Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Pakraca i Grada Varaždina

Temeljem članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 16. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na desetoj (10.) sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU O USPOSTAVI PRIJATELJSTVA I SURADNJE IZMEĐU GRADA PAKRACA I GRADA VARAŽDINA

 

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca, radi razvoja prijateljskih veza prihvaća uspostavljanje prijateljstva i suradnje u području gospodarskog, društvenog i kulturnog života između Grada Pakraca i Grada Varaždina.

Članak 2.

Povelja o prijateljstvu i suradnji između Grada Pakraca  i Grada Varaždina sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da potpiše Povelju iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 900-01/18-01/1

URBROJ: 2162-04/03-18-2

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluku o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15), članka 13. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ br. 69/16), članka 5. stavak 2. i 3. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ br. 27/17) te Odluke o donošenja donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 7/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na Pakraca na desetoj sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU O SASTAVU I STRUKTURI POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se sastav i struktura postrojbe civilne zaštite  za provedbu mjera i aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Članak 2.

Temeljem Procjene rizika i analize stanja spremnosti kapaciteta sustava civilne zaštite osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene (u daljnjem tekstu: postrojba).

Članak 3.

Postrojba civilne zaštite opće namjene broji  32 (trideset i dva) pripadnika.

Članak 4.

Sastav postrojbe civilne zaštite opće namjene po strukturi je:

– upravljačka skupina

– tri operativne skupine.

Članak 5.

Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika.

Zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe imenovati će gradonačelnik posebnom odlukom.

Članak 6.

Postrojba ima tri operativne skupine i svaka ima svog voditelja.

Voditelja i zamjenika voditelja operativne skupine imenovati će gradonačelnik posebnom odlukom.

Svaka operativna skupina ima  10 pripadnika. Prva operativna skupina popunjava se sa pripadnicima sa mjestom prebivališta u naselju Pakrac. Druga operativna skupina popunjava se sa pripadnicima sa mjestom prebivališta u naselja Prekopakra i Badljevina. Treća operativna skupina popunjava se sa pripadnicima sa mjestom prebivališta u preostalim naseljima grada.

Grafički prikaz ustroja postrojbe iz stavka 1. ovog članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i sastavni  je dio ove odluke.

Članak  7.

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.

Članak 8.

Postrojba civilne zaštite opće namjene primarno djeluje samo na području osnivanja, a iznimno može se koristiti i za djelovanje na području Republike Hrvatske isključivo kada samodostatnost u dijelu smještaja, prehrane, vode i sanitarija osigurava hijerarhijska razina sustava civilne zaštite koja traži pomoć.

Članak 9.

Prije postupka raspoređivanja vojnih obveznika koji su evidentirani kao kandidati za popunu postrojbi civilne zaštite, zatražit će se odobrenje od nadležne ustrojstvene jedinice ministarstva nadležnog za poslove obrane.

Za potrebe popunjavanja postrojbi civilne zaštite mogu se kroz suradnju s pojedinim udrugama građana dio njihovih članova, sukladno odredbama Zakona, raspoređivati u postrojbe civilne zaštite, koristiti javne pozive, putem kojih će pozvati sve zainteresirane građane da sudjeluju u sustavu civilne zaštite i da ih nadležna tijela formalno rasporede u postrojbe civilne zaštite, kroz suradnju s volonterskim centrima, iz njihovih evidencija odabrati potencijalne obveznike za raspoređivanje u postrojbe civilne zaštite.

Članak 10.

Gradonačelnik određuje / osigurava administrativne kapacitete za vođenje raspoređivanja obveznika u postrojbe civilne zaštite, vođenje evidencije, obavljanja svih poslova u svezi provođenja obveza povezanih s rješavanjem prava pripadnika postrojbi u svezi sudjelovanja u saniranju posljedica velikih nesreća na koje su pozvani nalogom za mobilizaciju, izrađuje ili organizira izradu planova djelovanja civilne zaštite uključujući i sheme mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite, organizira i sudjeluje u provođenju mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite, predlaže i rješava prava i naknada volontera, kao i drugih obveza pripadnika civilne zaštite povezanih s rasporedom u postrojbe civilne zaštite, kao što su pohađanja osposobljavanja, sudjelovanje u vježbama civilne zaštite i slično.

