Mišljenje o izmjenama i dopunama Prostornog plana Požeško-slavonske županije

Na osnovu članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2011.godine, donosi

MIŠLJENJE
o izmjenama i dopunama Prostornog plana
Požeško-slavonske županije

Članak 1.
Uvidom u dostavljeni Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana Požeško-slavonske županije mišljenja smo da se isti može prihvatiti u predloženom tekstu.

Stranica 33 Službeni glasnik Grada Pakraca Broj 1/11

Članak 2.
Ovo Mišljenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA : 350-01/11-01/03
URBROJ: 2162-07/01-11-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01. ožujak 2011. g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Opće županijske bolnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 1. ožujka 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće o radu Opće županijske bolnice Pakrac u 2010.godini.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 1. ožujka 2011.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Požeško-slavonske županije

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 1. ožujka 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće o radu Doma zdravlja Požeško-slavonske županije u 2010.godini.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2162-04/1-11-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 1. ožujka 2011.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. g.

IZVJEŠĆE

Gospodarenje otpadom na području Grada Pakraca u 2010. godini provođeno je sukladno Planu gospodarenja otpadom Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» br 5/08) a kroz slijedeće aktivnosti:

KOMUNALNI OTPAD:
Na području Grada Pakraca u 2010. godini Komunalac d.o.o. provodio je slijedeće aktivnosti iz Plana gospodarenja otpadom a vezano za sustav organiziranog sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada :
1. Deponiranje komunalnog otpada
Deponiranje komunalnog otpada grada Pakraca vršeno je na lokaciji „Crkvište“ na Krndiji , na legalnoj sanitarnoj deponiji, za koju je izdana uporabna dozvola 10. 10. 1988. g.. Odlagalištem upravlja tvrtka „Komunalac“ d.o.o. u suvlasništvu gradova Pakrac i Lipik. Odlagalište „Crkvište“ ne udovoljava novijim propisima te je pokrenut postupak za njegovu sanaciju. Izrađena je studija utjecaja na okoliš i ishođena je lokacijska dozvola a u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole. Realizacijom predmetnog projekta a u sukladno s postojećom Zakonskom regulativom izvršiti će se radovi na sanaciji odlagališta i ostvariti uvjeti za daljnje korištenje tog odlagališta komunalnog otpada površine 3,45 ha i kapaciteta prihvata novog otpada od 17 000 m3.
Ukupna vrijednost projekta do zatvaranja deponije je cca. 17.000.000,00 kuna, a financiranje se očekuje sukladno Ugovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u omjeru 70% Fond 15 % Grad Pakrac i 15% Grad Lipik. Od toga vrijednost projektne dokumentacije je 247.000,00 kn + PDV.

2. Sakupljanje komunalnog otpada:
Na području Grada Pakraca (grad i naselja) nalazi se 15 lokacija na kojima se nalaze kontejneri za staklo, papir i PET ambalažu te jedan kontejner za stare baterije.
„Komunalac“ d.o.o. ima ugovor sa tvrtkama koje su praznile kontejnere i zbrinjavale otpad i to:
– papir i PET otpad : „unijapapir“ d.d. Zagreb
– staklo: Unija Nova d.o.o. Zagreb
– elektronički otpad: Flora VTC d.o.o. Virovitica

DIVLJE DEPONIJE
Tijekom 2010. godine Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti je provodio aktivnosti na sanaciji divljih deponija sukladno proračunski mogućnostima – sanirana je deponija u ulici Mate Lovraka, te je u više navrata izvršeno uklanjanje otpada uz nerazvrstane ceste u nadležnosti Grada Pakraca angažiranjem djelatnika Vlastitog pogona .

GRAĐEVINSKI OTPAD
Građevinski otpad odlagan je na dogovorenom odlagalištu otpada na lokaciji tvornice „Papuk“ u napuštenom vodotoku.
Za saniranje divljih deponija i sanaciju odlagališta građevinskog otpada u 2010. godini utrošeno je 20.000,00 kuna.

OTPADNA VOZILA
Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba.

GLOMAZNI OTPAD
Sakupljanje glomaznog otpada kamionima na za to određenim mjestima na javnim površinama izvršeno je u organizaciji „Komunalca“ d.o.o. iz Pakraca dva puta (proljeće i jesen 2010.g.).

GRADONAČELNIK:
mr.sc. Davor Huška, dipl.oec., v.r.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 1. ožujka 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje lipanj-prosinac 2010. godine u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/11-01/02
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 1. ožujka 2011.g.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2010. godini

Na temelju odredbi članka 11. Zakona o otpadu („Narodne novine“, br. 178/04; 111/06; 60/08; 87/09), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 01.03. 2011. godine donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom
na području Grada Pakraca u 2010. godini

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakrac u 2010. godini.

Članak 2.
Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2010. godini. sastavni je dio ove odluke.
Članak 3.
Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:351-01/11-01/01
UR.BROJ:2162-07/01-11-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01.03.2011.g.

Rješenje o razrješenju i imenovanju član(a)ice Školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 119. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školstvu (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 11. stavak 1. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 1. ožujka 2011. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju član(a)ice Školskog odbora
Osnovne glazbene škole Pakrac

I
Draško Baumgarten, prof. razrješuje se dužnosti člana Školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac.
II
Veronika Špiranac, prof. imenuje se za članicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/11-01/01
URBROJ: 2162-01/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 1. ožujka 2011.g.

Rješenje o imenovanju člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04 i dalje), članka 4. stavka 2. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“br. 40/08 i 44/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2011. godine, donijelo je

R J E Š E N J E
o imenovanju člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca

Članak 1.
Imenuje se ZVONIMIR MILER iz Pakraca, za člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca, kao predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanje, Stanica Požega.

