Zaključak o usvajanju Revizije dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca“

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Revizija dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca“.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 334-05/18-01/1
URBROJ: 2162-01/01-18-2
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća „Komunalca“ d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja je Izvješće Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2017. g.

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/18-01/4
URBROJ: 2162-06/01-18-2
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Pakrac za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2017. g.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/18-01/2
URBROJ: 2162-04/03-18-2
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Muzeja grada Pakraca za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2017. g.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-05/18-01/1
URBROJ: 2162-04/03-18-2
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Temeljem članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/143), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ 63/08 i 90/10) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakrac na svojoj šestoj sjednici održanoj 9. ožujka 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O NAČINU I UVJETIMA SUDJELOVANJA KORISNIKA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ PAKRAC U CIJENI PROGRAMA VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za stjecanje prava prioriteta, način ostvarivanja pojedinih oblika društvene brige o djeci predškolske dobi i sudjelovanje roditelja i drugih korisnika u troškovima organiziranja i provođenja pojedinih oblika društvene brige o djeci predškolske dobi.

Članak 2.

Osnovni elementi strukture cijene programa predškolske ustanove obuhvaćaju:
1. izdatke za radnike:
– bruto plaća
– naknade i materijalna prava
2. prehranu djece
3. uvjete boravka i to:
– materijalne izdatke
– energiju i komunalne izdatke
– tekuće održavanje objekta i opreme
4. nabavu namještaja, opreme i pomagala potrebna za provođenje i ostvarivanje programa rada
5. nabavu sitnog materijala.

Članak 3.

Cijena programa iz članka 2. ove Odluke, utvrđuje se za svaku proračunsku godinu na temelju podataka ustanove za predškolski odgoj.

Članak 4.

Iz Proračuna Grada Pakraca sufinanciraju se programi dječjeg vrtića čiji je osnivač Grad Pakrac.
Grad Pakrac sufinancirat će boravak djeteta u vrtiću uz uvjet prebivališta kako slijedi:
– da dijete i oba roditelja (skrbnika) imaju prebivalište na području Grada Pakraca,
– da dijete i samohrani roditelj kojim dijete živi imaju prebivalište na području Grada Pakraca.

Članak 5.

Korisnici usluga, za boravak djeteta u vrtiću plaćaju jedinstvenu cijenu u iznosu od 600,00 kuna.
Za nepravovremeno plaćanje obračunava se zakonom propisana zatezna kamata.

Članak 6.

Za drugo i svako slijedeće dijete koji su istovremeno polaznici Vrtića, korisnici plaćaju umanjenu cijenu kako slijedi:
– za drugo dijete u vrtiću cijena se umanjuje za 50%
– treće i svako sljedeće dijete u vrtiću oslobođeni su plaćanja cijene vrtića.

Članak 7.

Sudjelovanje korisnika usluga za skraćeni boravak djeteta u vrtiću ( poludnevni boravak) iznosi 70 % od cijene.

Članak 8.

Predškolska ustanova obvezuje se do 5. u mjesecu dostaviti korisnicima usluga račun o visini cijene usluga u prethodnom mjesecu, a isti se obvezuje izvršiti plaćanje najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.
U protivnom korisnici usluga podliježu naplati zakonske zatezne kamate sukladno posebnom propisu.

Članak 9.

Korisnici usluga dužni su svoje uplate doznačiti na žiro- račun predškolske ustanove u skladu s ugovorom o pravima i obvezama koji sklapaju sa samom ustanovom.

Članak 10.

Ukoliko dijete ne polazi program u ustanovi za predškolski odgoj djece zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti više od 30 dana, korisnici usluga sudjeluju u cijeni programa sa 33% od cijene koju bi plaćali da je dijete redovito polazilo program u koji je upisan.
Za više od pet uzastopnih dana nedolaska djeteta u vrtić, korisnik usluge plaća naknadu režijskih troškova boravka djeteta u vrtiću, odnosno utvrđena mjesečna cijena programa umanjuje se za troškove prehrane čiju visinu utvrđuje predškolska ustanova.
Za vrijeme korištenja godišnjih odmora korisnika usluga, isti su oslobođeni plaćanja naknade programa za jedan mjesec tijekom godine, u pravilu srpanj ili kolovoz, u visini od 70% od cijene programa koji dijete pohađa, što utvrđuje predškolska ustanova svojim aktom ili ugovorom s korisnicima usluga.