Članak 11.

Postrojba civilne zaštite mora postupati sukladno operativnom postupovniku koji donosi načelnik stožera civilne zaštite grada Pakraca.

Operativnim postupovnikom definiraju se sve pojedinosti od značaja za pripravnost, mobilizaciju, operativno djelovanje, demobilizaciju i završetak djelovanja postrojbe civilne zaštite.

Članak 12.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/18-01/7

URBROJ: 2162-05/01-18-1

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Prilog 1

Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca

Temeljem članka 13. stavak 6. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na desetoj sjednici dana 20. prosinca 2018. godine  donijelo je

 

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA ZA PODRUČJE GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom odlukom donosi se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca.

Članak 2.

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca donosi se na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Policijska uprava požeško-slavonska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova izdala je pozitivno mišljenje Broj: 511-22-04-5/4-1774/2-18 od 12. prosinca 2018. godine na Plan zaštite od požara sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10).

Članak 4.

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca sastavni je dio ove odluke.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti dosadašnji Plan zaštite od požara Grada Pakraca donesen Odlukom o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/11).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-02/18-01/1

URBROJ: 2162-05/01-18-1

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se mjere za poticanje i razvoj poduzetništva na području Grada Pakraca kroz dodjelu bespovratnih sredstava u obliku potpora i subvencija za:

 • zapošljavanje novih djelatnika,
 • osnivanje novih trgovačkih društava, obrta te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (dalje u tekstu: OPG),
 • ulaganje u strojeve i opremu,
 • zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru,
 • izradu dokumentacije za osiguranje vanjskog financiranja.

Članak 2.

Korisnici sredstava po ovoj odluci mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) te nositelji OPG-a sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Kriterije, uvjete i postupak za provedbu mjera iz ove odluke propisat će gradonačelnica Grada Pakraca posebnom odlukom.

 

Članak 4.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o poticanju zapošljavanja  i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2017).

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 311-01/18-01/1

URBROJ: 2162-04/01-18-1

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2019. do 2021. godine

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ br. 49/17)  i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na desetoj sjednici održanoj 20. prosinca, donijelo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE ZA 2019 – 2021.g.

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Grada Pakraca od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2019.G.

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak upravljanja rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti postepeno postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa.

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize stanja sustava civilne zaštite.

Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:

 1. 1. Izraditi Plan djelovanja sustava civilne zaštite za grad.

Nositelj: gradonačelnica

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.

Rok: lipanj 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)

 1. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera CZ

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.

Rok: kontinuirano 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)

 1. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe civilne zaštite opće namjene.

Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.

Rok: ožujak 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika civilne zaštite na dužnosti povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite općine.

Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.

Rok: srpanj 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: IN konzalting d.o.o.

Rok: srpanj 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: DUZS-PU Virovitica, IN konzalting d.o.o.

Rok: srpanj 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: Gradonačelnica

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ

Rok: ožujak 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Ugovoriti police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: Gradonačelnica

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ

Rok: siječanj 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, te informacijskih baza podataka o operativnim snagama.

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni upravni odjel

Rok: kontinuirano 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16)

 

 1. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim osobama, udrugama građana, HGSS, Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, DUZS oko pravovremenog izvještavanja o nadolazećim opasnostima, te poduzimanju mjera u otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel

Rok: kontinuirano 2019.g.

 

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Red  broj OPIS POZICIJE 2019.g. 2020.g. 2021.g.
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva

10.000,00
Stožer civilne zaštite– odore, veza, edukacija 10.000,00
Postrojbe civilne zaštite – odora, edukacija 15.000,00
Procjena rizika, Plan djelovanja sustava CZ 20.000,00
Vježba operativnih snaga zaštite i spašavanja 15.000,00
Povjerenici civilne zaštite, voditelji objekata za smještaj 10.000,00
Materijalna i tehnička oprema operativnih snaga 15.000,00 20.000,00 20.000,00
Redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata 12.000,00 12.000,00 12.000,00
UKUPNO: 27.000,00 67.000,00 67.000,00
2. VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica 300.000,00 320.000,00 340.000,00
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 180.000,00 200.000,00 220.000,00
Vatrogasna zapovjedništva
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara
UKUPNO: 480.000,00 520.000,00 560.000,00
3. HGSS STANICA POŽEGA
Redovne donacije 10.000,00 12.000,00 12.000,00
Opremanje
UKUPNO: 10.000,00 12.000,00 12.000,00
4. SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
Tekuće održavanje
UKUPNO:
5. UDRUGE GRAĐANA
UKUPNO:
6.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)