Stranica 30 Službeni glasnik Grada Pakraca Broj 1/11

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/09-01/04
URBROJ: 2162-06/01-11-1

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01. ožujka 2011.

Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac

Na temelju odredbe članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” br. 10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09), a sukladno članku 68. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98), Gradsko vijeće Pakrac na svojoj 11. sjednici održanoj dana 1. ožujka 2011. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac

I
Za ravnateljicu Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac imenuje se Višnja Klobučar iz Pakraca, sa danom 17. ožujka 2011. godine.
II
Mandat imenovanoj ravnateljici iz točke l. ovog Rješenja traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovana na tu funkciju.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/11-01/01
URBROJ: 2162-01/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 1. ožujka 2011.g.

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Pakracu, Bolnička br. 1.

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br.91/96 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2011. godine, donijelo je

O D L U K U
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Pakracu,
Bolnička br. 1.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora u zgradi u Pakracu, Bolnička br. 1, izgrađenoj na k.č.br. 484, k.o. Pakrac.

Članak 2.
Poslovni prostor koji je predmet ove Odluke nalazi se u prizemlju navedene zgrade (ulaz lijevo), ukupne površine 124 m2 a sastoji se od : četiri (4) uredske prostorije, hodnika, sanitarnog čvora i ostave.

Članak 3.
U poslovnom prostoru iz članka 2. ove Odluke može se obavljati djelatnost pružanja zdravstvenih, odvjetničkih i sličnih usluga.
Članak 4.
Poslovni prostor iz članka 2. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda.
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u tisku.

Članak 5.
Ponude se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 6.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje djelatnosti iz članka 3. ove Odluke.

Članak 7.
Zakup poslovnog prostora iz članka 2. ove Odluke ostvaruje se na neodređeno vremensko razdoblje.

Članak 8.
Početna zakupnina određuje se u iznosu od 20,00 kuna/m2.
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, najkasnije do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.
Zakup se zasniva ugovorom o zakupu u pisanom obliku i to kao ovršna isprva u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu, na trošak zakupnika.
Članak 10.
Ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Osobe iz prethodnog stavka ovog članka mogu ostvariti pravo prvenstva samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnik mirovine ostvarene po navedenom zakonu, te ako se pozovu na pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 11.
Osim zakupnine zakupnik plaća sve režijske troškove koji nastaju korištenjem predmeta zakupa (struja, voda, plin, komunalna naknada i drugo), sve troškove tekućeg održavanja (čišćenje, ličilački radovi, sitniji popravci na instalacijama i sl.) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme zakupa.
Članak 12.
Zakupnik nema pravo predmet zakupa dati u podzakup bez suglasnosti zakupodavca.

Članak 13.
Tekst natječaja mora sadržavati slijedeće:
1. predmet zakupa,
2. namjenu poslovnog prostora,
3. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
4. vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
5. rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za učešće u natječaju,
6. vrijeme u kojem se može razgledati poslovni prostor,
7. odredba da u javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji prema Gradu Pakracu ima dospjelih, a neizvršenih obveza.

Članak 14.
Najpovoljniji ponuditelj dužen je u roku od 10 dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom smatra se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu.

Članak 15.
Ponuda na natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:
– naziv/ime ponuditelja, sjedište (adresa stanovanja),
– OIB,
– kratak opis dosadašnje poslovanja te poslovni plan,
– namjenu prostora, sukladno članku 3. ove Odluke,
– iznos zakupnine, ne niže od početne cijene.

Dokazi o sposobnosti ponuditelja – prilozi uz ponudu:
Trgovačko društvo:
– presliku rješenja o upisu u sudski registar, ne stariji od 30 dana,
– BON 1, ne stariji od 30 dana,
– presliku bilance i račun dobiti i gubitka za posljednje izvještajno razdoblje.

Obrtnik:
– presliku rješenja o upisu u obrtni registar,
– presliku prijave poreza na dohodak za posljednje razdoblje,
– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 10. ove Odluke,

Svi:
– potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa, ne starija od 30 dana,
– dokaz o tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti iz članka 3. ove
Odluke (Izjava sa popisom opreme i radnika).

Članak 16.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i viši iznos zakupnine.

Članak 17.
O predaji poslovnog prostora zakupniku sačiniti će se posebni zapisnik u koji će se unijeti podaci o stanju poslovnog prostora. Zapisnik potpisuju ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

Članak 18.
Obveza plaćanja zakupnine teče od dana preuzimanja poslovnog prostora od strane zakupnika.

Članak 19.
Na sklapanje, izvršavanje i prestanak ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora kao i odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 20.
Za provedbu javnog natječaja po ovoj Odluci zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti.
Postupak otvaranja ponuda provodi povjerenstvo koje se sastoji od tri službenika gradske uprave, imenovane od strane pročelnika upravnog tijela iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 21.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik na prijedlog povjerenstva iz članka 20. ove Odluke.

Članak 22.
Grad Pakrac zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda, te da ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grda Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:372-03/11-01/01, URBROJ: 2162-06/01-11-1

Predsjednik:Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01. ožujka 2011.

Odluka o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 11. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 1. ožujka 2011. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

I
Javno priznanje “Pečat Grada Pakraca”, za osobit doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, dodjeljuje se:
– Ivici Matešu iz Prekopakre,
– Udruzi obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata RH Kusonje 1991.-1993. iz Bjelovara,
– Miralemu Alečkoviću iz Hlebina,
– Jaroslavu Vozabu iz Lipika.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/10-01/01
URBROJ: 2162-01/01-11-16

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 1. ožujka 2011.g.

