Odluka o dodjeli nagrada djeci i mladima s područja Grada Pakraca za sportska ostvarenja

Na temelju odredbi članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi ), odredaba članaka 74. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20),  odredbi članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, bacc.admin.publ, dana 07. lipnja 2022. donosi

 

O D L U K U
o dodjeli nagrada djeci i mladima s područja Grada Pakraca za sportska ostvarenja

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju mjere i aktivnosti za dodjelu pojedinačnih novčanih nagrada djeci i mladima s područja Grada Pakraca za sportska ostvarenja.

 

Članak 2.

Novčana nagrada iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se djeci i mladim sportašima pojedincima koji su ostvarili određeni sportski rezultat, odnosno poredak na službenim državnim i/ili međunarodnim natjecanjima na koja su upućeni kao članovi sportskoga kluba i čiji je nastup odobren ili je u programu odgovarajućega nacionalnoga sportskog saveza ili su pod nadležnošću njegova međunarodnoga sportskog saveza.

Novčana nagrada se ne dodjeljuje za timska natjecanja niti za natjecanja u parovima.

 

Članak 3.

Pravo na novčanu nagradu za sportska ostvarenja mogu ostvariti sportaši u svim dobnim kategorijama u skladu s pravilima pripadajućega sporta koji su u životnoj dobi od 8 do 15 godina starosti u svim sportovima i disciplinama.

 

Članak 4.

Novčana nagrada za sportska ostvarenja u skladu s odredbama članka 2. i 3. ove Odluke može se dodijeliti djetetu ili mladom sportašu na temelju osvojene zlatne, srebrne ili brončane medalje, odnosno na temelju osvojenoga prvog, drugog ili trećeg mjesta na službenim državnim ili međunarodnim natjecanjima.

 

Članak 5.

Iznos novčane nagrade djeci i mladim sportašima za sportska ostvarenja utvrđuje se kako slijedi:

1) novčanu nagradu prima svako dijete, mladi sportaš za prethodno ostvareni rezultat na državnom natjecanju kako slijedi:

  • zlatna medalja, prvo mjesto na državnom natjecanju – 3.000,00 kn,
  • srebrna medalja, drugo mjesto na državnom natjecanju – 500,00 kn,
  • brončana medalja, treća mjesto na državnom natjecanju – 300,00 kn,

2) novčanu nagradu prima dijete, mladi sportaš za ostvareni rezultat na međunarodnom natjecanju kako slijedi:

  • zlatna medalja, prvo mjesto na međunarodnom natjecanju – 2.000,00 kn,
  • srebrna medalja, drugo mjesto na međunarodnom natjecanju – 1.000,00 kn,
  • brončana medalja, treće mjesto na međunarodnom natjecanju – 500,00 kn.

Novčana nagrada za sportska ostvarenja iz prethodnog stavka može se ostvariti za nastup sportaša na natjecanju koje je odobrio pripadajući nacionalni sportski savez pod uvjetom da je u određenome sportu, sportskoj grani ili sportskoj disciplini, nastupilo najmanje pet natjecatelja iz tri različita kluba.

 

Članak 6.

Sredstva za isplatu novčane nagrade sportašima za sportska ostvarenja osiguravaju se u godišnjem proračunu Grada Pakraca i isplaćuju se po zahtjevu djetetu, mladom sportašu za ostvareni rezultat.

 

Članak 7.

Postupak za dodjelu novčane nagrade pokreće dijete, mladi sportaš ispunjavanjem obrasca zahtjeva u roku od najkasnije četiri (4) mjeseca nakon ostvarenog rezultata, koji je u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio (Prilog 1), a kojemu prilaže:

  • rješenje/uvjerenje/potvrdu – dokaz o ostvarenom rezultatu (ne stariji od 120 dana),
  • presliku rodnog lista,
  • presliku kartice žiro računa na svoje ime.

U 2022. godini priznaju se iznimno sportski rezultati ostvareni od 01.01.2022. godine.

 

Članak 8.

Iznos primljene novčane nagrade dijete, mladi sportaš će vratiti u gradski proračunu ukoliko se utvrdi da je sudjelovao na natjecanju koristeći nedozvoljena sredstva i postupke natjecanja radi kojih je diskvalificiran.

 

Članak 9.

O isplati novčane nagrade djeci i mladim sportašima za sportska ostvarenja nadležni upravni odjel Grada Pakraca dužan je voditi evidenciju.

Nadležni upravni odjel Garda Pakraca je Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo.

 

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević,bacc.admin.publ.

 

KLASA: 620-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-30-1/02-22-1
U Pakracu, 07. lipnja 2022.g