GD HCK Pakrac 100.000,00 120.000,00 120.000,00
UKUPNO: 100.000,00 120.000,00 120.000,00
SVEUKUPNO

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

617.000,00 719.000,00 759.000,00

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/18-01/9

URBROJ: 2162-05/01-18-1

U Pakracu, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na desetoj sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donosi

 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA 2019. G.

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći i posebni dio proračuna sadrže izvršenje proračuna za prethodnu 2017. godinu, plan i procjenu izvršenja za 2018. godinu, plan za 2019. godinu, te projekciju za slijedeće dvije godine.

Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju i procijenjeni prihodi, kao i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.

   U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.

   U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

   Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije) i ostale rashode u razdoblju 2019-2021. godina.

Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

 1. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.

   Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 4.

   Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

Članak 5.

   Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.

   Za iznose predujma do 100.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 100.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Članak 6.

   Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16).

Članak 7.

   Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik. Odluku o otpisu potraživanja iznad iznosa iz čl. 51. st. 3. t. 5. Statuta Grada Pakraca donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

 1. Izvršavanje proračuna

Članak 8.

   Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 10.

   Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 11.

   Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

   Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.

   Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

Članak 12.

   Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.

   Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 13.

   Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti Gradskom vijeću Grada Pakraca izmjene i dopune proračuna.

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.

O izvršenim preraspodjelama prema stavku 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

   Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

Članak 15.

   Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

Članak 16.

   Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata. Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima.

Članak 17.

   Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

Članak 18.

   Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni i nisu ih dužni uplaćivati u korist proračuna Grada Pakraca.

   Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.

   Prihodi koje ostvare upravni odjeli Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

 

 1. Proračunska zaliha

 

Članak 19.

   Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva  proračunske zalihe sukladno čl. 56. Zakona o proračunu u visini od 100.000,00 kn.

   O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.

   Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

 1. Proračunski nadzor i revizija

Članak 20.

   Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca po bilo kojoj osnovi.

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.

   Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.

   Vanjsku reviziju proračuna obavlja Državni ured za reviziju temeljem Zakona o Državnom uredu za reviziju (“Narodne novine” broj 80/11).

 

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

 

Članak 21.

   Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanog Statutom Grada Pakraca.

Članak 22.

   Za besplatno stjecanje nekretnina čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Pakraca; a prema iznosima propisanim Statutom Grada Pakraca ovisno o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

Članak 23.

   Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

Članak 24.

   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjivati će se za 2019. godinu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 400-06/18-01/5

Urbroj: 2162-05/01-18-01

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Program javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2019. godini

Na temelju odredbi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. I 137/15) članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na  10. sjednici održanoj dana 20 . prosinca 2018. godine donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PAKRACA U 2019. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i programa u području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za Grad Pakrac te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2019. godini sredstvima proračuna Grada Pakraca temeljem zakonskih odredbi.

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati:

 • ulaganjem određenih sredstava u obnovu, zaštitu i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih dobara, odnosno u pripremu tehničke i druge dokumentacije za obnovu i zaštitu istih
 • podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života Grada Pakraca
 • ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture,
 • ostvarivanjem djelatnosti udruga i organizacija u kulturi te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
 • na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.

Članak 2.

U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Grada Pakraca za 2019. godinu osigurat će se dio sredstava za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara, za pojedine akcije i manifestacije u kulturi, te za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih ustanova, udruga i organizacija u kulturi te za druge kulturne potrebe.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. doznačivat će se na račun pojedinih korisnika za navedene namjene na temelju podnesenih zahtjeva, odnosno kad dospiju pojedina prava, u skladu s ostvarivanjem programa ili projekta ustanove odnosno udruga, a u skladu s ostvarivanjem Proračuna Grada Pakraca što je definirano potpisanim ugovorima s udrugama i ustanovama.