Članak 11.

Prilikom upisa djeteta u predškolsku ustanovu korisnik usluge zaključuje ugovor o korištenju usluga sa predškolskom ustanovom kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze.
Odredbe iz sklopljenog ugovora moraju biti u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 12.

Predškolska ustanova upisuje djecu za korištenje određenih programa temeljem svojih materijalnih i prostornih mogućnosti uvažavajući pritom odredbe Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 13.

Ukoliko se na upis javi veći broj djece nego što su raspoloživi kapaciteti ustanove, primjenjivat će se prioriteti kod upisa propisani člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine br.10/97, 107/07 i 94/13), aktima Vrtića te u skladu s odredbama ove Odluke.
Prednost prilikom upisa imaju djeca kako slijedi:
– djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
– djeca iz obitelji s troje ili više djece
– djeca čija su oba roditelja zaposlena
– djeca s teškoćama u razvoju
– djeca u udomiteljskim obiteljima i djeca samohranih roditelja
– djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu
– djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
– djeca roditelja s ispod prosječnim primanjima
– djeca s prebivalištem na području Grada Pakraca.

Članak 14.

Prilikom predaje zahtjeva za upis djeteta u predškolsku ustanovu podnositelj zahtjeva je dužan pozvati se na pravo prednosti te na zahtjev predškolske ustanove dostaviti potrebne dokaze.

Članak 15.

Prigovori i žalbe podnositelja zahtjeva u svezi s upisom djece u predškolsku ustanovu te utvrđenom mjerom za smještaj djeteta, upućuju se Upravnom vijeću predškolske ustanove.
Rješavajući po prigovorima i žalbama iz prethodnog stavka Odluka Upravnog vijeća je konačna.

Članak 16.

Korisnik usluga koji odluči ispisati dijete iz vrtića dužan je:
1. podmiriti sve svoje obveze prema vrtiću zaključno s danom ispisa
2. potpisati ispisnicu u upravi vrtića koju može potpisati tek kada podmiri sva dugovanja prema vrtiću.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca ( „Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/15).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od početka pedagoške godine 2018/2019.godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/18-01/1
URBROJ:2162-01/01-18-1
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2018./2019. Osnovne glazbene škole Pakrac.

Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivana.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/18-01/1
URBROJ: 2162-01/01-17-2

Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i čl. 17. st. 1, čl. 7 i čl. 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo

ODLUKU
O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA ZLATNA PLAKETA „GRB GRADA PAKRACA“

Članak 1.

Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodjeljuje se:
– prof.dr.sc. Veljku Đorđeviću, prof.dr.sc. Marijani Braš, dr.sc. Jadranki Pavić i Vladi Čuturi za područje zdravstva i socijalne skrbi,
– Vladimiru Tessariju, za područje drugih društvenih djelatnosti,
– Zdravku Andabaku, za područje obrane i sigurnosti.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/18-01/1
URBROJ: 2162-04/03-18-8
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o dodjeli javnog priznanja Pečat Grada Pakraca

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i čl. 17. st. 1, čl. 9 i čl. 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo

ODLUKU
O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA
„PEČAT GRADA PAKRACA“

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“, za osobiti doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada dodjeljuje se:
– Moto klubu „Vitezovi tame“ Pakrac,
– Udruzi maratonaca Virovitičko-podravske županije „Glasnici istine“.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/18-01/1
URBROJ: 2162-04/03-18-7
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2017. g.

Temeljem članka 17. Stavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine 49/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), a na prijedlog gradonačelnice Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na šestoj sjednici održanoj dana 9. ožujka 2018. g. donosi

Analizu stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2017.g.

