Zaključak, Plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2023. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 10. sjednici, održanoj 22. prosinca 2022. g. donijelo sljedeći

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

 1. Usvaja se Plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2023. godinu.
 1. Plan iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 612-05/22-01/2
URBROJ: 2177-9-10/04-22-2
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.

Zaključak, Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2023. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 10. sjednici, održanoj 22. prosinca 2022. g. donijelo sljedeći

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

 1. Usvaja se Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2023. godinu.
 1. Plan iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 612-04/22-01/5
URBROJ: 2177-9-10/04-22-2
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.

Zaključak, Program rada Savjeta mladih Grada Pakraca za 2023. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 10. sjednici, održanoj 22. prosinca 2022. g. donijelo sljedeći

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

 1. Usvaja se Program rada Savjeta mladih Grada Pakraca za 2023. godinu.
 2. Program rada iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

  

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 023-08/22-01/8
URBROJ: 2177-9-30-1/02-22-2
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pakraca

Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22 i 46/22, 119/22), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022.  godine donijelo je

 

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pakraca

 

 

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18,) članak 16. Točka 2. mijenja se i glasi:

 

„Obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi obveznici koji su:

– obitelji s troje i više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu istovremeno u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade obiteljima s troje i više djece vrši se samo za stambeni prostor, na zahtjev obveznika plaćanja uz predočenje dokaza o ostvarivanju statusa.

 

Članak 2.

Ostali članci Odluke o komunalnoj naknadi ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-03/22-01/2
URBROJ: 2177-9-40/01-22-02
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.

Proračun Grada Pakraca za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

PREUZIMANJE

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2023. g.

Temeljem članaka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10.  sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine donosi

 

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2023. g.

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

           Ovom se odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2023. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

Članak 2.

            Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći i posebni dio proračuna sadrže izvršenje proračuna za 2021. godinu, novi plan za 2022. godinu, plan za 2023. godinu, te projekciju za sljedeće dvije godine.

Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju i procijenjeni prihodi, kao i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.

U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije) i ostale rashode u razdoblju 2023.-2025. godina.

Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

 

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

 1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

 

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

 

Članak 4.

            Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

 

Članak 5.

            Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Ovisno o visini iznosa, plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća, sukladno posebnom Zakonu i Statutu Grada Pakraca.

 

Članak 6.

            Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16, 114/22) te Pravilnikom za provedbu postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2017).

 

Članak 7.

            Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik. Odluku o otpisu potraživanja iznad iznosa iz čl. 49. st. 3. t. 7. Statuta Grada Pakraca donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

 1. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

            Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

 

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

 

Članak 10.

            Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

 

Članak 11.

            Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.

Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

 

Članak 12.

            Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.

Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

 

Članak 13.

            Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 57. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti Gradskom vijeću Grada Pakraca izmjene i dopune proračuna.

 

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.

O izvršenim preraspodjelama prema stavku 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

 

Članak 15.

            Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

 

Članak 16.

            Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata. Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima.

 

Članak 17.

            Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

 

Članak 18.

            Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni i nisu ih dužni uplaćivati u korist proračuna Grada Pakraca.

Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.

Prihodi koje ostvare upravna tijela Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

 

 1. Proračunska zaliha

 

Članak 19.

            Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva  proračunske zalihe sukladno čl. 65. Zakona o proračunu u visini od 13.00,00 eura.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.

Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

 

 1. Proračunski nadzor i revizija

 

Članak 20.

            Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca po bilo kojoj osnovi.

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.

Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.

Vanjsku reviziju proračuna obavlja Državni ured za reviziju temeljem Zakona o Državnom uredu za reviziju (“Narodne novine” broj 25/19).

 

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

 

Članak 21.

            Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanog Statutom Grada Pakraca.

 

Članak 22.

            Za besplatno stjecanje nekretnina čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Pakraca; a prema iznosima propisanim Statutom Grada Pakraca ovisno o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

 

Članak 23.

            Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

 

Članak 24.

            Ova odluka objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-06/22-01/8
URBROJ: 2177-09-20/01-22-02
U Pakracu, 22. prosinca 2022. g.

Plan programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Temeljem članka 69. Zakona o šumama („Narodne novine“ br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko Vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donijelo je

 

PLAN  P R O G R A M A
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

 

I.

Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuje se namjena trošenja sredstava ostvarenih kao prihod Proračuna Grada Pakraca za 2023. godinu po osnovi uplate šumskog doprinosa.

 

II.

Šumski doprinos plaćaju pravne i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortiment) u visini od 10 % u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju.

 

III.

Gradsko Vijeće Grada Pakraca utvrđuje program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu.

Temeljem ovog Programa prihodi od šumskog doprinosa planiraju se u iznosu od 145.500,00 eura.

Sredstva šumskog doprinosa koristi će se za sljedeće:

– obnova parkovnih površina i drvoreda – 13.000,00 eura,
– izgradnja objekata za poboljšanje uvjeta stanovanja – 62.500,00 eura,
– izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i parkirališta – 70.000,00 eura.

 

IV.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-09/22-01/2
URBROJ: 2177-9-20/01-22-2
U Pakracu, 22. prosinca 2022. g.

Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Temeljem odredbi  članka 67. stavak 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/2018., 110/2018., 32/2020 – u daljem tekstu :Zakon),   i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine  donosi

 

PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

 

Članak 1.

Ovim Programom planira se građenje komunalne infrastrukture  na području Grada Pakraca u 2023. godini i sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture  s naznakom izvora financiranja.

 

Članak 2.

Tokom 2023. godine na području Grada Pakraca planira se građenje komunalne infrastrukture kako slijedi:

 

IZVORI FINANCIRANJA:

11 – Opći prihodi
111 – Kompenzacijske mjere JLP(R)S
431 – Komunalni doprinosi, šumski doprinosi
522 – LAG
523 – Ministarstvo kulture
525 – Fond za zaštitu okoliša
526 – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
527 – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenje
529 – Središnji državni ured za demografiju i mlade
713 – Prihodi od prodaje stanova
714 – Prihodi od prodaje gradske imovine

 

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave  u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

  OPIS PROGRAMA PLANIRANA SREDSTVA U 2023.g. Proračunska pozicija IZVORI FINANCIRANJA
1. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE    
1.1. JAVNE POVRŠINE      
  Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta        
1.1.1. Oprema za dječja igrališta   9.300,00 760 111
1.1.1.1. Igračke,sprave,klupe,koševi 9.300,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.1.2. Izgradnja dječjeg igrališta   29.200,00 759 522,713
1.1.2.1. Dječje igralište u Kusonju (LAG) 29.200,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.1.3. Dodatna ulaganja-dječja igrališta   10.000,00 761 111
1.1.3.1. Sanacija dječjeg igrališta na Kalvariji (MKA) 10.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.1.4. Obnova parkovnih površina i drvoreda   27.000,00 758 526,431
1.1.4.1. Parkovna površina u ulici Aleja kestenova+popuna uvenulih stabala 14.200,00      
1.1.4.2. Parkovna površina u Bolničkoj ulici i ulici Hrvatske policije-popuna 5.400,00      
1.1.4.3. Parkovna površina u ulici kralja Tomislava-popuna 1.900,00      
1.1.4.4. Sadnja stabala dječje igralište Kalvarija 1.050,00      
1.1.4.5. Klupe i koševi Aleja Kestenova (MKA) 3.650,00      
1.1.4.6. Klupe u Ulici A. Hebranga 800,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.2. NERAZVRSTANE CESTE      
  Izgradnja objekata prometne infrastrukture        
1.2.1. CESTE:        
1.2.1.1. Izgradnja nerazvrstanih cesta :   53.000,00 743 529,431
1.2.1.1.1. Projektna dokumentacija za Vukovarsku Ulicu 1.000,00      
1.2.1.1.2. Asfaltiranje pristupnog puta do starog dijela groblja u D.Obriježi 2.000,00      
1.2.1.1.3. Izgradnja pristupnog puta na k.č.br. 1451 k.o. Pakrac ( do čestice 1452,Fričer Ankica )-zemljani radovi+nasipavanje 2.000,00      
1.2.1.1.4. Asfaltiranje Ulice Karanovac u Badljevini 5.000,00      
1.2.1.1.5. Asfaltiranje ostatka Psunjske ulice ( nastavak prema M. Kolaru ) 13.000,00      
1.2.1.1.6. Asfaltiranje dijela ulice A.G.Matoš 30.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.2.2. NOGOSTUPI:   66.300,00 745 526,431
1.2.2.1. Izgradnja nogostupa u Ulici Dalibora Duchaca-projektna dokumentacija za cestu i nogostup 5.000,00      
1.2.2.3. Izgradnja pješačke staze u Frankopanskoj ulici u Prekopakri (imamo projekt )-fazno 5.000,00      
1.2.2.4. Izgradnja pješačke staze u ulici Kalvarija ( ima projekt )-fazno

10.000,00

     
1.2.2.6. Izgradnja pješačke staze cca 35 m u Ulici Pepe Polaka do Ulice Nikole Oršanića 6.300,00      
1.2.2.8. Izgradnja nogostupa u Vinogradskoj ulici-projektna dokumentacija 10.000,00      
1.2.2.9. Izrada projektne dokumentacije za nogostup u  ulici Bjelovarskih vitezova od stacionaže 2+540 do 3+733 10.000,00      
1.2.2.10. Izgradnja pješačke staze od Vinogradske ulice do Ulice Pepe Polaka 20.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.2.3. MOSTOVI:   1.000,00 744 431
1.2.3.1. Izrada  projekta pješačkih mostova na Pakri 1.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.3. KAPITALNA POMOĆ ŽUPANIJSKOJ UPRAVI ZA CESTE PSŽ   1.000,00 741 11
1.3.1. Sufinanciranje Izgradnje nogostupa,pješačkih staza 1.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.4. OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE-IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA PROMETA I ELABORATA UREĐENJA PROMETA U GRADU PAKRACU   1.000,00 740 11
1.4.1. Prometni elaborat centra grada Pakraca 1.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.5. DODATNA ULAGANJA      
1.5.1. CESTE:   476.000,00 747 431,431
1.5.1.1. Sanacija ulice Stjepana Širca do spoja s ulicom Grigora Viteza 21.000,00      
1.5.1.2. Sanacija puta prema groblju Ploštine 80.000,00      
1.5.1.3. Rekonstrukcija prometnih i pripadajućih površina u dijelu ulice J.J.Strossmayer i Trga bana J. Jelačića (cesta od Spahijskog do Česme ) 278.000,00      
1.5.1.3.1. Nadzor 14.400,00      
1.5.1.3.2. Izmjena i dopuna glavnog projekta 3.600,00      
1.5.1.4. Izrada glavnog projekta Cesta zona male privrede 19.000,00      
1.5.1.5. Sanacija ulice I.G.Kovačića 20.000,00      
1.5.1.6. Sanacija ulice Matica Hrvatske 10.000,00      
1.5.1.7. Sanacija Vukovarske ulice ( cesta+nogostup ) od križanja s ulicom kneza Branimira do ulice A.Janković 30.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.5.2. NOGOSTUPI:   12.000,00 746 431
  Sanacija pješačke staze na dječjem igralištu na Kalvariji ( MKA ) 12.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.5.3. MOSTOVI:   5.000,00 748 431
1.5.3.1. Sanacija mostova na području grada Pakraca 5.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.6. UREĐENJE SREDIŠNJEG GRADSKOG TRGA I OKOLNIH JAVNIH POVRŠINA        
1.6.1. Znanstveno istraživačke usluge – arheološka istraživanja ( ima ponuda od Komunalca )   26.550,00 749 523
  Radovi+nadzor 26.550,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.6.2. Dodatna ulaganja na građevinskom objektu Trg   4.000,00 751 111
  Radovi 4.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.7. GROBLJA        
1.7.1. Izgradnja:  

38.000,00

771 714
1.7.1.1. Pješačke staze na mjesnim grobljima 1.350,00      
1.7.1.2. Izgradnja platoa na groblju Ploštine (LAG) 29.300,00      
1.7.1.2. Izgradnja ograde na mjesnom groblju Gornja Šumetlica ( MKA ) 2.550,00      
1.7.1.3. Izgradnja ograde na mjesnom groblju Donji Grahovljani ( MKA ) 4.800,00      
  UKUPNO 0,00      
           
  DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA NA GROBLJIMA        
1.7.2. Ostala ulaganja na mjesnim grobljima   10.400,00 772 714
1.7.2.1. Digitalizacija mjesnih groblja na području Pakraca 1.350,00      
1.7.2.2. Postavljanje slavine na mjesnom groblju u Donjoj Obriježi ( MKA ) 1.050,00      
1.7.2.3. Obnova kapelice u centru  RKT groblja Badljevina+radovi na mrtvačnici 8.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.8. JAVNA RASVJETA        
1.8.1. Izgradnja sustava JR   35.000,00 754 527,431
1.8.1.1. Izgradnja JR uz tematsku stazu Križni put 20.000,00      
1.8.1.2. Izgradnja JR uz pješačku stazu iza hotela Pakrac 12.000,00      
1.8.1.3. Izgradnja JR uz pješačku stazu u ulici Aleja Kestenova kod benzinske pumpe-projektiranje 3.000,00      
  UKUPNO 0,00      
           
  DODATNA ULAGANJA          
1.8.2. Dodatna ulaganja javna rasvjeta   66.500,00 755 527,431
1.8.2.1. Modernizacija JR uži centar grada 40.000,00      
1.8.2.2. Nadogradnja JR u Ulici Andrije Hebranga,projekt+radovi+nadzor 26.500,00      
  UKUPNO 0,00      
           
1.9. GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM        
1.9.1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-sanacija odlagališta komunalnog otpada Crkvište-   2.000,00 736 11
  Redovna sanacija 2.000,00      
1.9.2. Kapitalna pomoć  – FZOEU za nabavu kontejnera za  sakupljanje otpada   16.450,00 738 525,11
  Letci,tribine,nabavka kontejnera FZOEU 16.450,00      
1.9.3. Kupnja kontejnera za otpad na grobljima  

2.500,00

739 11
  Kontejneri za otpad na mjesim grobljima 2.500,00      
  UKUPNO 0,00      

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 361-01/22-01/95
URBROJ: 2177-9-40/01-22-02
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2023. godini

Temeljem odredbi članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/2018, 110/2018., 32/2020), te članka 34. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 10. Sjednici  održanoj dana  22. prosinca  2022.  godine  donosi

 

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2023. godini

 

 

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2023. godini na području Grada Pakraca za komunalne djelatnosti:

 

– održavanje nerazvrstanih cesta
– održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
– održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
– održavanje javnih zelenih površina
– održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
– održavanje groblja i krematorija unutar groblja
– održavanje čistoće javnih površina
– održavanje javne rasvjete
– ostali poslovi

 

Članak 2.

Obrazloženje Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) kojim su uređena načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Odredbom članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da program održavanja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture donosi se istodobno sa donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave, a isti se objavljuje u službenom glasilu  jedinice lokalne samouprave.

Člankom 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja.

Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju se:

 1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i
 2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini obuhvaća obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i sadrži sve prethodno navedeno sukladno citiranim zakonskim odredbama:

 

Program obuhvaća:

 1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova),
1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca,
1.3.  Uklanjanje ruševina.

 1. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA
 2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

3.1. Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca,
3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa,
3.3. Izdaci za zimsku službu.

 1. ODRŽAVANJE GROBLJA
 2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
 3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA,UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE
 4. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA

Potrebna sredstva za realizaciju prijedloga Programa u 2023. godini utvrđuju se u ukupnom iznosu od 622950,00 EUR. U nastavku daje se tablični prikaz financijskih sredstava po djelatnostima koja se osiguravaju u Programu za 2023. godinu.

U 2023. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u Gradu Pakracu obuhvaća:

   

Plan 2023.g

Redni broj O P I S Proračunska pozicija Izvor financiranja Procjena troškova
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA  
1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova)  
1.1.1.

Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja redovita čišćenja-strojno i ručno čišćenje gradskih ulica, sakupljanje otpada i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta ( bankine,cestovni pojas ) i javnih površina,postavljanje i održavanje vertikalne prometne signalizacije

731 111 10.650,00
1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca 732 432 8.000,00
  Sanacija deponije građevinskog materijala      
  UKUPNO IZVRŠENJE      
1.3. Uklanjanje ruševina 730 432 13.300,00
         
  UKUPNO IZVRŠENJE      
1.4. Održavanje zelenila na javnim površinama      
1.4.1. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-redovita čišćenja:      
1.4.1.1.

a) mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja                                                                            b) košnja trave na javnim površinama
c) sadnja, okopavanje, zaljevanje, prihrana i fitosanitetska zaštita cvijetnih nasada
d) sadnja i održavanje dendofrole (orezivanje, okopavanje, prihrana i fitosanitetska  zaštita)

709 111

200.000,00

 

UKUPNO 1.:

   

231.950,00

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 1.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  231.950,00 EUR, a financirati će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

     
2. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA  
2.1. Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupnja i sadnja novih sadnica) 708 432 2.650,00
  Travna smjesa,žardinjere,cvijetnjaci      
2.2. Obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta 707 111 7.450,00
  Tekuće održavanje dječjih igrališta      
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 2.:     10.100,00
 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 2.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  10.100,00 EUR, a  financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

     
3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA  
  U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi vezani uz održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova  
3.1. Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca  
3.1.1. Materijal za nasipavanje cesta i poljskih puteva 711 432 20.750,00
3.1.2. Prijevoz materijala za nasipavanje cesta-poljskih puteva 714 111 19.910,00
3.1.3. Razgrtanje materijala za nasipavanje cesta-poljskih puteva 718 432 33.180,00
3.1.4. Održavanje kanala i cijevnih propusta za odvodnju oborinskih voda 719 432 33.180,00
3.1.5. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-redovita čišćenja,čišćenje snijega i leda 721 111 5.990,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa : 715 432 20.000,00
3.2.1. Nabava vertikalne prometne signalizacije dio 715    
3.2.2. Izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije dio 715    
3.2.2.1. Postavljanje uspornika u Bolničkoj ulici, Kalvariji, Ulica A. Starčevića (MKA)      
3.2.3. Trošak el. energije semafora dio 715    
3.2.4. Održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta 716 432 33.180,00
3.2.5. Održavanje nogostupa i ostalih javnih neprometnih površina 717 432 33.180,00
 

UKUPNO IZVRŠENJE

     
         
3.3. Izdaci za zimsku službu      
3.3.1. Zimska služba-nabava soli za posipanje 712 432 9.300,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
3.3.2. Ostali izdatci vezani uz aktivnosti zimske službe 722 432 21.900,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 3.:     230.570,00
 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 3.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  230.570,00 EUR,   a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

     
4. ODRŽAVANJE GROBLJA  
4.1. Izdaci za tekuće održavanje groblja (staze, ograde, pražnjenje kontejnera) 720 432 2.650,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 4.:     2.650,00
 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 4.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  2.650,00 EUR, a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

     
5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE  
5.1. Potrošak el. energije za javnu rasvjete 724 432 106.200,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
5.2. Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete 725 432 33.180,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 5.:     139.380,00
 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 5.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  139.380,00 EUR, a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

     
6. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA,UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE      
6.1. Održavanje fontana 723 432 8.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 6.:     8.000,00
 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 6.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  8.000,00 EUR,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

         
7. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA      
7.1. Izdaci za tekuće održavaje zemljišta-čišćenje površine za buduće odlagalište građevinskog i biootpada na Crkvištu,posjed u vlasništvu Gradova Lipika i Pakraca 735 432 300,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 6.:     300,00
 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 7.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  300,00 EUR,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

Opis i opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa:

 1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Djelatnost po svom opsegu obuhvaća poslove čišćenja javnih površina,sanaciju divljih deponija te uklanjanje ruševina.  Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2023. iznose 231.950,00 EUR.

