Odluka o ograničenju korištenja voda radi privremene nestašice

Na temelju odredbe članka 81. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. i 4/09), donosim

O D L U K U
o ograničenju korištenja voda radi privremene nestašice

I
Uvodi se mjera ograničavanja korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Grada Pakraca, počevši od 13. rujna 2011. godine, a sve iz razloga dugotrajne suše, odnosno smanjenog dotoka vode na vodozahvatu „Šumetlica“.

II
Mjeru ograničavanja iz točke 1. ove Odluke provesti će isporučitelj vode „Komunalac“ d.o.o. Pakrac sukladno tehničkim mogućnostima vodoopskrbnog sustava, vodeći računa o ravnomjernom rasporedu, te ako je moguće da nitko ne ostane konstantno bez vode duže od 24 sata.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi do normalizacije stanja u javnom vodoopskrbnom sustavu, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni.

IV
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

G R A D O N A Č E L N I K

KLASA: 363-02/11-01/14
URBROJ: 2162-04/01-11-02

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec.
U Pakracu, 12. rujna 2011. godine

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09), te sukladno odredbi članka 15. stavak 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana kolovoza 2011. godine donijelo je

O D L U K U
o izmjenama Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Članak 1.
U Odluci o osnivanju Gradskog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 1/10) u članku 3. riječi:

„Stjepan Nezić, za člana“ mijenjaju se i glasi:
Josip Bartoluci, za člana“.

Članak 2.
Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:945-01/10-01/01
UR.BROJ:2162-06/03-11-02

Predsjednik Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011. godine

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu i seoski turizam

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09), te sukladno odredbi članka 15. stavak 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2011. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za poljoprivredu i seoski turizam

Članak 1.
Razrješuje se dužnosti člana Odbora za poljoprivredu i seoski turizam Gordana Kurjak, na vlastiti zahtjev.

Članak 2.
Za člana Odbora za poljoprivredu i seoski turizam imenuje se Dalibor Grašar iz Dragovića.

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/11-01/03
URBROJ: 2162-04/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Pakraca za 1. do 6. mjesec 2011. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 17. kolovoza 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja-30. lipnja 2011. godine u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
Raspravu o predmetnom Izvješću Gradsko vijeće provelo je u okviru cjelokupne rasprave o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za prvih šest mjeseci 2011. godine.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/11-01/05
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011.g.

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2011.

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09), Gradsko vijeće je na svojoj 8. sjednici, održanoj 17. kolovoza 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Pakraca za razdoblje 1.1. do 30.6.2011. godine u dostavljenom tekstu.
2. Polugodišnji obračun Proračuna iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-04/11-01/10
URBROJ: 2162-04/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Pakrac u 2010. godini

Na temelju odredbe članka 20. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/06-pročišćeni tekst i 2/09) i članka 64. i 101. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01 i 11/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2011. godine usvojilo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Proračuna Grada Pakraca za 2010. godinu u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 041-01/11-01/01
URBROJ: 2162-04/01-11-05

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011. godine

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Na osnovu članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj dana 17. kolovoz 2011.godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni odluke o Izmjeni i dopuni
Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Članak 1.