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

 1. a) stožeri civilne zaštite
 2. b) operativne snage vatrogastva
 3. c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
 4. d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
 5. e) udruge
 6. f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
 7. g) koordinatori na lokaciji
 8. h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine

– donosi procjenu rizika od velikih nesreća

– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:

– donosi plan djelovanja civilne zaštite

– donosi plan vježbi civilne zaštite

– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite

– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite

– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite

– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite

– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite

– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika

– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite

– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.

Općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava.

ZAKONSKE ODREDBE

r.br. ZAKONI – PRAVILNICI – UREDBE NN
1. ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 82/15
2. Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi   37/16
3.
 • Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
 • Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
37/16

47/16

4. Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 37/16
5. Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 38/16
6. Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite 49/16
7. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite 57/16
8. Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja 57/16
9. Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite 57/16
10. Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje 61/16
11. Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 65/16
12. Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva 69/16
13. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva 69/16
14. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 69/16
15. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite 69/16
16. Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje 75/16
17. Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75/16
18.
 • Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
98/16

67/17

19. Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje 99/16
20. Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite 99/16
21. Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite 27/17
22. Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite (NN 33/17)
23. Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 49/17
24. Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 53/17
25. Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu 67/17
 1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

U 2017.g. poduzeto je slijedeće:

 • Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja,
 • Donesene su Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za 2018. g.
 • Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju,
 • Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni,
 • Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2017.g.
 • Donesena je odluka o imenovanju stožera civilne zaštite
 • Donesen je poslovnik o načinu rada stožera civilne zaštite
 • Ustrojene su evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite

 1. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite, postrojba CZ opće namjene)

FUNKCIJA

IME I PREZIME ADRESA TELEFON TELEFON

24 SATA

STAN POSAO
Načelnik Stožera Marijan Širac I.G. Kovačića 39, Pakrac 411080 098 927 3910
Zamjenik načelnika Zlatko Zerdin Pakrac, J.J. Strossmayera 72 412918 411733 091274 0460
Član Stožera za protupožarnu zaštitu Zlatko Zerdin Pakrac, J.J. Strossmayera 72 412918 411733 0912740460
Član stožera za komunalne djelatnosti Zdravko Vostri Kralja  Tomislava 50, Pakrac 411900 411307 098566868
Predstavnik Policijske uprave Ivan Ančić Kralja Tomislava 12, Pakrac 454634 0992727565
Predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Slavko Marinac K.Krešimira 53

Požega

290602 0911121805
Član Stožera za medicinsko zbrinjavanje Slavica Klaić M. Gupca 74, Pakrac 411982 254401 0912279469
Član Stožera za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju Siniša Horvat Lipik, Baranjska 24 411019 0989012333
Član Stožera za zbrinjavanje stanovništva i  evakuaciju Ivica Turuk Pakrac, Matije Gupca 58 412484 411830

0916359965

HGSS Zvonimir Miler Pakrac, A. Hebranga 6/15 412474 0997916253
Zapovjednik postrojbe CZ opće namjene grada Pakraca Milan Ristić J. J. Štrosmajera 7 411939 0989596513
  1. Postrojba civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojena je postrojba civilne zaštite opće namjene koji broji 42 (četrdesetidva) obveznika.

Određeno 5 (pet) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.

  1. Povjerenici civilne zaštite

Određeni su povjerenici za 28 (dvadesetosam) mjesnih odbora sukladno Planu civilne zaštite

 1. PREVENTIVA

Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.

  1. Plan zaštite i spašavanja

Planovi Grada sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na određenom području.

Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava civilne zaštite, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Planovi se sastoje od:

 1. Upozoravanja,
 2. Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
 3. Mjera zaštite i spašavanja.

Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji može izazvati katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:

 • poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana,
 • potres,
 • opasnosti od prirodnih uzroka,
 • tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u gospodarstvu i u prometu,
 • nuklearne i radiološke nesreće,
 • epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija.
  1. Plan civilne zaštite

Plan CZ je dio Plana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se sastoji od ustroja civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži i sljedeće mjere civilne zaštite:

 1. a) Mjera sklanjanja,
 2. b) Mjera evakuacije,
 3. c) Mjera zbrinjavanja
 1. VATROGASTVO

Za DVD-a na području Grada Pakrac, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u proračunu Grada Pakraca za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 161.000,00 kn  za:

nabavku vatrogasne opreme ,

osiguranje i tehnički pregledi vatrogasnih vozila,

vatrogasne  vježbe,

sustav organizacije i djelovanja  ( dežurstva aktivna i pasivna),

liječnički pregledi vatrogasaca

 1. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE

Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje

Na području grada nalazi se jedno sklonište – Sklonište osnovne zaštite Pakrac, Trg Franje Tuđmana 1.

 1. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Grada. Članove udruga je potrebno uključiti u one segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr.

Udruge građana:

Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa „Pakrac“, B. Radić 13, Pakrac
Odred izviđača Pakra, Trg bana J. Jalačića 18, Pakrac
Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara, Bolnička ul. b.b., Pakrac
Planinarsko društvo „Psunj“,Hrvatskih velikana 3, Pakrac
Radio klub „Pakrac“,B. Radić 13, Pakrac
Lovačko društvo „Fazan“,Matkovac bb, Pakrac
Lovačko društvo „Košuta“,Branešci 3, Pakrac
Lovačko društvo „Psunj“,Ulica Matice hrvatske 21, Pakrac
Športsko ribolovno društvo „Papuk“ Radničko naselje 6, Pakrac
 1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

7.1 Operativne snage sustava civilne zaštite

 1. Stožer civilne zaštite Grada Pakraca
 2. Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Pakraca
 3. Povjerenici civilne zaštite
 4. DVD Pakrac, Obala Petra Krešimira IV 26, Pakrac
 5. DVD Badljevina, Trg dr. F. Tuđmana bb, Badljevina
 6. DVD Omanovac, Omanovac bb
 7. DVD Donja Obrijež, Donja Obrijež 65
 8. DVD Veliki Banovac, Veliki banovac bb
 9. DVD Prekopakra, Dr. A. Starčevića bb, Prekopakra
 10. HGSS, Stanica Požega

7.2 Pravne osobe od interesa  za sustav civilne zaštite

Komunalac d.o.o. Pakrac, Ul. Križnog puta 18, Pakrac
Vode Lipik d.o.o,Ul.Križnog puta 18,Pakrac
Pakrac plin d.o.o, Ul Križnog puta 18,Pakrac
Veterinarska stanica Pakrac d.o.o.,Ul.Križnog puta 8,Pakrac

ZAKLJUČAK

Temeljem analize sustava civilne zaštite može se zaključiti da je stanje sustava civilne zaštite zadovoljavajuće.

Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava civilne zaštite, izvršeno je smotriranje i popuna Postrojbe civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama sustava civilne zaštite upoznati su sa planskim dokumentima, a stožer civilne zaštite aktivno je uključen u provođenje mjera sustava civilne zaštite.

U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga sustava civilne zaštite kroz provođenje vježbi i edukacija, te kroz proračun osigurati dostatna financijska sredstva za realizaciju navedenih zadaća.

IZVOD IZ PRORAČUNA

o visini osiguranih sredstava

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2017. godini

RRed.  broj OPIS POZICIJE REALIZIRANO

u 2017. god. (kn)

PLANIRANO

u 2018. god. (kn)

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u sustavu civilne zaštite
-Stožer civilne zaštite – odore
-Postrojba  CZ opće namjene – odore
-Procjena rizika 20.000,00
-Poslovi civilne zaštite
-Materijalna i tehnička oprema operativnih snaga 15.000,00
-Smotriranje postrojbe opće namjene i vježba
– redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata – Čl. 17 st. 3. zakona 12.000,00 12.000,00
UKUPNO: 12.000,00 47.000,00
2. VATROGASTVO
-JVP PSŽ i DVD Pakrac 239.551,48 250.000,00
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 161.000,00 150.000,00
-Vatrogasna zapovjedništva Grada
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara 7.000,00
UKUPNO: 400.551,48 407.000,00
3. SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)