1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova)

Čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, linijskog zelenila, dječjih igrališta i nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 10.650,00 EUR.

1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca

Planom za 2023. godinu osiguravaju se sredstva za sanaciju divljih deponija u iznosu od 8.000,00 EUR. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa onečišćenih područja.

1.3. Uklanjanje ruševina

Planom za 2023. godinu osiguravaju se sredstva za uklanjanje ruševina u iznosu od 13.300,00 EUR .

1.4. Održavanje zelenila na javnim površinama

Planom za 2023. godinu osiguravaju se sredstva za održavanje zelenila na javnim površinama u iznosu od 200.000,00 EUR .

Pod održavanjem zelenila na javnim  površinama podrazumijevaju se radovi: mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja, košnja trave na javnim površinama, sadnja, okopavanje, zaljevanje, prihrana i fitosanitetska zaštita cvijetnih nasada, sadnja i održavanje dendofrole (orezivanje, okopavanje, prihrana i fitosanitetska  zaštita).

 

 1. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća obnovu i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupnja i sadnja novih sadnica), zasađivanje travne smjese,nabavka žardinjera i cvjetnjaka). Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2023. iznose 10.100,00 EUR.

 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

Djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća po svom opsegu radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika. Za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika za 2023. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 230.570,00 EUR.  Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja:

 

3.1. Makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca

Pod održavanjem makadamskih i poljskih puteva podrazumijeva se nabavka materijala za nasipavanje, prijevoz i razgrtanje materijala za nasipavanje, sanacija cijevnih propusta i izvođenje drugih potrebnih radova, radovi  na uređenju i održavanju površina uz  nerazvrstane ceste i javne prometnice unutar granica građevinskog područja  (bankine, cestovni pojas), nabava,postavljanje i održavanje vertikalne prometne signalizacije . Za održavanje makadamskih i poljskih puteva za 2023. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 113.010,00 EUR.

 

3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa

 

Pod održavanjem asfaltnih kolnika i nogostupa podrazumijeva se sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa (asfaltnih)  tokom godine, izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije, trošak el. energije semafora . Za održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa za 2023. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 86.360,00 EUR.

 

3.3. Izdaci za zimsku službu

 

Pod izdacima za zimsku službu podrazumijeva se nabava soli i agregata za posipavanje te ostali izdatci vezani uz aktivnosti zimske službe. Za poslove zimske službe za 2023. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 31.200,00 EUR.

 

 1. ODRŽAVANJE GROBLJA

Djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, ograde, pražnjenje kontejnera. Za navedene poslove u 2023. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 2.650,00 EUR.

 1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete odnosno tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete. Za održavanje javne rasvjete za 2023. godinu planira se iznos od 139.380,00 EUR .

 

 1. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA,UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

 

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje građevina i uređaja javne namjene ( fontane ). Za održavanje tih građevina i uređaja u 2023. Godini planira se iznos od 8000,00 EUR.

 

 1. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPAD

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća čišćenje površine za buduće odlagalište građevinskog i biootpada na Crkvištu , posjed u vlasništvu Gradova Lipika i Pakraca . Za nevedene poslove u 2023. godini osigurana su sredstva u iznosu od 300,00 EUR.

 

IZVORI FINANCIRANJA:

111  – Kompenzacijske mjere JLP(R)S

432- Komunalna naknada

 

Članak 3.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2023. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-01/22-01/28
URBROJ: 2177-9-40/01-22-02
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2023. godinu

Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16, 98/19, 47/20, i 77/20), članka  19a i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20), članka 17. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članaka 20. i 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj:  04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18, 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 10. sjednici 22. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

PROGRAM
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2023. godinu

 

 

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2023. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i tehničkoj kulturi od značenja za Grad Pakrac, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu u sljedećim aktivnostima:

–           treninzi i natjecanja sportaša,
–           nagrađivanje sportaša,
–           provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i rekreativaca,
–           funkcioniranje sustava sporta,
–           organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
–           organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu i tehničkoj kulturi unapređenjem sposobnost udruga u za postizanje vrhunskih dostignuća na domaćem i međunarodnom planu te poticanje raznolikosti aktivnosti prilagođenih raznim dobnim skupinama.

 

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta i tehničke kulture u Gradu Pakracu.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2023. godinu, koje javne potrebe čine osobito sljedeći poslovi i djelatnosti:

 1. a) u sportu:

–           poticanje i promicanje sporta,
–           osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta – vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Pakraca na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
–           ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži
–           poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,
–           poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportaša,
–           poticanje programa stručnog rada u sportu.

 1. b) u tehničkoj kulturi:

–           razvijanje komunikacijske tehnike i kulture,
–           poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana te poticati razvoj i veća uključenost djece i mladeži u aktivnosti iz tehničke kulture.

 

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2023. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca za 2023. godinu  u programu Proračuna 3100 „Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti“, kroz aktivnost A310001 „Sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj kulturi“.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2023. godinu po aktivnostima i korisnicima.

Plan iz stavka 2. ovoga članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu donosi, nakon provedenih natječaja Sportska zajednica Grada Pakraca i objavljuje na mrežnoj stranici Sportske zajednice i Grada Pakraca.

 

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava  temeljem ovoga Programa Sportska zajednica Grada Pakraca podnosi polugodišnja i godišnja izvješća gradonačelniku Grada Pakraca.

Ostala izvješća iz Programa, izvješća o izvršenju, podnose korisnici putem nadležnog Odsjeka.

 

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a stupa na snagu  1. siječnja 2023. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 620-01/22-01/3
URBROJ: 2177-9-30-1/03-22-1
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.

Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2023.godini

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. god. donijelo je sljedeći

 

PROGRAM
korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2023.godini

 

Članak 1.

Ovim Programom planiraju se prihodi od sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, koja su prihod  Proračunu Grada Pakraca za 2023.god., kako slijedi:

Redni broj VRSTA PRIHODA PLANIRANI IZNOS (EUR)
1 Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 4.648,00
2 Zakup i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 46.454,00
UKUPNO 51.102,00

 

Članak 2.

Prihodi iz članka 1. ovog Programa raspoređuju se na rashode u Proračunu Grada Pakraca za 2023.god. kako slijedi:

Redni broj NAZIV AKTIVNOSTI/MJERA PLANIRANI IZNOS (kn)
1 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 45.126,00
2 Naknada štete na usjevima od divljači 2.656,00
3 Provođenje mjera dezinsekcije (larvicidno tretiranje komaraca) 3.320,00
UKUPNO 51.102,00

Sredstva će se koristiti za provođenje aktivnosti vezanih uz Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, za naknadu šteta na usjevima od divljači vezanih uz Program zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Pakraca, te provođenje mjera dezinsekcije (larvicidno tretiranje komaraca).

 

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u službenom glasilu Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 945-01/22-01/10
URBROJ: 2177-9-30-2/05-22-1
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2023. godinu

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2023. godinu

 

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2023. godinu, koja se osiguravaju u proračunu Grada Pakraca za 2023. godinu.

 

Članak 2.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova u Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

 

Članak 3.

Ukupan iznos planiranih sredstava u Proračunu Grada Pakraca za 2023. godinu iznosi 27.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka rasporedit će se političkim strankama sukladno njihovoj zastupljenosti u Gradskom vijeću.

 

Članak 4.

Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Gradskog vijeća je 13, a broj članova podzastupljenog spola je 5.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.000,00 kn.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 200,00 kn.

 

Članak 5.

Političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću, sredstva se raspoređuju kako slijedi:

Redni broj Politička stranka Broj vijećnica/ka Godišnji iznos
žene muškarci
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 3 6 18.600,00 kn
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 1 2 6.200,00 kn
3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS 1 0 2.200,00 kn
UKUPNO 5 8 27.000,00 kn

 

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove odluke doznačuju se na žiroračun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

 

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 402-10/22-01/3
URBROJ: 2177-9-20/01-22-01
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.

Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Temeljem članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/2019) i čl. 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakrac na 10. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine donijelo je

 

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2023. GODINU

 

Članak 1.

Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godina (u daljnjem tekstu: Plan) radi određivanja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.

 

Članak 2.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove odluke.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 810-01/22-01/14
URBROJ: 2177-9-30/01-22-1
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2023. – 2025. g.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21) i )  i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine, donosi

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE ZA 2023. – 2025. g.

 

UVOD

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

 

CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2023.G.

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak upravljanja rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti postepeno postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa.

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize stanja sustava civilne zaštite.

Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:

 

 1. Uskladiti Plan djelovanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac.

Nositelj: gradonačelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Upravni odjeli Grada Pakraca.
Rok: lipanj 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21)

 

 1. Donijeti Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu

Nositelj: Gradonačelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Upravni odjeli Grada Pakraca.
Rok: studeni 2023.g.
Zakonska osnova: Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19), Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda NN 65/19

 

 1. Izraditi Plan vježbi za 2024. god

Nositelj: gradonačelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Upravni odjeli Grada Pakraca.
Rok: prosinac 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16)

 

 1. Planirati, organizirati i provesti terensko pokaznu vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stručna služba gradskog vijeća i gradonačelnik
Rok: siječanj-ožujak 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16)

 

 1. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: Upravni odjeli Grada Pakraca, IN konzalting d.o.o.
Rok: kontinuirano 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21)

 

 1. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe civilne zaštite opće namjene.

Nositelj: načelnik stožera, Upravni odjeli Grada Pakraca
Suradnici: : Upravni odjeli Grada Pakraca, IN konzalting d.o.o.
Rok: ožujak 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika civilne zaštite na dužnosti povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite.

Nositelj: načelnik stožera, Upravni odjeli Grada Pakraca
Suradnici: : Upravni odjeli Grada Pakraca, IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene

Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: Služba civilne zaštite Požega, IN konzalting d.o.o.

Rok: srpanj 2023.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: Gradonačelnik
Suradnici: Upravni odjeli Grada Pakraca, načelnik stožera CZ
Rok: ožujak 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Ugovoriti police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: Gradonačelnik
Suradnici: Upravni odjeli Grada Pakraca, načelnik stožera CZ
Rok: siječanj 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, te informacijskih baza podataka o operativnim snagama.

Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Upravni odjeli Grada Pakraca
Rok: kontinuirano 2023.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16)

 

 1. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim osobama, udrugama građana, HGSS, Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, Službom civilne zaštite oko pravovremenog izvještavanja o nadolazećim opasnostima, te poduzimanju mjera u otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: Upravni odjeli Grada Pakraca
Rok: kontinuirano 2023.g.

 

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Red  broj OPIS POZICIJE 2023.g.(kn) 2023.g. (EUR) 2024.g(EUR) 2025.g.(EUR)
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva 5048,15 670,00 670,00 670,00
Stožer civilne zaštite– odore, veza, edukacija        
Postrojbe civilne zaštite – odora, edukacija 3013,80 400,00 400,00  
Procjena rizika   0,00 1190,00  
Plan djelovanja sustava CZ 14993,66 1990,00    
Vježba operativnih snaga zaštite i spašavanja        
Povjerenici civilne zaštite, voditelji objekata za smještaj        
Materijalna i tehnička oprema operativnih snaga        
Redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata 18082,80 2400,00 2400,00 2400,00
Premije osiguranja za operativne snage 1000,00 132,72 132,72 132,72
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 1205,50 160,00 160,00 160,00
UKUPNO: 43.343,91 5.752,72 4.952,72 3.362,72
2. VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica 403.095,75 53.500,00 53.500,00 53.500,00
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 350.354,25 46.500,00 46.500,00 46.500,00
Vatrogasna zapovjedništva        
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara        
UKUPNO: 753.450,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3. HGSS STANICA POŽEGA
Redovne donacije 12.002,46 1.593,00 1.593,00 1.593,00
Opremanje        
         
         
         
4. SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
Tekuće održavanje        
UKUPNO:        
5. UDRUGE GRAĐANA
GD HCK PAKRAC 116.784,75 15.500,00 15.500,00 15.500,00
UKUPNO: 128.787,21 17.093,00 17.093,00 17.093,00
6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
NAVESTI KOJE        
UKUPNO:        
SVEUKUPNO

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

925.581,12 122.845,72 122.045,72 120.455,72

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 810-01/22-01/13
URBROJ: 2177-9-30/01-22-1
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.

Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju članka 17. stavak 1. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 18/22), članka 19. stavak 1. podstavak 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 3/21), a nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Gradsko vijeće Grada Pakraca na sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine donijelo je

 

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se djelatnosti socijalne skrbi na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad), korisnici socijalne skrbi, prava i socijalne usluge koje iznad standarda pruža i osigurava Grad te uvjeti, način i postupak za njihovo ostvarivanje.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

            Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, a obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu obitelji i skupinama u svrhu unaprjeđenja kvalitete života te poticanje promjena i osnaživanje korisnika, radi njihovog aktivnog uključivanja u život zajednice.

 

Članak 3.

            Poslove u vezi s provedbom ove Odluke obavlja upravni odjel nadležan za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Odjel) samostalno ili u suradnji s ostalim upravnim odjelima Grada, područnom jedinicom Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod), vjerskim zajednicama, udrugama, ustanovama socijalne skrbi i drugim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama.

 

Članak 4.

            Ukoliko zbog smanjenog ostvarivanja proračunskih prihoda nema dovoljno sredstava za isplatu svih socijalnih prava utvrđenih ovom Odlukom izuzev troškova stanovanja, gradonačelnik će, na prijedlog pročelnika Odjela, privremeno obustaviti isplatu istih ili odobriti isplatu u umanjenom iznosu, razmjerno postotku ostvarivanja proračunskih prihoda, a ako prihodi budu trajno smanjeni predložit će Gradskom vijeću izmjenu socijalnog programa Grada kao i izmjenu ove Odluke.

 

Članak 5.

            Svaki građanin je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Svaki građanin je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, prije svega djece, ali i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi.

 

II. DEFINICIJE POJMOVA

 

Članak 6.

            Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke i drugih akata Grada donesenih temeljem ove Odluke u postupku za ostvarivanje socijalnih prava, imaju sljedeće značenje:

 1. korisnik je osoba ili kućanstvo koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje naknadu, socijalnu uslugu ili drugi oblik pomoći propisan ovom Odlukom i Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon),
 2. samac je osoba koja živi sama,
 3. kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života,
 4. dijete je osoba do navršenih 18 godina života,
 5. odrasla osoba je osoba koja je navršila 18 godina, a nije navršila 65 godina života,
 6. starija osoba je osoba koja je navršila 65 i više godina života,
 7. osoba potpuno nesposobna za rad je osoba koju privremeno ili trajno nije moguće uključiti u radne procese, prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja,
 8. osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe; osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihova razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja; osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta,
 9. prihod su novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza,
 10. imovina su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, darovi, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i inozemstvu,
 11. socijalna isključenost je nemogućnost pojedinca da sudjeluje u uobičajenim aktivnostima društva kojemu pripada, zbog razloga koji su izvan njegove kontrole,
 12. javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom razdoblju te nudi sufinanciranje i financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina, čiji se program temelji na društveno korisnom radu koji inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva,
 13. dugotrajna skrb su naknade i usluge propisane Zakonom koje se pružaju korisniku s oštećenjem zdravlja i oštećenjem funkcionalnih sposobnosti duže od godinu dana.

 

III. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

 

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu koristiti hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada te stranci sa stalnim boravkom, privremenim i dugotrajnim boravištem na području Grada te osobe bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području Grada.

Iznimno, pravo na jednokratnu naknadu može se odobriti i osobama koje ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka i slučaju krajnje potrebe po procjeni nadležnog gradskog upravnog tijela.

 

Članak 8.

U smislu ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba može ostvariti svojim prihodima ili imovinom koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba te od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.

 

Članak 9.

            Prava korisnika utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Grada ako je zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju zakona propisano da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret državnog proračuna ili na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovoga članka ako su pojedina prava, koja prema ovoj Odluci osigurava Grad, po svojoj visini i/ili po svome opsegu utvrđena u višem iznosu ili u većem opsegu od prava i pomoći koja osigurava Republika Hrvatska, odnosno Zavod ili druga pravna ili fizička osoba, Grad će ta prava osigurati do visine razlike između prava koja oni osiguravaju i prava utvrđenih ovom Odlukom.

 

 

 1. POTPORE I NAKNADE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI GRADA

 

Članak 10.

            Korisnici socijalne skrbi mogu na način definiran ovom Odlukom ostvariti:

 1. naknadu za troškove stanovanja
 2. dnevni topli obrok
 3. sufinanciranje troškova pogreba
 4. jednokratnu novčana pomoć.

O visini novčanih nakanda, socijalnih usluga iz ovog članka, stavka 1. alineja 4. i 5. za svaku kalendarsku godinu utvrđuje gradonačelnik.

U slučaju nužne potrebe gradonačelnik može Odjelu odobriti donošenje rješenja o ostvarenju i drugih prava iz socijalne skrbi.

O priznavanju prava iz stavka 1. ovoga članka odlučuje nadležnog gradskog upravnog tijela sukladno odredbama ove Odluke, odnosno Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Članak 11.

            Grad će ovisno o prihodima u proračunu osigurati sredstva za pokrivanje određenih troškova za sve građane pod jednakim uvjetima propisanima ovom Odlukom, aktima koji proizlaze iz ove Odluke i drugim aktima Grada i to za:

 1. nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike koji se obrazuju na području Grada Pakraca
 2. potporu umirovljenicima i starijim osobama s niskim primanjima
 3. naknade udomiteljima djece,
 4. naknade osobama s invaliditetom
 5. pravo na ljetovanje učenika u odmaralištu na otoku Viru i dr.

Gradonačelnik će posebnim aktima utvrditi načine i kriterije ostvarivanja prava te iznose potpore za svako od navedenih prava u prethodnom stavku u kalendarskoj godini.

 

 1. Naknada za troškove stanovanja

 

Članak 12.

            Naknadu za troškove stanovanja ostvaruje korisnik zajamčene minimalne naknade, osim beskućnika koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtve nasilja u obitelji i žrtve trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, naknade za uređenje voda, odvoza otpada, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali uslijed radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

 

Članak 13.

            Naknadu za troškove stanovanja Grad će priznati u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade samcu, odnosno kućanstvu.

Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, naknada za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Grad naknadu za troškove stanovanja može djelomično ili u potpunosti podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade.

 

Članak 14.

Troškovi grijanja samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odredi gradonačelnik posebnom odlukom za svaku kalendarsku godinu, a u skladu s podacima Zavoda o broju korisnika.

Naknada za trošak ogrijeva korisnicima koji se griju na drva smatra se troškom stanovanja.

 

Članak 15.

Sredstva za troškove ogrjeva Grad Pakrac će planirati, knjigovodstveno evidentirati i iskazivati u financijskim planovima i izvještajima u skladu s odlukama nadležnog ministarstva, odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja koju donosi Vlada Republike Hrvatske najkasnije do 30. rujna tekuće godine za idugu godinu i uredaba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sredstva za troškove orgijeva osiguravaju se iz namjenskih sredstava državnog proračuna i ne smatraju se tekućom pomoći iz državnog proračuna.