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 10. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca””br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeća Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 1. ožujka 2011. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja
Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

I
Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja na svim područjima gospodarskog i društvenog života Grada slijedećim osobama:
– Tihani Kraljić iz Zagreba, za područje gospodarstva,
– Ministarstvu kulture RH, za područje kulture,
– Marijanu Prohaski iz Pakraca za područje fizičke kulture,
– Centru za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ Pakrac, za područje drugih društvenih djelatnosti,
– Vojnom sanitetu 76. samostalnog bataljuna Pakrac, za područje obrane i sigurnosti,
– Veleposlanstvu Republike Poljske, za područje donatorstva,
– dr.sci. Siniši Šircu iz Zagreba, za područje graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/11-01/01
URBROJ: 2162-01/01-11-15

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 1. ožujka 2011.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujak 2011. godine donosi,

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09) članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Komunalna naknada plaća se za nekretnine (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti ) koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja kao i za stambeni i poslovni prostor izvan građevinskog područja naselja ako su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:
Komunalna naknada naplaćuje se na cijelom području Grada Pakraca pod uvjetima navedenim u čl. 2 stavku 1. ove Odluke.
Članak 3.
U članku 5. stavku 4 . riječi „ (javna rasvjeta)“ brišu se.
Stranica 29 Službeni glasnik Grada Pakraca Broj 1/11

Članak 4.
U članku 5. stavku 5. podstavak 3. briše se tekst iza riječi Brigade i dodaje se:
„ Sva ostala naselja i nekretnine koje nisu obuhvaćena prethodnim stavcima ovog Članka.

Članak 5.
U članku 6. dodaje se novi stavak:
Obaveza plaćanja komunalne naknade za stambene građevine započinje odnosno prestaje danom priključenja odnosno isključenja na objekte za opskrbu električnom energijom.

Članak6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/11-01/02
URBROJ: 2162-07/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01.03.2011. godine

Odluka o usvajanju zaključne likvidacijske bilance i izvješća likvidatora

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca , na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2011. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju zaključne likvidacijske bilance i izvješća likvidatora

I.
Usvaja se:
– zaključna likvidacijska bilanca PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAKRAC
„u likvidaciji“ sa stanjem da dan 31.01.2011. godine,
– zaključno izvješće likvidatora.

II.
Bilanca i izvješće iz točke I. prilažu se ovoj Odluci i čine njen sastavni dio.

III.
Razrješuje se Milan Nakić iz Pakraca, Strossmayerova br. 20 dužnosti likvidatora ustanove „Pučko otvoreno učilište Pakrac – u likvidaciji“ radi zaključenja postupka likvidacije navedene ustanove.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-01/10-01/11
URBROJ: 2162-06/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01. ožujka 2011.

Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Na osnovu članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2011.godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Predmet odluke i polazne odredbe

Članak 1.
Ovom Odlukom započinje izrada Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/07), u daljnjem tekstu: Plan.

Članak 2.
Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu djelatnost (u daljnjem tekstu: Nositelj). Koordinator izrade Plana ispred Nositelja je pročelnica Marija Čar, ing.građ.

Pravna osnova za izradu Plana
Članak 3.
Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je Zakon o prostornom uređenju i gradnji („N.N.“, br. 76/07 i 38/09), u daljnjem tekstu: Zakon, poglavito odredbe sadržane u člancima br. 26,73,74 i 100 istog.

Razlozi za izradu Plana

Članak 4.
Izradi plana pristupa se radi:
– usklađenje s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
– usklađivanja sa Prostornim planom Požeško-slavonske županije,
– korekcija infrastrukturnih sustava – korekcija koridora brze ceste E 661 i izmicanje cestovnog čvorišta u naselju Badljevina,
– unošenja korekcija granica građevinskog područja naselja,
– izgradnja i rekonstrukcija postojećih građevina za potrebe izgradnje malih hidroelektrana,
– izvođenje istražnih radova i eksploatacija geotermalnih izvora,
– korekcija uvjeta gradnje i uređenja prostora u građevinskom području naselja,
– postupanja s građevinskim otpadom.

Obuhvat plana

Članak 5.
Obuhvat Prostornog plana uređenja Grada Pakraca jednak je administrativnom teritoriju pripadajućem Gradu Pakrac, a u kojem se pojavljuju točkaste izmjene i dopune istog.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 6.
Koncepcija Prostornog plana uređenja Grada Pakraca od dana donošenja do danas nije mijenjana.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 7.
Ciljevi izrade Plana istovjetni su ciljevima Prostornog plana uređenja Grada Pakraca, a referirani na dokumente prostornog uređenja u nadležnosti države, plan šireg područja odnosno na razloge izrade utvrđenim u članku 4. ove Odluke.

Članka 8.
Polazište za izradu Plana je plan šireg područja (Prostorni plan uređenja Požeško-slavonske županije, «Požeško-slavonski službeni glasnik» br. 5/02) i Prostorni plan uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 8/07).

Popis potrebnih stručnih podloga
Članak 9.
Za potrebe izrade Plana nije potrebno pribavljanje posebnih stručnih podloga.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 10.
Stručno rješenje pribavit će se od jednog stručnog izrađivača.

Vrste i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 11.
Plan će se izraditi na postojećoj topografskoj karti u M 1:25000 i digitalnim katastarskim planovima prevedenih u mjerilo 1:5000.
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana iz svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana.