-Tekuće održavanje

UKUPNO:

4. UDRUGE GRAĐANA  

HGSS

6.000,00 8.000,00

UKUPNO:

6.000,00 8.000,00
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
GD HCK Pakrac 104.841,96 100.000,00
UKUPNO: 104.841,96 100.000,00

SVEUKUPNO

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

523.393,44 562.000,00

KLASA: 810-01/18-01/1

URBROJ: 2162-05/01-18-1

U Pakracu, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020. g.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na  šestoj sjednici održanoj 9. ožujka 2018. g, donosi

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE ZA 2018. – 2020.g.

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2018.G.

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak upravljanja rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti postepeno postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa.

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize stanja sustava civilne zaštite.

Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:

 1. Izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća za općinu

Nositelj: gradonačelnik

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, radna skupina po odluci načelnika

Rok: ožujak 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16)

 1. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera CZ

Suradnici: IN konzalting d.o.o.

Rok: kontinuirano 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)

 1. Izvršiti edukaciju stožera Civilne zaštite općine

Nositelj: gradonačelnik

Suradnici: DUZS-PU Požega

Rok: srpanj 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 37/16)

Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 47/16)

 1. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: IN konzalting d.o.o.

Rok: srpanj 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: DUZS-PU Požega

Rok: srpanj 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: gradonačelnik

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ

Rok: ožujak 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Ugovoriti police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: gradonačelnik

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ

Rok: siječanj 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, te informacijskih baza podataka o operativnim snagama.

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni upravni odjel

Rok: kontinuirano 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16)

 1. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim osobama, udrugama građana, HGSS, Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, DUZS oko pravovremenog izvještavanja o nadolazećim opasnostima, te poduzimanju mjera u otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel

Rok: kontinuirano 2018.g.

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

RRb OPIS POZICIJE 2018.g. 2019.g. 2020.g.
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva

Stožer civilne zaštite– odore, veza, edukacija
Postrojbe civilne zaštite – odora, edukacija
Procjena rizika, Plan djelovanja sustava CZ 20.000,00 10.000,00
Vježba operativnih snaga zaštite i spašavanja

Povjerenici civilne zaštite, voditelji objekata za smještaj

Materijalna i tehnička oprema operativnih snaga 15.000,00 15.000,00 10.000,00
Redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata 12.000,00 12.000,00 12.000,00
UKUPNO: 47.000,00 37.000,00 22.000,00
2. VATROGASTVO
Javna vatrogasna postrojba PSŽ i DVD Pakrac 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Vatrogasna zapovjedništva
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara 7.000,00
UKUPNO: 407.000,00 400.000,00 400.000,00
3. HGSS STANICA POŽEGA
Redovne donacije 8.000,00 8.000,00 10.000,00
Opremanje
UKUPNO: 8.000,00 8.000,00 10.000,00
4. SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
Tekuće održavanje
UKUPNO:
5. UDRUGE GRAĐANA
UKUPNO:
6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
GD HCK Pakrac 100.000,00 100.000,00 100.000,00
UKUPNO: 100.000,00 100.000,00 100.000,00

SVEUKUPNO

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

562.000,00 545.000,00 532.000,00

KLASA: 810-01/18-01/2

URBROJ: 2162-05/01-18-1

U Pakracu, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku Zaključka i čini njegov sastavni dio.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/18-01/2
URBROJ: 2162-01/01-18-3
Pakrac, 9. ožujka 2018.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.g.

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku Zaključka i čini njegov sastavni dio.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/18-01/5
URBROJ: 2162-01/01-18-3
Pakrac, 9. ožujka 2018.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017. g.