 

 1. Dnevni topli obrok

 

Članak 16.

            Osobama s prebivalištem na području Grada, koje zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja, trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti nisu u stanju samostalno pripremati hranu, a koji su istovremeno korisnici zajamčeni minimalne naknadema sveukupni iznos primanja ostvarenih u zemlji i/ili inozemstvu ne prelazi iznos utvrđen Pravilnikom o socijalnoj skrbi Grada i koji zadovoljavaju ostale uvjete za ostvarivanje tog prava,  kao i drugim osobama koje udovoljavaju uvjetima, Grad može osigurati jedan topli obrok dnevno.

 

Članak 17.

            Pripremu i organizaciju podjele dnevnih toplih obroka korisnicima obavlja Gradsko društvo Crvenog križa, HCK, Pakrac ili fizička ili pravna osoba s kojom Grad sklopi ugovor o pružanju navedenih usluga. Potpora za dnevni topli obrok će se doznačiti izravno na račun pružatelja usluge.

 

 

 1. Sufinanciranje troškova pogreba

 

Članak 18.

            Grad će sufinancirati troškove pogreba, koji uključuju minimalne troškove lijesa, nadgrobnog obilježja i drugih troškova ukopa za osobe bez obitelji, rodbine, zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja, a koje su u trenutku smrti imale prebivalište na području Grada ukoliko te troškove ne bude pokrio Zavod ili neka treća pravna ili fizička osoba.

Sufinanciranje troškova pogreba ne može se ostvariti radi kupnje grobnog mjesta.

Obveza sufinanciranja troškova pogreba, ugovara se izdavanjem narudžbenice pružatelju usluge, a troškovi pogreba se plaćaju direktno na račun pružatelja usluge do iznosa utvrđenog odlukom gradonačelnika za pojedinu kalendarsku godinu.

 

 1. Jednokratna novčana pomoć

 

Članak 19.

            Jednokratna novčana pomoć je poseban oblik pomoći samcu ili kućanstvu koji zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih uslijed teških i nepredvidivih trenutnih životnih okolnosti na koje ne mogu utjecati (bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode, nabave osnovnih predmeta u kućanstvu, nužne odjeće ili obuće ako se ne može nabaviti putem humanitarnih organizacija i slično) nisu u mogućnosti podmiriti troškove osnovnih životnih potreba.

Jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti samac, ili kućanstvo, koji ispunjava sljedeće uvjete:

– ima prebivalište ili stalni boravak na području Grada Pakraca posljednjih šest mjeseci  prije podnošenja zahtjeva,
– ostvaruje socijalno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ili mu prosječni mjesečni prihodi za posljednja  tri mjeseca ne prelaze:

 • za samca – dohodovni census 40% proračunske osnovice kuna mjesečno,
 • za kućanstvo – dohodovni census 30% proračunske osnovice mjesečno po članu obitelji,

odnosno po procjeni nadležnog gradskog upravnog tijela u iznimno teškim, izvanrednim i naglo nastalim životnim okolnostima.

 

Članak 20.

            Jednokratna novčana pomoć se doznačava na račun podnositelja, a ako se na temelju utvrđenih okolnosti ocijeni ili se može osnovano pretpostaviti da korisnik naknadu neće koristiti namjenski, ista se može uplatiti i direktno na račun određenog dobavljača, pružatelja usluga ili drugog subjekta.

Pravo na jednokratnu pomoć korisnik može ostvariti jednom godišnje do iznosa od najviše 6.000,00 kn.

 

V. RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE

 

Članak 21.

Grad će organizirati rad za opće dobro bez naknade za radno sposobne i djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu te snositi troškove za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu te će na temelju ugovora s korisnikom odrediti trajanje rada, mjesto obavljanja rada, opseg i vrstu posla.

 

Članak 22.

Svaki radno sposoban i djelomično radno sposoban samac ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu dužan je odazvati se pozivu Grada za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade, a koje u radovima sudjeluju od 60 do 90 sati mjesečno sukladno Programu rada za opće dobro bez naknade (nastavno Program) kojega donosi gradonačelnik.

 

Članak 23.

Ako se pozivu Grada na rad za opće dobro radno sposoban ili djelomično radno sposoban samac ili član kućanstva koji prima zajamčenu minimalnu naknadu ne odazove nadležni ured će obavijestiti Zavod i zatražiti da pravo na zajamčenu minimalnu naknadu prestaje na rok od najmanje 6 (šest) mjeseci ili se iznos zajamčene minimalne naknade kućanstvu umanjuje u istom razdoblju za pripadajući udio člana koji se nije odazvao.

 

Članak 24.

Grad će surađivati sa Zavodom u provođenju mjere rada za opće dobro bez naknade na način da će Zavod izvršavati dužnost kojom će jednom mjesečno dostaviti podatke o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade te radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim članovima kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, a Grad će jednom mjesečno dostaviti podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su uredno pozvani, a nisu se odazvali niti sudjelovali u radovima za opće dobro.

 

VI. POSTUPAK OSTVARIVANJA I NADZOR NAD KORIŠTENJEM NAKNADA I SOCIJALNIH USLUGA IZ OVE ODLUKE

 

Članak 25.

            Postupak za ostvarivanje naknada i socijalnih usluga propisanih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, na obrascu koji se objavljuje na mrežnoj stranici Grada Pakraca pri čemu je stranka dužna dostaviti nadležnom gradskom upravnom tijelu dokaze i isprave navedene na obrascu zahtjeva.

Postupak za ostvarivanje naknada i socijalnih usluga može se pokrenuti i po službenoj dužnosti na temelju obavijesti članova obitelji, građana, ustanova, udruga, vjerskih zajednica, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te državnih i drugih tijela, osobito Zavoda, kao i na temelju činjenica o lošim životnim uvjetima koje su u drugim postupcima utvrdili službenici Grada.

Korisnik se može odreći novčanih nakanada i socijalnih usluga iz ove Odluke.

 

Članak 26.

            Postupak za ostvarivanje naknada i socijalnih usluga propisanih ovom Odlukom je žuran.

Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, Odjel je dužan donijeti rješenje i dostaviti ga korisniku u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Ako je potrebno provoditi ispitni postupak, Odjel je dužan donijeti rješenje i dostaviti ga korisniku u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

 

Članak 27.

            Za točnost podataka navedenih u zahtjevu i podataka danih u postupku preispitivanja uvjeta za daljnje ostvarivanje potpora i naknada u sustavu socijalne skrbi Grada podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik prava odgovara materijalno i kazneno.

Odjel može odlučiti da se, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva, odnosno korisnika ili na drugi odgovarajući način, posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od koji ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava.

Prilikom predaje zahtjeva za ostvarivanje prava podnositelj, odnosno korisnik predaje i vlastoručno potpisanu izjavu da su podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te da daje svoju privolu da službenik Odjela ima pravo iste obrađivati, provjeravati, čuvati i koristiti u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka ili pribavljati potrebne podatke o korisniku iz službenih evidencija koje vode nadležna državna ili županijska tijela i/ili ustanove, a sve u svrhu rješavanja po zahtjevu.

 

Članak 28.

            Potpore i naknade koje se na temelju ove Odluke ostvaruju u novčanom iznosu, priznaju se s danom podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka jednokratna novčana pomoć se priznaje danom donošenja rješenja.

 

Članak 29.

            Korisnik potpora i naknada ostvarenih na temelju ove Odluke dužan je obavijestiti Odjel o svakoj promjeni koja utječe na daljnje korištenje istih ili na visinu priznatog iznosa, najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Na osnovi obavijesti korisnika ili na osnovi podataka pribavljenih po službenoj dužnosti Odjel će donijeti novo rješenje samo ako su se promijenile okolnosti o kojima ovisi priznavanje prava i visina priznatog iznosa.

Ako korisnik nakon promijenjenih okolnosti i nadalje ispunjava uvjete za korištenje prava u manjem ili većem iznosu od već priznatog prava, pravo u izmijenjenom iznosu priznaje se s danom nastanka promijenjenih okolnosti.

Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava, pravo prestaje s danom nastanka promijenjenih okolnosti, osim ako ovom Odlukom nije drukčije propisano.

U slučajevima iz stavka 3. i 4. ovoga članka donosi se rješenje o ukidanju rješenja kojim je pravo priznato i utvrđuje priznavanje prava u izmijenjenom iznosu, odnosno prestanak prava.

U slučaju smrti korisnika prava, pravo prestaje s danom smrti.

Odjava prebivališta s područja Grada ima za posljedicu gubitak prava ostvarenih temeljem ove Odluke i to od dana promjene prebivališta.

 

Članak 30.

Za mjesec u kojemu je priznato pojedino pravo iz ove Odluke korisniku se novčani iznos isplaćuje razmjerno broju dana od dana priznavanja prava do posljednjeg dana u tom mjesecu, a za mjesec u kojem prestaje pravo, korisniku se novčani iznos po priznatom pravu isplaćuje razmjerno broju dana, do dana prestanka prava.

Ako korisnik nakon promijenjenih okolnosti i nadalje ispunjava uvjete za korištenje prava u manjem ili većem iznosu od već priznatog prava, pravo u izmijenjenom iznosu priznaje se s danom nastanka promijenjenih okolnosti.

 

Članak 31.

            Korisnik može istovremeno ostvarivati više pojedinačnih prava, odnosno oblika pomoći ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi ovoj Odluci i svrsi za koju je namijenjeno.

 

Članak 32.

            Ukoliko korisnik ili članovi kućanstva u kojemu on živi imaju dugovanje prema Gradu s bilo koje osnove, Grad može usmjeriti utvrđeni iznos naknade po zahtijevanom pravu na podmirenje dugovanja Gradu, osim prava na naknadu troškova stanovanja.

 

Članak 33.

            Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava iz ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

 

Članak 34.

            Korisnik koji je ostvario određenu potporu i naknadu propisanu ovom Odlukom dužan je nadoknaditi štetu ako je:

–           na temelju neistinitih i netočnih podataka za koje su on ili njegov skrbnik znali ili su morali znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada
–           ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nisu prijavili promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno njegov skrbnik znao ili morao znati.

Na povrat neosnovano isplaćenih iznosa potpora i naknada utvrđenih ovom Odlukom i naknadu štete primijeniti  će se odgovarajuće odredbe Zakona.

 

VII.     ŽALBA

 

Članak 35.

            Protiv prvostupanjskog rješenja Odjela dopuštena je žalba.

O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja Odjela koje se odnosi na priznavanje naknade troškova stanovanja odlučuje nadležni upravni odjel Požeško slavosnke županije, dok o žalbi na rješenja o priznavanju drugih socijalnih prava iz ove odluke odlučuje gradonačelnik, osim ako Zakonom nije drukčije određeno.

Žalba izjavljena protiv rješenja iz ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

 

VIII.    RAZMJENA PODATAKA

 

Članak 36.

            Grad će sa Zavodom i drugim pružateljima socijalnih usluga razmjenjivati podatke o naknadama i socijalnim uslugama u skladu s propisom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka najmanje dva puta godišnje.

 

IX. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

 

Članak 37.

            Grad je dužan voditi evidenciju i dokumentaciju o priznatim pravima u sustavu socijalne skrbi propisanim Zakonom, posebnim propisima i općim aktima Grada. Grad će voditi evidenciju i dokumentaciju o priznatim pravima u sustavu socijalne skrbi propisanim zakonom, posebnim propisima i svojim općim aktima te izraditi godišnje izvješće koje će dostaviti u elektroničkom obliku u računalnom programu u vlasništvu nadležnog ministarstva u skladu s pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu, rokovima dostave i sadržaju izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 38.

            Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava utvrđena ovom Odlukom može biti ograničen ovisno o namjenskim prihodima u proračunu Grada za tekuću godinu, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, podmirenje troškova stanovanja, koja je Grad dužan osigurati.

 

Članak 39.

            Poslove ili dio poslova u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovom Odlukom, odnosno pružanje usluga ili dijela usluga korisnicima prava iz ove Odluke, Grad može povjeriti i nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga s kojom će sklopiti ugovor.

 

Članak 40.

            Postupci započeti prije dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/14).

 

Članak 41.

            Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/14).

 

Članak 42.

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 550-01/22-01/7
URBROJ: 2177-9-30-1/2-22-01
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac”

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac” (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 04/22) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj 22.12.2022. godine donosi

 

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac”

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom donosi se Urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac” – u nastavku teksta: UPU “Matkovac”, kojim se detaljno propisuju uvjeti provedbe svih zahvata u prostoru unutar područja obuhvata.

(2) Obaveza izrade, prostorni obuhvat i smjernice za izradu UPU-a “Matkovac” utvrđeni su Prostornim planom uređenja Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 08/07, 02/12, 03/15 i 08/21).

(3) Granice obuhvata prikazane su na kartografskim prikazima UPU-a “Matkovac”.

(4) Ukupni prostor obuhvata UPU-a “Matkovac” ima površinu od oko 27,7 hektara.

 

Članak 2.

(1) UPU “Matkovac” izradila je tvrtka CPA Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

(2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom Urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac” koji se sastoji od:

 1. ODREDBE ZA PROVEDBU
 2. GRAFIČKI DIO PLANA – kartografski prilozi u mjerilu 1:2.000:
 3. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
 4. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.A.     Prometna mreža

2.B.     Komunalni infrastrukturni sustav

 1. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA; NAČIN GRADNJE
 2. OBRAZLOŽENJE
 3. PRILOZI PLANA

 

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

 

Članak 3.

(1) Osnovna namjena i način korištenja prostora prikazani su na kartografskom prikazu broj 1. “KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA”.

(2) Na području obuhvata planirane su namjene kako slijedi:

– sportsko – rekreacijska namjena (planska oznaka – R)
 R1 – sportsko – rekreacijska namjena: nogometno igralište, motocross staza
 R2 – sportsko – rekreacijska namjena: šumski tematski park, poučne staze
 R3 – sportsko – rekreacijska namjena: rekreacijske površine uz jezero
 R4 – sportsko – rekreacijska namjena: paint ball, adrenalinski park
– ugostiteljsko turistička namjena (planska oznaka – T)
 T2 – ugostiteljsko turistička namjena: bungalovi, mobilne kućice
 T3 – ugostiteljsko turistička namjena: kamp, kamp odmorište, robinzonski smještaj
 T4 – ugostiteljsko turistička namjena: ribička kuća
– vodne površine (planska oznaka – V)
– zaštitne zelene površine (planska oznaka – Z)
– površine infrastrukturnih sustava (planska oznaka – IS)

 

Članak 4.

(1) U zonama sportsko – rekreacijske namjene (planska oznaka R1, R2, R3, R4) dozvoljena je gradnja građevina i uređenje sadržaja sportsko – rekreacijske namjene:

– nogometno igralište uz mogućnost postavljanja dvostrane tribine s dodatnim prostorom za potrebe kluba koji alternativno služi kao otvorena pozornica i prostor za održavanje manifestacija na otvorenom (koncerti, sadržaji na sportskim priredbama, radionice i slično),
– motocross staza s mogućnošću izgradnje skakaonice za adrenalinske sportove,
– šumski tematski park “Staza okom lovca”,
– poučna staza flore i faune,
– izletnički prostor,
– rekreativni sadržaji i vodeni tobogan,
– igrališta: odbojkaško igralište, odbojka na pijesku,
– dječje igralište sa zatvorenim prostorom za igru,
– prostor za adrenalinski park, paint ball i slične aktivnosti.

(2) Detaljno razgraničenje građevnih čestica u zoni sportsko – rekreacijske namjene odredit će se provedbenim aktom na temelju projektne dokumentacije pri čemu prilikom razgraničenja prostora granice ne smiju ići na štetu javnog prostora.

 

Članak 5.

(1) U zonama ugostiteljsko turističke namjene (planska oznaka T2, T3, T4) dozvoljena je gradnja građevina i uređenje sadržaja:

– kamp / kamp odmorište sa pratećim objektom,
– objekti za robinzonski smještaj,
– ribička kuća,
– manji ugostiteljski objekt bez smještajnih kapaciteta,
– bungalovi/mobilne kućice za smještaj i boravak gostiju (u šumskom dijelu kod jezera)

(2) Građevine iz stavka 1. ovog članka grade se u skladu s odredbama posebnih propisa.

(3) Detaljno razgraničenje građevnih čestica u zoni ugostiteljsko turističke namjene odredit će se provedbenim aktom na temelju projektne dokumentacije pri čemu prilikom razgraničenja prostora granice ne smiju ići na štetu javnog prostora.

 

Članak 6.

(1) U zonama sportsko – rekreacijske i ugostiteljsko turističke namjene dozvoljena je gradnja pratećih i pomoćnih građevina i uređenje sadržaja u funkciji osnovne namjene:

–  uz kamp / kamp odmorište: građevine potrebne za funkcioniranje kampa (sanitarni čvorovi, praonica rublja, spremišta, najam opreme i drugo),
–  uz nogometno igralište: dvostrane tribine sa pratećim sadržajima (svlačionica s tuševima i sanitarnim čvorom, klupske prostorije, sala za okupljanje, ugostiteljski sadržaj i drugo),
–  u sklopu poučne staze flore i faune i šumskog tematskog parka “Staza okom lovca”: poučne ploče, osmatračnice, obor sa životinjama, gater za obuku lovačkih pasa i drugo,
–  uz vodne površine: svlačionice, sanitarni čvor, sunčališta, plaže, privezišta za čamce, adrenalinski aqua park, izletnički prostor sa stolovima i klupama, piknik u prirodi i slično,
–  u zoni auto kampa i bungalova ili izvan njih: prijemni prostor, recepcija, manje trgovine (roba široke potrošnje, novine, suveniri) i drugo,
–  parkirališta, manipulativne površine, infrastrukturne građevine i slično,
–  pomoćne građevine (spremišta, nadstrešnice, pecala, kotlovnice za kruto i tekuće gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva i slično)

(2) Detaljni razmještaj građevina i sadržaja iz stavka 1. odredit će se provedbenim aktom na temelju projektne dokumentacije.

 

Članak 7.

(1) Vodne površine jezera / mikroakumulacije “Pakurnovac” (planska oznaka V) uključuju:

– dva postojeća sportska ribnjaka namijenjena za natjecanja ili rekreativni ribolov te za druge sportsko – rekreacijske aktivnosti,
– planirano treće jezero namijenjeno turističkim aktivnostima.

(2) Uređenje postojećih i formiranje novog jezera odredit će se provedbenim aktom na temelju posebnog projekta.

 

Članak 8.

(1) U sklopu zaštitnih zelenih površina (planska oznaka Z) moguće je uređenje parternih površina s odgovarajućom urbanom opremom, pješačkih putova i staza, odmorišta i slično, manjih komunalnih i infrastrukturnih građevina te postavljanje elemenata urbane opreme (odmorišta, drveni paviljoni i/ili nadstrešnice, info i edukativne ploče, putokazi, sprave za rekreaciju i vježbanje i slično), a moguća je postava skulpturalnih i memorijalnih elemenata u prostoru.