Sredstva za investicijska održavanja i adaptacije doznačivat će se izvoditeljima radova, izvršiocima dotičnih poslova i programa, odnosno korisnicima na osnovi posebnih zahtjeva, ugovora ili na  zaključka, odluke Gradonačelnika.

Članak 4.

Korisnici sredstava iz ovoga Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa i o stanju u tim djelatnostima te o realizaciji sredstava iz Proračuna Grada Pakraca pismeno izvijestiti Grad Pakrac po realiziranom programu, projektu, a najkasnije do 28. veljače 2020. godine.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 610-01/18-01/12

URBROJ: 2162-04/06-18-01

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA:

Tablica br. 1

Pozicija proračuna Program/projekt Plan 2018.
I. Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Pakraca  
188-190 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Pakraca 31.000,00

UKUPNO:

31.000,00
II. Planiranje i razvoj projekata u kulturi  
195 Projektiranje muzeja vojne povijesti 10.000,00
UKUPNO: 10.000,00
III. Projekti udruga i ustanova u kulturi  
191 po javnom natječaju 180.000,00
192 po odluci gradonačelnika 9.000,00
193 Donacija KUD Seljačka sloga Prekopakra-90. god. 50.000,00
UKUPNO: 239.000,00
IV. Muzej Grada Pakraca  
247 Bruto plaće djelatnika 231.450,00
248 do 251 Ostali rashodi za zaposlene 11.000,00
252 do 254 Doprinosi na plaće 38.449,00
255 do 258 Naknade troškova zaposlenima 15.400,00
259 do 266 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00
267 do 284 Rashodi za usluge 42.300,00
285 do 289 Ostali rashodi poslovanja 5.000,00
290 do 292 Ostali financijski rashodi 1.100,00
UKUPNO: 374.699,00
V. Gradska knjižnica Pakrac  
203 Bruto plaće djelatnika 252.300,00
204 do 207 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00
208 do 210 Doprinosi na plaće 42.095,00
211 do 214 Naknade troškova zaposlenima 18.200,00
215 do 222 Rashodi za materijal i energiju 36.400,00
223 do 236 Rashodi za usluge 44.650,00
237 do 239 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500,00
240 do 242 Ostali financijski rashodi 3.000,00
243 do 244 Postrojenja i oprema 22.000,00
245 Knjige 30.000,00
UKUPNO: 467.145,00
VI. Pakračko ljeto  
294 do 298 Rashodi za usluge 20.000,00
299 do 300 Ostali nespomenuti rashodi 50.000,00
301 Tekuće donacije 20.000,00
UKUPNO: 90.000,00
VII. Božićni sajam /doček Nove godine  
196 do 199 Rashodi za usluge 67.000,00
200 do 201 Ostali nespomenuti rashodi 62.000,00
202 Postrojenja i oprema 25.000,00
UKUPNO: 154.000,00
VIII. Religiozne potrebe  
302 do 309 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 49.000,00
310 do 313 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 25.000,00
UKUPNO: 74.000,00
Rd.br. grupe Program/projekt Plan 2018.
I. Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Pakraca 31.000,00
II. Projekti ustanova u kulturi 10.000,00
III. Projekti udruga i ustanova u kulturi 239.000,00
IV. Muzej Grada Pakraca 374.699,00
V. Gradska knjižnica Pakrac 467.145,00
VI. Pakračko ljeto 90.000,00
VII. Božićni sajam /doček Nove godine 154.000,00
VIII. Religiozne potrebe 74.000,00

SVEUKUPNO PROGRAMI U KULTURI u 2019. godini:

1.439.844,00

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu

Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 17. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 10. sjednici 20. prosinca 2018. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA PAKRACA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i tehničkoj kulturi od značenja za Grad Pakrac, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu u sljedećim aktivnostima:

 • treninzi i natjecanja sportaša,
 • nagrađivanje sportaša,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i rekreativaca,
 • funkcioniranje sustava sporta,
 • organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
 • organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u tehničkoj kulturi unapređenjem sposobnost udruga u tehničkoj kulturi za postizanje vrhunskih dostignuća na domaćem i međunarodnom planu te poticanje raznolikosti aktivnosti prilagođenih raznim dobnim skupinama.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta i tehničke kulture u Gradu Pakracu.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu, koje javne potrebe čine osobito sljedeći poslovi i djelatnosti:

 1. u sportu:
 • poticanje i promicanje sporta,
 • osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta – vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Pakraca na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži
 • poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,
 • poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportaša,
 • poticanje programa stručnog rada u sportu.
 1. u tehničkoj kulturi:
 • razvijanje komunikacijske tehnike i kulture,
 • poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana te poticati razvoj i veća uključenost djece i mladeži u aktivnosti iz tehničke kulture.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2019. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca za 2019. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu po aktivnostima i korisnicima.