Članak 12.
Na sudjelovanje u postupku izrade Plana pozvat će se tijela i osobe određene posebnim propisima, te drugi sudionici utvrđeni u popisu kako slijedi:
1. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Ispostava Pakrac
2. URED DRŽAVNE UPRAVE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI
Ispostava Pakrac
3. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Požegi, M. Peića 3, 34000 Požega
4. HRVATSKE CESTE d.o.o., Središnji ured, Vončinina 3, Zagreb
5. HRVATSKE ŽELJEZNICE, Služba za planiranje i strategijski razvoj, Mihanovićeva 12,
Zagreb
6. HRT, ODAŠILJAČI I VEZE, Plansko tehnološki odjel, Prisavlje 3, Zagreb
7. HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma Podružnica Bjelovar, J. Haulika 23a, Bjelovar
8. HRVATSKE ŠUME, Šumarija Lipik, M. Gupca 101, Lipik
9. HRVATSKE POŠTE, Središnja pošta Požega, Poštanski ured Lipik
10.HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE, Jurišičeva 13, Zagreb
11.HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Pogon Lipik
12.HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Trg sv. Križa 7, Križ
13.HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava Ilova-Pakra
14.HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
15.KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18
16.GRAD PAKRAC, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac
17.GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12, Kutina
18.GRAD NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana, Novska
19.OPĆINA OKUČANI, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Okučani
20.GRAD GAREŠNICA, Vladimira Nazora 22, Garešnica
21.OPĆINA DEŽANOVAC, Dežanovac 308A, Dežanovac
22.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, M. Gupca 6, Požega
23.VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb
24.HEP – PRIJENOS, Sektor za izgradnju i investicije, Odjel za pripremu izgradnje i
izgradnju, Vukovarska 37, Zagreb
25.HT – Hrvatske Telekom, Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku infrastrukturu,
Palmotićeva 82, 10 000 Zagreb
26.T- Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, Zagreb
27.INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. , Sektor za proizvodnju nafte i plina, Služba za
proizvodnu koordinaciju, Šubičeva 29, Zagreb
28.MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb, Runjaninova 2
29.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I
GRADITELJSTVA, Odjel inspekcijskog nadzora, Požega, Trg svetog Trojstva 20
30.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Požeško-slavonska,
Inspektorat za zaštitu od požara, Josipa Runjanina 1, Požega
31.Požeško-slavonska županija, Županijski zavod za prostorno uređenje, Županijska 7,
Požega
32.Mjesni odbori-svi

Rok za izradu Plana

Članak 13.
Za izradu Plana utvrđuju se rokovi kako slijedi:
– Po objavi Odluke o izradi Plana, u roku 8 dana pripremit će se dokumentacija koju Nositelj izrade upućuje tijelima i osobama iz članka 12. ove Odluke, a u skladu s čl.79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, uz poziv za dostavu zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) u roku 30 dana.
– Prva prethodna rasprava održat će se najduže 70 dana od objave ove Odluke.
– Izvješće o prethodnoj raspravi i nacrt prijedloga Plana dostavit će se Gradonačelniku 45 dana od završetka prethodne rasprave radi utvrđivanja prijedloga Plana za javnu raspravu.
– Javna rasprava će trajati 15 dana.
– Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog ovoga Plana je 20 dana od početka javne rasprave.
– Izvješće o javnoj raspravi izradit će odgovorni voditelj s Nositeljem izrade Plana, u roku od 15 dana od završetka javne rasprave.
– Nositelj izrade će u roku od 15 dana od pripreme Izvješća o javnoj raspravi izraditi nacrt konačnog prijedloga Plana u skladu s prihvaćenim očitovanjima, mišljenima, primjedbama i prijedlozima u izvješću o javnoj raspravi.
– Nacrt konačnog prijedloga bit će dostavljen tijelima i osobama iz čl.12. ove Odluke a koje su određene posebnim propisima radi davanja mišljenja o poštivanju zahtjeva iz čl.79. Zakona odnosno očitovanja iz čl.90. Zakona te o usklađenosti rješenja sa zahtjevima posebnih propisa i drugih dokumenata iz njihova djelokruga. Rok za davanje mišljenja je 30 dana.
– Nacrt konačnog prijedloga Plana, izvješće o javnoj raspravi i mišljenja iz čl.94. Zakona uputit će se Gradonačelniku najkasnije u roku 15 dana od pribavljanja navedenih mišljenja , radi razmatranja utvrđivanja konačnog prijedloga Plana.
– Nositelj izrade donijet će Plan najkasnije tri mjeseca od završetka javne rasprave.
– Plan donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Odluka o donošenju Plana objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru tijekom izrade i donošenja Plana

Članak 14.
Ovom se Odlukom tijekom izrade Plana ne utvrđuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

Izvori financiranja izrade Plana

Članak 15.
Izrada Plana financirat će se iz Proračuna Grada Pakraca.

Završne odredbe
Članak 16.
Ova odluka stupa danom objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 350-01/11-01/02
URBROJ: 2162-07/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01. ožujak 2011. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj: 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01. 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 11. sjednici, održanoj dana 01. ožujak 2011. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama (»Službeni glasnik Grada Pakraca « br.4/09) u članku 5. iza stavka 2. dodaju se novi stavci koji glase:
Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljem tekstu : zimska služba), obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta te sigurnosti odvijanja prometa.
Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Članak 2.
U članku 10. stavku 5. Odluke riječi „10 t „ brišu se i zamjenjuje riječima:
„ 6 t“.
U članku 10. Odluke iza stavka 5. dodaje se novi stavak koji glasi:
„Odredbe iz prethodnih stavaka ovog članka nisu obvezujuće se za gradnju i rekonstrukciju poljskih i ostalih putova za koje prema odredbama posebnih zakona nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje, ako se izvode sukladno s odredbama tih zakona.

Članak 3.
U članku 26. stavku 2. podstavku 5. iza riječi „stanje“ briše se točka i dodaje:
– naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
– izreći novčanu kaznu,
– izdati obvezni prekršajni nalog sukladno Prekršajnom zakonu i
– predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 4.
U članku 29. stavku 2. Odluke riječi „novčanom globom u iznosu od 1.000,00 kuna“ zamjenjuje se riječima „ novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn“.
Stavka 2. mijenja se i glasi:
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba-obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00kn.
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00kn.