(2) Iznimno, u sklopu zaštitnih zelenih površina uz vodne površine mogu se, ovisno o namjeni, predvidjeti pomoćne ili prateće građevine za potrebe njihovog funkcioniranja i korištenja (crpna stanica, spremišta hrane za uzgoj ribe, spremišta pribora za održavanje ribnjaka/jezera, privezište za čamce, sunčališta, svlačionice, druga spremišta i slično). Površina pomoćnih ili pratećih građevina, osim sunčališta, privezišta za čamce i sl., može iznositi najviše 30 m² bruto.

 

Članak 9.

(1) Na kartografskim prikazima UPU-a “Matkovac” grafički su određene površine infrastrukturnih sustava (planska oznaka IS), na kojima se mogu graditi građevine i uređaji prometne i komunalne infrastrukture.

(2) Iznimno, komunalnu infrastrukturnu mrežu i uređaje moguće je graditi i na površinama svih ostalih namjena, uz uvjet da se do građevina i uređaja osigura neometani pristup za njihovo održavanje.

 

2. Opći uvjeti smještaja građevina

 

Članak 10.

(1) Na građevnoj čestici može se graditi jedna ili više sportsko – rekreacijskih, ugostiteljsko – turističkih i drugih građevina navedenih u člancima 4., 5. i 6. ove Odluke.

(2) U sklopu jedne građevine ili prostora moguća je kombinacija više namjena navedenih u člancima 4., 5. i 6. ove Odluke.

 

Članak 11.

(1) Najmanja površina građevne čestice je 500 m².

(2) Sve građevine, osim pomoćnih, moraju se graditi kao samostojeće.

(3) Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice, kig je 0,30. Koeficijent izgrađenosti u smislu ove Odluke definiran je kao odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinama i ukupne površine građevne čestice.

(4) Najmanja udaljenost građevina od regulacijske linije je 10,0 m.

(5) Građevine se moraju graditi na udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne međe. Iznimno, na međi je moguće graditi pomoćne građevine, pri čemu se zidovi koji se nalaze na međi obavezno izvode kao protupožarni minimalne požarne otpornosti dva sata.

(6) Izvan gradivog dijela građevne čestice iz stavka 4. i 5. ovog članka mogu se izvoditi terase, ograde, podzidi, pješački i kolni pristupi i parkirališta, priključci i vodovi komunalne infrastrukture te uređivati površine zelenila i dječjih igrališta.

 

Članak 12.

(1) Broj etaža građevina je najviše podrum ili suteren, prizemlje i potkrovlje (Po/S + P + Potk).

(2) Najveća visina vijenca građevina je 6,0 m od završne kote uređenog terena.

(3) Najveća ukupna visina građevina do najviše točke krova (sljemena) je 9,0 m mjereno od završne kote uređenog terena. Izvan navedenih gabarita mogu se izvoditi pojedini elementi kao dimnjaci, požarni zidovi i slično.

(4) Ako se građevina gradi na kosom terenu visine iz stavka 2. i 3. ovog članka računaju se od završne kote uređenog terena na nižem dijelu.

 

Članak 13.

(1) Krovišta građevina moraju se izvesti kao kosa, nagiba 30° do 45°, pri čemu je nagib krova definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova.

(2) Na krovištu je moguće predvidjeti ugradnju kupola za prirodno osvjetljavanje, snjegobrana, te kolektora (sunčani pretvornici).

(3) Na terenu s nagibom sljeme građevine mora biti položeno paralelno sa slojnicama.

 

Članak 14.

(1) Najmanje 50% od ukupne površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno, pejzažno ili zaštitno zelenilo.

(2) Sve ozelenjene i travnate površine koje služe za sport i rekreaciju, površine sportskih terena, igrališta, auto kampa i sl., smatraju se uređenim zelenilom te se, kao i sve vodne površine, ne uračunavaju u ukupnu izgrađenost građevne čestice.

 

Članak 15.

(1) Sve građevine na području obuhvata UPU-a “Matkovac” moraju se locirati na način da se uklope u prirodni krajolik te da svojim položajem i oblikovanjem ne narušavaju krajobrazne i prirodne vrijednosti.

(2) Kod arhitektonskog oblikovanja građevina u ovoj zoni preporuča se korištenje arhitektonskih elemenata i prirodni građevinski materijali, sukladnih autohtonoj izgradnji, podneblju i krajobrazu i to, na način da se građevine nakon izgradnje horizontalnim i vertikalnim gabaritima, te oblikovanjem pročelja i krovišta u najvećoj mjeri uklope u prirodno okruženje.

 

Članak 16.

(1) U skladu sa planiranom namjenom pojedine građevne čestice ili dijelove građevnih čestica moguće je ograditi.

(2) Najveća visina ograde je 1,80 m, a iznimno može biti i veća ako je tako određeno posebnim propisom.

 

Članak 17.

Građevna čestica mora imati osiguran kolni pristup na javnu prometnu površinu, propisan broj parkirališno – garažnih mjesta propisan ovom Odlukom te priključak na elektroničku komunikacijsku mrežu i komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba i drugo).

 

3. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

 

Članak 18.

Za gradnju građevina gospodarske ugostiteljsko – turističke namjene primjenjuju se opći uvjeti gradnje propisani točkom 2. “Opći uvjeti smještaja građevina” ove Odluke.

 

3.1.      Posebni uvjeti gradnje kampa / kamp odmorišta

 

Članak 19.

(1) Smještajni kapacitet kampa/kamp odmorišta je najmanje 30 kamp parcela i 30 parcela za kamp odmorište. Minimalni uvjeti za pojedine sadržaje kampa/kamp odmorišta (minimalna veličina kamp mjesta, opremljenost pratećim sadržajima i ostalo) propisani su posebnim propisom.

(2) U prostoru kampa moguća je gradnja pratećih građevina u funkciji kampa (ulazni prostor s recepcijom, sanitarni čvorovi, praonica, restoran, iznajmljivanje opreme i slično), te ostalih pratećih sadržaja u skladu s posebnim programom i posebnim propisima.

(3) U sklopu prateće građevine za potrebe kampa moguće je pružati usluge dopunskog smještaja za potrebe kampa (hostel).

 

 

3.2.      Posebni uvjeti gradnje u prostoru za robinzonski smještaj

 

Članak 20.

(1) Objekti za robinzonski smještaj su građevine za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola i mogu biti od drveta ili drugog lokalnog i prirodnog materijala (kuće od drva, kolibe od trstike, slame ili granja i sl.), zgrade na drvetu ili drugim prostorima neuobičajenog oblika ili postavljenih na neuobičajeni način (pod zemljom, na stupovima, stablu, vodi, stijeni i slično) te šatori od platna i drugih laganih savitljivih materijala.

(2) Smještajni kapacitet u prostoru za robinzonski smještaj na području obuhvata UPU-a “Matkovac” nije ograničen i odredit će se posebnim programom.

(3) Građevine robinzonskog turizma mogu ali ne moraju biti priključene na infrastrukturu (struju, vodu, kanalizaciju, plin, telefon i sl.), ali se higijenski ispravna pitka i sanitarna vode mora osigurati prema lokalnim uvjetima (iz boca, cisterni, prirodnih izvora, vodovoda i slično), isto kao i korištenje sanitarija prema mogućnostima te odstranjivanje komunalnog otpada. Za građevine robinzonskog turizma inspektor zaštite od požara može zahtijevati provedbu dodatnih mjera zaštite od požara.

 

 

4. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

 

Članak 21.

Za gradnju građevina sportsko – rekreacijske namjene primjenjuju se opći uvjeti gradnje propisani točkom 2. “Opći uvjeti smještaja građevina” ove Odluke.

 

 

5. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

 

Članak 22.

Gradnja stambenih i stambeno – poslovnih građevina na području obuhvata nije dozvoljena.

 

 

6. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunalne i mreže elektroničkih komunikacija sa pripadajućim građevinama i površinama

 

Članak 23.

(1) Planom su osigurane površine za razvoj prometne, komunalne i elektroničke komunikacijske infrastrukturne mreže sa pripadajućim građevinama i površinama.

(2) Detaljno određivanje trasa iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se provedbenim aktom, vodeći računa o zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

(3) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina i uređaja iz stavka 1. ovog članka potrebno je pridržavati se važećih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina i uređaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(4) Mjesto i način priključenja građevina na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, elektroenergetska, plinska i mreža elektroničkih komunikacija) obavlja se na način pripisan od nadležne komunalne organizacije, odnosno distributera.

 

Članak 24.

(1) Izgradnja komunalne infrastrukture u pravilu je predviđena kao podzemna instalacija u koridoru prometne površine.

(2) Komunalnu infrastrukturnu mrežu moguće je graditi i na drugim površinama od onih utvrđenih UPU-om “Matkovac”, pod uvjetom da se time ne narušavaju uvjeti korištenja tih površina te da se do predmetnih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena.

(3) Građevne čestice građevina infrastrukturnih sustava (trafostanice i slično) mogu imati najmanju površinu jednaku tlocrtnoj veličini građevine, te po potrebi kolni pristup ili pravo služnosti do prometne površine. Ukoliko se građevine infrastrukturnih sustava postavljaju na javnu površinu ili na građevnu česticu neke druge građevine, ne mora se formirati posebna građevna čestica.

 

 

6.1.      Uvjeti gradnje prometne mreže

6.1.1.   CESTOVNI PROMET

 

Članak 25.

(1) Prometno povezivanje obuhvata UPU-a “Matkovac” ostvaruje se preko spoja internih prometnica na lokalnu cestu LC-41013 (ulica Matkovac).

(2) Prometna i ulična mreža gradi se u koridorima i profilima koji su prikazani na kartografskom prikazu broj 2.A. “Prometna mreža”. Prometno – tehničko rješenje i elementi prometnica i raskrižja rješavaju se detaljnom tehničkom dokumentacijom u skladu s važećim propisima.

(3) Iznimno, u slučaju otežanih terenskih uvjeta ili ograničenja prirodnim i drugim specifičnim prostornim ograničenjima, najmanja širina kolnika u području obuhvata je 5,5 m s obavezno najmanje jednostranom pješačkom stazom. Ako je ulica uža od 5,5 m mora se urediti kao kolno – pješačka površina.

(4) Unutar prometnih površina mogu se graditi i uređivati kolne i pješačke površine, biciklističke staze, javna parkirališta, zaštitno zelenilo, infrastrukturni objekti i uređaji i slično. U postupcima izgradnje i uređenja prometnih površina obvezno je planirati i izvesti odvodnju površinskih voda i javnu rasvjetu.

(5) Prometni koridori će se utvrditi parcelacijskim elaboratom, te se time osigurati priključak svih planiranih građevina na prometne površine.

(6) Prometne površine se mogu po potrebi proširiti radi formiranja raskrižja, prilaza raskrižju, ugibališta, okretišta i slično.

(7) Prilikom gradnje novih prometnih površina ili rekonstrukcije postojećih, potrebno je u cijelosti očuvati krajobrazne vrijednosti područja prilagođavanjem trase prirodnim oblicima terena.

(8) Slijepe ulice moraju na kraju imati okretište za komunalna i druga vozila.

 

Članak 26.

(1) Biciklističke staze obvezno se grade i uređuju na potezima označenima na kartografskom prikazu 2.A. “Prometna mreža”, a mogu se graditi i uređivati i unutar površina svih ostalih namjena.

(2) Najmanja širina biciklističke staze i kapaciteti parkirališta za bicikle određeni su posebnim propisom.

(3) U skladu s posebnim projektom potrebno je organizirati parkirališna mjesta za bicikle.

 

6.1.2.   JAVNA PARKIRALIŠTA I GARAŽE

 

Članak 27.

(1) Parkirališne kapacitete za potrebe pojedinih sadržaja potrebno je izgraditi na građevnoj čestici osnovne namjene, u skladu sa sljedećim normativima:

namjena građevine broj parkirališnih mjesta jedinica
ugostiteljstvo 1 PM na 15 m² GBP
na 1 stol
na 2 sobe
sportski tereni i dvorane 1 PM na 18 sjedala
1 PM za autobus na 400 sjedala

 

(2) Za namjene koje nisu navedene u tablici primjenjuju se normativi propisani PPUG-om Pakraca.

(3) Broj mjesta za parkiranje osobnih automobila i autobusa, odnosno kampera i kamp prikolica za pojedine sadržaje ugostiteljsko – turističke namjene potrebno je uskladiti s normativima posebnog propisa.

 

Članak 28.

U skladu s posebnim programom potrebno je urediti stalna i privremena javna parkirališta za osobna motorna vozila, autobuse, kamp-prikolice i kamione.

 

Članak 29.

(1) Minimalna dimenzija parkirališnog mjesta za osobna vozila za okomito parkiranje je 2,5 x 5,0 m. Parkiralište mora biti označeno vertikalnom signalizacijom i ovisno o obradi, horizontalnom signalizacijom.

(2) Parkiralište može biti asfaltirano ili nasuto drobljenim kamenom (tucanikom), kao i opločeno šupljim betonskim elementima (opločnicima).

(3) Na javnim parkiralištima najmanje 5% od ukupnog broja parkirališnih mjesta, odnosno najmanje jedno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta, mora biti osigurano i dimenzionirano za vozila osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti moraju biti vidljivo označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

 

6.1.3.   PJEŠAČKE POVRŠINE

 

Članak 30.

(1) Pješačke površine moguće je uređivati unutar površina svih namjena.

(2) Površine za kretanje pješaka u pravilu ne smiju biti uže od 1,60 m.

(3) Pješačke površine trebaju imati primjerenu završnu obradu i po potrebi biti osvijetljene odgovarajućom javnom rasvjetom.

(4) Pješačke površine mogu se planirati i dimenzionirati i kao kolno – pješačke površine za interventni promet, dostavu, protupožarne puteve i slično.

 

6.1.4.   UVJETI ZA KRETANJE OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

 

Članak 31.

(1) Sve javne prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih i urbanističkih barijera tako da se osigura pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(2) U projektiranju građevina i vanjskih prostora primjenjivat će se propisi i normativi u svrhu eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja urbanističko – arhitektonskih barijera.

(3) U raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe s poteškoćama u kretanju moraju se ugraditi spušteni rubnjaci.

 

6.2.      Uvjeti gradnje mreže elektroničkih komunikacija

 

Članak 32.

(1) Planirana mreža instalacija elektroničkih komunikacija prikazana je u kartografskom prikazu broj 2.B. “Komunalni infrastrukturni sustav”.

(2) Trase kabelske mreže elektroničkih komunikacija iz stavka 1. ovog članka su načelne i konačno će se odrediti u postupku utvrđivanja provedbenog akta, prema važećim propisima i stvarnim mogućnostima na terenu.

(3) Na području obuhvata moguća je postava baznih stanica elektroničkih komunikacija na samostojećim antenskim stupovima u skladu s odredbama PPUG-a Pakraca.

 

6.3.      Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

 

Članak 33.

(1) Uvjeti i način gradnje komunalne infrastrukturne mreže prikazani su u kartografskom prikazu broj 2.B. “Komunalni infrastrukturni sustav”.

(2) Komunalnu infrastrukturnu mrežu potrebno je graditi podzemno u koridorima postojećih i planiranih kolnih i pješačkih prometnica i parkirališta, poštujući minimalne dopuštene udaljenosti između pojedinih vodova infrastrukturne mreže.

(3) Iznimno, komunalnu infrastrukturnu mrežu moguće je graditi i na površinama ostalih namjena pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena.

(4) Položaj vodova i uređaja komunalne infrastrukturne mreže iz stavka 1. ovog članka načelan je i konačno će se odrediti u postupku izdavanja provedbenog akta, prema važećim propisima i stvarnim mogućnostima na terenu i u skladu s posebnim uvjetima nadležnih javnih komunalnih poduzeća. Kroz detaljna projektna rješenja ili tijekom usklađenja sa drugim infrastrukturnim sustavima, moguća su odstupanja ukoliko se utvrde povoljniji parametri.

 

 

6.3.1.   VODOOPSKRBA

 

Članak 34.

(1) Priključenje na sustav javne vodoopskrbe Grada Pakraca planirano je povezivanjem na vodovodni cjevovod naselja Prekopakra u ulici Matkovac.

(2) Planom su u cestovnom pojasu prometnica osigurani koridori za vodoopskrbne cjevovode.

(3) Tehnički elementi planiranih vodoopskrbnih cjevovoda (širina profila, kapacitet, tlakovi i drugo) kao i određivanje položaja pojedinih priključaka definirat će se projektnom dokumentacijom prema hidrauličkom proračunu i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog distributera.

(4) Dubina postavljanja cijevi vodovodne mreže mora biti veća od dubine smrzavanja (oko 1,40 do 1,70 m u odnosu na uređenu kotu terena). Vodoopskrbni cjevovodi na križanjima moraju biti položeni iznad fekalne kanalizacije.

(5) Vodovodna mreža na području obuhvata mora imati najmanji profil koji zadovoljava potrebe protupožarne zaštite. Na vodoopskrbnoj mreži potrebno je u skladu s važećim propisima izvesti vanjske nadzemne hidrante.

 

6.3.2.   ODVODNJA OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

 

Članak 35.

(1) Sustav odvodnje predviđen je kao razdjelni.

(2) Područje obuhvata moguće je preko odvodnog kanala u ulici Matkovac priključiti na sustav javne odvodnje grada Pakraca koji je povezan na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Dobrovac.

(3) Priključenje građevina i sadržaja na sustav javne odvodnje potrebno je izvesti sukladno uvjetima nadležne komunalne tvrtke.

(4) Alternativno, u skladu s vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda i posebnim uvjetima nadležne komunalne tvrtke, moguće je izgraditi samostalni interni sustav odvodnje s vlastitim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

 

Članak 36.

(1) Oborinske vode s čistih površina (krovovi, travnjaci, pješačke površine i slično) mogu se bez prethodnog pročišćavanja ispuštati direktno u javni sustav oborinske odvodnje i/ili na zelene površine.

(2) Onečišćene oborinske vode s kolnih prometnica i parkirališta moraju se priključiti na interni sustav oborinske odvodnje sa predtretmanom i ispuštanjem u recipijent. Oborinske vode ne smiju se ispuštati u sustav javne odvodnje otpadnih voda.

(3) Pročišćene oborinske otpadne vode mogu se koristiti za zalijevanje terena i zelenih površina.

 

6.3.2.   UREĐENJE VODA

Članak 37.

(1) Unutar obuhvata UPU-a “Matkovac” nalazi se postojeće jezero/mikroakumulacija “Pakurnovac” koja se sastoji iz dva dijela – Ribnjak 1 (površine 0,70 ha) i Ribnjak 2 (površine 0,67 ha). Ta se vodna površina planira kao sportsko – rekreacijska, koja se može koristiti za sportski ribolov, plivanje, vožnju čamcem (mogućnost izgradnje privezišta za čamce) te druge sportsko – rekreacijske aktivnosti.

(2) Planira se uređenje treće vodne površine – jezera koje bi se koristilo samo u turističke svrhe.

(3) Sve vodne površine moraju biti u vezi s protočnom, izvorskom vodom odgovarajuće kvalitete i u dovoljnim količinama te međusobno povezane sistemom kanala kako bi se postigla prirodne cirkulacija.

 

Članak 38.

(1) Građevna čestica koja graniči s vodnim dobrom i javnim vodnim dobrom ne može se osnivati na način koji bi onemogućavao uređenje korita i oblikovanje obalnog pojasa vodotoka za maksimalni protok vode i/ili pristup vodnom dobru i javnom vodnom dobru.