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku Zaključka i čini njegov sastavni dio.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/18-01/2
URBROJ: 2162-02/01-18-2
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 20. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15 1/18) na šestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca, održanoj 9. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU
O GRADSKIM POREZIMA GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se gradski porezi koji se uvode za područje Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad), stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Pakracu.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju značenja koja su definirana Zakonom.

II. VRSTE POREZA

Članak 3.

Ovom odlukom uvode se sljedeći gradski porezi koji su prihod Grada:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju i
3. porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Članak 5.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada.
Osnovica za obračun prireza porezu na dohodak utvrđen sukladno zakonu i podzakonskom aktu iz čl. 4. ove odluke.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak ne plaća se na primanja koja se ne smatraju dohotkom i koja su oslobođena od plaćanja poreza na dohodak prema odredbama zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak.

Članak 7.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% od utvrđene osnovice, a uplaćuje se na žiro račun propisan Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.
Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Grada.

Porez na potrošnju

Članak 8.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada.

Članak 9.

Obveznik poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba, a koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.
Osnovicu za obračun poreza na potrošnju čini prodajna vrijednost pića prodanih u ugostiteljskim objektima umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost.

Članak 10.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice u korist proračuna Grada.

Članak 11.

Obveznik plaćanja poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva, prirodnih i specijalnih vina, dužan je obračunati, iskazati i izvršiti plaćanje poreza na potrošnju sukladno odredbama čl. 23. Zakona.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaćaju sve pravne i fizičke osobe, koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 7,00 kuna po četvornom metru korisne površine u korist proračuna Grada.
Porez na kuće za odmor utvrđuje se godišnje, a plaća u roku od 15 dana od dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Članak 13.

Obveznici poreza iz čl. 12. ove odluke dužni su nadležnom poreznom tijelu do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt, korisnu površinu kao i druge podatke potrebne za razrez poreza, a naročito podatke o promjeni vlasništva, uspostavi suvlasništva, te promjenama vezanim za povećanje ili smanjenje površine kuće za odmor.
Ukoliko porezni obveznik ne dostavi podatke za razrez poreza, nadležno porezno tijelo koristiti će podatke iz službenih evidencija Grada i tvrtki u vlasništvu ili suvlasništvu Grada, te će radi utvrđivanja točnosti stvarnog stanja provesti dodatne postupke dokazivanja statusa kuće za odmor.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 14.

Pod poreznim tijelom u smislu ove odluke smatra se Porezna uprava, Područni ured Požega, Ispostava Požega koja obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom i ovrhom poreza i prireza, propisanih ovom odlukom, a temeljem suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza sukladno Pravilniku o uvjetima, opsegu i
naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 1/17).
Poreznoj upravi pripada 5% naplaćenog iznosa gradskih poreza na ime naknade za obavljanje poslova u vezi s utvrđivanjem i naplatom gradskih poreza.
Porezna uprava dužna je Gradu do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec dostaviti izvještaj o utvrđenim i naplaćenim porezima.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 15.

Za utvrđivanje gradskih poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Do dana stupanja na snagu ove odluke primjenjuju se članci Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/01, 12/01, 9/04) i Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/14, 2/14) koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se izvan snage Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/01, 12/01, 9/04) i Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/14, 2/14).

Članak 18.

Ova odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ osim odredbi članaka 4. do 7. koji stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je ova odluka objavljena u „Narodnim novinama“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-01/18-01/2
URBROJ: 2162-05/01-18-1
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) na šestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca održanoj 9. ožujka 2018.g. donosi

ODLUKU
O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU PO POSLOVNOOM TRANSAKCIJSKOM RAČUNU KOD PRIVEREDNE BANKE ZAGREB D. D. ZAGREB

Članak 1.

Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) zadužit će se kratkoročno kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb u iznosu do 2.000.000,00 kn putem dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu, a za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:
Iznos dopuštenog prekoračenja: do 2.000.000,00 kn,
Vrsta kredita: kratkoročni – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu,
Rok korištenja: 1 godina, s mogućnošću ranijeg prekida
Način otplate: sukcesivno ili jednokratno kod dospijeća,
Kamatna stopa: fiksna 3,7% (godišnje),
Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,
Naknada: za obradu zahtjeva – 0,3% od iznosa kredita,
Instrumenti osiguranja: zadužnica i dvije mjenice.