U Odluci o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca « br.1/11) u članku 12. briše se tekst od broja 7. do broja 32. i zamjenjuje novim koji glasi:
8. HRVATSKE ŠUME, Šumarija Pakrac, Križnoga puta 18, Pakrac
9. HRVATSKE POŠTE, Središnja pošta Požega, Poštanski ured Pakrac
10.HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, Jurišičeva 13,
Zagreb
11.HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Pogon Lipik
12.HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Trg sv. Križa 7, Križ
13.HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava Ilova-Pakra
14.HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220 : Služba razvitka i katastra; Služba korištenje
i gospodarenja vodama; Služba zaštite voda od onečišćenja i zagađenja, Služba zaštite od
štetnog djelovanja voda, Zagreb
15.KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18, Pakrac
16.GRAD LIPIK, Marije Terezije 27, Lipik
17.OPĆINA OKUĆANI, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Okućani
18.OPĆINA DEŽANOVAC, Dežanovac 308 A, Dežanovac
19.OPĆINA SIRAĆ, Stjepana Radića 120/1, Sirać
20. OPĆINA BRESTOVA, Požeška 76, Brestovac
21.OPĆINA CERNIK, Frankopanska 117, Cernik
22.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, M. Gupca 6, Požega
23.VIP net d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb
24.HEP – PRIJENOS, Sektor za izgradnju i investicije, Odjel za pripremu izgradnje i
izgradnju, Vukovarska 37, Zagreb
25. Metronet telekomunikacije d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb
26.T- Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, Zagreb
27.INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. , Sektor za proizvodnju nafte i plina, Služba proizvodnje i
razrade- Hrvatska-kopno, PJ za upravljanje projektima u proizvodni, Avenija V. Holjevca 10,
Zagreb
28.MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, savska cesta 41/20, Zagreb
29.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA,
Uprava za inspekcijske poslove, Urbanistička inspekcija, Vinogradska 25, Zagreb
30.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Požeško-slavonska,
Inspektorat za zaštitu od požara, Josipa Runjanina 1, Požega
31.Požeško-slavonska županija, Županijski zavod za prostorno uređenje, Županijska 7, Požega,
32. Bjelovarsko-bilogorska županija, Ante Starćevića 8, Bjelovar
33. Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV, Slavonski Brod
34. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Krešimira IV, br.1, Zagreb
35. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA, Uprava za
poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
36. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA, Uprava
za veterinarstvo, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
37. MINISTARSVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA,
Uprava za gospodarenje vodama, Babonićeva 121, Zagreb
38. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Požega, Kralja Krešimira 1, Požega
39. HCR SISAK, Ante Kovačića 10, Sisak
40. DGU, Područni ured za katastar Požega, Županijska 11/1, Požega
41. PLINACRO d.o.o. Član Ina grupe, Savska cesta 88a, Zagreb
42. Optima d.d. Savska 5, Zagreb
43. HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. Regija 4 – Istok, Alojzija Stepinca 8B, Osijek
44. Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, Ante Starčevića 8, Bjelovar
45. Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV, 1, Slavonski
Brod
46.Turistička zajednica Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega
47. Županijska razvojna agencija, Županijska 7, Požega
48. Centar za socijalnu skrb Pakrac, P. Preradovića 1, Pakrac
49. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Požeško-slavonske županije,
Školska 3, Kaptol
50. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Ispostava Pakrac, Trg bana J.
Jelačića 18, Pakrac
51. Hrvatska gospodarska komora, Vukovarska 6, Požega
52. Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb
53. UPKH- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova Ves 50, Zagreb
54. UDU u Požeško-slavonskoj županiji, Odsjek za gospodarstvo, Županijska 11, Požega
55. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Republike hrvatske 1, Požega
56. Hrvatske šume d.o.o. UŠP Požega, Milke Trnine 2, Požega
57. Hrvatske šume d.o.o. UŠP Nova Gradiška, J.J. Strosmayera 11, Nova Gradiška
58. Tele 2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge, Ulica grada Vukovara 269 d., Zagreb
59. MINISTARSVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA,
Uprava za šumarstvo, Babonićeva 121, Zagreb
60. CCCA- Agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb
61. Mjesni odbori-svi

Prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Postupci Izrade i donošenja Izmjena i dopuna PPU Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“; br.7/07), po stupanju na snagu Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“, br. 90/11), dovršit će se po odredbama tog Zakona.

Članak3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca «.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 350-01/11-01/05
URBROJ: 2162-07/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 17. kolovoz 2011. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju tvrtke Tržnica Pakrac d.o.o. Pakrac za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 17. kolovoza 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju tvrtke „Tržnica Pakrac“ d.o.o. Pakrac za 2010. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/11-01/06
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 17. kolovoza 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac za 2010. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-04/11-01/02
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 17. kolovoza 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2010. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Traži se od direktorice Tvrtke da vijećniku Miroslavu Kolaru dostavi pismeni odgovora na postavljena pitanja, a na koja se odgovor nije mogao dati na samoj sjednici Gradskog vijeća.
3. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
4. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/11-01/07
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011.g.