(2) Zabranjeno je podizati građevine i saditi drveće na udaljenosti manjoj od 10 metara od ruba korita vodotoka ili kanala (vanjskog ruba pokosa vodotoka). Iznimno, moguća su odstupanja uz suglasnost Hrvatskih voda koja se utvrđuju vodopravnim uvjetima.

(3) Zabranjeno je ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode (npr. putem upojnih bunara ili taložnica). Ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemne vode dopušteno je samo iznimno i neizravno te uz postignute zahtijevane vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u pročišćenim vodama propisane posebnim propisom.

(4) Odstupanja od ograničenja iz prethodnog stavka moguća su isključivo uz suglasnost Hrvatskih voda i pod uvjetima propisanim posebnim zakonom o vodama.

(5) Za gradnju građevina uz obalni pojas vodotoka te za korištenje i uređivanje vodotoka, vodnih površina i vodnih resursa, odnosno za svako građenje i izvođenje radova uz vodno dobro i javno vodno dobro,•projektant odnosno investitor je obvezan ishoditi vodopravne uvjete Hrvatskih voda u skladu s odredbama posebnih propisa.

 

6.3.3.   PLINSKA MREŽA

 

Članak 39.

            (1) Moguće je priključenje područja obuhvata na plinsku mrežu naselja Prekopakra.

(2) Trase i profili plinovoda i priključaka će se odrediti projektnom dokumentacijom, u skladu s tehničkim mogućnostima postojećeg plinskog sustava i posebnim uvjetima ovlaštenog distributera.

(3) Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od vlasnika/upravitelja voda.

 

6.3.4.   ELEKTROENERGETSKA MREŽA

 

Članak 40.

(1) U svrhu napajanja električnom energijom sadašnjih i budućih korisnika na području obuhvata moguća je gradnja nove transformatorske stanice TS 20/0,4 kV sa priključnim 20 kV kabelskim vodovima.

(2) Za smještaj planirane trafostanice potrebno je osigurati građevnu česticu dimenzija najmanje 7,0 x 6,0 m s osiguranim kolnim pristupom na javnu prometnu površinu najmanje širine 4,5 m.

(3) U svim javnim prometnim površinama rezervirani su koridori u koje će se polagati srednjenaponski 20 kV i niskonaponski 0,4 kV kabelski vodovi.

(4) Lokacija planirane trafostanice i koridori planiranih elektroenergetskih vodova odredit će se razradom projektne dokumentacije u skladu sa posebnim uvjetima nadležnog distributera.

 

6.3.5.   MREŽA JAVNE RASVJETE

 

Članak 41.

Cjelovito rješenje javne rasvjete, uključivo lokaciju stupnih mjesta i odabir elemenata rasvjete definirat će se zasebnim projektom i na način propisan od strane nadležnog distributera.

 

6.3.6.   OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

 

Članak 42.

(1) Na području obuhvata omogućava se i potiče korištenje energije iz obnovljivih izvora, te se omogućava ugradnja sunčanih pretvornika (fotonaponski paneli) za potrebe vlastite potrošnje električne energije, bez mogućnosti predaje u mrežu.

(2) U svrhu korištenja energije iz obnovljivih izvora moguća je izgradnja susretnih objekata i spojne elektroenergetske infrastrukture između tih objekata i postrojenja u nadležnosti HEP ODS d.o.o. Posebni uvjeti za izgradnju objekata obnovljivih izvora energije izdaju se od strane nadležnog distributera u skladu s važećim propisima.

 

7. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

Članak 43.

(1) U sklopu zaštitnih zelenih površina moguće je uređenje i gradnja parternih površina s odgovarajućom urbanom opremom i oblikovanje planski raspoređenom vegetacijom, pješačkih putova i staza, odmorišta i slično, te manjih komunalnih i infrastrukturnih građevina. Planirano je uređenje:

– poučne staze flore i faune,
– šumskog tematskog parka “Staza okom lovca”,
– sjenica za piknik s klupama i stolovima,
– izletničkog prostora,
– ograđenog prostora za obuku lovačkih pasa, te
– drugih sličnih sadržaja za aktivnosti na otvorenom (adrenalinski park, paint ball i slično).

(2) U sklopu sadržaja iz stavka 1. moguće je postavljanje elemenata urbane opreme (odmorišta, drveni paviljoni i/ili nadstrešnice, info i edukativne ploče, putokazi, sprave za rekreaciju i vježbanje i drugo), a moguća je postava skulpturalnih i memorijalnih elemenata u prostoru.

(3) Postojeće kvalitetno visoko zelenilo potrebno je zaštititi i zadržati.

(4) Zelene površine je potrebno pejzažno urediti i redovito održavati i obnavljati primarno autohtonim zelenilom. Na području obuhvata nije dozvoljena sadnja raslinja koje u pojedinim godišnjim dobima može štetno djelovati na dišne organe ljudi.

 

8. Mjere zaštite prirodnih i kulturno – povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 44.

            (1) Na području obuhvata nema zaštićenih dijelova prirode niti u jednoj kategoriji zaštite koju predviđa posebni zakon.

(2) Područje obuhvata ne ulazi u područja ekološke mreže.

 

Članak 45.

            (1) Područje obuhvata ne nalazi se u kulturno – povijesnoj cjelini grada Pakraca, te nema posebnih konzervatorskih smjernica i uvjeta u smislu posebnog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i pripadajućih podzakonskih akata.

(2) S obzirom na niz evidentiranih arheoloških lokaliteta u neposrednoj blizini područja obuhvata, te vrstu planiranih zahvata, radi pravovremene stručne zaštite i dokumentiranja potencijalnih arheoloških nalaza preporučuje se stalni arheološki nadzor tijekom zemljanih radova.

(3) Ako se, tijekom arheološkog nadzora ustanove nepokretni arheološki nalazi, potrebno je omogućiti provođenje zaštitnih arheoloških iskopavanja. Arheološki nadzor i zaštitna arheološka iskopavanja smiju obavljati samo ovlaštene stručne osobe.

(4) U slučaju da se na području obuhvata u odsutnosti stručnog nadzora prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, radove je nužno prekinuti, te o navedenom bez odlaganja obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel, kako bi se sukladno odredbama posebnih propisa poduzele odgovarajuće mjere osiguranja nalazišta i nalaza.

(5) O svim slučajnim arheološkim nalazima na površini zemlje potrebno je obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel, a predmete predati područnom muzeju.

 

 

9. Gospodarenje otpadom

Članak 46.

(1) Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurat će se u skladu s posebnim odlukama Grada Pakraca i uvjetima nadležne komunalne službe.

(2) Na području obuhvata predviđa se odvojeno prikupljanje korisnog dijela komunalnog otpada postavom tipiziranih spremnika, koji je potrebno primjereno zaštititi, oblikovati i uklopiti u okoliš.

(3) Manje košare za sitni otpad moguće je smjestiti na zelenim površinama uz kolne i pješačke površine.

 

10. Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

10.1.    Zaštita okoliša

Članak 47.

(1) Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš potrebno je provoditi u skladu s važećim propisima koji su relevantni za ovu problematiku (zaštita zraka, voda i tla, zaštita od buke i vibracija).

(2) Na području obuhvata ne postoje posebna ograničenja vezana za sanitarne zone zaštite izvorišta pitke vode.

(3) Mjere zaštite voda od zagađivanja uključuju: priključenje svih građevina na sustav javne odvodnje ili vlastiti zatvoreni sustav odvodnje sa uređajem za pročišćavanje, izvođenje nepropusne kanalizacije, uspostavljanje monitoringa sa stalnim praćenjem kvalitete voda.

(4) Na području obuhvata dozvoljena razina buke u otvorenom prostoru treba biti u skladu s posebnim propisima.

(5) Obzirom na planiranu namjenu nije potrebno planirati posebne mjere zaštite zraka.

 

10.2.    Posebne mjere zaštite

Članak 48.

(1) Prilikom svih intervencija u prostoru, te izrade projektne dokumentacije potrebno je koristiti odredbe važećih propisa kojima se regulira projektiranje i izgradnja vatrogasnih pristupa i hidrantske mreže za gašenje požara te predvidjeti mjere zaštite od požara i eksplozija u skladu s važećim zakonskim propisima.

(2) Za sve zahvate u prostoru koji su određeni odredbama posebnih propisa koji reguliranju zaštitu od požara potrebno je ishoditi potvrdu Policijske uprave Požeško – slavonske da su u glavnom projektu primijenjene propisane mjere zaštite od požara.

(3) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine, kao i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.

(4) Prilikom gradnje vodoopskrbnih mreža mora se predvidjeti hidrantska mreža.

 

 1. Mjere provedbe

Članak 49.

(1) Planirani zahvati u prostoru provode se u skladu s odredbama UPU-a “Matkovac” i važećih zakona i propisa.

(2) U slučaju da se donesu posebni zakoni ili propisi, stroži od normi iz ove Odluke, primijenit će se strože norme.

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 50.

(1) UPU “Matkovac” izrađen je u 5 (pet) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Pakraca i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca.

(2) Jedan primjerak izvornika UPU-a “Matkovac” čuva se u Upravnom odjelu za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Odsjek za graditeljstvo Grada Pakraca.

(3) Po jedan izvornik UPU-a “Matkovac” zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

– Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske
– Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Požeško – slavonske županije
– Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško – slavonske županije
– Pismohrani Grada Pakraca

 

Članak 51.

(1) U skladu s odredbama posebnog propisa svatko ima pravo uvida u dokumentaciju UPU-a “Matkovac”.

(2) Uvid u UPU “Matkovac” može se obaviti u:

– Upravnom odjelu za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Odsjek za graditeljstvo Grada Pakraca, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac,
– Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško – slavonske županije, Ispostava Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac i
– na službenoj mrežnoj stranici Grada Pakraca.

 

Članak 52.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 350-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-40-1/01-22-50
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.

Odluka o osnivanju Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca ”PAK-RA”

Na temelju članka čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članaka 7. i 12. st. 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donijelo je

 

ODLUKU
O OSNIVANJU LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE GRADA PAKRACA ”PAK-RA”

 

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se javna ustanova pod nazivom „Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca ”PAK-RA” (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencije.

Članak 2.

Osnivač Agencije je Grad Pakrac, OIB: 79689915301, Trg bana Josipa Jelačića 18, (u daljnjem tekstu: Osnivač).

Članak 3.

(1)       Naziv Agencije je Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca ”PAK-RA”.
(2)       Skraćeni naziv Agencije je LRA ”PAK-RA”.
(3)       Sjedište Agencije je u Pakracu, Trg bana J. Jelačića 18.

Članak 4.

            Djelatnosti Agencije su:

 • Pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz EU fondove i nacionalne te ostale natječaje, kao i tehnička pomoć u provedbi istih
 • Pružanje tehničke i savjetodavne pomoći s ciljem poticanja gospodarstva, poljoprivrede, turizma i organizacija civilnog društva
 • Sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja
 • Promocija Grada Pakraca, lokalne zajednice te rada ostalih ustanova
 • Razvoj lokalne zajednice
 • Izrada i ažuriranje strateških dokumenata te savjetovanje u vezi istih
 • Izrada studije izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata
 • Pružanje informativne, tehničke i savjetodavne pomoći gospodarskim subjektima, s naglaskom na gospodarske subjekte na području Grada Pakraca
 • Organiziranje i provođenje specijalističkih edukativnih programa
 • Ispitivanje tržišta i javnog mnijenja
 • Privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija
 • Suradnja sa financijskim institucijama
 • Suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata
 • Promidžba

 

Članak 5.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj.

 

Članak 6.

Upravno vijeće upravlja Agencijom.

Upravno vijeće čini  predsjednik i dva člana.

Članove i predsjednika Upravnog vijeća imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Pakraca.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Način donošenja odluka i druga pitanja u vezi s načinom rada Upravnog vijeća utvrdit će se Statutom Agencije i Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Upravnog vijeća.

Članak 7.

            Upravno vijeće:

 • Donosi statut, uz prethodnu suglasnost osnivača
 • Donosi godišnji program rada
 • Donosi financijski plan i godišnje izvješće o financijskom poslovanju
 • Daje prethodnu suglasnost na zasnivanje i prestanak radnog odnosa zaposlenika Agencije
 • donosi druge opće akte, sukladno zakonu, ovoj Odluci i Statutu Agencije
 • Donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina i imovine u vlasništvu Agencije, ili druge imovine do iznosa utvrđenog Statutom samostalno, a iznad toga uz suglasnost osnivača
 • Raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava ravnatelja
 • Odlučuje o pitanjima koja se odnose na upravljanje, a za koje nije propisana nadležnost ravnatelja
 • Odlučuje o drugim pitanjima utvrđenima Zakonom i Statutom.

Članak 8.

Ravnatelj vodi poslovanje Agencije te odgovara za zakonitost rada Agencije.

Ravnatelj Agencije imenuje se na vrijeme u trajanju od četiri godine. Ista osoba može ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Ravnatelj zastupa i predstavlja Agenciju.

Uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj, način i postupak njegova imenovanja i razrješenja, poslovi i ovlasti ravnatelja, te druga pitanja od važnosti za obnašanje funkcije ravnatelja utvrđuju se Statutom Agencije.

 

Članak 9.

Agencija može imati stručna i savjetodavna tijela.

Sastav, način rada, djelokrug i postupak za imenovanje stručnih i savjetodavnih tijela utvrđuju se Statutom.

 

Članak 10.

Statut Agencije utvrđuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Agencije, način raspolaganja sredstvima, način ostvarivanja javnosti rada te druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije.

 

Članak 11.

Poslove u Agenciji obavljaju zaposlenici Agencije.

Radna mjesta, broj izvršitelja za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova kao i uvjeti za zasnivanje radnog odnosa zaposlenika utvrđuju se općim aktom Agencije.

Na uvjete za zasnivanje i prestanak radnog odnosa zaposlenika Agencije te njihov radno pravni položaj primjenjuju se odredbe općih važećih propisa o radu te općih akata donesenih na temelju Zakona Republike Hrvatske i Statuta Agencije.

Plaće zaposlenika Agencije utvrđuju općim aktom, sukladno Zakonu.

 

Članak 12.

Imovinu Agencije čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, odnosno proračuna Grada Pakraca, sredstva stečena pružanjem usluga i djelatnosti Agencije, donacija te drugih izvora, sukladno Zakonu.

Agencija ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Agencije.

 

Članak 13.

Za osnivanje i početak rada osnivač osigurava sredstva u iznosu od 100.208,85 kuna, odnosno izraženo u protuvrijednosti 13.300,00 eura.

 

Članak 14.

Sredstva stečena u obavljanju djelatnosti nemaju karakter dobiti i upotrebljavaju se isključivo za obavljanje i razvoj registrirane djelatnosti.

 

Članak 15.

Agencija odgovara za obveze cijelom svojom imovinom. Za obveze Agencije solidarno i neograničeno odgovara osnivač.

 

Članak 16.

Upravno vijeće imenovat će se sukladno odredbama ove Odluke nakon što Agencija, sukladno zakonu, započne s radom.

Upravno vijeće Agencije donijet će Statut Agencije i druge opće akte u roku trideset dana od dana njegova imenovanja.

Upravno vijeće Agencije raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije u roku od trideset dana od dana donošenja Statuta Agencije.

 

Članak 17.

Do imenovanja Upravnog vijeća i ravnatelja putem javnog natječaja, Agencijom upravlja i rukovodi privremeni ravnatelj.

Privremenog ravnatelja imenovat će gradonačelnik Grada Pakraca posebnom Odlukom.

Privremeni ravnatelj ovlašten je pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada Agencije, a posebno:

 • pripremiti i pribaviti sve potrebne suglasnosti i odobrenja potrebna za početak rada Agencije
 • pripremiti prijedlog plana i program rada Agencije
 • pripremiti prijedlog Statuta Agencije, Pravilnika o radu i unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Etičkog kodeksa te drugih općih akata Agencije
 • sklopiti ugovor o radu s potrebnim brojem radnika za ostvarivanje plana i programa rada za početak rada Agencije
 • podnijeti prijavu za upis Agencije u sudski registar ustanova
 • obaviti i duge poslove u skladu s zakonom i drugim propisima.

Privremeni ravnatelj obavlja poslove koje obavlja ravnatelj te zastupa i predstavlja Agenciju i odgovara za zakonitost rada Agencije do imenovanja ravnatelja.

 

Članak 18.

Agencija će preuzeti zaposlenike Odjela za razvoj, pripremu i provedbu EU projekata LRA Poduzetničkog centra Pakrac, nakon usvojenog Pravilnika o radu i unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Agencije, o čemu će se sačiniti poseban sporazum.

 

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 023-08/22-01/6
URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-2
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.

Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca ”PAK-RA”

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 15. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donijelo je

 

ODLUKU
o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca ”PAK-RA”

 

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Zrna Garača iz Pakraca, Batinjani 74, Batinjani, OIB: 41823961506, privremenom ravnateljicom javne ustanove Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca ”PAK-RA”.

Članak 2.

Privremena ravnateljica će pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada javne ustanove Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca ”PAK-RA”, a posebice potrebne dozvole za početak rada te podnijeti prijavu za upis u sudski registar, sukladno Odluci o osnivanju javne ustanove Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca ”PAK-RA”.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 023-08/22-01/7
URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-2
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.

Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18,110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022.  godine donijelo je:

 

O D L U K U
o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) za utvrđivanje iznosa komunalne naknade za 2023. godinu na području Grada Pakraca ( u daljnjem tekstu: vrijednost boda).

 

Članak 2.

 

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama odnosno eurima po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Pakraca.

 

Članak 3.

 

Vrijednost boda iz članka 2. Ove Odluke utvrđuje se u visini 5,04 kuna odnosno 0,67 eura godišnje.

 

Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini vrijednosti boda za obračun komunalne naknade („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.9/2018).

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-02/22-01/9
URBROJ: : 2177-9-40/01-22-02
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.

Kolektivni Ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

GRAD PAKRAC,
kojeg zastupa Anamarija Blažević, struč.spec.oec, gradonačelnica

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE,
kojeg zastupa predsjednica Sindikata Iva Šušković, bacc oec.

sklopili su dana 14. studenog 2022. godine

 

KOLEKTIVNI UGOVOR
ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA PAKRACA

 

I TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Kolektivnim ugovorom (dalje: Ugovor) uređuju se prava, obveze i odgovornosti iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca (dalje: Upravna tijela).

 

Članak 2.

Pod pojmom službenika i namještenika u smislu ovog Ugovora podrazumijevaju se službenici i namještenici zaposleni u upravnim tijelima Grada Pakraca na neodređeno ili određeno vrijeme, s punim, nepunim i skraćenim  radnim vremenom i vježbenici.

 

Članak 3.

Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se neposredno i obvezno, osim u slučajevima kada su pojedina pitanja za službenike i namještenike povoljnije uređena drugim propisima ili općim aktom.

Ako zbog promjena okolnosti koje nisu postojale niti bile poznate u trenutku sklapanja ovoga Ugovora, jedna od strana ne bi mogla neke od odredbi Ugovora izvršavati ili bi joj to bilo izuzetno otežano, obvezuje se da će drugoj strani predložiti izmjenu Ugovora.

 

 

II PRIJAM U SLUŽBU

 

Članak 4.

Službenici i namještenici primaju se u službu na temelju javnog natječaja ili oglasa, sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Članak 5.

Službenicima i namještenicima koji se na rad primaju na neodređeno vrijeme određuje se obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Članak 6.

