Zaključak, Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2022.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 7. ožujka 2023.g. donijelo slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja je Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2022.g.
 1. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:351-01/23-01/2
URBROJ:2177-9-40/01-23-2
U Pakracu, 07. ožujka 2023.g.

Zaključak, Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Pakraca za 2022.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 11. sjednici, održanoj 7. ožujka 2023. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Pakraca za 2022. g.
 1. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:023-08/23-01/1
URBROJ:2177-9-30-1/02-23-2
U Pakracu, 07. ožujka 2023.g.

Zaključak, Suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2023./2024. Osnovne glazbene škole Pakrac.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 7. ožujka 2023.g. donijelo slijedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Daje se suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2023./2024. Osnovne glazbene škole Pakrac.
 1. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio i neće se posebno objaviti.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:602-02/23-01/1
URBROJ:2177-9-10/04-23-2
U Pakracu, 07. ožujka 2023.g.

Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 9. i 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) i čl. 17. st. 1, čl. 9 i čl. 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 7. ožujka 2023.g. donijelo

 

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

 

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“, za osobiti doprinos u duhovnom i  materijalnom razvoju Grada dodjeljuje se:

-Deanu Nagy-u iz Pakraca,
-Ivici Turuku, dr. med., spec.ped.  iz Pakraca,
-Marijanu Gašparu iz Pakraca  (posthumno),
-Peri Tutiću iz Pakraca,
-Zlatku Grčeviću iz Pakraca,
-Željku Trohi iz Pakraca.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:061-01/23-01/1
URBROJ:2177-9-10/04-23-12
U Pakracu, 07. ožujka 2023.g.

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 9. i 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) i čl. 17. st. 1, čl. 7 i čl. 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 7. ožujka 2023.g. donijelo

 

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

 

Članak 1.

Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodjeljuje se:

– Tei Silađi, prof. iz Pakraca, za područje kulture,
– Slavku Vuiću iz Pakraca, za područje fizičke kulture,
– Udruzi invalida rada Pakrac-Lipik, za područje zdravstva i socijalne skrbi.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:061-01/23-01/2
URBROJ:2177-9-10/04-23-11
U Pakracu, 07. ožujka 2023.g.

Odluka o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22,114/22.), te članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21.), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 7. ožujka 2023. godine donosi:

 

O D L U K U
o uređenju prometa na području Grada Pakraca

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad).

 

Članak 2.

Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: nerazvrstane ceste, pješačke i biciklističke staze, trgovi, javna parkirališta, mostovi, nogostupi i druge prometne površine na kojima se odvija promet vozila, pješaka i drugih sudionika u prometu.

 

Članak 3.

Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u granicama propisanim Zakonom i ovom Odlukom.

Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javno prometnu površinu, ugroziti sigurnost, protočnost prometa ili kretanje pješaka.

 

Članak 4.

 Svi subjekti, koji određuju i provode poslove vezane uz promet, dužni su stalno osiguravati uvjete za sigurno i nesmetano odvijanje prometa na području Grada.

 

II. UREĐENJE PROMETA

 

Članak 5.

Uređenje prometa na javno prometnim površinama na području Grada na prijedlog Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: Upravni odjel) utvrđuje Gradsko vijeće, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

 

Članak 6.

Uređenjem prometa u smislu ove Odluke smatra se određivanje:

 1. ceste s prednošću prolaska,
 2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,
 3. sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom putem elektroničkih sustava i video nadzora,
 4. ograničenja brzine kretanja vozila,
 5. promet pješaka, vozača bicikla, vozača osobnih prijevoznih sredstava, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih kola, jahača te gonjenje i vođenje stoke,
 6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,
 7. zone smirenog prometa,
 8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,
 9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,
 10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i vozača bicikla u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl.,
 11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,
 12. površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,
 13. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama,
 14. uvjete ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa, a kada se uređuju uvjeti za ulaz, prometovanje i izlaz vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove kulture.

Suglasnost iz stavka 2. ovoga članka izdaje se na temelju prometnog elaborata i provedenog postupka izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme, u skladu s posebnim zakonom i propisima donesenim na temelju tog zakona.

 

Članak 7.

Kada je izvanrednim događajima kao što su poplave, požari, odroni zemljišta i slično neposredno ugrožena sigurnost prometa Upravni odjel Grada može donijeti odobrenje o privremenoj regulaciji prometa. O izdanom odobrenju Upravni odjel dužan je obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

 

Članak 8.

Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama odnosno javnim cestama zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija utvrđuje Upravni odjel uz prethodnu suglasnost gradonačelnika i nadležne policijske uprave, odnosno ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Pod istim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka Upravni odjel uz suglasnost gradonačelnika može privremeno zabraniti promet ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa ili ako se promet bez toga ne može sigurno odvijati.

 

Članak 9.

Pravna ili fizička osoba nadležna za održavanje cesta dužna je voditi brigu i poduzimati primjerene mjere radi omogućavanja sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa.

O stanju prometnica, objekata na njima, prometnoj signalizaciji, izgradnji, modernizaciji i održavanju vode brigu i odgovorne su:

–           Hrvatske ceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, na državnim cestama,

–           Županijska uprava za ceste, na županijskim i lokalnim cestama.

–           Grad Pakrac na nerazvrstanim cestama, ulicama i trgovima u naseljima i ostalim površinama značajnim za promet.

Dio ceste na kojem su nastale zapreke koje se ne mogu odmah ukloniti ili na kojem se izvode radovi, mora se vidljivo obilježiti i na njemu se moraju osigurati sudionici u prometu.

Dio ceste iz prethodnog stavka ovoga članka obilježava se postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova, a sudionici u prometu osiguravaju postavljanjem branika.

Branici moraju biti obojeni naizmjence crvenom i bijelom bojom, opskrbljeni refleksnim staklima ili prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje, a noću te danju u slučaju smanjene vidljivosti, na njima moraju biti postavljena i treptava svjetla narančaste boje.

 

Članak 10.

Tehničkim uređenjem prometa u užem smislu smatra se određivanje mjesta postavljanja horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosnih uređaja i određivanje načina rada tih uređaja, određivanje mjesta postavljanja prometne, zaštitne i druge opreme na prometnim površinama.

Tehničko uređenje prometa obavlja pravna ili fizička osoba nadležna za održavanje cesta.

 

Članak 11.

Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu mogu na vrijeme i lako uočiti i danju i noću te pravovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem.

Prometni znakovi moraju se ukloniti, dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti, te ako su oštećeni ili uništeni.

 

III. PROMET PO JAVNO PROMETNIM POVRŠINAMA

 

Članak 12.

Sudionici u prometu moraju prema osobama s invaliditetom, slijepim i nemoćnim osobama te djeci, kao i osobama koje prate ili prevoze osobe s invaliditetom i djecu, postupati s najvećom pažnjom.

 

Članak 13.

Radi osiguranja kretanja osoba s invaliditetom, uz pješačke prijelaze moraju se ugraditi rampe ili izvesti upušteni nogostupi.

 

Članak 14.

Pješačke zone na području grada Pakraca određuje Upravni odjel uz prethodnu suglasnost gradonačelnika i nadležne policijske uprave.

U pješačkim zonama zabranjeno je kretanje i parkiranje svih vozila, osim vozila s posebnim odobrenjem i interventnih vozila (vatrogasna vozila, vozila hitne pomoći, vozila MUP-a i sl.).

Odobrenje iz prethodnog stavka ovog članka za kretanje u pješačkim zonama radi obavljanja određenih radnji daje Upravni odjel.

Vozači vozila sa posebnim odobrenjem moraju pri kretanju pješačkom zonom davati prednost pješacima i po potrebi zaustaviti vozilo.

Najveća dopuštena brzina kretanja vozila sa posebnim odobrenjem u pješačkoj zoni je 20 km/h, ako prometnim znakom nije drugačije određeno.

Pri kretanju u pješačkoj zoni vozač vozila sa posebnim odobrenjem dužan je istaknuti dozvolu na vidljivom mjestu u vozilu.

 

Članak 15.

Upravni odjel može u iznimnim i opravdanim slučajevima, odobriti kretanje vozila na cestama i ulicama na kojima je promet ograničen i zabranjen, kao i za stajanje vozila na zabranjenim mjestima i to:

 1. kada je to neophodno za funkcioniranje života u Gradu;
 2. invalidima koji imaju znak pristupačnosti;
 3. kod izvođenja važnijih i opsežnijih radova radi dovoza i odvoza materijala;
 4. prilikom selidbi kod kojih se stvari utovaruju i istovaruju na prometnici gdje je promet ili zaustavljanje i parkiranje vozila ograničeno ili zabranjeno.

Dobiveno odobrenje mora u vozilu biti istaknuto na vidnom mjestu.

 

Članak 16.

U slučaju zlouporabe odobrenja iz članka 14. I 15.        ovlaštena službena osoba oduzet će izdano odobrenje, a Upravni odjel, može uskratiti ponovno izdavanje odobrenja.

 

Članak 17.

Zone smirenog prometa, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, mogu se označiti na kolniku ulica ispred osnovnih i srednjih škola, predškolskih ustanova, ispred dječjih igrališta i parkova, kao i na dijelu javno prometnih površina koje služe za pješački prilaz tim ustanovama.

Potrebu poduzimanja odgovarajućih mjera za smirivanje prometa iz prethodnog stavka utvrđuje Upravni odjel uz suglasnost gradonačelnika.

Potrebu poduzimanja odgovarajućih mjera za smirivanje prometa na lokalnim, županijskim odnosno državnim cestama utvrđuje odgovarajuća uprava za ceste koja upravlja tim cestama na prijedlog Upravnog odjela.

 

Članak 18.

Javna cesta i njezin zaštitni pojas, odnosno kolnik i nogostup ili njihovi dijelovi, ne smiju se zauzimati ili oštećivati osim u slučaju opasnosti, izvođenja radova ili u drugim prilikama propisanim zakonom.

