. o. Pakrac

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine, donosi

 

ODLUKU O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA DIJELU K. Č. BR. 2410/33, K. O. PAKRAC

 

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine oznake k. č. br. 2410/33, PUT U PRAULJI, površine 194 čhv, zk. ul. br. 412,  k. o. Pakrac, odnosno na dijelu predmetne nekretnine koji će nakon stavljanja u primjenu novog katastarskog operata za k. o. Pakrac biti oznake k. č. br. 150, k. o. Pakrac.

Status javnog dobra na dijelu nekretnine iz stavka 1. ovog članka ukida se jer je trajno prestala potreba korištenja istog kao nerazvrstane ceste.

 

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel, izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 943-06/20-01/6

URBROJ: 2162-06/08-20-1

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o poništenju Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Pakracu

Na temelju članka 5. stavak 1. točka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17. i 70/19.), članka 51. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18. i 98/19.), i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 02/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENJU ODLUKE O OBAVLJANJU PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM U GRADU PAKRACU

 

Članak 1.

Poništava se Odluka o  obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Pakracu KLASA: 340-01/20-01/7, URBROJ: 2162-06/01-20-02 od 20. srpnja 2020. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 340-01/20-01/7

URBROJ: 2162-06/01-20-02

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

 

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 09/18) članak 16. mijenja se i glasi:

„Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik stambenog prostora koji ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata utvrđen suglasno važećem zakonskom propisu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te status hrvatskog branitelja koji je ostvario pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, prema stavku 1. ovog članka Odluke, odlučuje svojim rješenjem nadležni upravni odjel Grada Pakraca, temeljem podnijetog zahtjeva za oslobađanje od strane obveznika plaćanja komunalne naknade koji je dužan prilikom podnošenja svojeg zahtjeva dostaviti odgovarajuće pisane dokaze o postojanju svojeg statusa.

Obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi obveznici koji su:

– korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi

– obitelji s troje i više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti  ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu istovremeno u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na  području Grada Pakraca.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu i obiteljima s troje i više djece iz stavka 1. ovog članka, vrši se samo za stambeni prostor, na zahtjev obveznika plaćanja uz predočenje dokaza o ostvarivanju statusa.

Pravo na privremeno oslobađanje temeljem pisanog zahtjeva i potrebne dokumentacije može ostvariti obveznik plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor koji za vrijeme rekonstrukcije ne koristi, a ishodio je akt o gradnji i prijavio početak gradnje nadležnom tijelu i to za vrijeme od prijave početka gradnje do pravomoćnosti uporabne dozvole, a najduže za 12 mjeseci.

Zahtjev je obveznik dužan podnijeti u roku 60 dana od dana prijave početka gradnje, u suprotnom zahtjev će biti odbijen.

Od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno se oslobađaju vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta dok se ne ishodi bilo kakav pravomoćni akt za gradnju građevine na tom zemljištu.

Odredba prethodnog stavka ovog članka ne primjenjuje se na neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem se nalazi ruševina zgrade .

Ruševina zgrade u smislu prethodnog stavka ovog članka su ostaci zgrade koja je zbog oštećenja ili nedostatka pojedinih dijelova izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koja se zbog toga ne rabi najmanje pet godina.

U pojedinačnim slučajevima se vlasnici odnosno korisnici mogu osloboditi djelomično ili potpuno od obveze plaćanja komunalne naknade za nekretnine koje su u funkciji društveno gospodarskog razvoja Grada Pakraca.

Razvoj se uvjetuje poticanjem ulaganja u sve sektore društvenog života na području Grada Pakraca, posebno gospodarstva, radi povećanja zaposlenosti, konkurentnosti, životnog standarda i radi zadovoljenja svih životnih potreba na urbanom i ruralnom području.

Opći uvjeti i razlozi propisuju se posebnim općim aktom kojim se uređuje upravno područje na koje se odnosi oslobađanje, a na osnovi odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade donosi se porezni akt.