Za vrijeme probnog rada službenika odnosno namještenika, ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova i zadaća vezanih za način rada i usvojeno znanje.

Probni rad prate i ocjenjuju članovi stručnog tima koji se sastoji od 3 člana, a imenuje ih čelnik tijela.

U stručnom timu iz stavka 2. ovog članka obvezno se nalazi neposredno nadređeni službenik ili namještenik te jedan službenik ili namještenik s najmanje istom stručnom spremom koja se traži za radno mjesto na kojem je službenik ili namještenik na probnom radu.

 

Članak 7.

Ako stručni tim iz članka 6. ovog Ugovora ocijeni da službenik ili namještenik ne udovoljava zahtjevima za obavljanje poslova i radnih zadaća, dostavit će čelniku tijela prijedlog za prestanak rada, najkasnije posljednjeg dana probnog rada.

 

Članak 8.

Na temelju prijedloga stručnog tima, čelnik tijela donosi rješenje o otkazu službe službeniku ili namješteniku u roku od osam dana od isteka probnog rada.

Službeniku ili namješteniku iz stavka 1. ovog članka služba prestaje danom konačnosti rješenja o prestanku službe otkazom.

Ako čelnik tijela ne donese rješenje o otkazu službe u roku iz stavka 1. ovog članka, smatra se da je službenik ili namještenik zadovoljio na probnom radu.

 

Članak 9.

Službeniku ili namješteniku koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan iz opravdanih razloga (bolest, smrtni slučaj i sl.) probni rad se može produžiti za onoliko dana koliko je službenik ili namještenik bio opravdano odsutan.

 

Članak 10.

Osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž se prima u službu u svojstvu vježbenika.

Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža.

Vježbeniku koji položi državni stručni ispit služba se može produžiti na neodređeno vrijeme ako u upravnom tijelu postoji slobodno radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete.

 

Članak 11.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

 

Članak 12.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

 

Članak 13.

Vježbenik može pristupiti polaganju državnoga stručnog ispita najranije dva mjeseca prije isteka propisanoga vježbeničkog staža i dužan je ispit položiti najkasnije do isteka vježbeničkog staža.

Vježbeniku koji iz opravdanih razloga ne položi državni stručni ispit može se produžiti vježbenički staž za najviše tri mjeseca.

O produženju službe i vježbeničkog staža iz stavka 2. ovoga članka čelnik tijela donosi posebno rješenje.

 

Članak 14.

Vježbeniku koji ne položi državni stručni ispit u propisanom roku, odnosno ne bude raspoređen na slobodno radno mjesto radni odnos prestaje istekom vježbeničkog staža.

 

Članak 15.

Radi stjecanja uvjeta radnog iskustva za vježbenika radi polaganja državnog stručnog ispita, u upravna tijela lokalnih jedinica mogu se primiti osobe u svojstvu volontera-vježbenika.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka nemaju status službenika.

Volonterski rad obavlja se na temelju pisanog ugovora s pročelnikom upravnog odjela.

Na volonterski rad primjenjuju se opći propisi o radu.

 

III STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

Članak 16.

Službenici su dužni trajno se osposobljavati za poslove radnog mjesta i usavršavati stručne sposobnosti i vještine u organiziranim programima izobrazbe putem radionica, tečajeva, savjetovanja, seminara i sl.

Nadređeni službenici dužni su svojim podređenima omogućiti pohađanje organiziranih programa izobrazbe.

Organizirani programi izobrazbe provode se u ustanovi za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave koju osniva Vlada Republike Hrvatske sukladno propisima o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Troškovi izobrazbe u službi pokrivaju se iz proračuna lokalne jedinice.

U iznimnim slučajevima službenicima mogu u cijelosti ili djelomično biti nadoknađeni troškovi sudjelovanja u programima izobrazbe izvan službe.

 

Članak 17.

Programi izobrazbe uključuju:

a)programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika u pojedinim lokalnim jedinicama ili pojedinim upravnim tijelima,

 1. b) programe osobnog usavršavanja službenika,
 2. c) programe usavršavanja u strateškom upravljanju,
 3. d) specijaliziranu izobrazbu namijenjenu pojedinim grupama službenika.

 

Članak 18.

Službenik nakon odrađenoga probnog rada može podnijeti zahtjev za plaćeni ili neplaćeni studijski dopust za osposobljavanje ili usavršavanje u trajanju od, u pravilu, najviše jedne akademske godine.

Program studijskog dopusta mora odgovarati području rada službenika, a svrha programa mora biti poboljšanje stručnosti službenika.

Tijekom plaćenoga studijskog dopusta službenik ima pravo na naknadu plaće u visini plaće radnog mjesta na koje je raspoređen.

Troškovi osposobljavanja ili usavršavanja podmiruju se iz proračuna lokalne jedinice.

Nakon isteka studijskog dopusta za osposobljavanje ili usavršavanje službenik se ima pravo vratiti na isto ili drugo odgovarajuće radno mjesto u upravnom tijelu.

Po završetku plaćenog studijskog dopusta službenik je dužan ostati u službi najmanje dvostruko vremena od vremena koliko je trajalo stručno osposobljavanje ili usavršavanje.

Ako službenik u tom razdoblju bude upućen na novo stručno osposobljavanje ili usavršavanje, razdoblje novoga stručnog osposobljavanja ili usavršavanja ne uračunava se u vrijeme koje je službenik dužan ostati u službi.

Ako službenik po završetku stručnog osposobljavanja ili usavršavanja ne ostane u službi u vremenu utvrđenom u stavku 6. ovoga članka, dužan je vratiti cjelokupni iznos sredstava utrošen za njegovo stručno osposobljavanje ili usavršavanje.

Ako službenik ne završi program stručnog osposobljavanja ili usavršavanja na koji je upućen, dužan je vratiti cjelokupan iznos sredstava utrošen za njegovo stručno osposobljavanje ili usavršavanje.

 

IV RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI

 

Članak 19.

Puno radno vrijeme službenika i namještenika u Upravnim tijelima iznosi 40 sati tjedno.

Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka.

Dnevno radno vrijeme traje 8 sati, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, kojeg može odrediti čelnik tijela.

 

Članak 20.

Poslodavac je dužan voditi evidenciju radnog vremena.

Na zahtjev službenika i namještenika ili na zahtjev sindikalnog povjerenika čelnik tijela dužan je dostaviti evidenciju iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 21.

 

Službenik i namještenik koji radi puno radno vrijeme ima svakog radnog dana pravo na odmor (stanku) u trajanju od 30 minuta.

Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka ubraja se u radno vrijeme i ne može se odrediti na početku niti na kraju radnog vremena.

 

Članak 22.

Između dva uzastopna radna dana službenik i namještenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno.

 

Članak 23.

Službenik i namještenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.

Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.

Ako je prijeko potrebno da službenik i namještenik radi na dane tjednog odmora, osigurava mu se korištenje tjednog odmora najkasnije u roku od 15 dana.

 

 

Članak 24.

Za svaku kalendarsku godinu službenik i namještenik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna do najviše 30 radnih dana.

Subote, nedjelje, praznici i blagdani ne uračunavaju se u trajanje godišnjeg odmora.

Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je utvrdio ovlašteni liječnik, a koje je nastupilo za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, ne uračunava se u trajanje godišnjeg odmora.

 

Članak 25.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku i namješteniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je na radu.

 

Članak 26.

Ništetan je sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor ili o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.

 

Članak 27.

Službenik i namještenik koji se prvi put zaposlio ili ima prekid službe, odnosno rada između dva radna odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog rada.

Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vršenja dužnosti građana u obrani ili drugog zakonom određenog opravdanog razloga ne ubraja se u rok iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 28.

Službenik i namještenik ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada u slučaju da:

– u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos nije stekao pravo na godišnji odmor, jer nije proteklo 6 mjeseci neprekidnog rada,
– mu radni odnos prestaje prije nego navrši 6 mjeseci neprekidnog rada,
– mu radni odnos prestaje 1. srpnja.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, službenik i namještenik koji odlazi u mirovinu prije 1. srpnja ima pravo na puni godišnji odmor.

 

Članak 29.

Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se na način da se na 20 radnih dana dodaju radni dani po slijedećim kriterijima:

 1. a) radni staž:

– od 1 do 5 godina ……………………2 dana
– od 6 do 10 godina …………………3 dana
– od 11 do 15 godina ………….…….4 dana
– od 16 do 20 godina ……………….5 dana
– od 21 do 25 godina ………….…….6 dana
– od 26 do 30 godina ……………….7 dana
– iznad 30 godina ……………………8 dana

 1. b) ostvareni rezultati rada:

– službenik ocijenjen ocjenom «odličan» …….3 dana
– službenik ocijenjen ocjenom «vrlo dobar» ..2 dana
– službenik ocijenjen ocjenom «dobar» ……….1 dan

 1. c) s obzirom na kategorije radnih mjesta:

– radna mjesta I kategorije ….………..…..5 dana
– radna mjesta II kategorije ….…………..4 dana
– radna mjesta III kategorije ………….….3 dana
– radna mjesta IV kategorije …………..….2 dana

 1. d) posebni socijalni uvjeti:

– roditelj, posvojitelj ili skrbnik s jednim malodobnim djetetom …………………………………………….2 dana
– roditelj, posvojitelj ili skrbnik za svako slijedeće malodobno dijete ….……….………………..………..1 dan
– samohrani roditelj, posvojitelj ili skrbnik s jednim malodobnim djetetom ………..………………….3 dana
– roditelj, posvojitelj ili skrbniku djeteta s invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu ………….…….3 dana
– službeniku i namješteniku  s invaliditetom ………………………………………………………………………..3 dana
– službeniku i namješteniku s tjelesnim oštećenjem najmanje 50% ………………………………………..2 dana

 

Članak 30.

Slijepi službenik i namještenik, donator organa i službenik i namještenik kojemu je priznat staž osiguranja s povećanim trajanjem ima pravo godišnji odmor u trajanju od  najmanje 30 radnih dana.

 

Članak 31.

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje se godišnjim planom korištenja godišnjeg odmora, koji donosi pročelnik Upravnog tijela, vodeći računa o potrebama posla i željama službenika i namještenika.

Na temelju plana iz stavka 1. ovog članka pročelnik Upravnog tijela ili osoba koju on za to pisano ovlasti donosi za svakog službenika i namještenika posebno rješenje kojim mu utvrđuje trajanje godišnjeg odmora prema mjerilima iz članka 28. ovog Ugovora, ukupno trajanje godišnjeg odmora i vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

Rješenje iz stavka 2. ovog članka donosi se najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

 

Članak 32.

Službenik i namještenik može koristiti godišnji odmor u neprekidnom trajanju ili u dva dijela.

Ako se godišnji odmor koristi u dva dijela, prvi dio mora biti u neprekidnom trajanju od najmanje dva tjedna i mora se koristiti tijekom kalendarske godine za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor.

Drugi dio godišnjeg odmora mora se iskoristiti najkasnije do 30. lipnja slijedeće godine.

 

Članak 33.

Ako službenik i namještenik nije koristio prvi dio godišnjeg odmora ili mu je on prekinut iz opravdanih razloga (zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust) u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, ima pravo iskoristiti ga do 30. lipnja slijedeće godine.

 

Članak 34.

U slučaju prestanka službe odnosno rada, poslodavac je dužan službeniku i namješteniku koji nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora.

 

Članak 35.

Službenik i namještenik ima pravo koristiti 4 puta po jedan dan godišnjeg odmora prema svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, ali je o tome dužan obavijestiti pročelnika Upravnog tijela najmanje 1 dan prije.

 

Članak 36.

Službeniku i namješteniku se može odgoditi, odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora radi izvršenja važnih i neodgodivih poslova.

Odluku o odgodi, odnosno prekidu korištenju godišnjeg odmora iz stavka 1. ovog članka donosi pročelnik Upravnog tijela.

Službeniku i namješteniku kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora se omogućiti naknadno korištenje, odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg odmora.

 

Članak  37.

Službenik i namještenik ima pravo na naknadu stvarnih troškova prouzročenih odgodom odnosno prekidom korištenja godišnjeg odmora.

Troškovima iz stavka 1. ovog članka smatraju se putni i drugi troškovi.

Putnim troškovima iz stavka 2. ovog članka smatraju se stvarni troškovi prijevoza koje je službenik odnosno namještenik koristio u polasku i povratku iz mjesta rada do mjesta u kojem je koristio godišnji odmor u trenutku prekida, kao i dnevnice u povratku do mjesta rada prema propisima o naknadi troškova za službena putovanja.

Drugim troškovima smatraju se ostali izdaci koji su nastali za službenika odnosno namještenika zbog odgode odnosno prekida godišnjeg odmora, što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

 

Članak  38.

Službenik i namještenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:

– zaključenje braka: 5 radnih dana
– rođenje djeteta: 5 radnih dana
– smrti supružnika, roditelja, očuha i maćehe, brata ili sestre djeteta, posvojitelja, posvojenika i unuka: 5 radnih dana
– smrti ostalih krvnih srodnika zaključno s četvrtim stupnjem srodstva, odnosno tazbinskih srodnika zaključno s drugim stupnjem srodstva: 3 radna dana
– selidbe u istom mjestu stanovanja: 2 radna dana
– selidbe u drugo mjesto stanovanja: 4 radna dana
– za dobrovoljno davanje krvi: 2 radna dana
– teške bolesti supružnika, djeteta ili roditelja: 3 radna dana
– nastupanje u kulturnim i športskim priredbama: 1 radni dan
– sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i dr: 3 radna dana
– elementarne nepogode koja je neposredno zadesila službenika i namještenika ili članove njegove uže obitelji: 5 radnih dana.
– za pripremu i polaganje državnog stručnog ispita, prvi puta:7 radnih dana.

Službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovoga članka i za svako dobrovoljno davanje krvi, neovisno o broju dana koje je tijekom iste godine iskoristio prema drugim osnovama.

Pri utvrđivanju trajanja plaćenog dopusta ne uračunavaju se subote, nedjelje, blagdani i neradni dani utvrđeni zakonom.

U slučaju dobrovoljnog davanja krvi dani plaćenog dopusta u pravilu se koriste neposredno nakon davanja krvi, a u slučaju nemogućnosti korištenja neposredno nakon davanja krvi dani plaćenog dopusta koristit će se u dogovoru s čelnikom upravnog tijela.

 

Članak 39.

Službenik i namještenik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja na koje je upućen od strane čelnika državnog tijela, ima pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima:

– za svaki ispit po predmetu ……2 radna dana
– za završni rad ………..……………5 radnih dana.

Službenik i namještenik, za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja za vlastite potrebe, ima pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima:

– za svaki ispit po predmetu …….1 radni dan
– za završni rad ………………………2 radna dana.

 

Članak 40.

 Službenik i namještenik može koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih ima pravo na plaćeni dopust, osim kod dobrovoljnog davanja krvi.

Ako okolnosti za korištenje plaćenog dopusta nastupe u vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili u vrijeme odsutnosti s rada zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), službenik i namještenik ne može ostvariti pravo na plaćeni dopust za dane kada je koristio godišnji odmor ili je bio na bolovanju.

 

Članak 41.

Rješenje o plaćenom dopustu donosi pročelnik Upravnog tijela temeljem pisanog zahtjeva službenika odnosno namještenika.

Rješenje o plaćenom dopustu pročelnika Upravnog tijela donosi gradonačelnik.

 

Članak 42.

U pogledu stjecanja prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu.

 

Članak 43.

Službeniku i namješteniku se može odobriti dopust bez naknade plaće (neplaćeni dopust) u trajanju do najviše 30 dana u kalendarskoj godini pod uvjetom da je takav dopust opravdan i da neće izazvati teškoće u obavljanju poslova Upravnog tijela, iz sljedećih razloga:

– sudjelovanje u sportskim i drugim natjecanjima i skupovima,
– sudjelovanje u radu udruga,
– stručno obrazovanje za osobne potrebe,
– gradnja, popravak ili adaptacije kuće ili stana,
– njega člana uže obitelji,
– liječenje na osobni trošak,
– sudjelovanje u kulturno-umjetničkim i sportskim priredbama, natjecanjima i skupovima,
– zbog drugih osobnih potreba.

Ako to okolnosti zahtijevaju službeniku i namješteniku se neplaćeni dopust iz stavka 1. ovog članka može odobriti u trajanju duljem od 30 dana

Neplaćeni dopust službeniku i namješteniku odobrava pročelnik Upravnog tijela.

Neplaćeni dopust pročelniku Upravnog tijela odobrava gradonačelnik.

 

Članak 44.

Za vrijeme neplaćenog dopusta službeniku i namješteniku miruju prava i obveze iz radnog odnosa.

 

V ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU

 

Članak 45.

Poslodavac je dužan osigurati nužne uvjete za zdravlje i sigurnost službenika i namještenika na radnom mjestu, poduzimajući sve mjere nužne za zaštitu života, sigurnost i zdravlja zaposlenih, uključujući njihovo osposobljavanje za siguran rad, sprječavanje opasnosti na radu i poduzimanje mjera zaštite na radu.

Poslodavac je dužan osigurati dodatne uvjete sigurnosti za rad invalida, u skladu s posebnim propisima.

 

Članak 46.

Dužnost je svakog službenika i namještenika brinuti o vlastitoj sigurnosti i zdravlju i o sigurnosti i zdravlju drugih zaposlenika te osoba na koje utječu njegovi postupci tijekom rada, u skladu s osposobljenošću i uputama koje mu je osiguralo Upravno tijelo, odnosno drugo nadležno tijelo.

Službenik i namještenik koji u slučaju ozbiljne, prijeteće i neizbježne opasnosti napusti svoje radno mjesto ili opasno područje, ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog takvoga svog postupka u odnosu na druge zaposlene i mora uživati zaštitu od bilo kakvih neposrednih negativnih posljedica, osim ako je prema posebnim propisima ili pravilima struke bio dužan izložiti se opasnosti radi spašavanja života i zdravlja ljudi i imovine.

 

Članak 47.

Svi službenici i namještenici imaju jednom u dvije godine pravo na sistematski pregled  po cijenama zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja, organizirano u zdravstvenim ustanovama iz osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, u pravilu prema mjestu rada.

Poslodavac će putem zdravstvenih ustanova organizirati sistematske preglede počevši od 2011. godine.

 

 

VI  PLAĆE, DODACI  NA  PLAĆE I DRUGE NAKNADE

 

Članak 48.

Plaću službenika i namještenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću

Osnovnu plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu rada.

Akt o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog Gradonačelnika.

Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu, dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće.

 

Članak 49.

Visina osnovice za izračun plaća službenika i namještenika iznosi 471 eura.

Osnovicu za izračun plaće ugovorne strane utvrđuju na način da se osnovica naznačena stavkom 1. ovog članka za svaku sljedeću proračunsku godinu uveća u skladu s proračunskim mogućnostima Poslodavca, uvažavajući gospodarska kretanja i porast troškova života u razdoblju u kojem se utvrđuje osnovica, a najmanje 6 %.

Ugovorne strane sporazumne su da će u postupku donošenja proračuna za svaku godinu pregovarati o usklađivanju osnovice i ostalih prava iz ovog Ugovora.

Ako se ugovorne strane do dana donošenja proračuna Grada Pakraca za sljedeću godinu ne dogovore o osnovici za izračun plaće, utvrdit će je Gradonačelnik Grada Pakraca.

Osnovica za izračun plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa osnovice iz prethodne godine.

