Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. godinu

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA 2014. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2014. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći i posebni dio proračuna sadrže izvršenje proračuna za prethodnu 2012. godinu, plan i procjenu izvršenja za 2013. godinu, plan za 2014. godinu, te projekciju za slijedeće dvije godine.
Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju procijenjeni prihodi i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.
U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.
U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije) i ostale rashode u razdoblju 2014-2016. godina.
Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

Članak 5.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.
Za iznose predujma do 70.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 70.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Članak 6.

Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13).

Članak 7.

Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik.

2. Izvršavanje proračuna

Članak 8.

Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 10.

Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 11.

Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.
Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.
Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

Članak 12.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.
Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 13.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti izmjene i dopune
proračuna.

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.

O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

Članak 16.

Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata. Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

Članak 17.

Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

Članak 18.

Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni.
Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.
Prihodi koje ostvare upravni odjeli Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

3. Proračunska zaliha

Članak 19.

Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva proračunske zalihe sukladno čl. 56. Zakona o proračunu.
O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.
Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

4. Proračunski nadzor i revizija

Članak 20.

Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca.
Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.
Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.
Vanjsku reviziju proračuna obavlja Ured za državnu reviziju temeljem čl. 3. Zakona o državnoj reviziji (“Narodne novine” broj 80/11).

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Članak 21.

Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanih Statutom Grada Pakraca.

Članak 22.

Za besplatno stjecanje nekretnina, a čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost Gradskog vijeća Pakrac.

Članak 23.

Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjivati će se za 2014. godinu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 400-06/13-01/6
Urbroj: 2162-05/01-13-01
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Na temelju odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine donosi,

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVAK 1.
ZAKONA O KOMUNLANOM GOSPODARSTVU U 2014. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Pakraca za komunalne djelatnosti:

– odvodnja atmosferskih voda,
– održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
– održavanje javnih površina,
– održavanje nerazvrstanih cesta,
– održavanje groblja,
– javna rasvjeta,
– ostali poslovi.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

– opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
– iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

– strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

391.548,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

30.000,00 kn POZ 507

– uklanjanje ruševina

30.000,00 kn POZ 508

I. 2 – redovito održavanje zelenih površina po planu rada Vlastitog pogona

– mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

40.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

176.389,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

83.350,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

40.400,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 791.687,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova(kupovina i sadnja novih sadnica)

20.000,00 kn POZ 491

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00 kn POZ 492

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 41.000,00kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike(slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci).

– Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

– Materijal za nasipavanje cesta

55.000,00 kn POZ 493

– Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

150.000,00 kn POZ 495

– Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

188.000,34 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa (250.000,00kn) POZ 496

– Izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka prometnih znakova).

25.000,00 kn dio POZ 496

– Sanacija, ugradnja, održavanje

24.400,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom u godini)

75.000,00 kn dio POZ 496

– Trošak el. energije semafora (sufinanciranje po ugovoru s Hrvatskim cestama)

900,00 kn dio POZ 496

– Sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

149.100,00 kn dio POZ 496

– Izdaci za zimsku službu

– nabavka soli i agregata za posipanje

75.000,00 kn POZ 494

– ostali izdaci za aktivnosti zimske službe

100.000,00 kn POZ 498

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 842.400,34 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

– Nabavka kontejnera za potrebe groblja po mjesnim odborima

6.000,00 kn POZ 512

– Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima i dr.)

10.000,00 kn POZ 497

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 26.000,00kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava .

V – Javna rasvjeta

– Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

700.000,00 kn POZ 499

– Izdatci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

80.000,00 kn POZ 500

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 780.000,00 kn, financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

87.500,00 kn POZ 509

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 87.500,00 kn, a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.

Članak 3.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/55
URBROJ: 2162-06/01-13-01
Pakrac, 17. prosinca 2013. godine

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. g.