Članak 5.
Članak 30. Odluke mijenja se i glasi :
Za prekršaj iz čl. 29. stavaka 1. ove odluke, komunalni redar može na mjestu počinjenja prekršaja fizičkoj osobi naplatiti novčanu kaznu u iznosu do 1.000,00 kn uz izdavanje potvrde.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja izdat će mu se obavezni prekršajni nalog sukladno Prekršajnom zakonu s uputom da novčanu kaznu može platiti u roku od 8 dana od dana kada je počinio prekršaj.
U obaveznom prekršajnom nalogu počinitelju prekršaja će se uz novčanu kaznu izreći i troškovi utvrđivanja prekršaja i izdavanja obaveznog prekršajnog naloga u iznosu od 100,00 kuna.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca «.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/11-01/04
URBROJ: 2162-07/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01. ožujak 2011. godine

Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Pakraca

Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine br. 178/04.,48/05., 116/06., 63/08., 124/09., 91/10. i 112/10.), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 11. sjednici, održanoj dana 01.03. 2011. godine, d o n o s i

ODLUKU
o autotaksi prijevozu na području Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti, organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Pakraca, uvjeti vezani za autotaksi vozila, autotaksi stajališta i cijene autotaksi usluga.

Članak 2.

Autotaksi prijevoz na području i s područja Grada Pakraca obavlja se na temelju Dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza ( u daljem tekstu: Dozvola)
Autotaksi prijevoz mogu obavljati pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost autotaksi prijevoza (u daljem tekstu: autotaksi prijevoznik) te ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (u daljem tekstu:Zakon) i ovom Odlukom.

Članak 3.

Autotaksi prijevoz obavlja se po dogovoru između korisnika usluge i autotaksi prijevoznika, uz unaprijed utvrđen cjenik usluga i uvjete koji su određeni ovom odlukom.

Članak 4.

Autotaksi prijevoz obavlja se na temelju važeće Dozvole koju izdaje nadležno upravno tijelo Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti ).

II. DOZVOLA

Članak 5.

Dozvola je odobrenje kojim se autotaksi prijevozniku povjerava obavljanje autotaksi prijevoza osoba na području i s područja Grada Pakraca.
Prvenstveno pravo na izdavanje Dozvole ima prijevoznik sa sjedištem / prebivalištem na području Grada Pakraca.
Zamolbe prijevoznika za izdavanje Dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Pakraca sa sjedištem/prebivalištem izvan Grada Pakraca, razmatrat će se ako nitko s područja Grada Pakraca ne iskaže interes za pružanje usluge autotaksi prijevoza i/ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom.
Iznimno odredbe stavka 2. ovog članka autotaksi prijevoznik sa sjedištem/prebivalištem izvan područja Grada Pakraca Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Pakraca može dobiti ako mu je područje Grada Pakraca krajnje odredište za pružanje usluge.

Članak 6.

Broj dozvola za područje Grada Pakraca utvrđuje gradonačelnik Grada Pakraca svojim zaključkom.

Ukupan broj dozvola je 6, i to:
• 4 dozvola za osobne automobile s najmanje 5 sjedala i 4 vrata,
• 2 dozvole za vozila do najviše 8 sjedala.
Broj dozvola iz prethodnog stavka ne obuhvaća Dozvole izdane temeljem članka 5. stavka 4. ove Odluke.

Članak 7.

Dozvolu iz članka 4. ove odluke izdaje Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti na temelju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz koji se objavljuje u lokalnom tisku i na gradskoj web stranici.
Javni poziv iz stavka 1. ovog članka sadrži:
• broj dozvola koji se izdaje,
• uvjete za obavljanje autotaksi prijevoza,
• vrijeme za koje se izdaje dozvola,
• iznos naknade za izdavanje dozvola,
• naznaku da je prijevoznik dužan u zahtjevu navesti broj dozvola čije izdavanje zahtjeva,
• rok za podnošenje zahtjeva,
• tijelo kojem se zahtjev podnosi,
• isprave kojima podnositelj zahtjeva dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje autotaksi prijevoza,
• druge obavijesti.
Ukoliko bude podnesen veći broj zahtjeva od broja dozvola koje se izdaju, prednost imaju pravni subjekti koji nemaju nepodmirene obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
Ukoliko i nakon primjene kriterija iz prethodnog stavka broj podnesenih zahtjeva bude premašivao broj dozvola koje se izdaju, prednost imaju prijevoznici s dužim iskustvom u obavljanju autotaksi prijevoza.
Dozvola se izdaje na vrijeme od 5 godina.
Za izdavanje dozvole plaća se godišnja naknada Gradu Pakracu.
Dozvola nije prenosiva i može ju koristiti samo onaj autotaksi prijevoznik kojem je izdana.
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti vodi upisnik izdanih dozvola.

Članak 8.

Dozvola sadrži: ime i prezime odnosno naziv autotaksi prijevoznika, prebivalište odnosno sjedište autotaksi prijevoznika, područje na kojem će se autotaksi prijevoz obavljati, vrijeme važenja dozvole, model i tip vozila kojim se obavlja autotaksi prijevoz te registarsku oznaku vozila.
U slučaju promjene podataka na temelju kojih je izdana dozvola, autotaksi prijevoznik dužan je u roku od 8 dana od dana promjene podataka obavijestiti Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djeatnosti.
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti izdat će autotaksi prijevozniku novu dozvolu s rokom važenja koji mu je bio utvrđen dozvolom prije promjene podataka (zamjenska dozvola).
Oblik i sadržaj dozvole, minimalni iznos godišnje naknade za izdavanje dozvole te sadržaj i način vođenja upisnika izdanih dozvola utvrđuje gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 9.