Upravni odjel, uz prethodnu suglasnost policijske uprave, može odobriti zauzimanje dijela nogostupa (ogradama, stolovima i stolicama, štandovima, kioscima i sl.) pod uvjetom da se time ne smanjuje preglednost i da je za nesmetan i siguran prolaz pješaka ostavljena površina nogostupa širine najmanje 1,6 m.

 

Članak 19.

Na nogostupima prilaza, kao i ispred ustanova kao što su dječji vrtići, škole, kino, sportski tereni i dvorane, igrališta kao i drugih javnih objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj ljudi, mogu se postaviti zaštitne ograde ili druge tehničke mjere kojima se poboljšava sigurnost pješaka.

Odobrenje za postavljanje zaštite iz stavka 1. ovog članka izdaje Upravni odjel uz prethodnu suglasnost policijske uprave. Sredstva za postavljanje i održavanje zaštitnih ograda osiguravaju vlasnici odnosno korisnici objekata iz stavka 1. ovog članka.

Zaštita iz stavka 1. ovog članka mora biti postavljena tako da spriječi mogućnost izravnog izlaska sudionika u prometu na kolnik javne ceste ili ulice, te da osigura nesmetano kretanje pješaka nogostupom.

 

Članak 20.

U svru zaštite pješaka u prometu na javnim se prometnim površinama mogu postavljati stupići, ograde i posude s ukrasnim biljem. Postavljanje zaštitnih ograda, stupića i posuda s ukrasnim biljem odobrava Upravni odjel.

 

Članak 21.

Test vožnje, cross, of road, sportske, enduro i promidžbene vožnje mogu se obavljati na javno prometnim i drugim javnim površinama koje po pojedinačnom zahtjevu odredi Upravni odjel, a uz prethodnu suglasnost nadležne policijske uprave.

Na javnoprometnim površinama na kojima se odvija javni prijevoz zabranjeno je kretanje zaprežnim vozilima, jahanje, vođenje i gonjenje stoke.

Iznimno, gradsko upravno tijelo nadležno za promet može na javnoprometnim površinama iz prethodnog stavka ovoga članka, uz prethodnu suglasnost nadležne policijske uprave, za turističke, kulturne i slične javne manifestacije rješenjem odobriti kretanje kočija, zaprežnih vozila i jahanje.

 

Članak 22.

            Športske i druge priredbe ili slične aktivnosti na cesti ne smiju se održavati bez odobrenja policijske uprave na čijem se području održava priredba ili obavlja aktivnost.

Ako se športska ili druga priredba održava ili aktivnost obavlja na cesti na području dvaju ili više policijskih uprava, odobrenje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Ako se radi održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti zabranjuje promet, odobrenje se izdaje uz prethodnu suglasnost tijela nadležnog za poslove cestovnog prometa.

 

IV. ODVIJANJE PROMETA

 

Članak 23.

Na području Grada Pakraca utvrđuje se razvrstavanje cesta prema Zakonu o cestama (“Narodne novine” br.  ( 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23 ) i  Odluci o razvrstavanju javnih cesta (“Narodne novine” br. 41/22 ) na sljedeće:

 1. javne ceste-državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste
 2. nerazvrstane ceste koje su dostupne većem broju raznih korisnika

 

Na području Grada Pakraca prema kategorizaciji iz stavka 2. ovog članka nalaze se dijelovi slijedećih javnih cesta;

državne ceste:

-D-5 GP Terezino polje – Virovitica – V. Zdenci – Daruvar – Okučani – GP Stara Gradiška.

-D-38 Pakrac (D-5 ) – Požega – Pleternica – Đakovo (D*7).

županijske ceste:

-Ž 3169 D – 26 – Trojeglava – Badljevina (0-5),

-Ž 3272 Sirač (Ž 3172) – Badljevina (D-5).

-Ž 4097 Donja Obrijež – Gornja Obrijež (D-5) = 5,7 km,

-Ž 4098 Prekopakra – Pakrac (D-5) = 0.6 km.

-Ž 4099 Pakrac (D-38) – Šeovica.

lokalne ceste:

-L 37151 Gornji Sredani (D-26) – Badljevina (D- 5) = 2,2 km,

-L 37155 Ž 3170-Pakrani – Bijela – Sirać – Dereza – D-5,

-L 37157 Miljanovac (Ž 3173) – Badljevina (D- 26).

-L 41001 StrižičevacJL 4104) – Kapetanovo Polje – Donja Obrijež (Ž 4097) = 5.3 km,

-L 41004 Gaj ( Ž4236) – Toranj -Batinjani ( L 41005),

-L 41005 Gornja Obrijež (Ž 4097) – Batinjani – Kukunjevac (Ž 4236),

-L 41010 Omanovac – D-5 = 0,7 km.

-L 41011 Ploštine – Donja Obrijež (Ž 4097) = 2,9 km,

-L 41012 D-5 Stari Majur – Novi Majur – Prekopakra (Ž 4098) = 6,4 km.

-L 41013 Batinjani (L 41005) – Prekopakra (Ž 4098) = 5,1 km.

-L41014 Klisa-D-5 = 3.1 ton.

-L 41015 Japaga – Pakrac (Ž 4099) = 1,7 km,

-L 41016 Pakrac (Ž 4099) – Kraguj = 2.9 km.

-L 41017 Španovica (D-38) – G. Šumetlica = 4,6 km.

 

Članak 24.

Za održavanje raskrižja javnih cesta u istoj razini nadležni su:

– Hrvatske ceste d.o.o. za raskrižje državne i županijske, odnosno za raskrižje državne i lokalne ceste,

– županijska uprava za ceste koja upravlja županijskom cestom za raskrižje županijske i lokalne ceste.

– za održavanje raskrižja javne ceste i nerazvrstane ceste u istoj razini nadležna je pravna osoba koja upravlja javnom cestom.

 

Članak 25.

Na području Grada Pakraca utvrđuju se ulice s prednošću prolaza u odnosu na druge ulice koje se s istima križaju , a nisu obuhvaćene odredbom prethodnog članka prema slijedećem redoslijedu:

 1. a) u naselju Pakrac:

–           Bolnička ulica,

–           Ulica Matice hrvatske.

–           Ulica braće Radića,

–           Obala kralja Petra Krešimira IV -Ulica Andrije Hebranga,

–           Ulica Radničko naselje.

–           Ulica Nikole Šubića Zrinskog,

–           Ulica Marina Držića,

–          „prijelaz preko malog mosta“ iz smjera Ulice Matije Gupca.

 

Članak 26.

Na cestama Grada Pakraca brzina kretanja vozila ograničava se sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22.)

 

Članak 27.

Određuju se pravci jednosmjernog prometa u naselju Pakrac u slijedećim ulicama:

-u Ulici Gojka Šuška u smjeru od Trga 76. bataljuna prema Trgu dr. Franje Tuđmana,

-u Ulici Vlade Laučana u smjeru od Trga dr. Franje Tuđmana prema Ulici braće Radića,

– u Bolničkoj ulici od Trga dr. Franje Tuđmana do križanja sa Prolazom baruna Trenka (k.č.br. 532 , k.o. Pakrac,kućni broj 51 ),

-u Ulici braće Radića u smjeru od Trga pape Ivana Pavla II. do križanja s Ulicom kralja Tomislava,

-na Prilazu na mali most u smjeru od križanja s Bolničkom ulicom (sjever) prema ponovnom križanju s Bolničkom ulicom (jug),

-u Prolazu baruna Trenka u smjeru od Trga bana Josipa Jelačića prema Bolničkoj ulici (sjeverno križanje),

-u Ulici Augusta Šenoe u smjeru od Ulice kralja Tomislava prema Obali Petra Krešimira IV,

-u Ulici Andrije Hebranga od sjevernog križanja (kod kbr. 2) do južnog izlaza (kod kbr. 10,12.14),

-spoj Ulice Andrije Hebranga i Ulice Matice hrvatske kod dječjeg vrtića uključujući i kružni smjer oko zgrade kbr. 13 A.

 

Članak 28.

Određuju se „slijepe” ulice u naseljima na području Grada Pakraca:

Pakrac:

-Ulica 103. brigade (do kapelice Sv. Vida),

-Ulica 105. brigade,

-Vinogradska ulica,

-Ulica „Bljesak”,

-Kalvarija – desni odvojak do objekta vodovodnog bazena,

-Obala Petra Krešimira IV,

-Ulica Petra Preradovića,

-Veberov sokak,

-Fiškalovac,

-Sedlar,

-Ulica Ivana Meštrovića – desni odvojak od križanja Ulice Ruđera Boškovića i Ulice Ivana Meštrovića,

-Ulica Đure Basaričeka,

-Ulica Ivane Brlić Mažuranić,

-Ulica Jana Žiške,

-Ulica kardinala Alojzije Stepinca,

-Ulica kralja Zvonimira,

-Ulica Miroslava Krleže,

-Ulice Nikole Tesle,

-Ulica poginulih branitelja,

-Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića,

-Ulica Svetog Roka,

-Psunjska ulica,

-Ulica Tina Ujevića,

-Leptirovo brdo.

-Marinkovac.

Prekopakra:

-Ulica 30. svibnja,

-Frankopanska ulica,

-Ulica Dalibora Duchača (sjeverno od križa).

Badljevina:

-Ulica hrvatskih branitelja.

Kusonje:

-Bijeli brijeg,

-Domobranska ulica,

-Put Vranovice,

-Frankopanska ulica,

-Ulica hrvatske mladeži.

 

Članak 29.

Određuju se zone smirenog prometa na području naselja Pakrac:

-na Trgu bana Josipa Jelačića (zapad) ispred upravne zgrade Grada,

-u Ulici Andrije Hebranga,

-u Ulici Petra Preradovića,

-u Kalvariji.

U zoni smirenog prometa maksimalno dopuštena brzina kretanja vozila iznosi 10 km/sat.

 

Članak 30.

Zabranjuje se prometovanje svim vozilima osim službenih vozila na Trgu bana Jelačića (zapad) ispred upravne zgrade Grada Pakraca.

 

Članak 31.

U danima rada gradske tržnice (tržni dan četvrtak, odnosno eventualno srijeda ili petak) zatvaraju se za promet motornih vozila prometnice na prostoru tržnice: oba ulaza iz Ulice Matice hrvatske i prolaz do Trga bana Jelačića (prostor «stare» tržnice) u vremenu od 6-14 sati.

 

Članak 32.

Zabranjuje se promet teretnim motornim vozilima i teretnim motornim vozilima s priključnim vozilom u naselju Pakrac:

-na prijelazu preko malog mosta u smjeru od Ulice Matije Gupca do križanja Prilaza na mali most i Bolničke ulice,

-u Ulici Petra Preradovića,

-na Trgu bana Josipa Jelačića (zapad) ispred upravne zgrade Grada i do parkirališta na „staroj” tržnici te spoja sa Prolazom baruna Trenka,

-u Ulici braće Radića od križanja Trga pape Ivana Pavla II. do križanja sa Ulicom kralja Tomislava (D-38),

-u Ulici Gojka Šuška,

-na Trgu dr. Franje Tuđmana,

-u Bolničkoj ulici od Trga dr. Franje Tuđmana do Ulice Matice hrvatske,

-u Ulici Andrije Hebranga,

-u Ulici Stanka Grabrića,

-u Ulici Vlade Laučana,

-u Prolazu baruna Trenka,

-u Ulici Grigora Viteza,

-u Ulici Matice hrvatske – odvojak za dječji vrtić,

-u Ulici 30. svibnja,

-u Ulici Augusta Šenoe,

-u Ulici Ljudevita Gaja,

-Ulici Nikole Šubića Zrinskog,

-Ulici Marina Držića,

-Ulici Mate Lovraka,

– Ulici Ruđera Boškovića.

 

V. ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

 

Članak 33.

Parkirališna površina je dio javno prometne površine namijenjen za parkiranje vozila (u daljnjem tekstu: javno parkiralište).

Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom, sukladno propisima o sigurnosti prometa. Iznimno, dio javnih parkirališta može se privremeno koristiti za druge namjene (za potrebe autoškole, zabavnih i športskih manifestacija, radi izgradnje objekata i sl.) na temelju odobrenja gradonačelnika i uz plaćanje naknade u visini određenoj posebnom odlukom o visini naknade za zauzimanje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta.

 

Članak 34.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate. Parkirališne površine kao i javna parkirališta na kojima se obavlja naplata određuje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Visinu naknade za parkiranje utvrđuje zaključkom Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog trgovačkog društva koje upravlja parkiralištima ili Upravnog odjela.

 

Članak 35.

Organizacija i način naplate naknade za parkiranje, način davanja na uporabu rezerviranih odnosno povlaštenih parkirnih mjesta, kao i korištenje javnih parkirališta u sustavu naplate za druge namjene, utvrđuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Članak 36.

Poslove upravljanja, organizacije i naplate parkiranja na javnom parkiralištu obavlja trgovačko društvo. Prava i obaveze trgovačkog društva kojem je povjereno obavljanje poslova upravljanja, organizacije i naplate parkiranja uređeno je posebnim Ugovorom.

 

Članak 37.

Zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje vozila na nogostupu, na zelenim površinama – parkovima ili zaštitnim zelenim površinama uz kolnik.

 

Članak 38.

Zabranjuje se parkiranje i zaustavljanje vozila na kolniku ili drugoj površini osim na za to uređenim prostorima, izgrađenim ili obilježenim površinama namijenjenim za parkiranje.

Izuzetno od odredbi stavka 1. ovog članka na mjestima gdje je zabranjeno parkiranje ispred javnih ustanova dozvoljava se parkiranje vozila za invalide u trajanju do 30 minuta.

 

Članak 39.

Određuju se parkirališta u naselju Pakrac za osobna vozila i to:

-javno parkiralište na Trgu dr. Ivana Šretera, iza crkve Sv. Ivana Nepomuka,

-izgrađena i obilježena parkirališta na Trgu bana Josipa Jelačića,

-izgrađeno parkiralište iza upravne zgrade Grada Pakraca,

-u Ulici kralja Tomislava lijevom stranom od Ulice braće Radića do Ulice Ljudevita Gaja, usporedno s osi ceste,

-u Ulici braće Radića lijevom stranom od Trga pape Ivana Pavla II. do ulaza u kompleks Janković, usporedno s osi ceste,

-u Ulici braće Radića lijevom stranom od ulaza u kompleks Janković do križanja sa Ulicom kralja Tomislava, koso parkiranje,

-izgrađeno i obilježeno parkiralište na Trgu 76. bataljuna,

-u Ulici Gojka Šuška lijevom stranom od Trga 76. bataljuna do Trga dr. Franje Tuđmana koso parkiranje,

-u Obali Petra Krešimira IV. lijevom stranom od Trga 76. bataljuna do Vatrogasnog doma. okomito na os ceste,

-u Bolničkoj ulici na izgrađenom i obilježenom parkiralištu na lijevoj strani od Trga dr. Franje Tuđmana do južnog križanja Bolničke ulice i ulice Prolaz baruna Trenka, k.č.br 532, k.o. Pakrac,kućni broj 51,

-u Ulici 30. svibnja (istočnom) desnom stranom od križanja s Trgom bana Josipa Jelačića do križanja sa Trgom pape Ivana Pavla II. usporedno s osi ceste,

-izgrađeno parkiralište u Aleji kestenova u sklopu RKT groblja.

-izgrađeno parkiralište na prostoru «nove» tržnice,

-javno parkiralište na prostoru «stare» tržnice,

-u Ulici Matice Hrvatske oko zgrada kbr. 1,3,4,6.7.8,9 – samo za stanare navedenih zgrada

 

Članak 40.

Ograničava se parkiranje osobnih vozila u Ulici Gojka Šuška i Bolničkoj ulici radnim danom u vremenskom periodu od 8,00 do 15,00 sati na maksimalno vrijeme zadržavanja od 60 minuta.

 

Članak 41.

U danima rada gradske tržnice (tržni dan četvrtak, odnosno eventualno srijeda ili petak) parkirališta na prostoru tržnice zatvaraju se za javnu upotrebu u vremenu od 5-15 sati.

Iz prethodnog stavka izuzimaju se dostavna vozila prodavača na tržnici koja se mogu parkirati na mjestima istočno od zgrade tržnice.

 

Članak 42.

Autobusu, teretnom automobilu, priključnom vozilu i radnom stroju dozvoljeno je parkiranje isključivo na mjestima namijenjenim za parkiranje tih vrsta vozila. Mjesta namijenjena za parkiranje vozila iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Upravni odjel uz suglasnost gradonačelnika i uz obavijest nadležnoj policijskoj upravi.

 

VI. PREMJEŠTANJE I BLOKIRANJE NEPROPISNO PARKIRANIH I NAPUŠTENIH VOZILA

 

Članak 43.

Zabranjeno je dotrajala, oštećena i napuštena vozila i vozila bez registarske oznake te dijelove vozila ostavljati na javno prometnim površinama.

Vlasnik vozila dužan je po nalogu ovlaštene službene osobe nadležne policijske uprave ili komunalnog redara u određenom roku ukloniti vozilo na dopušteno i za to pogodno mjesto.

Ukoliko vlasnik ne postupi u skladu s odredbom stavka 2. ovog članka uklanjanje vozila obaviti će trgovačko društvo ili fizička osoba koju ovlasti Upravni odjel, a na trošak vlasnika.

 

Članak 44.

Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama ili ovom Odlukom, premjestiti će se na lokaciju koju za tu namjenu odredi Upravni odjel , a temeljem naloga ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.

Prije izdavanja naloga za premještanje vozila po stavku 1. ovog članka, položaj nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila utvrđuje se fotografijom ili skicom. Troškove premještanja vozila snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.

Poslove uklanjanja i premještanja vozila specijalnim vozilom paukom i poslove čuvanja i izdavanja premještenih vozila obavlja trgovačko društvo ili fizička osoba pod uvjetima i na način propisanima posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Pakraca.

 

Članak 45.

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo i radni stroj koji nije zaustavljen ili parkiran u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama ili ovom Odlukom, blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po nalogu ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova. Blokiranje i deblokiranje vozila iz prethodnog stavka ovog članka obavlja trgovačko društvo.

Troškove blokiranja i deblokiranja vozila iz stavka 1. ovog članka podmiruje vlasnik odnosno korisnik vozila. Visinu troškova blokiranja i deblokiranja vozila utvrđuje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

Članak 46.

Uvjeti, organizacija rada, visina naknade, način naplate, pravo raspolaganja, pravo podnošenja prigovora i ostali uvjeti u svezi s poslovima premještanja nepropisno ostavljenih vozila na javnoj površini bez dozvole i napuštenih vozila, te blokiranje i deblokiranje vozila utvrđuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Pakraca, uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

 

VII. PARKIRANJE VOZILA RADI OPSKRBE

 

Članak 47.

Odlukom gradonačelnika određuju se prostor, vrijeme, način i uvjeti za parkiranje vozila radi opskrbe, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Članak 48.

Parkiranje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na prostoru rezerviranom za vozilo opskrbe koji mora biti označen prometnim znakom i oznakom na kolniku.

Na prometnom znaku mora se vidljivo istaknuti vrijeme u kojem je dozvoljena opskrba.

 

Članak 49.

Motorno vozilo kojim se obavlja opskrba može biti nosivosti do 5 tona.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u vremenu od 22,00 do 5,00 sati, opskrba se može obavljati motornim vozilom nosivosti veće od 5 tona.

 

Članak 50.

Motorna vozila za opskrbu mogu se zadržavati na označenim mjestima samo za vrijeme obavljanja opskrbe, ali ne duže od 60 minuta.

 

Članak 51.

Na javno prometnoj površini dozvoljeno je odlagati robu, predmete i stvari svih vrsta isključivo u vremenu određenom za opskrbu.

 

VIII.  JAVNA RASVJETA I ZELENILO

 

Članak 52.

Svjetiljke javne rasvjete ne smiju biti postavljene tako da izazivaju bliještanje.

Rasvjeta, svjetleće reklame i natpisi, što se nalaze uz ceste, bez obzira na njihovu udaljenost. ne smiju izazivati bliještanje i ne smiju biti postavljene tako da umanjuju preglednost.

Žarulje i rasvjetna tijela javne rasvjete moraju se održavati tako da je osigurana kvalitetna osvijetljenost.

 

Članak 53.

Trgovačko društvo nadležno za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, te pravna osoba zadužena za održavanje javne rasvjete, dužne su brinuti da krošnje stabala i drugo raslinje ne zaklanjaju rasvjetna tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, da ne ometaju preglednost na križanjima, te da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.

 

Članak 54.

Upravljanje prometom na raskrižjima i drugim mjestima, te nadzor parkiranja vozila i određene druge poslove nadzora vozača i vozila mogu obavljati i pripadnici prometnih jedinica mladeži.

Osiguranje prijelaza djece preko kolnika ili obilježenog pješačkog prijelaza na području ili u neposrednoj blizini osnovnih škola mogu obavljati i pripadnici školskih prometnih jedinica.

Prometnu jedinicu mladeži, odnosno školsku prometnu jedinicu, po potrebi, organizira gradonačelnik, na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova.

 

IX. NAČIN OBAVLJANJA POSEBNIH OBLIKA PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM

 

Članak 55.

Na području Grada Pakraca dozvoljava se obavljanje posebnog oblika prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom.

Cestovni turistički vlak je sklop jednog vučnog vozila i dvije priključne prikolice namijenjene za prijevoz putnika na određenim lokacijama u turističke svrhe.

Način obavljanja posebnih oblika prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom, rješenjem na temelju zahtjeva prijevoznika određuje nadležno Upravno tijelo za promet Grada Pakraca.

Ograničava se brzina kretanja cestovnog turističkog vlaka na 20 km/h.

 

Članak 56.

Relacija prometovanja cestovnog turističkog vlaka u Gradu Pakracu je:

Trasa 1: Iz smjera Lipika državna cesta D5-Bolnička ulica-okretište, parkiralište ispred športske dvorane ( Bolnička k.br. 57 ),

Trasa 2: Parkiralište ispred športske dvorane ( Bolnička k.br. 57 ) okretište-Bolnička ulica-državna cesta D5 u smjeru Grada Lipika.

X. NADZOR

 

Članak 57.

Kontrolu prometa kao i kontrolu poštivanja odredaba ove Odluke provode ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova, vojna policija u svojem djelokrugu djelovanja, a u određenim dijelovima gdje je to predviđeno Zakonom pripadnici prometnih jedinica mladeži ili pripadnici školskih prometnih jedinica.

 

Članak 58.

Na sve slučajeve reguliranja prometa na području Grada Pakraca koji nisu obuhvaćeni ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 ).

 

Članak 59.

Za nepridržavanje odredbi propisanih ovom Odlukom primjenjivat će se kaznene odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 ).

 

Članak 60.

Gradonačelnik Grada Pakraca dužan je izvršiti sve radnje potrebne za primjenu provedbe ove Odluke u skladu s mogućnostima sredstava Proračuna.

 

Članak 61.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o reguliranju prometa na području Grada Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 05/2009, 5/2011, 1/2013, 4/2013, 8/2021 ).

 

Članak 62.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:340-01/23-01/1
URBROJ:2177-9-40/01-23-03
U Pakracu, 07. ožujka 2023. g.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 07. ožujka 2023. godine donosi

 

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo čine tri člana, i to: pravne, geodetske i agronomske struke.

 

Članak 2.

U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

 1. Ivona Sandrin- mag. prava
 2. Branko Đaniš- dipl. ing. geodezije
 3. Dajana Čavlović- mag. ing. agronomije

 

Članak 3.

Povjerenstvo obavlja poslove sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22).

 

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 945-01/20-01/6, URBROJ: 2162-05/09-20-2) i Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 320-02/21-01/5, URBROJ: 2162-05/09-21-1).

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:320-01/23-01/2
URBROJ:2177-9-30-2/04-23-2
U Pakracu, 07. ožujka 2023. g.

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 15. stavka 22. i članka 38. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 57/22) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj  7. ožujka 2023. godine donosi

 

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo čini sedam članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva predstavnika Gradskog vijeća Grada Pakraca, jedan predstavnik Požeško-slavonske županije te jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

 

Članak 2.

U Povjerenstvo iz prethodnog članka ove Odluke se imenuju sljedeći članovi:

 

 1. Ivona Sandrin- mag. prava
 2. Branko Đaniš- dipl. ing. geodezije
 3. Andrijana Grčević- mag. ing. agronomije
 4. Marijo Seleši – predstavnik Gradskog vijeća Grada Pakraca
 5. Tomislav Novinc – predstavnik Gradskog vijeća Grada Pakraca
 6. Brankica Ivandić – predstavnica Požeško-slavonske županije
 7. Snježana Pešut-Pilon – predstavnica Ministarstva

 

Članak 3.

Povjerenstvo predlaže Gradskom vijeću Grada Pakraca, nakon dobivanja prethodne suglasnosti Ministarstva,  odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup/prodaju poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske obavlja Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove Upravnog odjela za društvene djelatnosti i gospodarstvo.

 

 

Članak 5.

Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz reda članova Gradskog vijeća, traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća Grada Pakraca.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 945-01/21-01/9, URBROJ: 2162-05/09-21-2).

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:320-01/23-01/1
URBROJ:2177-9-30-2/04-23-6
U Pakracu, 07. ožujka 2023. g.

Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2022.g.

Temeljem članak 17. st. 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), članaka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17), te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 3/21), a na prijedlog gradonačelnice Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 7. ožujka 2023. g., donosi

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2022.g.

 

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Grad Pakrac dužan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Grad Pakrac dužan je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužni su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

 1. a) stožeri civilne zaštite
 2. b) operativne snage vatrogastva
 3. c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
 4. d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
 5. e) udruge
 6. f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
 7. g) koordinatori na lokaciji
 8. h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Gradsko vijeće, na prijedlog gradonačelnika, izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

 

Gradonačelnik izvršava sljedeće zadaće:

– donosi plan djelovanja civilne zaštite
– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.

Gradonačelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.

Gradonačelnik je dužan osposobiti se za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Služba civilne zaštite.

ZAKONSKE ODREDBE

r.br. ZAKONI – PRAVILNICI – UREDBE NN
1. ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 82/15

118/18

31/20

20/21

114/22

2. Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi 37/16
3.  Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite 126/19

17/20

4. Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 37/16
5. Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 38/16
6. Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite 49/16
7. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite 57/16
8. Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja 57/16
9. Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite 57/16
10. Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje 61/16
11. Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 65/16
12. Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva 69/16
13. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva 69/16
14. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 69/16
15. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite 69/16
16. Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje 75/16
17. Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75/16
18. Ø  Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika

Ø  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika

98/16

67/17

19. Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje 99/16
20. Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite 99/16
21. Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite 27/17
22. Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite 33/17
23. Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 49/17
24. Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 53/17
25. Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu 67/17

 

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

U 2022.g. poduzeto je slijedeće:

 • Donešeno Usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća
 • Ažuriran je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu,
 • Donesena je Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021.g.
 • Donesen je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 • Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2022.g.,
 • Donesen je Plan vježbi za 2023. godinu,
 • Izvješće o angažiranim Operativnim snagama sustava civilne zaštite na aktivnostima u provođenju mjera za vrijeme trajanja COVID-19

 

2. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite, postrojba CZ opće namjene)

NAZIV STOŽERA CZ/ DUŽNOST IME I PREZIME
Načelnik Stožera civilne zaštite Marijan Širac  
Zamjenik načelnika stožera civilne zaštite Ivana Šušnjić  
Član stožera za protupožarnu zaštitu Zlatko Zerdin
Član stožera za komunalne djelatnosti Tomislav Luksetić  
Član stožera – predstavnik Policijske uprave Robert Hrastić  
Član stožera -predstavnik službe civilne zaštite Antun Širac
Član stožera za medicinsko zbrinjavanje Đurđica Stokić
Član stožera za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju Siniša Horvat  
Član stožera za zbrinjavanje stanovništva i  evakuaciju Danijela Kiš  
Zapovjednik postrojbe CZ opće namjene grada Pakraca Milan Ristić
Član- predstavnih HGSS Zvonimir Miler  

 

– Održane su dvije sjednice stožera civilne zaštite na kojima se raspravljalo o stanju sustava civilne zaštite na području Grada.

 

2.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene

 

Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i Odluci o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite ustrojen je postrojba civilne zaštite opće namjene koji broji 32 (tridesetdva) obveznika.

 

 

 

 

Određeno 4 (četiri) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.

 

2.2. Povjerenici civilne zaštite

 

Predviđeni su povjerenici civilne zaštite za  20 (dvadeset) mjesnih odbora.

