Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Muzeja grada Pakraca za 2021. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022. g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2021. godinu.
 1. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 612-05/22-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-22-2
U Pakracu, 15. veljače 2022.g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Pakrac za 2021. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022. g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2021. godinu.
 1. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 612-04/22-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-22-2
U Pakracu, 15. veljače 2022.g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2021. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“  3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022.g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja je Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2021.g.
 1. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 351-01/22-01/4
URBROJ: 2177-9-40/01-22-2
U Pakracu, 15. veljače 2022.g.

Odluka o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/98, 3/03), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022.g. donosi

 

ODLUKU
o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

 

Članak 1.

Za članove Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca imenuju se:

Tea Lokner,
– Željka Pejša Božić,
– Karlo Rek,
– Robert Ružička,
– Domagoj Ajman,
– Stipo Hodak,
– Jelena Hihlik.

 

Članak 2.

Mandat članova Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca traje četiri (4) godine.

 

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja (KLASA: 061-01/18-01/1, URBROJ: 2162-04/03-18-7).

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 061-01/22-01/4
URBROJ: 2177-9-10/04-22-1
U Pakracu, 15. veljače 2022.g.

Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 9. i 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) i čl. 17. st. 1, čl. 9 i čl. 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022.g. donijelo

 

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

 

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“, za osobiti doprinos u duhovnom i  materijalnom razvoju Grada dodjeljuje se:

         Sendi Štrbac iz Pakraca.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 061-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-22-8
U Pakracu, 15. veljače 2022.g

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 9. i 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) i čl. 17. st. 1, čl. 7 i čl. 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022.g. donijelo

 

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

 

Članak 1.

Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodjeljuje se:

 • Siniši Karačiću – Sikiju iz Pakraca, posmrtno za područje fizičke kulture
 • Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, za područje gospodarstva
 • Violeti Vonić iz Pakraca, za područje zdravstva i socijalne skrbi

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 061-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-22-9
U Pakracu, 15. veljače 2022.g

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji proračuna Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022.g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji proračuna Grada Pakraca u dostavljenom tekstu.
 1. Izvješće iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 041-01/22-01/2
URBROJ: 2177-9-20/01-22-3
U Pakracu, 15. veljače 2022.g

Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Rekonstrukcija groblja uređenjem pratećih građevina u naselju Ploštine“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.91/19, 37/20, 31/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petojsjednici održanoj dana 15.veljače 2022. godine donosi

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Rekonstrukcija groblja uređenjem pratećih građevina u naselju Ploštine“

 

Članak 1.

U svrhu prijave na NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE  A ”Ulaganja u razvoj društvene infrastrukture” objavljenog od strane Lokalne akcijske grupe „Zeleni trokut“ 3.siječnja 2022.godine, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja:

 

„REKONSTRUKCIJA GROBLJA UREĐENJEM PRATEĆIH GRAĐEVINA U NASELJU PLOŠTINE“, na zemljištu oznake k.č.br.13/6, k.o. Kapetanovo Polje, prema troškovniku (Z.O.P.: 008/2022)

 

Članak 2.

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21) te u skladu s odredbama navedenogNatječaja,sastavni dio ove Odluke čini Prilog „Opis projekta“ (u natječajnoj dokumentaciji naveden kao Prilog III.), a koji sadrži navedenu potrebnu dokumentaciju za izvedbu navedenih radova te provedbu ovog projekta.

 

Članak 3.

Za podnositelja zahtjeva za potporu, odnosno Korisnika potpore ovlašćuje se Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 360-01/22-01/6
URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-2
U Pakracu, 15. veljače 2022.g

Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Kusonje“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.91/19, 37/20, 31/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petojsjednici održanoj dana 15.veljače 2022. godine donosi

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Kusonje“

 

Članak 1.

U svrhu prijave na NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE  A ”Ulaganja u razvoj društvene infrastrukture”objavljenog od strane Lokalne akcijske grupe „Zeleni trokut“3.siječnja 2022.godine, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja:

 

„IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU KUSONJE“, na dijelu k.č.br.130/1, k.o. Kusonje, prema Glavnom projektu (BR.T.D: 070/2021 )

 

Članak 2.

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21) te u skladu s odredbama navedenogNatječaja,sastavni dio ove Odluke čini Prilog „Opis projekta“ (u natječajnoj dokumentaciji naveden kao Prilog III.), a koji sadrži navedenu potrebnu dokumentaciju za izvedbu navedenih radova te provedbu ovog projekta.

 

Članak 3.

Za podnositelja zahtjeva za potporu, odnosno Korisnika potpore ovlašćuje se Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 361-01/22-01/14
URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-2
U Pakracu, 15. veljače 2022.g

Odluka o osiguranju sredstava za nabavu: „Nabava radova – građevinski, obrtnički, elektrotehnički i strojarski radovi (Izgradnja Spahijskog podruma)“

Na temelju članka 298. stavka 1. točke 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na5. sjednici održanoj 15. veljače 2022. godine, donosi

ODLUKU
o osiguranju sredstava za nabavu:
„Nabava radova – građevinski, obrtnički, elektrotehnički i strojarski radovi (Izgradnja Spahijskog podruma)“

 

Članak 1.