Članak 3.

Sredstva za otplatu prekoračenja po poslovnom računu osigurati će se u proračunu Grada Pakraca u cijelom razdoblju korištenja prekoračenja.
Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da može zaključiti ugovor o kratkoročnom zaduženju iz članka 1. i 2. ove odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 403-02/18-01/1
Urbroj: 2162-05/01-18-1
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 6. sjednici održanoj 09. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI GRADONAČELNICI ZA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

Članak 1.

Ovom odlukom daje se suglasnost gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi vezanoj uz provedbu prodaje nekretnina u stečajnom postupku poslovni broj ST-743/2016 do iznosa od 200.000,00 kuna.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 406-09/18-01/1
URBROJ: 2162-04/01-18-1
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj šestoj (6.) sjednici, održanoj 9. ožujka 2018. g. donijelo je

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Za člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije imenuje se Tomislav Petrač, kao predstavnik Grada Pakraca.

Članak 2.

Mandat članu Upravnog vijeća iz članka 1. Odluke traje četiri (4) godine .

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/18-01/2
URBROJ: 2162-04/03-18-1
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 6. sjednici održanoj 09. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU
O USTROJSTVU I DLELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA PAKRACA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Pakraca (dalje u tekstu: Grad), organiziranih kao Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca (dalje u tekstu: Jedinstveni upravni odjel) i Vlastiti pogon Grada Pakraca (dalje u tekstu: Vlastiti pogon).
Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.
Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provedbu općih akata Grada te obavlja druge poslove u skladu s propisima.
Ustrojstvo i djelokrug Vlastitog pogona uređuje se posebnom odlukom o osnivanju Vlastitog pogona te detaljnije razrađuje Pravilnikom o poslovanju Vlastitog pogona.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Grada Pakraca, Trg bana Jelačića 18.
Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija, te naziv upravnog tijela – Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.
Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat koji sadrži: grb Republike Hrvatske u sredini pečata, oko kojeg je tekst: Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija, Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel.
Zaglavlje akta Jedinstvenog upravno odjela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija, Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku, te mjesto i datum izrade akta.

Članak 4.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad.

Članak 5.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, učinkovitog rukovođenja njegovim radom i odgovornosti u radu.
Unutarnje ustrojstvo odjela uređuje se ovisno o djelokrugu, opsegu poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom, Statutom Grada, te drugim propisima i općim aktima Grada.
Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju se u užim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci, pododsjeci i odjeljci.
Odsjek se ustrojava, u pravilu, za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova, te općih, tehničkih i pomoćnih poslova čije obavljanje zahtjeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okviru djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

III. DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:
stručni i administrativni poslovi vezani uz rad Gradskog vijeća, gradonačelnika, zamjenike gradonačelnika i mjesne odbore,
poslovi zastupanja Grada,
poslovi izrade strateških dokumenata,
poslovi uredskog poslovanja,
kadrovski poslovi,
poslovi suradnje s gradovima prijateljima grada i ostalim međunarodnim subjektima,
protokolarne aktivnosti i odnosi s javnošću,
poslovi organizacije manifestacija,
poslovi iz područja socijalne skrbi i zdravstva,
poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, kulture, sporta i tehničke kulture, te drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,
poslovi planiranja, izrade i praćenja izvršenja proračuna,
organizacija i provedba poslova iz sustava financijskog upravljanja i kontrola,
vođenje knjigovodstvenih poslova i platnog prometa,
poslovi vezani za provedbu projekata financiranih iz EU i drugih izvora,
sastavljanje financijskih izvještaja,
poslovi obračuna i isplate plaća i drugih naknada,
vođenja financijskih i drugih evidencija imovine Grada,
poslovi osiguranja imovine i djelatnika,
poslovi naplate prihoda Grada,
poslovi vezani za zaduživanje Grada i pravnih osoba u vlasništvu Grada,
poslovi iz područja poljoprivrede,
poslovi iz područja zaštite i spašavanja,
poslovi vezani za suradnju s civilnim sektorom,
poslovi razvoja turističke i gospodarske djelatnosti na razini grada,
poslovi građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata,
uređenje prometa na području Grada,
poslovi obračuna komunalnog doprinosa i drugih naknada,
poslovi komunalnog i poljoprivrednog redarstva,
poslovi izrade projektne dokumentacije te ishođenje akata za građenje,
poslovi iz područja prostornog planiranja,
poslovi nabave roba, radova i usluga za potrebe Grada,
imovinsko pravni poslovi,
poslovi održavanja čistoće zgrada.

