>

Blogs

Odluka o korištenju prostora u vlasništvu Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 1. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ 125/11), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), gradonačelnik Grada Pakraca donosi O D L U K U O KORIŠTENJU […]