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine donosi,

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ ČLANKA 22. STAVAK 1.
ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2013. GODINI

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini mijenja se i glasi:
„U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

391.548,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

31.000,00 kn POZ 509

I. 2 – redovito održavanje zelenih površina po planu rada Vlastitog pogona

mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

35.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

165.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

85.350,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

40.400,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 748.298,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupovina i sadnja novih sadnica)

25.000,00 kn POZ 491

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00 kn POZ 492

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 46.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike(slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci)

Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta

58.000,00 kn POZ 493

Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

170.000,00 kn POZ 495

Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

183.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa (295.000,00 kn) POZ 496

– izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području gradaPakraca (nabavka prometnih znakova).

32.400,00 kn dio POZ 496

– izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu

102.359,80 kn dio POZ 496

– trošak el.energije semafora (sufinanciranje po ugovoru s Hrvatskim cestama)

800,00 kn dio POZ 496

– sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

151.040,66 kn dio POZ 496

– ostali troškovi održavanja cestovne infrastrukture

8.399,54 kn dio POZ 496

(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

24.400,00 kn

– izdaci za zimsku službu u 2013. godini

nabavka soli i agregata za posipanje

50.000,00 kn POZ 494

ostali izdaci za aktivnosti zimske službe

100.000,00 kn POZ 498

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 695.400,00 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

Nabavka kontejnera za potrebe groblja po Mjesnim odborima

0,00 kn POZ 513

Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima i dr.)

10.000,00 kn POZ 497

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 10.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

680.000,00 kn POZ 500

Izdatci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

84.000,00 kn POZ 501

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 764.000,00 kn, financirat će se iz
komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

87.500,00 kn POZ 510

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 87.500,00 kn , a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.

Članak 2.

Ostali članci Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona okomunalnom gospodarstvu u 2013. godini ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/53
URBROJ: 2162-06/01-13-01
Pakrac, 17. prosinac 2013. godine

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), i članka 36 Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09; 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na četvrtoj sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje se:

– postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine,
– rokovi priključenja

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove odluke, smatraju se:

– građevine za javnu vodoopskrbu,
– građevine za javnu odvodnju.

Članak 3.

Vodne usluge su:

– usluge javne vodoopskrbe
– usluge javne odvodnje

Članak 4.

Vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine kao podnositelj zahtjeva za priključenje odnosno kao budući korisnik vodnih usluga obvezan je pridržavati se Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga koje donosi javni isporučitelj vodnih usluga na području Grada Pakraca i koji upravlja komunalnim vodnim građevinama (u daljem tekstu: Isporučitelj), objavljenim na internetskoj stranici Grada Pakraca i Isporučitelja.

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 5.

Postupak priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine ili zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine uz prethodnu pisanu suglasnost vlasnika.
Zahtjev za priključenje podnosi se Isporučitelju vodnih usluga na propisanom obrascu.

Članak 6.

Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

a) izvadak iz katastarskog plana za česticu na kojoj se nalazi građevina koja se priključuje na komunalne vodne građevine odnosno izvadak iz katastarskog plana za drugu nekretninu,
b) zemljišnoknjižni izvadak za česticu na kojoj se nalazi građevina koja se priključuje na komunalne vodne građevine odnosno zemljišnoknjižni izvadak za drugu nekretninu
c) dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili da ima pisanu suglasnost vlasnika.

Članak 7.

Isporučitelj, na temelju zahtjeva za priključenje donosi Odluku o dozvoli priključenja na komunalne vodne građevine (u daljnjem tekstu: Odluka o dozvoli priključenja) ako su za priključenje ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti iz Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga Isporučitelja iz članka 4. ove odluke.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 1. ovoga članka, Isporučitelj će zahtjev za priključenje odbiti.
Isporučitelj je obvezan o zahtjevu za priključenje odlučiti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za priključenje ili odbiti zahtjev pisanim putem.
Odluka o dozvoli priključenja vrijedi godinu dana od dana donošenja.

Članak 8.

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati:

podatke o građevini odnosno drugoj nekretnini koja se priključuje (mjesto/adresa priključenja, broj katastarske čestice, namjena i dr.), ime i prezime vlasnika ili zakonitog posjednika/tvrtka, OIB, prebivalište odnosno boravište/sjedište, za zakonitog posjednika valjani temelj posjedovanja i uputu o pravnom lijeku.

Članak 9.