Oslobođenje plaćanja komunalne naknade odnosi se samo na onu nekretninu na kojoj obveznik plaćanja ima prijavljeno prebivalište, a primjenjuje se od dana pravomoćnosti rješenja donesenog po podnesenom zahtjevu.“.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/20-01/3

URBROJ: 2162-04/05-20-1

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju riznice Grada Pakraca

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donijelo je

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU RIZNICE GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Odluci o uvođenju riznice Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/20; nastavno: Odluka) u članku 4. st. 4. riječi „31. prosinca 2020.“ zamjenjuju se riječima „31. prosinca 2021.“

U Odluci u članku 5. st. 4. riječi „1. siječnja 2021.“ zamjenjuju se riječima „1. siječnja 2022.“

 

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 401-01/19-01/18

URBROJ: 2162-05/01-20-01

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Program javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2021. godini

Na temelju odredbi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13,  137/15, 123/17 i  98/19),  članaka 1. i  članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na  23. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donijelo je

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PAKRACA U 2021. GODINI

 

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i programa u području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za Grad Pakrac te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2021. godini sredstvima proračuna Grada Pakraca temeljem zakonskih odredbi.

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati:

 • ulaganjem određenih sredstava u obnovu, zaštitu i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih dobara, odnosno u pripremu tehničke i druge dokumentacije za obnovu i zaštitu istih
 • podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života Grada Pakraca
 • ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture,
 • ostvarivanjem djelatnosti udruga i organizacija u kulturi te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
 • na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.

 

Članak 2.

U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Grada Pakraca za 2021. godinu osigurat će se  sredstava za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara, za pojedine akcije i manifestacije u kulturi, te za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih ustanova, udruga i organizacija u kulturi te za druge kulturne potrebe u iznosu od 15.329.750,00  kuna, kroz program 3040 Javne potrebe u kulturi.

 

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. doznačivat će se na račun pojedinih korisnika za navedene namjene na temelju podnesenih zahtjeva, odnosno kad dospiju pojedina prava, u skladu s ostvarivanjem programa ili projekta ustanove odnosno udruga, a u skladu s ostvarivanjem Proračuna Grada Pakraca što je definirano potpisanim ugovorima s udrugama i ustanovama.

Sredstva za investicijska održavanja i adaptacije doznačivat će se izvoditeljima radova, izvršiocima dotičnih poslova i programa, odnosno korisnicima na osnovi posebnih zahtjeva, ugovora ili na   osnovu zaključka, odnosno odluke Gradonačelnika.

 

Članak 4.

Korisnici sredstava iz ovoga Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa i o stanju u tim djelatnostima te o realizaciji sredstava iz Proračuna Grada Pakraca pismeno izvijestiti Grad Pakrac po realiziranom programu, projektu, a najkasnije do 28. veljače 2021. godine.

 

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-01/20-01/6

URBROJ: 2162-04/06-20-03

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2021. godinu

Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 17. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 23. sjednici 22. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA PAKRACA ZA 2021. GODINU

 

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2021. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i tehničkoj kulturi od značenja za Grad Pakrac, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu u sljedećim aktivnostima:

 • treninzi i natjecanja sportaša,
 • nagrađivanje sportaša,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i rekreativaca,
 • funkcioniranje sustava sporta,
 • organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
 • organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu i tehničkoj kulturi unapređenjem sposobnost udruga u za postizanje vrhunskih dostignuća na domaćem i međunarodnom planu te poticanje raznolikosti aktivnosti prilagođenih raznim dobnim skupinama.

 

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta i tehničke kulture u Gradu Pakracu.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2021. godinu, koje javne potrebe čine osobito sljedeći poslovi i djelatnosti:

a) u sportu:

 • poticanje i promicanje sporta,
 • osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta – vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Pakraca na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži
 • poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,
 • poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportaša,
 • poticanje programa stručnog rada u sportu.

b) u tehničkoj kulturi:

 • razvijanje komunikacijske tehnike i kulture,
 • poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana te poticati razvoj i veća uključenost djece i mladeži u aktivnosti iz tehničke kulture.

 

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2021. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca za 2020. godinu  u iznosu od 776.000,00 kuna u programu Proračuna 3090 „Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti“, kroz aktivnost A309001 „Sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj kulturi“.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2021. godinu po aktivnostima i korisnicima.

