Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom – Teniskim terenima u Pakracu

Na temelju članka 35. stavka 2.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom –
Teniskim terenima u Pakracu

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se upravitelj i uređuje se način upravljanja sportskom građevinom – Teniskim terenima u Pakracu (dalje u tekstu: Teniski tereni) u vlasništvu Grada Pakraca, izgrađenim na k. č. br. 54/35, k. o. Pakrac, na adresi Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata, 34550 Pakrac, a sastoji se od dva (2) teniska terena.

Članak 2. 

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo, utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, na sportskoj građevini iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3. 

Sportskoj zajednici Grada Pakraca (dalje u tekstu: Sportska zajednica) daje se ovlaštenje za upravljanje sportskom građevinom iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4. 

Na teniskim terenima mogu se obavljati sljedeće djelatnosti:

  1. sportske i
  2. rekreativne

Članak 5. 

Sportska zajednica je dužna upravljati teniskim terenima pažnjom dobrog gospodara.

Članak 6. 

U poslove upravljanja teniskim terenima ubrajaju se osobito sljedeći poslovi:

  • redovito održavanje građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine,
  • primjerena zaštita građevine,
  • primjereno osiguranje građevine od rizika (poplava itd.),
  • donošenje godišnjeg programa upravljanja građevinom,
  • drugi poslovi koji, prema posebnim propisima i redovnom stanju stvari, spadaju u upravljanje sportskom građevinom.

Članak 7. 

Grad Pakrac i Sportska zajednica zaključit će poseban ugovor kojim će se detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

Članak 8. 

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

Članak 9. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

KLASA: 620/02/18-01/1
URBROJ: 2162-06/08-18-1

Gradonačelnica
Anamarija Blažević