Dozvola se izdaje najpovoljnijem ponuditelju, s time da jedan ponuditelj može dobiti najviše 2 dozvole.
Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:
• licencu za obavljanje autotaksi prijevoza,
• uvjerenje o položenom ispitu iz članka 31. ove odluke,
• presliku prometne dozvole,
• cjenik usluga autotaksi prijevoza koji će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole,
• potvrdu o testiranju taksimetra,
• dokaz o prebivalištu/sjedištu na području Grada Pakraca,
• dokaz da je vozilo registrirano za obavljanje autotaksi prijevoza.

Članak 10.

Nakon isteka vremena na koje je dozvola izdana, ista se može obnoviti na temelju zahtjeva imatelja dozvole.
Zahtjev za obnovu dozvole mora se podnijeti Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti 3 mjeseca prije isteka njezinog važenja.
Zahtjevu za obnovu dozvole mora se priložiti dokumentacija propisana člankom 9. ove odluke.

Članak 11.

Zahtjev za obnovu dozvole odbit će se u sljedećim slučajevima:
• ukoliko se autotaksi prijevoznik ne pridržava odredbi propisanih zakonom i ovom odlukom,
• ako iz neopravdanih razloga ne pruža usluge autotaksi prijevoza više od 30 dana.
Rješenje o odbijanju zahtjeva donosi Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Članak 12.

Dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdana u slijedećim slučajevima:
• u slučaju prestanka važenja licence autotaksi prijevoznika,
• na vlastiti zahtjev autotaksi prijevoznika,
• smrću fizičke osobe ili prestankom pravne osobe,
• ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati uvjete propisane ovom odlukom,
• ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne pruža usluge autotaksi prijevoza duže od
mjesec dana,
• ako se autotaksi prijevoznik prilikom obavljanja autotaksi prijevoza ne pridržava odredbi zakona
i ove odluke,
• ako se utvrdi da je dozvola izdana na temelju neistinitih podataka.
Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti.
Na rješenje je moguće podnijeti žalbu gradonačelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja stranci.

Članak 13.

Autotaksi prijevoz može obavljati fizička osoba koja ima položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim znamenitostima na području Grada Pakraca.
Autotaksi prijevoz može obavljati pravna osoba ako ima zaposlenog vozača koji ima položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim znamenitostima na području Grada Pakraca.

Članak 14.

Autotaksi prijevoz ne može obavljati vozač koji je, pod utjecajem droge, alkohola ili opojnih sredstava, više od jednom prouzročio prometnu nesreću s posljedicama po život i zdravlje trećih osoba.
Na zahtjev Grada Pakraca Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit će podatke iz stavka 1. ovog članka za korisnike dozvole, u skladu sa zakonskim odredbama.
O podacima iz stavaka 1. i 2. ovog članka Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti vodit će odgovarajuću evidenciju.

III. AUTOTAKSI VOZILA

Članak 15.

Autotaksi vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza, osim propisanih zakonskih uvjeta, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
• da ima tvornički motor najmanje zapremnine 1100 cm3 i najmanje snage 40 kW,
• da ima najmanje 4 vrata,
• da ima najviše do 8 sjedala,
• da ima ugrađen klima uređaj,
• da ima ispravan protupožarni aparat,
• da ima ugrađen baždaren, ispravan i plombiran taksimetar,
• prtljažnik najmanje 300 l obujma
• da na krovu vozila ima propisanu “TAXI” oznaku.

Članak 16.

Na autotaksi vozilu može biti istaknuti propagandni oglas, oslikan na vozilu ili postavljen kao svjetleća reklama, na maksimalno 50% površine vozila, ako se oglasom ne zaklanja oznaka “TAXI” i ne ometa kretanje vozila.
IV. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 17.

Autotaksi prijevoz osoba u javnom cestovnom prometu odvija se u skladu s ovom Odlukom i posebnim propisima vezanim uz sigurnost prometa na cestama.

Članak 18.

Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 00.00 do 24.00 sata.

Članak 19.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi prijevoznik, odnosno vozač, dužan je u vozilu imati:
• na prednjem staklu, s unutarnje desne strane vozila, istaknutu važeću dozvolu,
• licencu ili presliku licence,
• od Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti ovjereni cjenik autotaksi usluge,
postavljen na putniku vidljivom mjestu u vozilu (na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku),
• autotaksi vozač, dokument da je zaposlen kod imaoca dozvole,
• turistički vodič, plan Grada Pakraca ili navigacijski uređaj,
• blok, račun i pečat.

Članak 20.

Autotaksi prijevoznik, odnosno autotaksi vozač prima putnike na autotaksi stajalištu i to po njihovom odabiru prijevoznika.
Ako putnik naruči prijevoz telefonskim putem, prima se na vožnju na mjestu koje je odredio putnik.
Putnika se na njegov zahtjev može primiti na cesti tijekom vožnje, ako to dopuštaju prometni propisi.

Članak 21.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač mora biti uredno odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima i ne smije pušiti, galamiti ili na drugi način ometati putnike u vozilu za vrijeme vožnje.
U autotaksi vozilu zabranjeno je pušenje.
Autotaksi vozilo mora biti uredno i čisto.

Članak 22.

Autotaksi prijevoznik dužan je pružiti uslugu svakoj osobi koja prijevoz naruči neposredno ili telefonom, bez obzira na duljinu vožnje, osim ako su naručitelj i njegova prtljaga toliko prljavi da bi mogli uprljati druge putnike i unutrašnjost vozila.
Autotaksi prijevoznik ne smije prevoziti djecu predškolske dobi, osim u pratnji odrasle osobe.