Plan iz stavka 2. ovoga članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu donosi, nakon provedenih natječaja Sportska zajednica Grada Pakraca i objavljuje na mrežnoj stranici Sportske zajednice i Grada Pakraca.

 

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava  temeljem ovoga Programa Sportska zajednica Grada Pakraca podnosi polugodišnja i godišnja izvješća gradonačelniku Grada Pakraca.

Ostala izvješća iz Programa, izvješća o izvršenju, podnose korisnici putem nadležnog Odsjeka.

 

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a stupa na snagu  1. siječnja 2021. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 620-01/20-01/3

URBROJ: 2162-04/06-20-02

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. g.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA 2021. G.

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

Članak 2.

Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći i posebni dio proračuna sadrže izvršenje proračuna za prethodnu 2019. godinu, plan i procjenu izvršenja za 2020. godinu, plan za 2021. godinu, te projekciju za slijedeće dvije godine.

Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju i procijenjeni prihodi, kao i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.

U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije) i ostale rashode u razdoblju 2021-2023. godina.

Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

Na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Pakraca primjenjuje se sustav rizničnog poslovanja sukladno Odluci o uvođenju riznice Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 8/2019).

 

II. ZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

 

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

 

Članak 4.

Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

 

Članak 5.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.

Za iznose predujma do 100.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 100.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

Članak 6.

Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) te Pravilnikom za provedbu postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2017).

 

Članak 7.

Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik. Odluku o otpisu potraživanja iznad iznosa iz čl. 51. st. 3. t. 5. Statuta Grada Pakraca donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

2. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

 

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

 

Članak 10.

Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

 

Članak 11.

Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.

Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

 

Članak 12.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.

Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

 

Članak 13.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti Gradskom vijeću Grada Pakraca izmjene i dopune proračuna.

 

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.

O izvršenim preraspodjelama prema stavku 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

 

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

 

Članak 16.

Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata. Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima.

 

Članak 17.

Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

 

Članak 18.

Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni i nisu ih dužni uplaćivati u korist proračuna Grada Pakraca.

Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.

Prihodi koje ostvare upravna tijela Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 19.

Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva  proračunske zalihe sukladno čl. 56. Zakona o proračunu u visini od 100.000,00 kn.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.

Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

 

4. Proračunski nadzor i revizija

 

Članak 20.

Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca po bilo kojoj osnovi.

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.

Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.

Vanjsku reviziju proračuna obavlja Državni ured za reviziju temeljem Zakona o Državnom uredu za reviziju (“Narodne novine” broj 25/19).

 

 

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

 

Članak 21.

Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanog Statutom Grada Pakraca.

 

Članak 22.

Za besplatno stjecanje nekretnina čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Pakraca; a prema iznosima propisanim Statutom Grada Pakraca ovisno o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

 

Članak 23.

Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

 

Članak 24.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjivati će se za 2021. godinu.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 400-06/20-01/5

URBROJ: 2162-05/01-20-01

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2021. godinu

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU O RASPOREDJIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA U GRADSKOM VIJEĆU GRADA PAKRACA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pakrac (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2021. godinu, koja se osiguravaju u proračunu Grada Pakraca za 2021. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci i svakom nezavisnom vijećniku pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i nezavisnom vijećniku pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Članak 3.

Ukupan iznos planiranih sredstava u Proračunu Grada Pakrac za 2021. godinu iznosi 32.800,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka rasporedit će se političkim strankama i nezavisnim vijećnicima sukladno njihovoj zastupljenosti u Gradskom vijeću.

Članak 4.

Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Gradskog vijeća je 16, a broj članova podzastupljenog spola je 4.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.000,00 kn.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 200,00 kn.

Članak 5.

Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću, sredstva se raspoređuju kako slijedi:

Redni

broj

Politička stranka i nezavisni vijećnici Broj vijećnica/ka Godišnji iznos
žene muški  
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 2 8 20.400,00
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 1 3 8.200,00
3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS 1 0 2.200,00
4. VJEKOSLAV ANUŠIĆ – VIJEĆNIK IZABRAN SA LISTE GRUPE BIRAČA 0 1  

2.000,00

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove odluke doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 402-10/20-01/2

URBROJ: 2162-05/01-20-1

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.