Na temelju Odluke o dozvoli priključenja podnositelj zahtjeva za priključenje će s Isporučiteljom sklopiti Ugovor o izgradnji priključka na komunalne vodne građevine.

Ugovor o izgradnji priključka obavezno sadrži:

naziv ugovornih strana, podatke o građevini ili drugoj nekretnini koja se priključuje, vrstu priključka, cijenu radova priključenja utvrđena troškovnikom radova priključenja koji čini sastavni dio ugovora (količina i vrsta radova i materijala), način plaćanja cijene priključenja te odredbe o predaji izgrađenoga priključka u vlasništvo Isporučitelja bez naknade.

Članak 10.

Priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine izvodi isključivo Isporučitelj, a stvarni trošak radova snosi podnositelj zahtjeva za priključenje.

Članak 11.

Podnositelj zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine može sam o svom trošku izvesti pripremne radove za priključenje građevine ili druge nekretnine (iskop, zatrpavanje, vodomjerno okno i sl.) sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Isporučitelja, zakonima i pravilima struke.

III. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 12.

Vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, a najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od dana obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja.
Isporučitelj može svojim aktom izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s Zakonom o vodama i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine („Službeni glasnika Grada Pakraca“ br.1/12).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/13-01/18
URBROJ: 2162-06/01-13-02
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. d.

Odluka o pripajanju trgovačkog društva „Pakrački list“ d. o. o. Pakrac trgovačkom društvu „Poduzetnički centar Pakrac“ d. o. o. Pakrac

Temeljem članka 536. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine” br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj četvrtoj sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU O PRIPAJANJU
TRGOVAČKOG DRUŠTVA „PAKRAČKI LIST” d. o. o.
PAKRAC TRGOVAČKOM DRUŠTVU
„PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC” d. o. o. PAKRAC

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca u svojstvu osnivača trgovačkog društva „Pakrački list” d. o. o. Pakrac, OIB: 69559092163 i trgovačkog društva „Poduzetnički centar Pakrac” d. o. o. Pakrac, OIB: 24926977965; u kojima je Grad Pakrac isključivi vlasnik vlasničkog udjela i jedini član u oba društva, donosi odluku o pripajanju društva „Pakrački list” d. o. o. Pakrac društvu „Poduzetnički centar Pakrac” d. o. o. Pakrac.

Članak 2.

Uvažavajući gospodarski položaj trgovačkih društava iz članka 1. ove odluke, broj zaposlenih, organizaciju i tržišni položaj društava, zaključuje se da je u gospodarskom interesu društava da se međusobno poslovno, organizacijski i pravno povežu, te se stoga daje suglasnost na nacrt Ugovora o pripajanju društava, a koji je prilog i sastavni dio ove odluke.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca da u svojstvu zakonskog zastupnika Grada Pakraca, odnosno kao skupština trgovačkih društava iz članka 1. ove odluke, provede sve zakonom i drugim propisima potrebne radnje i postupke, a pogotovo sačinjavanje i ovjeravanje odgovarajućih ugovora, isprava i javnobilježničkih akata kojima će se izvršiti pripajanje trgovačkog društva „Pakrački list” d. o. o. Pakrac trgovačkom društvu „Poduzetnički centar Pakrac” d. o. o. Pakrac.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 303-01/13-01/5
URBROJ: 2162-01/01-13-02
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

Temeljem članka 19. i članka 24. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici, održanoj 17. prosinca 2013. g. donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I
DOPUNAMA STATUTA GRADA PAKRACA

Članak 1.

U članku 23. stavku 1. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), tekst: „radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada Pakraca kao i o drugim pitanjima određenim zakonom“ mijenja se i glasi: „kao i o drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga predstavničkog tijela, te pitanjima određenim zakonom i Statutom Grada Pakraca.“

Članak 2.

