Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Temeljem članka 82. stavak 3. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a u vezi sa člankom 61. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 33/01), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine donosi O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca Članak 1. U...

Pročitaj više

Zaključak o odabiru najpovoljnijih ponuđača za obavljanje komunalnih djelatnosti putem ugovora

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09) i Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 01/11), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici,...

Pročitaj više

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara za područje Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine, donosi O D L U K U o usvajanju Procjene ugroženosti od požara za područje Grada Pakraca Članak 1. Usvaja se Procjena...

Pročitaj više

Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine, donosi O D L U K U o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Grada Pakraca Članak 1. Usvaja se Plan zaštite...

Pročitaj više

Izmjene i dopune Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 152/08 i 21/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine donosi I Z M J E N E      I      D O P U N E Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca Članak 1. U Odluci...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 26. svibnja 2011.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o provedbi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca u dostavljenom tekstu. 2....

Pročitaj više

Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Pakraca u Skupštinu društva s ograničenom odgovornošću “Pakrački list” Pakrac

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09), a sukladno članku 20. stavak 4. Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću “Pakrački list” Pakrac radi obavljanja poslova informiranja, Gradsko vijeće Grada Pakraca Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj...

Pročitaj više

Odluka o prihvaćanju ponude za stjecanje dijela poslovnog udjela Požeško-slavonske županije u društvu «Pakrački list» d.o.o. Pakrac

Na temelju odredbi članka 64. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici 26. svibnja 2011. godine, donosi ODLUKU o prihvaćanju ponude za stjecanje dijela poslovnog udjela Požeško-slavonske županije u društvu «Pakrački list» d.o.o. Pakrac Članak 1. Grad Pakrac prihvaća ponudu za stjecanje dijela poslovnog udijela Požeško-slavonske županije...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 26. svibnja 2011.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac za 2010. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2010. godinu

Na temelju odredbe članka 20. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/06-pročišćeni tekst i 2/09) i članka 64. i 101. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01 i 11/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine usvojilo je slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2010. godinu, te Plan rada za 2011. godinu u dostavljenom...

Pročitaj više

Odluka o kupnji nekretnina u k.o. Prekopakra

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću ODLUKU o kupnji nekretnina u k.o. Prekopakra Članak 1. Utvrđuje se potreba kupnje zemljišta u k.o. Prekopakra i to: - č.k.br. 162, oranica kod kuće u selu, površine 136čhv, -...

Pročitaj više

Rješenje o uporabi grba Grada Pakraca Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Marter

Na temelju odredbe članka 16. stavak 1., a u svezi sa odredbom članka 9. stavak 1. točka 1. Odluke o grbu i zastavi Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 7/01 – pročišćeni tekst) i članka 51. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 4/09) Gradonačelnik Grada Pakraca dana 11. svibnja 2011. godine donosi R J E Š E NJ E I Odobrava se Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Marter iz Pakraca, Prolaz baruna Trenka 22 uporaba grba grada Pakraca pri izradi...

Pročitaj više

Odluka o provedbi projekta izgradnje Doma za ratne veterane u Pakracu

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću ODLUKU o provedbi projekta izgradnje Doma za ratne veterane u Pakracu Članak 1. Pristupa se provedbi projekta izgradnje Doma za ratne veterane u Pakracu, na prostoru „Stare...

Pročitaj više

Odluka o provedbi projekta izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Pakracu

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću ODLUKU o provedbi projekta izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Pakracu Članak 1. Pristupa se provedbi projekta izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Pakracu, na prostoru...

Pročitaj više

Odluka o provedbi projekta izgradnje Školskog športskog bazena u Pakracu

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću ODLUKU o provedbi projekta izgradnje Školskog športskog bazena u Pakracu Članak 1. Pristupa se provedbi projekta izgradnje Školskog športskog bazena u Pakracu, na prostru...

Pročitaj više

Statut Gradske knjižnice Pakrac

Na temelju članka 24. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97,5/98, 104/00, 69/09), članka 54. st. 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) , članka 4. stavka 2 Odluke o osnivanju Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Pakraca, dana 30. svibnja 2011. godine donosi: S T A T U T GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim statutom Gradske knjižnice...

Pročitaj više