Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom – Gradska kuglana u Pakracu

Na temelju odredbi članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96 i dalje), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), gradonačelnik Grada Pakraca, donosi

ODLUKU
o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom – Gradska kuglana u Pakracu

Članak 1.

Ovom se odlukom određuje upravitelj i uređuje način upravljanja sportskom građevinom – Gradska kuglana u Pakracu ( nastavno: Kuglana) u vlasništvu Grada Pakraca, izgrađena na k.č.br. 120/2, k.o. Pakrac, nalazeća u Pakracu, Ul. A. Hebranga bb, a sastoji se od prostora za obavljanje sportske djelatnosti i poslovnog prostora za obavljanje nesportskih djelatnosti.

Članak 2.

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na nekretnini iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Sportskoj zajednici Grada Pakraca (nastavno Sportska zajednica) daje se ovlaštenje za upravljanje sportskom građevinom iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

U Kuglani se mogu obavljati slijedeće djelatnosti:

– sportske,
– rekreativne,
– ugostiteljske,
– i druge dopuštene društvene djelatnosti sukladno arhitektonsko- tehničkim mogućnostima građevine.

Članak 5.

Sportska zajednica je dužna Kuglanom upravljati pažnjom dobrog gospodara.

Članak 6.

U poslove upravljanja Kuglanom ubrajaju se osobito slijedeći poslovi:

– redovito održavanje građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine,
– davanje u zakup dijela građevine-poslovnog prostora za obavljanje nesportskih djelatnosti,
– primjerena zaštita građevine,
– primjereno osiguranje građevine od rizika,
– donošenje godišnjeg programa upravljanja građevinom,
– drugi poslovi koji, prema posebnim propisima i redovnom stanju stvari spadaju u upravljanje sportskom građevinom.

Članak 7.

Grad Pakrac i Sportska zajednica zaključiti će poseban ugovor kojim će detaljnije urediti međusobna prava i obveze u svezi provedbe ove Odluke.

Članak 8.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u„Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Pakrac, 07. srpnja 2014.

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška, dipl. oecc., v.r.

KLASA: 620-01/14-01/2
URBROJ: 2162-05/06-14-1

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za korištenje mjera EnU u obiteljskim kućama na području Grada Pakraca

Na temelju Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda o neposrednom sufinanciranju Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama „Energetska obnova obiteljskih kuća na području Grada Pakraca“ davanjem sredstava pomoći; Klasa: 310-34/14-07/122; Ur.broj: 563-04-1/216-14-2 i odredbi članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13), gradonačelnik Grada Pakraca donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za korištenje mjera EnU u obiteljskim kućama na području Grada Pakraca

Članak 1.

U Proračunu Grada Pakraca za 2014. godinu i Financijskom planu Fonda za 2014. godinu Planirana su financijska sredstva za provedbu programa Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pakraca u 2014. godini.
Planirana financijska sredstva iznose 1.062.500,00 kuna, od toga sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznose 1.000.000,00 kuna, a sredstva Grada Pakraca 62.500,00 kuna.

Članak 2.

Ovom odlukom određuje se da će ukupan broj korisnika biti utvrđen tijekom provedbe programa, a sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, odnosno do utroška planiranih sredstava iz čl. 1. Gradonačelnik Grada Pakraca zadržava pravo izmjene broja korisnika mjera.

Članak 3.

U 2014. godini subvencionirat će se ugradnja mjera za povećanje energetske učinkovitosti u kućanstvima obiteljskih kuća na području Grada Pakraca, i to:

– zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije;
– povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće;
– povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova;
– povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline.
– energetski pregled i energetski certifikat za realizirane projekte.

Članak 4.

Zadužuje se Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca za pripremu teksta natječaja, njegovu objavu i provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pakraca a sve sukladno Pravilniku za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Pakraca.

Pakrac, 07. srpanj 2014. godine

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška, dipl.oecc., v.r.

Klasa: 310-34/14-01/02
Urbroj: 2162- 06/01-14-2