U Proračunu Grada Pakraca osigurat će se sredstva za nabavu: „Nabava radova – građevinski, obrtnički, elektrotehnički i strojarski radovi (Izgradnja Spahijskog podruma“), evidencijski broj nabave: NMV 2/21, u iznosu do 27.000.000,00 kuna.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 402-08/22-01/8
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
U Pakracu, 15. veljače 2022.g

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na5. sjednici održanoj 15. veljače 2022. godine, donosi

 

ODLUKU
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

 

Članak 1.

Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvuGrada Pakraca komunalna infrastruktura navedena u sljedećoj tablici:

Naziv Vrsta Katastarska  i zemljišnoknjižna čestica Katastarska općina
Trg dr. Franje Tuđmana

Park

Javna zelena površina 483 Pakrac

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel, upisat će na  nekretnini iz točke 1. ove Odlukestatus javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 940-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
U Pakracu, 15. veljače 2022.g

Plan prijma u službu za 2022. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 49. stavka 3. alineje 15. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), a slijedom prijedloga pročelnika upravnih tijela Grada Pakraca, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 11/21) dana 11. siječnja 2022. godine gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

 

PLAN
prijma u službu za 2022. godinu

 

Članak 1.

Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2022. godinu.

 

Članak 2.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

 

Članak 3.

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na web-stranici Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 119-01/22-01/01
URBROJ: 2177-9-20/01-22-01
U Pakracu, 11. siječnja 2022.g.

 

 

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Pakraca za 2021. godinu

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 14. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 11/21), te članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Pakraca za 2021. g.

 

Članak 1.

Gradonačelnica Grada Pakraca ovom Odlukom preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela u Proračunu Grada Pakraca za 2021. godinu (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 13/20, 11/21).

 

Članak 2.

Ovom preraspodjelom proračunskih sredstava ne mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu.

 

Članak 3.

Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:

Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 400-06/22-01/1
URBROJ: 2177-09-20-2/01-22-1
U Pakracu, 30. prosinca 2021.g.

 

Program, projekt, aktivnost, pozicija BROJ KONTA VRSTA RASHODA I IZDATKA                          PLAN 2021. POVEĆANJE/

SMANJENJE

NOVI PLAN
  UKUPNO RASHODI I IZDACI 49.900.539,00 0,00 49.900.539,00
  RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE 1.430.366,00 0,00 1.430.366,00
  RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK I ZAMJENIK I URED GRADA 419.605,00 0,00 419.605,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO 24.856.206,00 20.500,00 24.876.706,00
GLAVA 00302 JAVNE USTANOVE ŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 5.576.673,00 175.000,00 5.751.673,00
Funkcijska klasifikacija: 09 – Obrazovanje 5.576.673,00 175.000,00 5.751.673,00
3020 Program: Program predškolskog odgoja-korisnik Dječji vrtić “Maslačak” Pakrac 4.620.673,00 175.000,00 4.795.673,00
A302001 Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje 3.896.573,00 175.000,00 4.071.573,00
311 Plaće 3.246.500,00 150.000,00 3.396.500,00
153 31111 Bruto plaće 3.246.500,00 150.000,00 3.396.500,00
313 Doprinosi na plaće 535.673,00 25.000,00 560.673,00
160 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 535.673,00 25.000,00 560.673,00
GLAVA 00303 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE 11.081.074,00 -177.000,00 10.904.074,00
Funkcijska klasifikacija: 08 – Rekreacija, kultura i religija 11.081.074,00 -177.000,00 10.904.074,00
3040 Program: Javne potrebe u kulturi 9.828.930,00 -200.000,00 9.628.930,00
K304002 Kapitalni projekt:”Svijet graševine” (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje) 9.420.330,00 -200.000,00 9.220.330,00
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 7.380.500,00 -200.000,00 7.180.500,00
234 36826 Kapitalne pomoći gradskim proračunima – Grad Pleternica 5.500.000,00 -200.000,00 5.300.000,00
3050 Program: Djelatnost Gradske knjižnice Pakrac 534.650,00 12.350,00 547.000,00
A305001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 500.650,00 12.350,00 513.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 16.300,00 6.500,00 22.800,00
248 31213 Prigodni darovi zaposlenicima 1.900,00 6.500,00 8.400,00
322 Rashodi za materijal i energiju 48.400,00 650,00 49.050,00
262 32229 Ostali materijali i sirovine 500,00 650,00 1.150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.500,00 5.200,00 35.700,00
287 32999 Ostani nespomenuti rashodi 18.000,00 5.200,00 23.200,00
3060 Program: Djelatnost Muzeja grada Pakraca 571.794,00 10.650,00 582.444,00
A306001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 502.294,00 5.250,00 507.544,00
321 Naknade troškova zaposlenima 17.700,00 450,00 18.150,00
308 32141 Naknada za korištenje priv. automobila u službene svrhe 500,00 450,00 950,00
322 Rashodi za materijal i energiju 41.005,00 4.300,00 45.305,00
313 32229 Ostali materijali i sirovine 5.100,00 1.200,00 6.300,00
315 32233 Plin 18.900,00 3.100,00 22.000,00
343 Ostali financijski rashodi 2.200,00 500,00 2.700,00
344 34349 Ostali financijski izdaci 500,00 500,00 1.000,00
A306002 Aktivnost: Muzeološka djelatnost 3.000,00 5.400,00 8.400,00
323 Rashodi za usluge 2.000,00 5.400,00 7.400,00
347 3239x Ostale usluge – digitalizacija, zbornik “Tragom Jankovića” 1.000,00 5.400,00 6.400,00
GLAVA 00306 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI 4.015.300,00 22.500,00 4.037.800,00
Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita 4.015.300,00 22.500,00 4.037.800,00
3120 Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći 2.078.300,00 500,00 2.078.800,00
A312002 Aktivnost:Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima za slučaj elementarne nepogode 66.000,00 500,00 66.500,00
383 Tekuće donacije 1.000,00 500,00 1.500,00
435 38311 Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama 1.000,00 500,00 1.500,00
3150 Program:  Sufinanciranje projekata udruga 980.000,00 22.000,00 1.002.000,00
T315002 Tekući projekt: “Nismo sami” 717.500,00 22.000,00 739.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.100,00 22.000,00 37.100,00
451 32999 Ostali različiti nespomenuti izdaci 11.880,00 22.000,00 33.880,00
RAZDJEL  004  UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I FINANCIJE 4.606.062,00 94.500,00 4.700.562,00
GLAVA 00402 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 810.862,00 12.500,00 823.362,00
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost 810.862,00 12.500,00 823.362,00
4040 Program: Civilna zaštita 45.500,00 12.500,00 58.000,00
A404001 Aktivnost: Osnovna djelatnost sustava civilne zaštite

