>

Blogs

Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 3. sjednici održanoj 5. Listopada 2021. godine donosi   O D L U K U o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne […]

Zaključak o usvajanju izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021.g. donijelo slijedeći   ZAKLJUČAK   Usvaja […]

Zaključak o usvajanju izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021.g. donijelo slijedeći   ZAKLJUČAK   Usvaja […]

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021.g. donijelo slijedeći   ZAKLJUČAK   Usvaja […]

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2020.g.

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 3. sjednici održanoj dana 5. listopada 2021. godine donosi   ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA NA […]

Zaključak o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika

Temeljem članka 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 100/18, 147/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021.g. donijelo je slijedeći   Z A K L J U Č A K   Predlaže se Skupštini Požeško-slavonske županije razrješenje slijedećeg mrtvozornika […]

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Voda Lipik d.o.o. Pakrac za 2020.g.

Temeljem članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glas- nik Grada   Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021. g. donijelo sljedeći   ZAKLJUČAK   Usvaja […]

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalca d.o.o. Pakrac za 2020.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021. g. donijelo sljedeći     […]

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2020.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021. g. donijelo sljedeći     […]

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021. g. donijelo sljedeći   Z […]

Odluka o visini mjesečne stipendije i deficitarnom zanimanju u akademskoj godini 2021./2022.

Na temelju odredbi članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine“ broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21), članka 2. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 02/14) i članka […]

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Temeljem čl. 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i čl. 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca dana 24.  rujna 2021.g. donosi   Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ […]