Odluka o korištenju prostora u vlasništvu Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 1. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ 125/11), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), gradonačelnik Grada Pakraca donosi

O D L U K U
O KORIŠTENJU PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Prostori u vlasništvu Grada Pakraca na koje se primjenjuje ova Odluka su:
– Gradska vijećnica u kompleksu Janković,
– gradske vijećnice u zgradi gradske uprave,
– društveni domovi,
– poslovni prostori.

Članak 2.

Korištenje prostora iz čl. 1. Odluke mogu ostvariti udruge, ustanove, političke stranke i druge pravne osobe uz prethodnu najavu Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti, na vremensko razdoblje od najduže 30 dana neprekidno.

Članak 3.

Naknada za dnevno korištenje prostora iznosi 100,00 kn i uplaćuje se na žiro račun proračuna Grada Pakraca broj: 2340009-1831800008, poziv na broj: 68 7811-OIB, najkasnije na dan korištenja prostora uz dostavu dokaza o uplati.

Članak 4.

Za provedbu Odluke zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 372-03/13-01/1
URBROJ: 2162-02/01-13-1
U Pakracu, 23. travnja 2013. g.

Gradonačelnik: Davor Huška v. r.