 

33.500,00 12.500,00 46.000,00
323 Rashodi za usluge 13.500,00 12.500,00 26.000,00
483 32379 Usluga izrada i ažuriranje operativnih planova zaštite i spašavanja te ostale zakonski propisane dokumentacije iz područja civilne zaštite 13.500,00 12.500,00 26.000,00
GLAVA 00403 GOSPODARSTVO 2.287.600,00 82.000,00 2.369.600,00
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi 2.287.600,00 82.000,00 2.369.600,00
4050 Program: Poticanje razvoja gospodarstva 2.287.600,00 82.000,00 2.369.600,00
T405002 Tekući projekt: Poticanje poduzetništva 1.482.100,00 82.000,00 1.564.100,00
  386 Kapitalne pomoći 713.000,00 82.000,00 795.000,00
492.1 38632 Kapitalne pomoći obrtnicima 713.000,00 82.000,00 795.000,00
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI 16.523.950,00 -119.200,00 16.404.750,00
GLAVA 00503 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 13.104.000,00 -119.200,00 12.984.800,00
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi 7.887.000,00 -219.200,00 7.667.800,00
5060 Program: Izgradnja objekata prometne infrastrukture 7.887.000,00 -219.200,00 7.667.800,00
K506001 Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, parkirališta 4.987.000,00 -104.200,00 4.882.800,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.562.000,00 -104.200,00 2.457.800,00
555 45111 Dodatna ulaganja – ceste 2.352.000,00 -104.200,00 2.247.800,00
K506002 Kapitalni projekt: Uređenja središnjeg gradskog trga i okolnih javnih površina 2.900.000,00 -115.000,00 2.785.000,00
421 Građevinski objekti 2.700.000,00 -115.000,00 2.585.000,00
558 42131 Ceste, parkirališta, ugibališta i slično 2.700.000,00 -115.000,00 2.585.000,00
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja 3.206.000,00 100.000,00 3.306.000,00
5080 Program: Izgradnja objekata za poboljšanje uvjeta stanovanja 3.101.000,00 100.000,00 3.201.000,00
K508004 Kapitalni projekt: Obnova ratom oštećenih zgrada u vlasništvu Grada i dr. javnih ustanova 735.000,00 100.000,00 835.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 510.000,00 100.000,00 610.000,00
575 45111 Dodatna ulaganja – društveni domovi 500.000,00 100.000,00 600.000,00
RAZDJEL 006 VLASTITI POGON 2.064.350,00 4.200,00 2.068.550,00
GLAVA 00601 POSLOVI VLASTITOG POGONA 2.064.350,00 4.200,00 2.068.550,00
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi 2.064.350,00 4.200,00 2.068.550,00
6010 Program 01: Održavanje objekata komunalne i javne infrastrukture 1.658.900,00 4.200,00 1.663.100,00
A601001 Aktivnost: Stručno i pomoćno tehničko osoblje 1.033.150,00 4.200,00 1.037.350,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 32.925,00 4.200,00 37.125,00
583 31212 Jubilarne nagrade 3.000,00 4.200,00 7.200,00