Ova statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/26
URBROJ: 2162-01/01-13-2
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca u 2014. godini

Temeljem odredbe članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04 i 79/07) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» broj 4/09, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj četvrtoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine donosi

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA U 2014. GODINI

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i
zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2014. godini, a koje se odnose na slijedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA: (Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite)

– Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Pakraca, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje službi i pravnih osoba za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnost djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, za zapovjedništva, postrojbe i druge sposobnosti civilne zaštite iskazuju se prioriteti materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i drugih aktivnosti.
– Za osiguravanje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja za 2014. godinu ne predviđaju se nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se do sada provode kroz postojeće službe, tijela i pravne osobe. Međutim, prema ukazanoj potrebi osiguravat će se i dodatni izvanredni uvjeti.

2. VATROGASTVO: (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)

– Za Vatrogasnu zajednicu Pakrac-Lipik i dobrovoljna vatrogasna društva osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Pakraca kao i do sada u okviru zakonski određenog minimuma te za nedostajuću opremu prema njihovim planovima opremanja koji su predloženi i usvojeni od strane gradonačelnika.

3. SKLONIŠTA

– Kako sklonište u vlasništvu Grada Pakraca nije u funkcionalnom stanju to treba izvršiti njegovo uređenje i izvršiti njegovu tehničku kontrolu.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (HGSS, planinari, kinolozi, radioamateri, aero klubovi i dr.)

Za navedene udruge, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje prihvaćamo i financiramo one koji doprinose njihovom materijalnotehničkom opremanju i osposobljavanju i usavršavanju kadrova što će doprinijeti i unapređenju zaštite i spašavanja.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture – kao što su vodovodi, kanalizacija, čistoća, groblja i druga te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).

Službe i pravne osobe čija je redovna djelatnost i područje zaštite i spašavanja pratimo njihove aktivnosti, razvoj i projekte te zajednički sudjelujemo u onima koji su od obostranog interesa, a naročito u sustavu zaštite i spašavanja.

6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

– Tijekom 2014. godine i nadalje vodit će se više računa o financiranju sustava zaštite i spašavanja, a posebno operativnih snaga te službi, pravnih osoba i udruga koje se u svojoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem ili neposredno sudjeluju u tom sustavu.

– Financijska sredstva za sustav zaštite i spašavanja osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca za 2014. godinu u iznosu od 128.000,00 kuna i to za:

– Uređenje skloništa javne namjene 100.000,00 kn
– Hrvatska gorska služba spašavanja 6.000,00 kn
– Izrada i revizija operativnih planova 12.000,00 kn
– Nabava opreme 10.000,00 kn

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:810-01/12-01/3
UR.BROJ:2162-05/06-13-01
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca za 2013. godinu

Na temelju odredbi članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine, usvojilo je

ANALIZU
O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2013. GODINU

1.Temeljem postojećeg Plana zaštite i spašavanja te Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grad Pakrac usvojene od strane Gradskog vijeća Grada Pakraca na sjednici održanoj dana 21. rujna 2009. godine, KLASA:810-01/08-01/05, URBROJ: 2162-03/01-09-11, utvrđene su moguće opasnosti od svih elementarnih nepogoda kao i ostalih katastrofa koje mogu ugroziti Grad Pakrac.
U skladu s tim definirane su raspoložive snage za zaštitu i spašavanje, te su procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.
U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim oblicima zaštite i spašavanja.
Osim tih subjekata, u aktivnosti zaštite i spašavanja prema potrebi, uključuju se udruge, građani, poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba.

2. Propisi iz oblasti zaštite i spašavanja:

– Zakon o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04),
– Zakon o vatrogastvu (N.N. br. 139/04 – pročišćeni tekst),
– Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 58/93 i dalje),
– Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (N.N. br. 79/06),
– Zakon o policiji (N.N. br. 129/00),
– Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (N.N. 40/08 i 44/08),
– Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (N.N. br. 38/08),
– Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru (N.N. br. 45/84)
– Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N. br. 47/06).

3. Procjena ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja

Za područje Grada Pakraca izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pakraca 21. rujna 2009. godine.
Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Plan zaštite i spašavanja za Grad Pakrac na sjednici održanoj dana 2. studenoga 2010. godine.
Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2011. godine.