 

Članak 50.

Plaća se isplaćuje unatrag, jedanput mjesečno za protekli mjesec, najkasnije do 15.-og u mjesecu.

Od jedne do druge isplate plaće ne smije proći više od 30 dana.

 

Članak 51.

Prilikom isplate plaće, naknade plaće i otpremnine poslodavac je dužan službeniku i namješteniku uručiti obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće, naknade plaće i otpremnine.

Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknade plaće ili otpremnine uručiti službeniku i namješteniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti.

Obračuni iz stavka 2. ovog članka su ovršne isprave.

 

Članak 52.

Poslodavac je dužan na zahtjev službenika i namještenika izvršiti uplatu obustava iz plaće (kredit, uzdržavanje, sindikalna članarina i  sl.).

 

Članak 53.

Ako službenik odnosno namještenik, pored poslova i zadaća radnog mjesta na koje je raspoređen, obavlja po nalogu nadređenog poslove i zadaće odsutnog službenika odnosno namještenika od 7 do 30 dana, ima pravo na plaću po koeficijentu složenosti radnog mjesta čije poslove obavlja ako je to za njega povoljnije, a razmjerno obimu i vremenu obavljanja takvih poslova.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, čelnik tijela donosi rješenje o plaći.

 

Članak 54.

Osnovna plaća službenika i namještenika uvećat će se:

– za rad noću …………………………………………………………………….….50%
– za prekovremeni rad …………………………………………………….…….50%
– za rad subotom …………………………………………………………………..25%
– za rad nedjeljom …………………………………………………………………35%
– za smjenski rad …………………………………………………………………..10%
– za dvokratni rad s prekidom dužim od jednog sata …………………10 %.

Dodaci iz stavka 1. ovog članka međusobno se ne isključuju.

Ako službenik i namještenik radi na blagdane i neradne dane utvrđene zakonom, te na poslovima zimske službe izvan redovitog radnog vremena, ima pravo na plaću uvećanju za 150%.

Osnovna plaća uvećat će se:

– ako službenik ima stupanj specijaliste struke za………………………………….4%
– ako službenik koji uz akademski stupanj koji je uvjet za raspored na radno mjesto na koje je raspoređen ima završen drugi sveučilišni ili stručni studij na visokim učilištima……………………………..4%
– ako službenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti za…..……………………….10%
– ako službenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti za…………………………………….15 %

ako znanstveni stupanj nije uvjet za radno mjesto na kojem službenik radi i ako je znanstveni stupanj u funkciji poslova radnog mjesta na kojem službenik radi.

Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada, službenik i namještenik ima pravo na jedan ili više slobodnih radnih dana u omjeru 1:2 (1 sat prekovremenog rada = 2 sata redovnog rada), o čemu odluku donosi čelnik.

 

Članak 55.

Službenik i namještenik ima pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u svim državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to za:

– 10 do 20 godina ……………………3%
– 21 do 30 godina ……………………4%
– 31 do 35 godina ……………………8%
– 36 i više godina …………………….10%

 

Članak 56.

Prigodom odlaska u mirovinu, službeniku i namješteniku koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, može se dokupiti dio mirovine koji bi bio ostvaren da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.

U slučaju otkaza službeniku i namješteniku kojem pripada pravo na otpremninu te koji ispunjava uvjete za mirovinu, poslodavac mora ponuditi mogućnost kako bi službenik i namještenik mogao izabrati između otpremnine i dokupa dijela mirovine koji predstavlja razliku od mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju do mirovine koja bi bila ostvarena da je navršio određenu dob, odnosno mirovinski staž.

Službeniku i namješteniku koji se odluči za dokup mirovine pripada i razlika između iznosa dokupa mirovine i otpremnine na koju ima pravo sukladno ovom Ugovoru.

Ukoliko iznos potreban za dokup mirovine premašuje iznos otpremnine na koji službenik i namještenik ima pravo, o mogućnosti dokupa mirovine odlučuje poslodavac, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

 

Članak 57.

Ako je službenik odnosno namještenik odsutan iz službe, odnosno s rada zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu pravo na naknadu plaće u visini od 85% njegove bruto plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije  nego je započeo s bolovanjem.

 

VII OSTALA MATERIJALNA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

 

Članak 58.

Službeniku i namješteniku isplatiti će se regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od najmanje 232 eura neto.

Službeniku odnosno namješteniku regres će se isplatiti prije korištenja godišnjeg odmora.

Poslodavac i sindikat obvezuju se prilikom izrade svakog slijedećeg proračuna pregovarati o iznosu regresa za korištenje godišnjeg odmora. Iznos regresa ne smije biti manji od 100 eura neto.

 

Članak 59.

Službeniku i namješteniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini od 3 prosječne mjesečne plaće koje je ostvario neposredno prije odlaska u mirovinu.

 

Članak 60.

Službenik i namještenik ili njegova obitelj imaju pravo na pomoć u slučaju:

– smrti službenika i namještenika koji izgubi život u obavljanju ili u svezi obavljanja službe ili rada: 730 eura neto i troškove pogreba.
– smrti službenika i namještenika iz drugih razloga: 730 eura neto.
– smrti bračnog i izvanbračnog druga, životnog partnera, roditelja, roditelja bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, usvojene djece i djece na skrbi, te punoljetne osobe kojoj je službenik ili namještenik skrbnik: 398 eura neto.

 

Članak 61.

Službenik i namještenik  ima pravo na pomoć (potporu) jedanput godišnje, po svakoj osnovi, u slučaju:

– neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana: 1 prosječna mjesečna plaća
– nabave potrebnih medicinskih pomagala, pokrića participacije pri liječenju, odnosno kupnje prijeko potrebnih lijekova za službenika i namještenika, dijete ili supružnika: 1 prosječna mjesečna plaća
– za rođenje djeteta: 1 prosječna mjesečna plaća
– za otklanjanje posljedica elementarne nepogode: 1 prosječna mjesečna plaća.

Porodiljni dopust ne smatra se bolovanjem.

Ako su oba roditelja službenici ili namještenici Grada Pakraca ili ustanove na koju se primjenjuje ovaj Kolektivni ugovor, pravo na isplatu pomoći (potpore) iz čl. 1. alineje 3. imaju oba roditelja.

 

Članak 61a.

Službenik i namještenik ima pravo na pomoć (potporu) u slučaju:

– nastanka teške invalidnosti službenika i namještenika: 2 prosječne mjesečne plaće,
– nastanka teške invalidnosti djeteta ili supružnika: 1 prosječna mjesečna plaća.

Teška invalidnost podrazumijeva konačno i nepopravljivo teško pogoršanje zdravstvenog stanja, koje ima za posljedicu smanjenje životnih i radnih aktivnosti nakon završenog liječenja, utvrđeno konačnim nalazom i mišljenjem tijela nadležnog za medicinsko vještačenje, u postupcima ostvarivanja prava iz invalidskog osiguranje ili iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (liječničko povjerenstvo Ministarstva obrane). Teška invalidnost dokazuje se dostavom pravomoćnog rješenja o općoj nesposobnosti za rad, odnosno pravomoćnog rješenja o potpunom gubitku radne sposobnosti.

Pravo iz prethodnog stavka ovog članka, službenik i namještenik može ostvariti samo jednom i to u godini u kojoj je invalidnost utvrđena.

 

Članak 62.

Djeci, odnosno zakonskim skrbnicima djece službenika i namještenika koji je izgubio život u obavljanju službe odnosno rada, isplatiti  će se jednokratna novčana pomoć i to:

– za svako dijete predškolskog uzrasta – 50 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu u RH u prethodnoj godini,
– za svako dijete do završenog 8. razreda osnovne škole – 70 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu u RH u prethodnoj godini,
– za svako dijete do završene srednje škole, odnosno redovnog studija – 90 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini.

 

Članak 63.

Kada je službenik odnosno namještenik upućen na službeno putovanje pripada mu puna naknada prijevoznih troškova, dnevnice i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje.

Ugovorne strane sporazumne su da visina dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj iznosi najmanje 26,50 eura, a za službena putovanja u inozemstvu dnevnica se isplaćuje u visini propisanoj Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna.

Za vrijeme provedeno na službenom putu od 12 do 24 sata službeniku i namješteniku pripada iznos jedne dnevnice.

Za vrijeme provedeno na službenom putovanju od 8 do 12 sati službeniku i namješteniku pripada  iznos od 1/2 dnevnice.

Službenik i namještenik upućen od strane poslodavca na školovanje, edukaciju, seminar i sl. ima pravo na punu dnevnicu i ostala prava iz ovoga članka za cijelo vrijeme trajanja izobrazbe.

 

Članak 64.

Za vrijeme rada izvan sjedišta Upravnog tijela i izvan mjesta njegova stalnog boravka, službenik i namještenik ima pravo na terenski dodatak u visini od najmanje 22,50 eura neto.

Terenski dodatak se službeniku i namješteniku isplaćuje najkasnije posljednji radni dan u mjesecu, za sljedeći mjesec.

Dnevnica i terenski dodatak međusobno se isključuju.

 

Članak 65.

Službeniku odnosno namješteniku pripada naknada za odvojeni život kada je upućen na rad  izvan sjedišta Upravnog tijela, a obitelj mu trajno boravi u mjestu sjedišta Upravnog tijela.

Naknada za odvojeni život od obitelji iznosi najmanje 133 eura neto, a isplaćuje se najkasnije 10.-og u mjesecu za prošli mjesec.

 

Članak 66.

Službenik i namještenik sa prebivalištem ili boravištem izvan Pakraca ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim odnosno međumjesnim javnim prijevozom u visini cijene jednodnevne karte.

Službenik i namještenik sa prebivalištem u Pakracu ima pravo na naknadu troškova prijevoza u iznosu od 40 eura mjesečno.

Ukoliko ne postoji međumjesni prijevoz službenik i namještenik sa prebivalištem ili boravištem izvan Pakraca ima pravo na naknadu troškova prijevoza prema važećoj potvrdi/cijeni jednodnevne karte ovlaštenog autoprijevoznika.

Naknada za troškove prijevoza isplaćuje se najkasnije posljednjeg dana u mjesecu za idući mjesec.

 

Članak 67.

Ako je službeniku i namješteniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, naknaditi će mu se troškovi u visini od 0,27 eura kune po prijeđenom kilometru.

 

Članak 68.

Službenici i namještenici kolektivno su osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe odnosno rada, kao i u slobodnom vremenu tijekom 24 sata.

Preslika police osiguranja prilog je ovom Ugovoru.

 

Članak 69.

Službenik i namještenik ima pravo na isplatu jubilarne nagrade za ukupni staž u  državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihovim pravnim prednicima te ustanovama čiji je osnivač Grad Pakrac.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, jubilarna nagrada isplaćuje se službeniku i namješteniku za svakih navršenih 5 godina radnog staža.

Osnovica za izračun jubilarne nagrada iznosi najmanje 239 eura.

Za izračun iznosa jubilarne nagrade temeljem osnovice iz stavka 3. ovog članka, utvrđuju se koeficijenti za:

– 5 godina …………………………………..1,00
– 10 godina …………………………………1,25
– 15 godina …………………………………1,50
– 20 godina …………………………………1,75
– 25 godina …………………………………2,00
– 30 godina ……………………………….. 2,50
– 35 godina ……………………………….. 3,00
– 40 godina ……………………………….. 4,00
– 45 godina………………………………….5,00

Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog slijedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je službenik ili namještenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu.

Iznimno, ako službeniku i namješteniku prestaje služba, a ostvario je pravo na jubilarnu nagradu tijekom iste godine, nagrada će se isplatiti njemu ili njegovim nasljednicima, sljedećeg mjeseca po prestanku službe.

 

Članak 70.

Službeniku i namješteniku pripada pravo na prigodnu nagradu za božićne blagdane u iznosu od najmanje 232 eura neto.

Službeniku i namješteniku pripada pravo na prigodnu nagradu za Uskrs u iznosu od najmanje 66 eura dara u naravi.

Za svako dijete  službenika i namještenika do 15 godina starosti isplatit će se prigodna nagrada povodom dana Sv. Nikole u iznosu od najmanje 100 eura neto.

Službeniku i namješteniku pripada pravo na naknadu za topli obrok od 27 eura.

Poslodavac i sindikat obvezuju se prilikom izrade svakog slijedećeg proračuna pregovarati o iznosu prigodne nagrade za božićne blagdane (božićnice). Iznos božićnice ne smije biti manji od 100 eura neto.

 

Članak 71.

Pod pojmom “prosječna mjesečna plaća” podrazumijeva se prosječno isplaćena plaća stalno zaposlenih u upravnim tijelima Grada Pakraca u prethodnoj godini.

 

VII OCJENJIVANJE

 

Članak 72.

Službenici se ocjenjuju svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

Ne ocjenjuju se službenici primljeni u službu na određeno vrijeme te službenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge.

 

Članak 73.

Službenike ocjenjuje pročelnik Upravnog tijela.

Pročelnika Upravnog tijela ocjenjuje gradonačelnik.

Ocjena se temelji na podacima o stručnom znanju pokazanom u obavljanju poslova, učinkovitosti i kvaliteti rada te poštivanju službene dužnosti.

Kriteriji za ocjenjivanje službenika i način provođenja ocjenjivanja propisuju se Pravilnikom o ocjenjivanju koji donosi Gradonačelnik uz prethodno savjetovanje sa Sindikatom.

 

Članak 74.

Ocjene kojima se ocjenjuju službenici jesu:

 1. a) »odličan« – ukoliko je rad i učinkovitost službenika najviše kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe,
 2. b) »vrlo dobar« – ukoliko je rad i učinkovitost službenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe,
 3. c) »dobar« – ukoliko je rad i učinkovitost službenika prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe,
 4. d) »zadovoljava« – ukoliko rad i učinkovitost službenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe,
 5. e) »ne zadovoljava« – ukoliko je rad i učinkovitost službenika ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

O ocjeni se donosi rješenje.

Ocjena mora biti obrazložena.

 

Članak 75.

Službenika koji je ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava«, upućuje se na dodatno stručno osposobljavanje ili se premješta na drugo radno mjesto.

Službeniku koji je dva puta uzastopce ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava« prestaje služba po sili zakona danom konačnosti zadnjeg rješenja o ocjenjivanju.

 

VIII ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

 

Članak 76.

Sva rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti iz radnog odnosa, obvezatno se u pisanom obliku, s obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku  dostavljaju službeniku i namješteniku.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka službenik i namještenik imaju pravo podnijeti žalbu Gradonačelniku.

 

Članak 77.

Odlučujući o izjavljenoj žalbi službenika i namještenika na rješenje iz članka 75. ovog Ugovora, Gradonačelnik ili osoba koju on za to ovlasti dužna je prethodno razmotriti mišljenje sindikalnog povjerenika ili druge ovlaštene osobe Sindikata.

 

Članak 78.

U slučaju kada službenik odnosno namještenik daje otkaz, dužan je odraditi otkazni rok u trajanju od mjesec dana, osim ako sa čelnikom tijela ili osobom koju on za to ovlasti ne postigne sporazum o kraćem trajanju otkaznog roka.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako je to potrebno radi dovršenja neodgodivih poslova, čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti može u rješenju o prestanku rada otkazni rok produžiti najviše do tri mjeseca.

 

Članak 79.

Službenik odnosno namještenik kojemu je prestao radni odnos zbog poslovnih, organizacijskih odnosno posebnih potreba rada, nakon isteka otkaznog roka ima pravo na otpremninu u visini od najmanje jedne njegove prosječne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, za svaku godinu radnog staža ostvarenog u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihovim pravnim prednicima te ustanovama kojima je osnivač Grad Pakrac.

Otpremnina iz stavka 1. ovog članka isplatit će se službeniku odnosno namješteniku posljednjeg dana rada.

 

Članak 80.

Službeniku odnosno namješteniku kojem nedostaje najviše tri godine života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu, ne može prestati služba bez osobnog pristanka, osim u slučaju prestanka službe po sili zakona.

Službenik iz stavka 1. ovog članka za kojeg ne postoji mogućnost rasporeda, stavit će se na raspolaganje do ispunjenja uvjeta za mirovinu.

 

Članak 81.

Ako čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti zbog tehničkih ili organizacijskih razloga namjerava u razdoblju od šest mjeseci otkazati rad za najmanje petero namještenika, dužan je izraditi program zbrinjavanja viška djelatnika.

Na program zbrinjavanja viška namještenika iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje odredba Zakona o radu.

Prilikom izrade programa zbrinjavanja viška namještenika čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti dužan je prethodno se savjetovati sa Sindikatom.

Namještenicima sa može otkazati rad ako im mjerama iz programa zbrinjavanja viška namještenika nije moguće osigurati zaposlenje u roku dva mjeseca od dana donošenja programa.

 

Članak 82.

Službenik i namještenik, za čijim je radom prestala potreba u Upravnim tijelima Grada Pakraca, ima u roku od dvije godine prednost kod prijama u službu, ako se u tom vremenu ukaže potreba za obavljanjem poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik bio raspoređen u trenutku kada je za njegovim radom prestala potreba kao i poslova drugog radnog mjesta, a za koje ispunjava uvjete sukladno Pravilnicima o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnih tijela Grada Pakraca.

 

Članak 83.

Ako ovlaštena osoba odnosno tijelo ocijeni da kod službenika i namještenika postoji neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, čelnik tijela dužan je, uzimajući u obzir nalaz i mišljenje ovlaštene osobe odnosno tijela, u pisanom obliku ponuditi službeniku i namješteniku drugo radno mjesto, čije poslove je on sposoban obavljati, a koji, što je više moguće, moraju odgovarati poslovima radnog mjesta na koje je prethodno bio raspoređen.

Čelnik tijela dužan je poslove radnog mjesta prilagoditi službeniku i namješteniku iz stavka 1. ovoga članka, odnosno poduzeti sve što je u njegovoj moći da mu osigura povoljnije uvjete rada.

Službenik i namještenik iz stavka 1. ovog članka kojemu nedostaje najviše 5 godina života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu, ima pravo na plaću prema dosadašnjem rješenju o rasporedu na radno mjesto ako je to za njega povoljnije.

 

Članak 84.

Službeniku i namješteniku, prijašnjem korisniku prava na rad sa skraćenim radnim vremenom i na drugom odgovarajućem poslu za vrijeme zaposlenja (čl. 174. st. 3. t. 2.–4. Zakona o mirovinskom osiguranju), koji je to pravo stekao zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti prema propisima do 31. 12. 1998. godine, pripada pravo na razliku između plaće koju bi ostvario za puno radno vrijeme na radnom mjestu na koje je raspoređen i zbroja invalidske mirovine i plaće koju ostvaruje za skraćeno radno vrijeme.

 

IX ZAŠTITA DOSTOJANSTVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

 

Članak 85.

Službenik i namještenik ima pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta.

Osobnost i dostojanstvo službenika i namještenika štiti se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja poslodavca, nadređenih, suradnika i osoba s kojima službenik i namještenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova.

U ostvarenju ovog prava stranke ovog Ugovora obvezuju se promicati odnose u duhu tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva osobe službenika i namještenika, te svako neželjeno ponašanje i postupke kojim se takvi odnosi narušavaju opisati, prepoznati, spriječiti i sankcionirati.

 

Članak 86.

Zabranjeno je uznemiravanje i spolno uznemiravanje službenika i namještenika.