 

Naselje Povjerenici Zamjenici povjerenika Ukupno
BADLJEVINA

DEREZA

1 1 2
BRANEŠCI

GORNJI GRAHOVLJANI

SREDNJI GRAHOVLJANI

DONJI GRAHOVLJANI

1 1 2
BRUSNIK

KRAGUJ

1 1 2
DONJA OBRIJEŽ 1 1 2
DRAGOVIĆ

ŠPANOVICA

GORNJA ŠUMETLICA

1 1 2
KAPETANOVO POLJE

PLOŠTINE

1 1 2
KRIČKE

CIKOTE

BJELAJCI

1 1 2
KUSONJE 1 1 2
MALI BANOVAC

BATINJANI

TORANJ

1 1 2
NOVI MAJUR

STARI MAJUR

1 1 2
OMANOVAC

GORNJA OBRIJEŽ

VELIKI BANOVAC

1 1 2
OŽEGOVCI

GLAVICA

BUČJE

1 1 2
PAKRAC – centar I 1 1 2
PAKRAC – centar II 1 1 2
PAKRAC – jug I 1 1 2
PAKRAC – jug II 1 1 2
PAKRAC – sjever I 1 1 2
PAKRAC – sjever II 1 1 2
PREKOPAKRA I 1 1 2
PREKOPAKRA II 1 1 2
UKUPNO: 20 20 40

 

3. PREVENTIVA

 •  Donesen je Plan djelovanja civilne zaštite.
 • Donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda.

 

3.1. Plan djelovanja civilne zaštite

Plan djelovanja civilne zaštite sastoji se od općeg i posebnih dijelova.

Opći dio sadrži: 1./ Upozoravanje 2./ Pripravnost 3./ Mobilizaciju (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. 4./ Opis područja odgovornosti nositelja izrade plana 5./ Grafički dio.

Posebni dijelovi plana djelovanja civilne zaštite sadrže razradu operativnog djelovanja sustava civilne zaštite tijekom reagiranja u velikim nesrećama i katastrofama.

Uvijek kada je moguće (raspoloživo) i prikladno u planu djelovanja civilne zaštite trebaju se koristiti grafički prikazi, tablice i slike, uključujući grafikone, karte i fotografije.

3.2. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

Plan djelovanja sadržava:

 1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode
 2. procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva
 3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz ovoga Zakona i/ili drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.

 

4. VATROGASTVO

Za DVD-e na području Grada Pakrac, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u proračunu Grada Pakraca za 2022. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 337.892,99 kn za:

–              nabavu vatrogasne opreme,
–              osiguranje i tehničke preglede vatrogasnih vozila,
–              vatrogasne  vježbe,
–              sustav organizacije i djelovanja  (dežurstva aktivna i pasivna).

 

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

 

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Grada. Članove udruga je potrebno uključiti u one segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr.

Udruge građana:

Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa „Pakrac“
Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara
Planinarsko društvo „Psunj“
Radio klub „Pakrac“
Lovačko društvo „Fazan“
Lovačko društvo „Košuta“
Lovačko društvo „Psunj“
Športsko ribolovno društvo „Papuk“

 

6. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

6.1 Operativne snage sustava civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Grada Pakraca
Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Pakraca
Povjerenici civilne zaštite
DVD Pakrac, Obala Petra Krešimira IV 26, Pakrac
DVD Badljevina, Trg dr. F. Tuđmana bb, Badljevina
DVD Omanovac, Omanovac bb
DVD Donja Obrijež, Donja Obrijež 65
DVD Veliki Banovac, Veliki banovac bb
DVD Prekopakra, Dr. A. Starčevića bb, Prekopakra
HGSS, Stanica Požega

 

6.2 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite

Komunalac d.o.o.
Vode Lipik d.o.o.
Pakrac plin d.o.o
Veterinarska stanica Pakrac d.o.o.

 

7. Zaključak o stanju sustava civilne zaštite

7.1. Za područje preventive

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koje određuju spremnost sustava civilne zaštite u području preventive donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti provođenja preventivnih mjera. Kategorije u području preventive su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici.

 

Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje preventive Brojčana ocjena Ocjena
strategija, normativno uređenje i planovi Vrlo visoka spremnost 1
sustav javnog uzbunjivanja Niska spremnost 3
stanje svijesti o prioritetnim rizicima Visoka spremnost 2
prostorno planiranje i legalizacija građevina Vrlo niska spremnost 4
ocjena fiskalne situacije i njene perspektive Visoka spremnost 2
ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja reagiranja Niska spremnost 3
Ukupna ocjena Niska spremnost 3

 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s navedenim konačna ocjena spremnosti Grada u području preventive je 3 – niska spremnost.

Da bi se spremnost civilne zaštite u području preventive unaprijedila potrebno je provoditi ili dodatno unaprjeđivati njegove sastavnice koje su ocjenjena ocjenom 3 ( niska spremnost) i 4 (vrlo niska spremnost. U ovom slučaju to su sastavnice sustava koje se odnose na sustav javnog uzbunjivanja, stanje svijesti o prioritetnim rizicima, prostorno planiranje i legalizacija građevina i ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja reagiranja.

Da bi se sastavnice sustava koje se odnose na sustav javnog uzbunjivanja, stanje svijesti o prioritetnim rizicima, prostorno planiranje i legalizacija građevina i ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja reagiranja unaprijedile potrebno je:

 • u svim naseljima postaviti sirene s kojima se može objaviti nastupanje opće opasnosti
 • upoznati stanovništvo s mogućim posljedicama velikih nesreća i načinom provedbe samozaštite i organizirane zaštite
 • zahtijevati od posjednika opasnih tvari postavljanje sirena za slučaj nesreće s izvan lokacijskim posljedicama
 • predstavničko tijelo upoznati o prioritetnim prijetnjama, području ugrožavanja, posljedicama, načinu preventivne zaštite, potrebnim troškovima za podizanje svijesti ugroženog stanovništva, provedbi obrane od prijetnji, te operativnih mjera ublažavanja posljedica i sanacije stanja ugroženog područja,
 • u ugroženim naseljima organizirane javne tribine o prijetnjama, mogućim posljedicama neželjenog događaja, te načinu samozaštite ugroženog stanovništva,
 • jednom godišnje ili najmanje jedanput u dvije godine organizirati vježbe sklanjanja, evakuacije i spašavanja stanovništva iz ugroženih područja,
 • prostornim planom definirati posebno vrijedne poljoprivredne površine, šumska područja, parkovi prirode, područja pogodna za odlaganje neopasnog otpada i komunalnog otpada, način odvodnje zaobalnih voda, način zaštite od otvorenih vodnih tijela, bujičnih voda itd.
 • donijeti urbanistički planovi naselja i gospodarstva i u njima utvrditi za građenje izostavljena područja u kojima zaštita nije djelotvorna (inundacijska područja, aktivna klizišta, područja s teškim posljedicama kod tehničko-tehnološkim nesreća)
 • u područjima prioritetnih ugrožavanja utvrditi broj nelegalnih objekata koji imaju dvojbenu otpornost na posljedice djelovanja tih prijetnje
 • za spomenute prijetnje propisati posebne urbanističke uvjete koji osiguravaju otpornost izgrađenih građevina?
 • Ustrojiti baze podataka o poremećajima u radu kritične infrastrukture te redovito ažurirati baze podataka

 

7.2. Za područje reagiranja

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u području reagiranja i  donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti reagiranja. Kategorije u području reagiranja su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici.

 

Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje reagiranja Brojčana ocjena Ocjena
spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta Vrlo visoka spremnost 1
spremnost operativnih kapaciteta civilne zaštite Vrlo visoka spremnost 1
stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta visoka spremnost 2
Ukupna ocjena Vrlo visoka spremnost 1

 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s navedenim konačna ocjena spremnosti Grada u području reagiranja je 1 – vrlo visoka spremnost.

Da bi se spremnost civilne zaštite u području reagiranja unaprijedila potrebno je provoditi ili dodatno unaprjeđivati njegove sastavnice koje su ocjenjena ocjenom 3 ( niska spremnost) i 4 (vrlo niska spremnost). S obzirom da u ovom slučaju nijedna sastavnica sustava nije ocijenjena tom ocjenom potrebno na pitanja koja su imala negativan odgovor omogućiti ispunjavanje uvjeta za pozitivan odgovor.

Da bi se sastavnice sustava  unaprijedile potrebno je:

 • izvršno tijelo se treba upoznati sa prioritetnim rizicima, neželjenim posljedicama koje isti mogu izazvati te mjerama i opsegom snaga koje pri tom treba angažirati
 • potrebno je osigurati satelitske mobilne telefone za nositelje pojedinih aktivnosti na terenu.


7.3. Za  područje sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u cjelini

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u cjelini (preventiva i reagiranje) donosi se konačna ocjena kako je prikazano u narednoj tablici.

 

Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite Brojčana ocjena Ocjena
Područje preventive Niska spremnost 3
Područje reagiranja Vrlo visoka spremnost 1
Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite Visoka spremnost 2

 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s navedenim konačna ocjena spremnosti Grada u području spremnosti civilne zaštite u cjelini je 2 – visoka spremnost.

 

IZVOD IZ PRORAČUNA

o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2022. godini

Red  broj OPIS POZICIJE REALIZIRANO

u 2022. god. (kn)

PLANIRANO

u 2023. god. (EUR)

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u sustavu civilne zaštite   633,00
-Stožer civilne zaštite – odore    
-Postrojba  CZ opće namjene – odore    
-Procjena rizika    
-Poslovi civilne zaštite    
– vježba    
-Smotriranje postrojbe opće namjene i vježba    
– redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata – Čl. 17 st. 3. zakona 1.500,00 3.000,00
UKUPNO: 1.500,00 kn 3.633,00 eur
2. VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica 301.000,00 36.000,00
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 337.892,99 46.500,00
-Vatrogasna zapovjedništva Grada    
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara 10.000,00 2.620,00
UKUPNO: 648.892,99 kn 85.120,00 eur
3. SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
-Tekuće održavanje    
UKUPNO:    
4. UDRUGE GRAĐANA
NAVESTI KOJE    
UKUPNO:    
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
HGSS STANICA POŽEGA 12.000,00 1.593,00
GD HCK PAKRAC 116.137,00 15.500,00
UKUPNO: 128.137,00 kn 17.093,00 eur
SVEUKUPNO

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

778.529,99 kn 105.846,00 eur

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/22-01/12
URBROJ: 2177-9-30/01-23-2
Pakrac, 7. ožujka 2023. g.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Grad Pakrac

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ 16/19), te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 3/21), a na prijedlog gradonačelnice Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 7. ožujka 2023. g., donosi

 

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Grad Pakrac

UVOD

Prirodnom nepogodom, u smislu Zakona o ublažavanju i uklanjaju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ 16/19) smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu.