Članak 23.

Autotaksi prijevoznik dužan je primiti putnika sa svom njegovom prtljagom te prtljagu propisano smjestiti u spremište za prtljagu, prema raspoloživom prtljažnom prostoru.

Članak 24.

Odredište vožnje određuje putnik.
Vozač je dužan na početku vožnje uključiti taksimetar.
Autotaksi prijevoznik dužan je obaviti prijevoz najkraćim putem, odnosno putem koji mu odredi putnik, bez usputnog zaustavljanja.
Uz putnika vozač može primiti i njegove kućne ljubimce (male pse, mačke i pitome male životinje).
Putnik može odobriti prijevozniku da uz njega primi i druge putnike.
Kada se odjednom prevozi više putnika, usluga se naplaćuje naručiocu, ili dogovorom i drugim putnicima kao jedna vožnja.
Kada jedan od putnika napusti vozilo i plati prijevoz, nastavak vožnje smatra se novom vožnjom, pa se taksimetar ponovno uključuje.

Članak 25.

Autotaksi prijevoznik dužan je naručeni prijevoz dovršiti dolaskom na odredište te putniku izdati račun za obavljeni prijevoz.
Račun sadrži sljedeće podatke:
• naziv, sjedište, odnosno prebivalište autotaksi prijevoznika,
• ime i prezime vozača,
• evidencijski broj prijevoznika,
• registraciju vozila,
• datum i vrijeme vožnje,
• polazište i odredište,
• novčani iznos naknade s oznakom “plaćeno”,
• pečat autotaksi prijevoznika i potpis vozača.

Ako zbog kvara na vozilu ili nekog drugog razloga, prijevoz nije moguće dovršiti, autotaksi prijevoznik dužan je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.
Stvari nađene u vozilu vozač je dužan prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE

Članak 26.

Autotaksi stajališta su mjesta na kojima autotaksi vozila stoje i primaju putnike.
Broj i lokaciju stajališta autotaksi vozila utvrđuje gradonačelnik Grada Pakraca.
Autotaksi prijevoznici mogu primati putnike i izvan uređenih autotaksi stajališta, kretanjem u vožnji, bez ugrožavanja sigurnosti prometa i putnika.
Ako se autotaksi prijevoz obavlja vozilom koje ima više od 5 sjedala, takvo vozilo može stajati samo na autotaksi stajalištu koje je za tu vrstu vozila posebno određeno.

Članak 27.

Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim vertikalnim znakom i horizontalnim znakom na kolniku.
Na vertikalnom znaku upisuje se naziv stajališta, broj stajališnih mjesta, pozivni telefon autotaksi vozila, važeći izvod iz cjenika autotaksi usluga i radno vrijeme.

Članak 28.

Na autotaksi stajalištima ne smije stajati više vozila no što ima obilježenih mjesta za vozila.
Za uporabu autotaksi stajališta ne plaća se pristojba.

VI. CIJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 29.

Cijena autotaksi prijevoza utvrđuje se sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, a utvrđuje ju gradonačelnik Grada Pakkraca svojim zaključkom.
Cijena se određuje cjenikom i to:
• početak vožnje, uključujući vožnju do 3 kilometra (fiksna – startna cijena),
• cijena za 1 km za relaciju preko 3 km,
• cijena čekanja (do 10 min, do 20 min, do 30 min i 1 sat),
• cijena noćne vožnje od 22.00 do 05.00 sati,
• cijena vožnje nedjeljom i praznikom (blagdanom),
• cijena prijevoza prtljage po komadu.
Cijena usluga autotaksi prijevoza za relaciju dužu od 20 km te cijena usluge prijevoza kućnih ljubimaca, utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

Članak 30.

U slučaju poskupljenja naftnih derivata za više od 10%, a na zahtjev imatelja dozvole, gradonačelnik svojim zaključkom može povećati cijenu usluge utvrđenu zaključkom.
U slučaju smanjenja cijene naftnih derivata za više od 10%, sukladno prethodnom stavku, gradonačelnik svojim zaključkom može utvrditi i nižu cijenu autotaksi vožnje.

VII. POLAGANJE ISPITA

Članak 31.

Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Pakraca, te poznavanju dužnosti i prava autotaksi prijevoznika.
Program ispita i način provjere znanja propisat će Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti.
Ispit se polaže pred komisijom koju imenuje gradonačelnik.
Komisija ima tri člana, od kojih je jedan član predstavnik Grada Pakraca, jedan član predstavnik Turističke zajednice Grada Pakraca i jedan član predstavnik Muzeja Grada Pakraca.
Vozač autotaksi vozila obvezan je ispit iz stavka 1. ovog članka položiti u roku od 90 dana od dana izdavanja dozvole.
O položenom ispitu izdaje se uvjerenje.
U slučaju da vozač autotaksi vozila ne položi ispit iz stavka 1. ovog članka u roku utvrđenom u stavku 5. ovog članka, gubi Dozvolu.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 32.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. obavlja autotaksi prijevoz bez Dozvole,
2. ne plati godišnju naknadu Gradu Pakracu,
3. ne uključi taksimetar,
4. ne izda važeći račun za vožnju,
5. prevozi bez pratnje djecu predškolske dobi.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 33.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. u određenom roku ne obavijesti Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti o promjeni podataka na temelju kojih je izdana dozvola,
2. ne obavlja autotaksi prijevoz u skladu s člankom 24. stavkom 3. ove odluke,
3. u slučaju kvara na vozilu ili drugog opravdanog razloga ne osigura putniku drugi autotaksi prijevoz,
4. za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza u vozilu nema sve što je propisano člankom 19. ove
odluke,
5. postupa suprotno članku 25. stavku 4. ove odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta.
Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 34.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. vozilo nije uredno i čisto,
2. vozač postupa suprotno članku 21. stavku 1. ove odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 700,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 700,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 35.