4. Organizirane snage zaštite i spašavanja

Na području Grada Pakraca djeluju slijedeće pravne osobe i operativne snage od interesa za zaštitu i spašavanje:

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije,
Opća županijska bolnica Pakrac,
Dom zdravlja Požega,
Veterinarska stanica Pakrac,
„Komunalac“ d.o.o. Pakrac,
„Ceste“ d.o.o Pakrac,
Centar za socijalnu skrb Pakrac.

Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje:

Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac,
Vatrogasna zajednica Grada pakraca i Lipika
Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Požega,
Planinarsko društvo „Psunj“,
Lovačko društvo „Fazan“,
Lovačko društvo „Košuta“,
Lovačko društvo „Psunj“,
Radio klub „Pakrac“,
DVD Pakrac.

Uz navedene snage od interesa za zaštitu i spašavanje, Grad Pakrac, sukladno svojim postojećim planovima zaštite i spašavanja, ustrojio je Postrojbu civilne zaštite opće namjene, Stožer zaštite i spašavanja te Zapovjedništvo civilne zaštite.
Grad Pakrac je tijekom 2013. godine osigurao financijska sredstva u iznosu od 18.000,00 kuna od čega 6.000,00 kuna za Gorsku službu spašavanja i 12.000,00 kuna za usluge izrade i ažuriranja operativnih planova iz oblasti zaštite i spašavanja.
U slučaju da redovne službe nisu u mogućnosti učinkovito sanirati posljedice nastale nepogode, koja prijeti nastankom katastrofe ili veće nesreće, na zahtjev gradonačelnika Grada Pakraca, aktivira se Stožer zaštite i spašavanja koji rukovodi i usklađuje aktivnosti operativnih snaga te ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
U slučajevima nepogoda većih razmjera, kada navedene snage ne bi bile dovoljne, može se zatražiti pomoć organiziranih snaga zaštite i spašavanja s područje Požeško-slavonske županije, drugih županija te snage Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Hrvatske vojske.
Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca, procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata zaštite i spašavanja, uz osiguravanje sredstava za njihovo opremanja sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810- 01/12-01/03
URBROJ: 2162-05/06-13-01
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

tag: civilna zaštita i spašavanje

Odluka o imenovanju zapovjednika i člana Gradskog zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ( „Narodne novine“ br. 174/94, 79/07, 38/09, 127/10), članka 17. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( „Narodne novine“ br. 40/08, 44/08 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 ), Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU ZAPOVJEDNIKA I ČLANA
GRADSKOG ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA

Članak 1.

Anamarija Blažević iz Pakraca, Pepe Polaka 60; imenuje se zapovjednikom Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca.

Članak 2.

Siniša Horvat iz Lipika, Baranjska 24; imenuje se za člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca, zaduženog za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/09-01/04
URBROJ: 2162-05/06-13-6
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

tag: civilna zaštita i spašavanje

Odluka o razrješenju zapovjednika i člana Gradskog zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ( „Narodne novine“ br. 174/94, 79/07, 38/09, 127/10), članka 17. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( „Narodne novine“ br. 40/08, 44/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ZAPOVJEDNIKA I ČLANA
GRADSKOG ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRAC

Članak 1.

Razrješuje se Dubravka Špančić dužnosti zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca.

Članak 2.

Razrješuje se Damir Romić dužnosti člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca, zaduženog za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/09-01/04
URBROJ: 2162-05/06-13-5
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

tag: civilna zaštita i spašavanje

Odluka o određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13) i članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 39/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
O ODREĐIVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA
DODJELU ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske određuje se Josip Savi iz Donje Obriježi.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana odobjave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/13-01/6
UR.BROJ: 2162-05/07-13-2
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Grada Pakraca

Temeljem članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici, održanoj 17. prosinca 2013.g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Predlaže se Skupštini Požeško-slavonske županije razrješenje slijedećih mrtvozornika za područje Grada Pakraca:

Zlate Bakula, dr. med,
Mirjane Jelić, dr. med.,
Vedrane Harambašić, dr. med.,
Vladimira Solara, dr. med.

2. Predlaže se Skupštini Požeško-slavonske županije da za mrtvozornika za područje Grada Pakraca imenuje:

Goranku Radmilović, dr. med.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 500-01/13-01/3
URBROJ: 2162-01/01-13-2
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2012. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj četvrtoj sjednici, održanoj 17. prosinca 2013. g.
donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2012. godinu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.