Uznemiravanje je svako ponašanje poslodavca, službenika i namještenika koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva službenika i namještenika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje za drugog službenika i namještenika.

Uznemiravanjem iz stavka 1. ovoga članka smatra se i diskriminirajuće ponašanje kojim se službenik i namještenik izravno ili neizravno stavlja u nepovoljniji položaj od drugih službenika i namještenika na temelju rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci, članstva ili ne članstva u sindikatu te tjelesnih ili duševnih poteškoća.

Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva službenika i namještenika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Ponašanje kojim se narušava dostojanstvo osobe službenika i namještenika smatra se namjerno ili nehajno ponašanje koje primjerice uključuje:

– ogovaranje, širenje glasina ili kleveta o drugome,
– uvrede, prijetnje, psovke i omalovažavanje,
– seksističko ponašanje kojim se osobe drugog spola ili spolnog opredjeljenja nazivaju društveno neprimjerenim izrazima s ciljem isticanja njihovih spolnih obilježja ili spolnog opredjeljenja, šali na njihov račun ili pokušava ostvariti neželjeni tjelesni kontakt,
– namjerno uskraćivanje informacija potrebnih za rad, ili pak davanje dezinformacija i
– dodjeljivanje besmislenih, nerješivih, omalovažavajućih zadataka ili ne dodjeljivanje zadataka.

 

Članak 87.

U slučaju neželjenog ponašanja iz prethodnog članka ovoga Ugovora, službenik i namještenik može se obratiti nadređenom službeniku, sindikalnom povjereniku ili ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivom savjetniku).

Ovlaštenu osobu iz stavka 1. ovoga članka imenuje Gradonačelnik.

Osoba iz stavka 1. ovog članka imenuje se uz prethodno pribavljenu suglasnost Sindikata.

Nadređeni državni službenik i sindikalni povjerenik dužni su o svakoj pritužbi o povredi dostojanstva državnog službenika i namještenika obavijestiti ovlaštenu osobu od poslodavca.

 

Članak 88.

Ovlaštena osoba dužna je, ovisno o naravi i težini povrede, odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrdi da ono postoji.

Ukoliko poslodavac ne provede predložene mjere za sprječavanje uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ili ako su mjere koje je poduzeo očito neprimjerene, službenik i namještenik ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.

 

Članak 89.

U svrhu stvaranja ozračja tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva osobe službenika i namještenika u službi poslodavac će voditi posebnu brigu o informiranju, osvješćivanju i senzibiliziranju zaposlenih u upravnim tijelima za problematiku zaštite dostojanstva, te edukaciji ovlaštenih osoba.

 

X INFORMIRANJE

 

Članak 90.

Čelnik tijela dužan je službeniku i namješteniku odnosno sindikalnom povjereniku osigurati informacije koje su bitne za socijalni položaj službenika i namještenika, a posebno:

– o odlukama koje utječu na socijalni položaj službenika i namještenika,
– o rezultatima rada,
– o prijedlozima odluka i općih akata kojima se u skladu s ovim Ugovorom uređuju osnovna prava i obveze iz službe odnosno rada,
– o mjesečnim obračunima plaća službenika i namještenika, uz njihov pristanak.

 

XI  DJELOVANJE I UVJETI RADA SINDIKATA

 

Članak 91.

Upravna tijela obvezuju se da će osigurati provedbu svih prava s područja sindikalnog organiziranja utvrđenih u Ustavu Republike Hrvatske, konvencijama međunarodne organizacije rada, zakonima i ovim Ugovorom.

 

Članak 92.

Čelnik upravnog tijela ili druga ovlaštena osoba obvezuje se da svojim djelovanjem i aktivnostima ni na koji način neće onemogućiti sindikalni rad, sindikalno organiziranje i pravo zaposlenog da postane članom sindikata.

Povredom prava na sindikalno organiziranje smatrat će se pritisak čelnika tijela ili druge ovlaštene osobe na službenike i namještenike članove sindikata da istupe iz sindikalne organizacije.

 

Članak 93.

Sindikat se obvezuje da će svoje djelovanje provoditi sukladno Ustavu, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom Ugovoru te da svoje djelovanje neće provoditi na način koji će štetiti djelotvornosti rada i poslovanja Upravnih tijela Grada Pakraca.

 

Članak 94.

Sindikat je dužan obavijestiti čelnika tijela ili drugu ovlaštenu osobu o izboru ili imenovanju sindikalnog povjerenika ili sindikalnih predstavnika.

 

Članak 95.

Aktivnosti sindikalnog povjerenika ili predstavnika u Upravnim tijelima Grada Pakraca ne smiju biti sprječavane ili ometane ako djeluje u skladu s konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima, drugim propisima i ovim Ugovorom.

 

Članak 96.

Sindikalni povjerenik ima pravo na naknadu plaće za obavljanje sindikalnih aktivnosti i to tri sata po članu sindikata godišnje.

Čelnik tijela ili druga ovlaštena osoba sindikalnom su povjereniku, dužni omogućiti  izostanak s posla, uz naknadu plaće, zbog sudjelovanja na sindikalnim sastancima, tečajevima, seminarima, osposobljavanjima u zemlji i u inozemstvu.

Svaka ozljeda sindikalnog povjerenika prilikom obavljanja sindikalnih dužnosti smatra se ozljedom na radu.

 

Članak 97.

Kad sindikalni povjerenik dio svog radnog vremena na radnom mjestu posvećuje sindikalnim zadaćama, a dio svojim redovnim radnim obvezama, tada se njegove obveze iz radnog odnosa uređuju pismenim sporazumom zaključenim između Sindikata i čelnika tijela.

 

Članak 98.

Zbog obavljanja sindikalne aktivnosti sindikalni povjerenik ne može biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge službenike i namještenike.

 

Članak 99.

Za vrijeme obnašanja dužnosti sindikalnog povjerenika i šest mjeseci po isteku te dužnosti, sindikalnom povjereniku  u Upravnim tijelima Grada Pakraca bez suglasnosti Sindikata ne može prestati služba odnosno radni odnos osim po sili zakona, niti se on može bez njegove suglasnosti premjestiti na drugo radno mjesto u okviru istoga upravnog tijela, odnosno premjestiti  na rad izvan mjesta njegova stanovanja, pokrenuti protiv njega postupak zbog povrede službene dužnosti, kao ni udaljiti iz službe odnosno s rada zbog pokretanja kaznenog postupka.

 

Članak 100.

Prije donošenja odluke važne za položaj službenika odnosno namještenika, čelnik tijela mora se savjetovati sa sindikalnim povjerenikom ili drugim ovlaštenim predstavnikom sindikata o namjeravanoj odluci i mora mu pravodobno dostaviti sve odgovarajuće podatke važne za donošenje odluke i razmatranje njezina utjecaja na položaj zaposlenih.

Važnim odlukama iz stavka 1. ovog članka smatraju se osobito odluke:

– o donošenju, izmjeni i dopuni akata kojima se reguliraju prava iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika,
– o planu zapošljavanja, premještaju i otkazu službe odnosno rada službenika i namještenika,
– o mjerama u svezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu službenika i namještenika,
– rasporedu radnog vremena,
– o uvođenju nove tehnologije te promjene u organizaciji načinu rada,
– o planu godišnjih odmora,
– o noćnom radu,
– o nadoknadama za izume i tehničko unapređenje,
– o donošenju programa zbrinjavanja viška službenika i namještenika i dr.

Sindikalni povjerenik ili drugi ovlašteni predstavnik Sindikata može, najduže u roku od 8 dana od dostave odluke iz stavka 2. ovog članka čelniku tijela dati primjedbe.

Čelnik tijela dužan je razmotriti primjedbe sindikalnog povjerenika  prije donošenja odluke iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 101.

Čelnik tijela ili druga ovlaštena osoba dužna je razmotriti prijedloge, inicijative, mišljenja i zahtjeve Sindikata u svezi s ostvarivanjem prava, obveza i odgovornosti iz rada i na osnovi rada i o zauzetim su stajalištima dužni u roku od 8 dana od primitka prijedloga, inicijative, mišljenja i zahtjeva, izvijestiti Sindikat.

Čelnik tijela ili druga ovlaštena osoba dužni su primiti na razgovor sindikalnog povjerenika na njegov zahtjev i s njim razmotriti pitanja sindikalne aktivnosti i materijalnu problematiku zaposlenih.

 

Članak 102.

Čelnik tijela ili druga ovlaštena osoba dužni su, bez naknade, za rad sindikata osigurati najmanje slijedeće uvjete:

– prostoriju za rad, u pravilu odvojenu od mjesta rada i odgovarajući prostor za održavanje sindikalnih sastanaka,
– pravo na korištenje telefona, telefaksa, interneta, računalne opreme i drugih raspoloživih tehničkih pomagala,
– slobodu sindikalnog izvješćivanja i podjelu tiska,
– obračun i ubiranje sindikalne članarine, a prema potrebi i drugih davanja, preko isplatnih lista u računovodstvu, odnosno prigodom obračuna plaća doznačiti članarinu na račun Sindikata, a na temelju pisane izjave članova sindikata (pristupnica i sl.).

 

XII MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA

 

Članak 103.

Za rješavanje kolektivnih radnih sporova između potpisnika ovog Ugovora koje nije bilo moguće riješiti međusobnim pregovaranjem, mora se provesti postupak mirenja.

 

 

Članak 104.

Postupak mirenja provodi Mirovno vijeće.

Mirovno vijeće ima tri člana.

Svaka ugovorna strana  imenuje po jednog člana.

Stranke su suglasne da će izbor trećeg člana Mirovnog vijeća kao predsjednika dogovoriti u slučaju nastale potrebe provođenja postupka mirenja.

 

Članak 105.

Postupak mirenja pokreće se na pisani prijedlog jednog od potpisnika ovoga Ugovora, a mora se dovršiti u roku od pet dana od dana pokretanja postupka mirenja.

 

Članak 106.

U  postupku mirenja Mirovno vijeće ispitati će navode i prijedloge ugovornih strana, a po potrebi prikupit će se i potrebne obavijesti i saslušati stranke.

Mirovno vijeće sastavit će pisani prijedlog nagodbe.

 

Članak 107.

Mirenje je uspjelo ako obje ugovorne strane prihvate pisani prijedlog nagodbe.

Nagodba, u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, ima pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora.

 

XIII ŠTRAJK

 

Članak 108.

Ako postupak mirenja ne uspije, Sindikat ima pravo pozvati na štrajk i provesti ga sa svrhom zaštite i promicanja socijalnih interesa svojih članova.

Za organizaciju i provedbu štrajka Sindikat koristi sindikalna pravila o štrajku.

 

Članak 109.

Štrajk se mora najaviti drugoj ugovornoj strani najkasnije tri dana prije početka štrajka, u pisanom obliku.

U pismenoj najavi štrajka, moraju se naznačiti razlozi za štrajk, mjesto, dan i vrijeme početka štrajka.

 

Članak 110.

Pri organiziranju i poduzimanju štrajka, organizator i sudionici štrajka moraju voditi računa o ostvarivanju Ustavom zajamčenih prava i sloboda drugih, a osobito o osiguranju života, zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine.

 

Članak 111.

Najkasnije na dan najave štrajka sindikat mora objaviti pravila o poslovima na kojima se rad ne smije prekidati za vrijeme trajanja štrajka.

 

Članak 112.

Na prijedlog Gradonačelnika Grada Pakraca, Sindikat i Gradonačelnik ili druga osoba koju on ovlasti, sporazumno izrađuju i donose pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka.

Pravila iz stavka 1. ovog članka sadrže odredbe o radnim mjestima i broju službenika odnosno namještenika koji na njima moraju raditi za vrijeme štrajka, a s ciljem omogućivanja obnavljanja rada nakon završetka rada odnosno s ciljem nastavka obavljanja poslova koji su prijeko potrebni, osobito radi sprječavanja ugrožavanja života, osobne sigurnosti ili zdravlja pučanstva.

 

Članak 113.

Ako se o pravilima o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka ne postigne suglasnost, pravila će utvrditi arbitraža.

Arbitraža iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od jednog predstavnika sindikata i jednog predstavnika poslodavca, te od neovisnog predsjednika kojeg sporazumno određuje Sindikat i poslodavac.

Pravila iz stavka 1. ovog članka arbitraža je dužna donijeti u roku od osam dana od dana dostave prijedloga arbitraži.

 

Članak 114.

Ako Gradonačelnik nije predložio utvrđivanje pravila iz članka 111. ovoga Ugovora do dana početka postupka mirenja, postupak utvrđivanja tih poslova ne može pokrenuti do dana okončanja štrajka.

 

Članak 115.

Štrajkom rukovodi štrajkački odbor sastavljen od predstavnika organizatora štrajka koji je dužan na pogodan način očitovati se strani protiv koje je štrajk organiziran kako bi se nastavili pregovori u svrhu mirnog rješenja spora.

Članovi štrajkačkog odbora ne mogu biti raspoređeni na rad za vrijeme štrajka.

 

Članak 116.

Sudioniku štrajka mogu se plaća i dodaci na plaću, osim doplatka za djecu i jubilarne nagrade, smanjiti razmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku.

 

Članak 117.

Organiziranje štrajka ili sudjelovanje u štrajku sukladno odredbama ovoga Ugovora ne predstavlja povredu službene odnosno radne dužnosti.

 

Članak 118.

Službenik odnosno namještenik ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na druge službenike odnosno namještenike zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku organiziranom sukladno odredbama ovog Ugovora, a niti smije biti ni na koji način prisiljen sudjelovati u štrajku, ako to ne želi.

 

Članak 119.

Ugovorne strane suglasne su da Gradonačelnik Grada Pakraca može od nadležnog suda zahtijevati zabranu štrajka koji je organiziran protivno odredbama ovog Ugovora.

 

XIV. SOCIJALNI MIR

 

Članak 120.

Ugovorne strane za vrijeme trajanja ovog Ugovora obvezuju se na socijalni mir.

Izuzetno, dozvoljen je štrajk solidarnosti uz najavu, prema odredbama ovog Ugovora, ili korištenje drugih metoda davanja sindikalne potpore zahtjevima zaposlenih u određenoj drugoj djelatnosti.

 

XV. TUMAČENJE I PRAĆENJE PRIMJENE OVOG UGOVORA

 

Članak 121.

Za tumačenje odredaba i praćenje primjene ovoga Ugovora, ugovorne strane imenuju zajedničku komisiju u roku od 30 dana od dana potpisa ovog Ugovora.

Komisija ima četiri člana, od kojih svaka ugovorna strana imenuje dva člana.

Komisija donosi Pravilnik o radu.

Sve odluke komisija donosi većinom glasova, a u slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas predsjednika komisije.

Ugovorne strane dužne su se pridržavati danog tumačenja.

Sjedište komisije je u Pakracu, Trg bana J. Jelačića 18.

 

XVI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 122.

Smatra se da je ovaj Ugovor zaključen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

 

Članak 123.

Ovaj se Ugovor sklapa se na vrijeme od četiri godine.

 

 

Članak 124.

Svaka ugovorna strana može predložiti izmjene i dopune ovog Ugovora.

Stranka kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu i dopunu ovog Ugovora mora se pisano očitovati u roku 15 dana od dana primitka prijedloga, te mora pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga.

Ako strana kojoj je podnesen prijedlog ne postupi u skladu sa odredbama stavka 2. ovog članka smatrati će se da su ispunjeni uvjeti za primjenu odredaba ovog ugovora o postupku mirenja.

 

Članak 125.

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor.

Otkazni rok je tri mjeseca od dana dostave pismenog otkaza drugoj strani.

 

Članak 126.

Pregovore o obnovi ovog ugovora strane će započeti najmanje 30 dana prije isteka roka na koji je sklopljen.

Ukoliko pregovori iz stavka 1. ovog članka odnosno potpisivanje novog kolektivnog ugovora ne bi bili zaključeni do isteka roka na koji je sklopljen ovaj Ugovor, strane su suglasne da se njegove odredbe produženo primjenjuju do sklapanja novog kolektivnog ugovora.

 

Članak 127.

Ovaj ugovor sastavljen je u četiri primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

 

Članak 128.

Odredbe ovog Ugovora odnose se i na djelatnike Gradske knjižnice Pakrac, Muzeja grada Pakraca,Turističke zajednice Grada Pakraca.

 

Članak 129.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od 1.siječnja 2023.g.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 023-01/22-01/2
URBROJ: 2177-9/10/05-22-1
Pakrac, 14. studeni 2022. g.

 

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH:

Predsjednica:
Iva Šušković, bacc.oec.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za vrednovanje i procjenu programa i projekata iz područja kulture

Na temelju odredbi članaka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. 19/13,  137/15, 123/17,  98/19, 144/20),  članka 21. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), članka  49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 6/13, 1/18, 2/20, 3/21 ) i Pravilnika o sufinanciranju udruga Garda Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/15, 1/20 i 9/21),  donosim

 

ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za vrednovanje i procjenu programa i projekata iz područja kulture

 

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo Grada Pakraca za vrednovanje i procjenu programa i projekata iz područja kulture (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), na vremenski period od 4 (četiri) godine.

 

Članak 2.

Povjerenstvo je savjetodavno tijelo, osniva se za stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za Grad Pakrac, za koja se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Pakraca, a čine ga Predsjednik i četiri člana.

 

Članak 3.

Članove Povjerenstva  abecedno čine:

 1. Danijel Grčević,
 2. Jelena Hihlik,
 3. Katarina Lahovsky Kobetić,
 4. Marija Martinelli,
 5. Marijan Širac

Za Predsjednika Povjerenstva, imenuje se  Marijan Širac.

 

Članak 4.

Zadaće, način rada i odlučivanja, uredit će se Poslovnikom Povjerenstva

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 612-01/22-01/6
URBROJ: 2177-9-30-1/03-22-1
Pakrac, 22. prosinca 2022. g.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika za provedbu postupaka jednostavne nabave

Na temelju čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22; dalje u tekstu: Zakon) i čl. 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA ZA PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Članak 1.

U Pravilniku za provedbu postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/17) u članku 1. riječi: „do 200.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „manja od 26.540,00 eura“, a riječi: „do 500.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „manja od 66.360,00 eura“.

 

Članak 2.

U članku 8. riječi: „od 50.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „od 6630,00 eura“, a riječi: od 100.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „od 13.270,00 eura“.

 

Članak 3.

U članku 11. riječi: „od 50.000,00 kn do 200.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „od 6630,00 eura do 26.540,00 eura“, a riječi: „od 100.000,00 kn do 500.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „od 13.270,00 eura do 66.360,00 eura“.

 

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 400-01/17-01/02
URBROJ: 2177-9-20-1/01-22-2
Pakrac, 09. prosinca 2022. g.

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2023. godinu

Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), članka 49. Statuta Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 3/21) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 7/20), gradonačelnica Grada Pakraca, 6. prosinca 2022. godine, donosi

 

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU GRADA PAKRACA ZA 2023. GODINU

 

I.

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2023. godinu kojim se određuju:

kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Grada Pakraca,
provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,
detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca,
godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca.

 

II.

Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) propisuje donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u tekućoj godini za sljedeću godinu.

III.

Gradonačelnica jednom godišnje podnosi Gradskom vijeću Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  Službenom glasniku Grada Pakraca te na službenoj web stranici Grada Pakraca i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22).

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 940-01/22-01/8
URBROJ: 2177-9-20-1/01-22-5
Pakrac, 06. prosinca 2022. g.