Novčane kazne propisane ovom odlukom može naplaćivati komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde sukladno zakonu i ovoj odluci.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Autotaksi prijevoznik koji ne počne obavljati djelatnost prema dobivenoj Dozvoli, a sukladno odredbama ove odluke, gubi pravo obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Pakraca.

Članak 37.

U roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ove odluke, gradonačelnik Grada Pakraca donijet će propis kojim će odrediti:
• lokaciju autotaksi stajališta,
• broj mjesta na autotaksi stajalištima,
• sadržaj “TAXI” oznake transparenta,
• sadržaj vertikalne i horizontalne signalizacije na autotaksi stajalištima,
• sadržaj i oblik iskaznice imatelja Dozvole i iskaznice zaposlenog vozača.

Članak 38.

Nadzor nad provedbom ove odluke, pored Inspekcije cestovnog prometa i Državnog inspektorata, provodi i komunalni redar Grada Pakraca.
U obavljanju nadzora nad provedbom ove odluke, komunalni redar ima sljedeće ovlasti:
• rješenjem narediti otklanjanje nedostataka u odnosu na propisani izgled i opremu vozila,
• pokrenuti prekršajni postupak,
• izdati obvezni prekršajni nalog,
• izreći novčanu kaznu.
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene jelatnosti vodi evidenciju o počinjenim prekršajima i izrečenim novčanim kaznama autotaksi prijevoznika, odnosno vozača zaposlenog kod autotaksi prijevoznika.

Članak 39.

U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove odluke Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti objavit će prvi javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz.

Članak 40.

U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove odluke Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti donijet će program ispita i način provjere znanja temeljem članka 31. ove Odluke.

Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca «.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/11-01/03
URBROJ: 2162-07/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01. ožujak 2011. godine

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca

Na temelju članka 3. stavka 1. i 13., članka 4. stavka 1. i članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 11. sjednici, održanoj dana 01. ožujka 2011. godine, donosi

ODLUKU
o obavljanju komunalnih djelatnosti
putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
na području Grada Pakraca

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca, određuje se način obavljanja tih komunalnih djelatnosti, te način financiranja.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke su:
– održavanje nerazvrstanih cesta,
– održavanje javne rasvjete.

Članak 3.

Pod „održavanjem nerazvrstanih cesta“ podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje zemljištem uz nerazvrstane ceste.
Održavanje nerazvrstanih cesta vrši se u skladu sa odredbama Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09).

Članak 4.

Pod pojmom „javna rasvjeta“ razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se tekuće održavanje postojeće javne rasvjete, te pojačano održavanje, odnosno rekonstrukcija i proširenje postojeće javne rasvjete na dionicama na kojima se izvode radovi uzdužnih raskopa radi polaganja druge infrastrukture, prespajanje postojećih elemenata sa ciljem uštede na troškovima održavanja, a sve u skladu s godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Minimalni standard održavanja propisuje obavezno održavanje rasvjetnih tijela u centrima naselja, na križanju dviju ili više ulica u naselju ili koje povezuju naselja, u blizini važnih objekata za Grad kao što su ustanove predškolskog i školskog karaktera, zdravstva, protupožarne zaštite, međugradskog prometa, lokalne, županijske i državne uprave.

Članak 5.

Djelatnosti iz članka 3. i 4. ove Odluke obavljaju se temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Članak 6.

Postupak odabira izvođača (dobavljača) za obavljanje poslova iz članka 2. ove Odluke provodi se putem javnog natječaja.
Odluku o početku postupka i objavi javnog natječaja donosi Gradonačelnik.
Tekst javnog natječaja objavit će se u tisku, oglasnoj ploči Grada Pakraca i službenoj web stranici Grada Pakraca.

Članak 7.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika, dva člana i njihovih zamjenika.

Članak 8.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za ugovorno obavljanje komunalne djelatnosti donosi Gradsko vijeće, na prijedlog Gradonačelnika, a nakon provedenog javnog natječaja.

Članak 9.

Natječaj obavezno sadrži:
• naznaku djelatnosti za koju se sklapa ugovor;
• vrijeme na koje se sklapa ugovor;
• vrstu i opseg poslova;
• način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja;
• potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora;
• način, mjesto i rok za podnošenje ponuda;
• rok važenja ponude;
• isprave koje su potrebne kao prilog ponudi;
• mjesto i vrijeme održavanja sjednice Povjerenstva za provedbu natječaja;
• uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Članak 10.

Odluka iz članka 8. ove Odluke obvezno sadrži:
– djelatnost koja je predmet Odluke,
– rok ugovornog obavljanja djelatnosti koji ne može biti dulji od 4 (četiri) godine,
– vrstu i opseg i dinamiku poslova,
– način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,
– jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja ponuditelja,
– način prestanka ugovorne obveze,
– ugovorne kazne.
Grad Pakrac, odnosno Gradsko vijeće Grada Pakraca, zadržava pravo ne odabira niti jednog ponuditelja.
Protiv Odluke iz članka 8. ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 11.

Na temelju Odluke iz članka 8. Gradonačelnik sklapa Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.

Članak 12.

Nadzor nad provođenjem poslova iz ove Odluke provodi Gradonačelnik.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora u Gradu Pakracu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 10/07) i Odluka o obavljanju poslova zimske službe i održavanja javne rasvjete na temelju pisanog ugovora u Gradu Pakracu ( „Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/03).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Grada Pakraca «.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/11-01/6
URBROJ: 2162-07/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 01. ožujka 2011. godine