Prirodnom nepogodom smatraju se potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, suša, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, mraz, izvanredno velika visina snijega, snježni nanos i lavina, nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta i druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

Kako bi se odredile mjere i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda predstavničko tijelo do 30. studenog tekuće godine donosi plan djelovanja za sljedeću godinu.

Plan djelovanja sadržava popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode, procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva, kao i sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima i/ili drugim tijelima, znanstvenim ustanovama i stručnjacima za području prirodnih nepogoda.

Izvršno tijelo JLP(R)S podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju planu djelovanja za proteklu kalendarsku godinu.

MJERE I NOSITELJI MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE NEPOGODE

U slučaju nastanka prirodne nepogode, župan proglašava prirodnu nepogodu za zahvaćeno područje.

Na području Grada Pakraca u 2022. godini proglašena je jedna prirodna nepogoda izazvana sušom.

Prirodna nepogoda  izazvana sušom proglašena je temeljem Odluke o proglašenju prirodne nepogode izazvane sušom koja je nanijela velike materijalne štete na ratarskim i povrtlarskim kulturama te trajnim nasadima za područje svih gradova i općina Požeško-slavonske županije (KLASA: 920-08/22-01/1, UR. BROJ: 2177-02-22-2) od 06. rujna 2022. godine.

Šteta od prirodnih nepogoda u 2022. godini za područje Grada Pakraca

PRIRODNA NEPOGODA BROJ ZAPRIMLJENIH PRIJAVA KONAČNA PROCJENA ŠTETE
SUŠA 152 743.172,35 eur

Temeljem „Odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2022. godini u Republici Hrvatskoj“ (KLASA: 022-03/22-04/483, URBROJ:50301-05/16-22-4  od 22. prosinca 2022.)  Gradu Pakracu nisu doznačena sredstva.

OSIGURANJE OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPRJEČAVANJE STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADANJA STANOVNIŠTVA

Grad Pakrac osigurao je sredstva za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2022. godini u ukupnom iznosu od 103.328,69 eura.

Kako bi ublažili posljedice od prirodnih nepogoda Grad Pakrac proveo je sljedeće prevencijske mjere:

PRIRODNA NEPOGODA  PREVENCIJSKA MJERA  IZNOS

POTRES

OLUJNI, ORKANSKI VJETAR

POŽAR
Sufinanciranje Vatrogasne zajednice /DVD 84.795,67 eur

POPLAVA
Održavanje cestovne kanalske mreže              10.500,00 eur
Hrvatske vode- naknada za uređenje voda      970.639,34 eur
Održavanje kanalske mreže i prijelaza            8.200,00 eur

SUŠA

TUČA

MRAZ

IZVANREDNO VELIKA VISINA SNIJEGA

KLIZANJE, TEČENJE, ODRONJAVANJE I PREVRTANJE ZEMLJIŠTA

MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA I/ILI DRUGIM TIJELIMA, ZNANSTVENIM USTANOVAMA I STRUČNJACIMA ZA PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODE

EDUKACIJA
Grad Pakrac donio je Plan vježbi za 2022. godinu. Izvršenje planskog dokumenta otežano je pandemijom virusom COVID-19.

PLANSKI DOKUMENTI

Grad Pakrac donio je u 2022. godini:

 • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu,
 • proveo redovito ažuriranje priloga Plana djelovanja CZ kako bi potrebni podaci bili ažurni u slučaju nastanaka izvanrednog događaja,
 • Plan vježbi za 2022. godinu.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:810-01/23-01/1
URBROJ:2177-9-30/01-23-2
U Pakracu, 07. ožujka 2023. g.

Zaključak, Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj/veljača u 2023.g

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 7. ožujka 2023.g. donijelo slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj/veljača u 2023.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:400-04/23-01/1
URBROJ:2177-9-10/04-23-2
U Pakracu, 07. ožujka 2023. g.

Odluka o zamjeni nekretnina

Na temelju članka 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 11. sjednici održanoj 7. ožujka 2023. godine, donosi

 

O D L U K U
o zamjeni nekretnina

 

Članak 1.

Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, u zemljišnim je knjigama Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Pakracu, Zemljišnoknjižnog odjela, upisan kao vlasnik nekretnine označene kao k. č. br. 2276, ZONA MALE PRIVREDE (GOSPODARSKO DVORIŠTE površine 7522 m2, GOSPODARSKA ZGRADA površine 1097 m2), ukupne površine 8619 m2, zk. ul. br. 3607, k. o.  Pakrac, a koja se nalazi u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“.

 

Članak 2.

ICES d.o.o., Zona male privrede 5, Pakrac, OIB: 44109128786, u zemljišnim je knjigama Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Pakracu, Zemljišnoknjižnog odjela, upisan kao vlasnik nekretnine označene kao k. č. br. 2293/2, ZONA MALE PRIVREDE, GOSPODARSKO DVORIŠTE, površine 3268 m2, zk. ul. br. 141, k. o. Pakrac, a koja se nalazi u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“.

 

Članak 3.

Tržišnu vrijednost nekretnine iz čl. 1. ove Odluke utvrdio je stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina, Ana Bunčić, procjembenim elaboratom br. 068/2022 i iznosi 74.984,63 eura.

Tržišnu vrijednost nekretnine iz čl. 2. ove Odluke utvrdio je stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina, Ana Bunčić, procjembenim elaboratom br. 66/2022 i iznosi 31.663,52 eura.

Članak 4.

Ovom Odlukom odobrava se zamjena nekretnina između Grada Pakraca, s jedne strane i trgovačkog društva ICES d.o.o., s druge strane, na način da Grad Pakrac predaje u vlasništvo trgovačkom društvu ICES d.o.o. nekretninu iz čl. 1. ove Odluke, a da trgovačko društvo ICES d.o.o. predaje u vlasništvo Gradu Pakracu nekretninu iz čl. 2. ove Odluke, uz obvezu isplate razlike u tržišnoj vrijednosti zamijenjenih nekretnina u iznosu od 43.321,11 eura, u korist Grada Pakraca.

Članak 5.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da u ime Grada Pakraca potpiše s trgovačkim društvom ICES d.o.o. ugovor o zamjeni nekretnina, na način naveden u čl. 4. ove Odluke.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:943-01/23-01/1
URBROJ:2177-9-20-1/01-23-3
U Pakracu, 07. ožujka 2023. g.

Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19713, 137/15, 123/17 i 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21), gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, struč.spec.oec., dana 14. studenoga 2022. godine, donosi

 

O D L U K U
o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima

 

Članak 1.

Umirovljenicima s prebivalištem i boravištem na području Grada Pakraca, čija mirovina (uključujući domaća i strana mirovinska primanja) zajedno s dodacima ne prelazi iznos od 1.700,00 kuna, uoči Božića isplatit će se božićnica u iznosu od 150,00 kuna, odnosno 19,91 EUR po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 HRK, iz sredstava proračuna Grada Pakraca za 2022. godinu.

 

Članak 2.

Pravo na isplatu božićnice po kriteriju iz članka 1. ove Odluke ostvaruju umirovljenici  na temelju podataka dobivenih od strane HZMO za umirovljenike s područja Grada Pakraca koji imaju primaju mjesečnu mirovinu do 2000,00 kn.

Podaci dobiveni od strane HZMO sadržavaju:

–              prezime i ime korisnika
–              broj i naziv pošte
–              mjesto
–              ulica i kućni broj
–              bliža oznaka stanovanja
–              vrsta prava
–              mirovinski faktor.

Svi osobni podaci koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka smatraju se poslovnom tajnom  te se neće ni na koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno bez zakonske osnove.

Grad Pakrac se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te će iste koristiti isključivo u točno određenu svrhu; isplatu božićnice, a nakon ostvarenja propisane svrhe svi osobni podaci će se brisati.

 

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Pakraca.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA:550-06/22-01/01
URBROJ:2177-9-30-1/02-22-01
Pakrac, 14. studeni 2022. g.

Odluka o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2023. godinu

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21)  ) te članka 1. stavka 3. Odluke o darivanju majki novorođenog djeteta („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 01/08 i 05/09)  gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, struč.spec.oec., dana 02. siječnja 2023. godine, donosi

 

O D L U K U
o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2023. godinu

 

Članak 1.

U godini 2023. određuje se novčana potpora majci novorođenog djeteta kako slijedi:

– 265,00 EUR za prvo dijete,
– 332,00 EUR za drugo dijete,
– 398,00 EUR za treće dijete,
– 531,00 EUR za četvrto i svako sljedeće dijete.

Svako novorođenče primit će poklon u naravi, a majka svakog trećeg i svakog sljedećeg novorođenog djeteta primit će dodatno novčanoj potpori iz stavka 1. ovog članka iznos od 66,00 EUR namijenjenih za kupovinu opreme za novorođenče.

 

Članak 2.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca za 2023. godinu.

 

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ a primjenjuje se za majke djece rođene od 01. siječnja 2023. godine.“

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA:550-01/23-01/02
URBROJ:2177-9-30-1/2-22-01
Pakrac, 02. siječnja 2023. g.

Plan prijma u službu za 2023. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 49. stavka 3. alineje 15. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), a slijedom prijedloga pročelnika upravnih tijela Grada Pakraca, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/22) dana 12. siječnja 2023. godine gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

 

P L A N
prijma u službu za 2023. godinu

 

I.

Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2023. godinu.

 

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

 

III.

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na web-stranici Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA:119-01/22-01/02
URBROJ:2177-9-20/01-23-01
Pakrac, 12. siječnja 2023. g.

I. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, kojeg zastupa gradonačelnica Anamarija Blažević, struč. spec. oec.

i

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Trg kralja P. Krešimira IV. 2, Zagreb, OIB: 85709856921, kojeg zastupa predsjednica Iva Šušković, struč. spec. oec.

zaključili su dana 23. siječnja 2023. g.

 

I. DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU
za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

 

Članak 1.

U Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 8/22) u članku 128. riječi: „Turistička zajednica Grada Pakraca“

brišu se.

 

Članak 2.

Ovaj Dodatak stupa na snagu i primjenjuje se od dana potpisivanja istog.

 

Članak 3.

Ostale odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/22) ostaju neizmijenjene.

 

Članak 4.

Ovaj Dodatak sklapa se u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 023-01/22-01/2
URBROJ: 2177-9-10/05-22-2
Pakrac, 23. siječnja 2023. g.

 

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH:

 

Predsjednica:
Iva Šušković, bacc.oec.

II. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, kojeg zastupa gradonačelnica Anamarija Blažević, struč. spec. oec.

i

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Trg kralja P. Krešimira IV. 2, Zagreb, OIB: 85709856921, kojeg zastupa predsjednica Iva Šušković, struč. spec. oec.

zaključili su dana 13. veljače 2023. g.

 

II. DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU
za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

 

Članak 1.

            U Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/22) u članku 66. st. 4 briše se.

U čl. 66. dodaje se novi st. 4 koji glasi:

„Naknada za troškove prijevoza isplaćuje se za prethodni mjesec zajedno sa plaćom, a najkasnije do 15. u mjesecu.“

 

Članak 2.

            Ovaj Dodatak stupa na snagu i primjenjuje od dana potpisivanja istog.

 

Članak 3.

            Ostale odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/22) ostaju neizmijenjene.

 

Članak 4.

Ovaj Dodatak sklapa se u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA:023-01/22-01/2
URBROJ:2177-9-10/05-22-3
Pakrac, 13. veljače 2023. g.

 

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH:

 

Predsjednica:
Iva Šušković, bacc.oec.

Odluka, Program poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/17) gradonačelnica Grada Pakraca donosi sljedeću

 

ODLUKU

 

 1. Odredbe Programa poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/18) primjenjivat će se i za 2023. godinu, i to od 1. siječnja 2023. g. do 31. prosinca 2023. g.

 

 1. Korisnici koji su ostvarili pravo temeljem Programa iz točke 1. ove Odluke za prethodnu godinu, nisu dužni podnositi ponovljenu prijavu s traženim dokazima ukoliko se nisu promijenile okolnosti na temelju kojih je pravo ostvareno, osim potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata za 2022. g. kod subvencioniranja kamata na stambene kredite.

 

 1. Sporazumi sklopljeni s Općom županijskom bolnicom Pakrac i bolnicom hrvatskih veterana te Dječjim vrtićem „Maslačak“ Pakrac vezani uz provedbu Programa iz točke 1. ove Odluke pod istim se uvjetima primjenjuju i u 2023. godini.

 

 1. Za provedbu ove Odluke zadužuje se UO za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Pakraca.

 

 1. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA:421-03/23-01/1
URBROJ:2177-9-30-1/03-23-1
Pakrac, 03. veljače 2023. g.

Odluka o dodjeli nagrada učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima u 2023. godini

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 9. Odluke o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima za posebna postignuća učenika na natjecanjima, susretima i smotrama te članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

O D L U K U
o dodjeli nagrada učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima u 2023. godini

 

1. Grad Pakrac u povodu Dana Grada Pakraca (blagdan svetog Josipa – 19. ožujka) 2023. godine dodijelit će nagrade:

 

I. učenicima, pojedinačno

A) područna (regionalna) natjecanja prvo mjesto;

Osnovna škola braće Radića Pakrac

ime i prezime područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
BALEŠIĆ MISLAV 90945266302 tehnička kultura 26,54 HR9724020063200341689 Danijela Balešić, majka
DELIŠIMUNOVIĆ

ŠIMUN 30754757431

geografija 26,54 HR0523400093205046397 Mirela Gunjević Delišimunović, majka
MILEK FRAN

93711838148

povijest 53,08 HR2323400093205057519 Kristina Milek, majka
engleski jezik
POPOVIĆ SREĆKO 53842036857 njemački jezik 26,54 HR3323400093210418723 Mirsada Popović Damjanović
ŠIMIĆ MARIN 43071412765 tehnička kultura 26,54 HR5524020063203486312 Ivan Šimić, otac
ZEDNIK LOVRO 59639327267 informatika 26,54 HR1923400093205051771 Nataša Zednik, majka
ŽUŽINJAK MATEJ 27949673427 tehnička kultura 26,54 HR9223400093206283327 Ines Žužinjak, majka

Srednja škola Pakrac

ime i prezime područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
BERLANČIĆ MAJA 46580717198 biologija 26,54 HR4524020063205390602 Kornelija Berlančić
KOMLJENOVIĆ SARA 81947808540 biologija 26,54 HR5523400093205771057 Pavle Komljenović, otac
MALJUR MARINA

44911366492

likovna skupina 26,54 HR4823400093204138770 Franjo Maljur, otac
PERIĆ LEON 26037814992 povijest 26,54 HR9624020063103996748 Srećko Perić, otac
SOTONICA GORAN 77881616023 njemački jezik 26,54 HR1324020063208413795 Danica Sotonica, majka
STRAGA MARIJA

28505440225

kemija 26,54 HR0723400093236189472 Marija straga, osobno
SUŽNJEVIĆ TAMARA 76083625468 njemački jezik 26,54 HR9223400093297889192 Dejan Sužnjević, otac
VESELINOVIĆ MARIJA

38933977970

latinski jezik 26,54 HR4823860023200621300 Mihaela Veselinović, majka

A) državna natjecanja prvo mjesto

2. Srednja škola Pakrac

ime i prezime članova područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
BILIĆ JOSIP 75836138216 osnove kineziologije, kineziterapija i fizikalna terapija 132,72 HR4023860023201002266 Josip Bilić, osobno

A) državna natjecanja drugo mjesto

Srednja škola Pakrac

ime i prezime članova područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
TOTH MIHAEL 43944273981 likovna skupina keramika 66,36 HR9823400093209221834 Gordana Toth, majka

 

B) državna natjecanja treće mjesto

Srednja škola Pakrac

ime i prezime članova područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
CEROVEC IVA 65317274199 kreativna skupina 53,09 HR6223400093204306910 Dragica Cerovec, majka

II. grupe učenika

1. regionalna natjecanja prvo mjesto

Osnovna škola braće Radića

ime i prezime članova grupe područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
Bošnjaković Hana, Butlar Magdalena, Matičić Jana, Matičić Iva, Hihlik Dorotea, Ćasić Noella, Fider Tena, Pišonić Lucija, Lopar Nika, Kovačić Lea, Vondra Ana, Ivanović Irma, Papušek Inna, Lucić Paula rukomet 26,54 HR4523400093201195262 Anđelko Lucić, nastavnik
Šimić Marin, Caha Ivan, Lovrić Dragutin Karlo, Ilinković Josip, Jurišić Patrik, Lapaš Deni, Višić Matija, Brtan Luka, Grgić Niko, Žužinjak Matej, Bošnjaković Franko, Karivan Stjepan, Skalnik Ivica i Lucić Adrijan rukomet 26,54

Srednja škola Pakrac

ime i prezime članova grupe područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
Ivano Kukla, Teo Kurtović, Stjepan Hrvaćanin, Boris Komljenović badminton 26,54 HR1423400093204994922 Dalibor Kukla, otac
Hana Basarić, Diana Đebrić, Dea Pranjić, Nika Čelec, Lea Jurjević, Nina Babojelić, Zrinka Hihlik, Josipa Grgić, Ivona Čakarić, Melani Čihak, Sabina Bencištadler, Nika Ljevaković, Žana Patjera rukomet 26,54 HR9423400093209151872 Krešimir Hihlik, otac
Maja Svjantko, Hana Basarić, Josipa Jelinek, Marija Eraković badminton 26,54 HR0623400093205004087 Saša Svjantko, otac
Mateja Mladić i Danijela Mladić vjeronaučna olimpijada 26,54 HR2724020063203126752 Anica Mladič, majka

2. državna natjecanja treće mjesto

Srednja škola Pakrac

ime i prezime članova grupe područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
Ivana Dubravac, Josipa Jelinek, Hana Basarić, Ena Bandalo badminton 53,09 HR02024020063200588388 Srđana Dubravac, majka

3. državna natjecanja prvo mjesto

Srednja škola Pakrac

ime i prezime članova grupe područje natjecanja iznos IBAN vlasnik računa
Kristina Sanić, Nina Babojelić, Goran Sotonica, biologija 132,72 HR1324020063208413795 Danica Sotonica, majka
Julijana Hoffmann, Karmen Kopić, Ema Peharda, Marija Eraković, Ana Vidović plesni iskaz 132,72 HR3624020063205370103 Pamela kopić, majka
Stjepan Hrvaćanin,

Ivano Kukla, Boris Komljenović, Teo Kurtović

badminton 132.72 HR1125030073257007812 Anita Hrvaćanin, majka

III. prosvjetnim radnicima – mentorima,

Osnovna škola braće Radića Pakrac

ime i prezime nastavnik/ca iznos IBAN, adresa
Bakarić Vlatka 95477211473 informatika 39,82 HR2123400093100775474 Mije Stuparića 95, Kutina
Hodak Filip  32051362252 geografija 39,82 HR8723400093110831537, Ivana Meštrovića 2a, Pakrac
Kaurin Vučković Maja

