Pravilnik o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca

Na temelju članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca" broj 7/11), gradonačelnik Grada Pakraca, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, dana 23. prosinca 2011. godine, donosi P R A V I L N I K o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuje se radno vrijeme u Gradskoj upravi Grada Pakraca (Jedinstveni upravni odjel), te raspored...

Pročitaj više

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2012. g.

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donosi O D L U K U o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2012. g. I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2012. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada...

Pročitaj više