IV. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 8.

Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik, koji se imenuje i razrješuje na način propisan zakonom.
U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.
Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.
U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Članak 9.

Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela donosi gradonačelnik, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika jedinstvenog upravnog odjela donosi gradonačelnik.

Članak 10.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu rada izvršava opće i pojedinačne akte Gradskog vijeća, predlaže mjere i radnje za provedbu istih, predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga te obavlja druge poslove koji su temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

Članak 11.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća može donositi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom upravnom odjelu, odnosno drugom nadležnom tijelu kad je to propisano.

Članak 12.

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 13.

Za raspored na radna mjesta službenici moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom o lokalnim službenicima i namještenicima i posebne uvjete koji se propisuju Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.
Ovisno o vrsti poslova koji se obavljaju na radnim mjestima namještenici moraju imati odgovarajuću stručnu spremu i struku, te radni staž, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 14.

Za obavljanje vježbeničke prakse u Jedinstveni upravni odjel Grada primaju se u službu osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog staža ili s radnim stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.
Vježbenici se primaju u službu putem natječaja na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničke prakse, odnosno služba im se može produžiti na neodređeno vrijeme ako u Jedinstvenom upravnom odjelu postoji slobodno radno mjesto na koje se može rasporediti nakon položenog državnog stručnog ispita.

V. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 15.

Jedinstveni upravni odjel je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je gradonačelniku Grada Pakraca za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova.
Rad Jedinstvenog upravnog odjela usmjerava i neposredno nadzire gradonačelnik Grada.
Radi unapređenja rada Jedinstvenog upravnog odjela, gradonačelnik može davati smjernice, upute i preporuke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu.
Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno Pravilnikom o poslovanju Vlastitog pogona.
Rješenja o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka bit će donesena u zakonom propisanom roku.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/11).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-01/18-01/1
URBROJ: 2162-04/01-18-1
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 6. sjednici održanoj 09. ožujka 2018. g. donijelo je

ODLUKU O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10, 125/14) za svako pojedino radno mjesto i iznose kako slijedi:

RADNO MJESTO KLASIFIKACIJSKI RANG KOEFICIJENT
GLAVNI RUKOVODITELJ 1. 3,40
VIŠI RUKOVODITELJ 3. 2,90
RUKOVODITELJ RAZINA 1. 4. 2,70
RUKOVODITELJ RAZINA 3. 10. 1,80
VIŠI SAVJETNIK 4. 2,70
VIŠI STRUČNI SURADNIK 6. 2,40
STRUČNI SURADNIK 8. 2,00
VIŠI REFERENT 9. 1,90
REFERENT 11. 1,79
NAMJEŠTENICI II. POTKATEGORIJE RAZINA 1. 11. 1,50
NAMJEŠTENICI II. POTKATEGORIJE RAZINA 1. 12. 1,40
NAMJEŠTENICI II. POTKATEGORIJE RAZINA 2. 13. 1,30

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/11, 1/12, 1/17).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu 1. travnja 2018. godine i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 120-01/18-01/3  

URBROJ: 2162-04/01-18-1

Pakrac, 9. ožujka 2018. g.             

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.