56985418033

njemački jezika 39,82 HR5324020063102592962 J.J. Strossmayera 30, Pakrac
Lucić Anđelko 14927763521 tjelesna i zdravstvena kultura 79,63 HR0223400093101645227 Kalvarija 42, Pakrac
Milan Nadaždi 55129361833 tehnička kultura 79,63 HR9823400093102046340, Joze Odobašića 7a, Badljevina
Pelikan Zdenka 03512030569 povijest 39,82 HR6524020063103368746, Voćarska ulica 10, Daruvar
Skalnik Lejla 20884214118 engleski jezik 39,82 HR9523400093102698137

Prekopakra, S. Radića 70

Zanetti Nikolina 86250597509 likovna kultura 39,82 HR7323400093101715438, Mačkovac 1, Donji Čaglić, Lipik

Srednja škola Pakrac

ime i prezime nastavnik/ca iznos IBAN, adresa
Akšamović Dragana 66113455882 katolički vjeronauk 39,82 HR3323600003115064954, Makse Kuntarića 42, Požega
Ančić Vesna

48534806794

biologija 278,72 HR7723400093101718858, Kralja Tomislava 12, Pakrac
Grčević Marina 93611226659 osnove kineziologije 199,08 HR7623400093113592937

Kralja Tomislava 33, Pakrac

Križan Branko

40581132845

povijest 39,82 HR6424020063101718309, Tabor 19, Filipovac, Lipik
Marić Branka 07185992870 odgajatelj, likovni odgoj 172,54 HR9624020063103186313, Vukovarska 20, Pakrac
Nježić Matej

62370583929

njemački jezik 79,64 HR7024020063201624693 Matije Gupca 101, Pakrac
Ogrizek Luka

72511989261

odgajatelj 265,45 HR3523400093100521761, Češke brigade 7, Daruvar
Radanović Mira

50261881450

kemija 39,82 HR5923400093101717824 Matice hrvatske 13A/11, Pakrac
Rožman Barbara 95227228425 latinski jezik 39,82 HR2724020063102606137, Andrije Hebranga 1/13, Pakrac
Stokić Katarina

64679732963

odgajatelj 199,08 HR8823400093103115363, Kralja Tomislava 28, Pakrac
Šepl Irenka

34209128504

odgajatelj 66,36 HR8024020063103373132, Bjelovarska 174, Daruvar
Tomić Ljerka

01808154658

tjelesna i zdravstvena kultura 79,64 HR9823400093100407525, Prekopakra, S. Širca 64, Pakrac
Tušek Mario

02107908113

tjelesna i zdravstvena kultura 39,82 HR3523400093112791776 Kalvarija 73, Pakrac

za posebna postignuća prosvjetnih radnika – mentora na natjecanjima, susretima i smotrama.

IV.

Nagrade se sastoje iz posebnog priznanja i u novčanog iznosa koji se isplaćuje nastavnicima na žiro račun, a učenicima na tekući račun roditelja čiji su podaci navedeni u prijavnom obrascu potpisanom i ovjerenom od strane škole, ravnatelja.

 

V.

Sredstva za nagrade  iz ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca za 2023. godinu.

 

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

KLASA:602-01/23-01/01
URBROJ:2177-9-30-01/02-23-03
Pakrac, 24. veljače 2023. g.

Odluka o dodjeli nagrada u 2023. godini

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 7. Odluke o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima Osnovne glazbene škole Pakrac te članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

O D L U K U
o dodjeli nagrada u 2023. godini

 

1.

Grad Pakrac u povodu Dana Grada Pakraca (blagdan svetog Josipa – 19. ožujka) 2023. godine dodijelit će nagradu učenici TARI POTNAR za osvojenu drugu nagradu na 60. Županijskom natjecanju Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga s instrumentom flauta i njenim mentorima Borisu Prljeviću  i Tei Silađi.

 

2.

Nagrade se sastoje iz posebnog priznanja i u novčanom iznosu kako slijedi:

 

ime i prezime, adresa/OIB iznos nagrade broj računa
TARA POTNAR, Nikole Tesle 1, Lipik

OIB: 47898484265

66,36 HR2723400093205680866

Goran Potnar, otac

BORIS PRLJEVIĆ, Lumbarda 164, Lumbarda

OIB: 76412684847

66,36 HR8624020063103522695

osobno

TEA SILAĐI, Slavonska ulica 42, Lipik

OIB: 16582534098

66,36 HR8623400093113823617

osobno

 

3.

Nagrade će se dodjeljivati u okviru programa obilježavanja Dana Grada Pakraca 2023.

godine, a svečano će ih dodjeljivati gradonačelnica.

 

4.

Sredstva za nagrade u iznosu od 199,08 EUR iz ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca za 2023. godinu, i to:

– u gotovini, na žiro račun mentora, ukupno 132,72 EUR,
– u gotovini na tekući račun roditelja učenika, ukupno: 66,36 EUR,

 

5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA:602-01/23-01/2
URBROJ:2177-9-30-1/2-23-3
Pakrac, 24. veljače 2023. g.

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2022. godinu

Temeljem članka  49.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21), Gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi

 

IZVJEŠĆE
o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2022. godinu

 

I PRAVNA OSNOVA

Na osnovu članka 173. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021 – u daljem tekstu : „Zakon“) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave  do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasniku.

 

II POLAZIŠTA

Planski dokument u gospodarenju otpadom na području Grada Pakraca je Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljen u Službenom glasniku Grada Pakraca br 7/2018 g. – u daljem tekstu „Plan“.

 

III PROVEDBA MJERA PLANA U 2022.GODINI

1. mjera Nastavak i dovršetak sanacije odlagališta  KOMUNALNOG OTPADA „Crkvište“
nositelji Grad Pakrac; Grad Lipik; „Komunalac“ do.o.Pakrac (KD)
sredstva
izvori sredstava Proračun JLS koje koriste odlagalište – 10%, FZOEU – 90% (Ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 19.05.2014.g.)
PROVEDBA 2022.  
2. mjera Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način da se donese Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadA
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PRovedba 2022.G Donešena je nova Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca  donijeta i objavljena  („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br.11/2021) – kontinuirana provedba sukladno Odluci
3. mjera Uspostava centra za reciklažu (infrastruktura)
nositelji Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. Pakrac
sredstva
izvori sredstava
Provedba 2022.g. Ishođena uporabna dozvola – stavljeno u funkciju-kontinuiran rad
4. mjera Uspostava pretovarne stanice (infrastruktura)
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2022.G. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“  predviđena  je izgradnja  pretovarne stanice u sklopu istog – radovi završeni, ishođena uporabna dozvola. Pretovarna stanica nije dio sustava CGO „Šagulje“
5. mjera Unaprjeđenje sustava transporta
nositelji Grad Pakrac, Grad Lipik, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2022. G.
6. mjera Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji –Poduzetnička  zonaPAKRAC V“ u Gradu Pakracu
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
Provedba 2022.G. Mjera iz točke 6. provoditi će se po potrebi , a nakon sagledavanja potrebe za izgradnju istog
7. mjera Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem odvojenih posuda u svakom kućanstvu.
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
Provedba 2022. godine
8. mjera Izrada i donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te donošenje Odluke o plaćanju namjenske naknade. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se u AZO.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2022. g. Plan programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 11/2021);

Odluka o Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/2022);

 

 

9. mjera Podnošenje izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka 2022. za prethodnu kalendarsku godinu .
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2022. g. Zaključak o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br.04/2022)
10. mjera Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objava u službenom glasniku.
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2022. g. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2022.g. („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 1/2023“) – dostavljen JRS;
11. mjera Donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom po potrebi.
nositelji Grad Pakrac, Grad Lipik
sredstva
izvori sredstava
Provedba 2022. g. Plan gospodarenja otpadom nije izmijenjen ni dopunjen
12. mjera Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području gradova.
nositelji Grad Pakrac,“Komunalac“ d.o.o.
sredstva Javna tribina 4479,39 EUR,informativni letci 1692,22 EUR
izvori sredstava „Komunalac“ d.o.o.
PROVEDBA 2022.g. 12.12.2022. održana Javna edukacijska tribina na temu odvojenog sakupljanja otpada .Tribinu održao EIHP Energetski institut Hrvoje Požar. U prosincu 2021. i svibnju 2022. podijeljeni svim kućanstvima edukacijski letci sa rasporedom odvoza papira i plastike.
13. mjera Izrada izvješća o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2022.g Izvješće poslano Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.
14. mjera Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2022.G. Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio  stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba.

Staklenu ambalažu  na područjima Gradova Lipika i Pakraca iz svojih postavljenih spremnika sakuplja tvrtka Unija Nova d.o.o. Zagreb.

Plastična ambalaža – povratna – Flora d.o.o. Virovitica.

Plastična ambalaža nepovratna – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena i  Cezar d.o.o. Zagreb.

Plastika krupna – Post Plast d.o.o. Vrbovec.

Papir i karton – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena.

Drvo  – Kronospam d.o.o. Bjelovar.

Ostali otpadi iz reciklažnog dvorišta CIAK d.o.o. Zagreb.

Za jestiva ulja i masti imamo ugovor sa firmom VITREX d.o.o. Virovitica.

 

15. mjera Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2022.G. Oduka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca („Sl. glasnik Grada Pakrac“,  1/2018)- u provedbi kontinuirano

 

16. mjera Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja primjene PGO radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava komunalni redar.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva 7681,33 EUR
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2022.g. Kontinuirano tijekom cijele godine

Izvršena sanacija otpadom onečišćenog zemljišta :

depresija prema Filipovcu i zemljište u Poduzetničkoj zoni.

 

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA:351-01/23-01/1
URBROJ:2177-9-40/01-22-04
Pakrac, 07. ožujka 2023. g.