Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 3. sjednici održanoj 5. Listopada 2021. godine donosi

 

O D L U K U

o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod
Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

 

Članak  1.

Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) kratkoročno će se zadužiti kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb u iznosu do 5.000.000,00 kn putem dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu, a za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

 

Članak  2.

Grad će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:

Iznos dopuštenog prekoračenja: do 5.000.000,00 kn,
Vrsta kredita: kratkoročni – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu,
Rok korištenja: 1 godina, s mogućnošću ranijeg prekida
Način otplate: sukcesivno ili jednokratno kod dospijeća,
Kamatna stopa: fiksna 1,75% (godišnje),
Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,
Naknada: za obradu zahtjeva – 0,15% od iznosa kredita,
Instrumenti osiguranja: zadužnica i dvije mjenice

 

Članak  3.

Sredstva za otplatu prekoračenja po poslovnom računu osigurati će se u proračunu Grada Pakraca u cijelom razdoblju korištenja prekoračenja.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da može zaključiti ugovor o kratkoročnom zaduženju iz članka 1. i 2. ove odluke.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 450-05/21-01/1
URBROJ: 2162-20/01-21-1
Pakrac, 5. listopada 2021. godine

Predsjednik:   Miroslav Ivančić

Zaključak o usvajanju izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021.g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se izmjena Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

 

KLASA: 361-01/21-01/5
URBROJ: 2162-40-1//01-21-4
U Pakracu, 5. listopada 2021.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Zaključak o usvajanju izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021.g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se izmjena Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

 

KLASA: 363-01/21-01/2
URBROJ: 2162-40-1//01-21-4
U Pakracu, 5. listopada 2021.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021.g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se polugodišnje izvješće gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.g.
 2. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

 

KLASA: 022-05/21-01/3
URBROJ: 2162-10/01-21-2
U Pakracu, 5. listopada 2021.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2020.g.

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 3. sjednici održanoj dana 5. listopada 2021. godine donosi

 

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2020. GODINE

 

Članak 1.

 

Salda rezultata poslovanja iskazani u Bilanci na dan 31. prosinac 2020. godine iznose:

92211- višak prihoda poslovanja-                                      46.763.776,47 kn

92222- manjak prihoda od nefinancijske imovine       -46.910.522,53 kn

92213- višak primitaka od financijske imovine                    568.218,02 kn

UKUPAN REZULTAT (VIŠAK)                                     421.471,96 kn

Višak primitka od financijske imovine u iznosu od 568.218,02 kn i dio viška prihoda poslovanja u iznosu od 46.342.304,51 koristi će se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine.

 

Članak 2.

 

Nakon provedenih knjiženja utvrđuje se višak prihoda poslovanja (konto 92211) u iznosu od 421.471,96 kn i kao takav bit će evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

KLASA:400-06/21-01/1
URBROJ: 2162-20/01-21-1
U Pakracu, 5. listopada 2021.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Zaključak o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika

Temeljem članka 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 100/18, 147/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021.g. donijelo je slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Predlaže se Skupštini Požeško-slavonske županije razrješenje slijedećeg mrtvozornika za područje Grada Pakraca:

Franjo Bakula, dr. med.

 1. Predlaže se Skupštini Požeško-slavonske županije imenovanje slijedećih mrtvozornika za područje Grada Pakraca :

Krešimir Milinčević, dr. med.,
Goran Čičin Radin Sarajlić, dr. med.,
Gordana Nikles, dr. med.,
Branka Šuperina, dr. med.,
Goranka Radmilović, dr. med.,
Sanela Hodak, dr. med.,
Aleksandar Beluškov, dr. med..

 1. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

 

KLASA: 500-01/21-01/2
URBROJ: 2162-10/01-21-2
U Pakracu, 5. listopada 2021.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Voda Lipik d.o.o. Pakrac za 2020.g.

Temeljem članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glas- nik Grada   Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021. g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2020. g.
 2. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik: Miroslav Ivančić

KLASA: 400-05/21-01/9
URBROJ: 2162-10/01-21-2
U Pakracu, 5. listopada 2021.g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalca d.o.o. Pakrac za 2020.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021. g. donijelo sljedeći

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Komunalca d.o.o. Pakrac za 2020.g.
 2. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

  

 

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-05/21-01/10
URBROJ: 2162-10/01-21-2
U Pakracu, 5. listopada 2021.g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2020.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021. g. donijelo sljedeći

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2020.g.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

  

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-05/21-01/11
URBROJ: 2162-10/01-21-2
U Pakracu, 5. listopada 2021.g.

 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

  

 1. Usvaja se Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.
 2. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

KLASA: 601-02/21-01/3
URBROJ: 2162-10/01-21-2
U Pakracu, 5. listopada 2021.g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.g.

Odluka o visini mjesečne stipendije i deficitarnom zanimanju u akademskoj godini 2021./2022.

Na temelju odredbi članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine“ broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21), članka 2. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 02/14) i članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 13/20) gradonačelnica Grada Pakraca dana 30. rujna 2021. godine, donosi

 

ODLUKU
o visini mjesečne stipendije i deficitarnom zanimanju u akademskoj godini 2021./2022.

 

Članak 1.

U akademskoj godini 2021./2022. dodjeljivat će se mjesečne stipendije studentima u iznosu osnovice od 400,00 kuna.

Iznos osnovice stipendije uvećava se za 100% kod deficitarnih zanimanja i stipendija koje se dodjeljuju na temelju socijalnog statusa te u akademskoj godini 2021/2022. iznosi 800,00 kuna mjesečno.

Stipendija se dodjeljuje u jednakim mjesečnim obrocima kroz 10 mjeseci akademske godine.

Članak 2.

Određuju se deficitarna zanimanja u akademskoj godini 2021/2022.:

 1. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje:

magistar/a ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (mag.praesc. educ.)

 1. Glazba:

mag.mus. klavira
mag.mus. harmonike
mag.mus. gitare
mag.mus.klarineta
mag.mus. trube
mag.mus. horne (roga)

 

Članak 3.

            Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 4.

            Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo.

 

Članak 5.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

KLASA: 604-01/21-01/02
URBROJ: 2162-30-01/02-21-01

Gradonačelnica Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Temeljem čl. 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i čl. 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca dana 24.  rujna 2021.g. donosi

 

Odluku
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

 

Članak 1.

 

U Upravno  vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac imenuju se sljedeći predstavnici Grada Pakraca:

– Marijan Širac, mag. oec. iz Pakraca,
– Adriana Pepić, struč.spec.oec. iz Pakraca,
– Tomislav Novinc, mag.prim.educ. iz Pakraca.

 

Članak 2.

 

Mandat članovima Upravnog vijeća iz članka 1. Ove Odluke traje četiri (4) godine i mogu biti ponovno izabrani na dužnost.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

KLASA: 601-01/21-01/4
URBROJ: 2162-10/04-21-2

U Pakracu, 24. rujna 2021.g

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.