3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/13-01/2
URBROJ: 2162-04/01-13-02
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Muzeja Grada Pakraca za 2012. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj četvrtoj sjednici, održanoj 17. prosinca 2013. g.
donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Muzeja grada Pakraca za 2012. godinu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.

3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-05/13-01/3
URBROJ: 2162-04/01-13-02
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o zadržavanju postojećeg statusa Opće županijske bolnice Pakrac do završetka sanacijskog postupka

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), te medijskih napisa, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj četvrtoj sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
O ZADRŽAVANJU POSTOJEĆEG STATUSA OPĆE
ŽUPANIJSKE BOLNICE PAKRAC DO ZAVRŠETKA SANACIJSKOG POSTUPKA

1. Uvažavajući činjenicu da je započelo restrukturiranje zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, te da će Vlada Republike Hrvatske uskoro usvojiti master plan bolničkog sustava koji će definirati budući status Opće županijske bolnice Pakrac, a duboko svjesni teške gospodarske i socijalne situacije u kojoj se nalazi naše društvo, ovim putem izražavamo veliku zabrinutost za budućnost pakračke bolnice, odnosno njenu opstojnost i samostalnost.

2. U nastavku ističemo činjenice u prilog opstojnosti i samostalnosti OŽB Pakrac:

– 120-godišnja povijest postojanja Bolnice
– izuzetan značaj za razvoj i boljitak kako Pakraca, Lipika i okolnih gradova i općina koji joj gravitiraju
– Bolnici gravitiraju pacijenti s područja Požeškoslavonske, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije u gotovo jednakoj mjeri
– njen opstanak u uskoj vezi s opstankom i ostankom ljudi na ovom području, još uvijek od posebne državne skrbi
– kroz Domovinski rat je bila razarana, obnovljena nakon njega, a u obnovu su uložena nemala sredstva
– invalidi Domovinskog rata pacijenti su pakračke Bolnice
– upitno otvaranje Veteranskog centra i daljnje razvijanje i pomoć u integraciji u društvo i zajednicu branitelja
– postojanje Srednje škole Pakrac, smjer medicinska sestra, usko je povezan s postojanjem Bolnice
– razvijanje visokog obrazovanja na našem području dovodi se u pitanje
– broj poroda u pakračkoj Bolnici iznosi 500-600 rođene djece godišnje
– 1500 operacijskih zahvata godišnje,
– 5000 pacijenata u stacionarnom liječenju, što je 30000 ostvarenih bolničkih dana,
– više od 100000 ambulantnih pregleda,
– pozitivno poslovanje Bolnice unazad četiri godine govori da može opstati kao samostalna ustanova.

3. Gradsko vijeće Grada Pakraca zadužuje gradonačelnika Davora Hušku, predsjednika Gradskog vijeća Zorana Krejčija i sanacijskog upravitelja Opće županijske bolnice Pakrac Krunoslava Kelemena da hitno zatraže sastanak sa ministrom zdravlja, kako bi ga upoznali sa opravdanim razlozima za opstojnost postojećeg statusa OŽB Pakrac i ovim Zaključkom.

4. Duboko svjesni sve težine trenutne gospodarske situacije, Gradsko vijeće Grada Pakraca, kao predstavničko tijelo i gradnačelnik kao izvršno tijelo u potpunosti podržavaju opstojnost i samostalnost pakračke bolnice u okviru ukupnog zdravstvenog susatava Republike Hrvatske, te na ovaj način apelira na sve meritorne subjekte da prilikom donošenja konačne odluke o njenom daljnjem statusu uvaže iznesene činjenice i specifičnosti naše bolnice.

5. Uvažavajući sve navedeno u ovom Zaključku, tražimo od ministra zdravlja i Vlade Republike Hrvatske da obustave postupak pripajanja Opće županijske bolnice Pakrac Općoj županijskoj bolnici Požega do završetka sanacijskog postupka (3 godine), kroz koji se zasigurno može postići pozitivno poslovanje bolnice.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/28
URBROJ: 2162-01/01-13-1
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.