Plan iz stavka 2. ovoga članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu donosi, nakon provedenih natječaja Sportska zajednica Grada Pakraca i objavljuje na mrežnoj stranici Sportske zajednice i Grada Pakraca.

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava  temeljem ovoga Programa Sportska zajednica Grada Pakraca podnosi polugodišnja i godišnja izvješća gradonačelniku Grada Pakraca.

Ostala izvješća iz Programa, izvješća o izvršenju, podnose korisnici putem nadležnog Odsjeka.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 620-01/18-01/5

URBROJ: 2162-04/06-18-02

U Pakracu, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik:Miroslav Ivančić v. r.

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA PAKRACA u 2019. godini

SPORT

Tablica br. 1.

naziv aktivnosti

br. pozicije

iznos

Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Sportske zajednice Grada Pakraca

–         putem javnog natječaja za sportske udruge i klubove

Tekuće donacije Sportskoj zajednici Grada Pakrac

316

702.000,00
1 PRIJEVOZ NA SPORTSKA NATJECANJA 270.000,00
SPORTSKE MANIFESTACIJE 50.000,00
SPORTSKA OPREMA 20.000,00
4 TROŠKOVI SUĐENJA 148.000,00
5 TROŠKOVI DVORANE I KUGLANE ZA NATJECANJE 90.000,00
6 KOTIZACIJE,ČLANARINE 84.000,00
7 RAD SPORTSKIH DJELATNIKA 30.000,00
8 OSTALI TROŠKOVI NATJECANJA 10.000,00
UKUPNO: 702.000,00
Sufinanciranje prigodnih sportskih priredbi u Pakracu u 2019. godini – pokroviteljstva

Pokroviteljstva za sportske manifestacije

314

5.000,00
UKUPNO: 5.000,00

Sufinanciranje sudjelovanja na značajnim natjecanjima u 2019. godini

po odluci čelnika i na zahtjev, u sportu i tehničkoj kulturi 317 35.100,00
Tekuće donacije NK „ Hajduk“ Pakrac-pokroviteljstvo za obilježavanje 100. godišnjice postojanja kluba 318 60.000,00

UKUPNO:

95.100,00

Nagrađivanje za sportske uspjehe

Tekuća donacije građanima za sportske uspjehe

319

5.000,00

UKUPNO:

5.000,00

Izgradnja i investicijsko održavanje sportskih objekata

Izgradnja i uređenje ŠRC Omanovac 320 100.000,00
Skatepark Pakrac 321 30.000,00
Izgradnja teniskog terena 322 20.000,00
Gradski stadion u Pakracu 323 90.000,00
Gradska sportska dvorana 324 3.000.000,00
ŠRC Matkovac Prekopakra 325 20.000,00
Gradska kuglana u Pakracu 326 15.000,00
Stara kuglana u Pakracu 327 400.000,00

UKUPNO:

3.675.000,00

SVEUKUPNO SPORT   4.482.100,00

 

TEHNIČKA KULTURA

Tablica br. 2.

naziv aktivnosti

br. pozicije

iznos

–         putem javnog natječaja

projekti udruga u tehničkoj kulturi

315

8.000,00

SVEUKUPNO TEHNIČKA KULTURA  8.000,00

  

SVEUKUPNO SPORT I TEHNIČKA KULTURA u 2019. godini

Tablica br. 3.

SPORT 4.482.100,00
TEHNIČKA KULTURA 8.000,00
SVEUKUPNO u 2019. godini 4.490.100,00

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2019. godinu

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16, 70/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na desetoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA U GRADSKOM VIJEĆU GRADA PAKRACA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pakrac (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2019. godinu, koja se osiguravaju u proračunu Grada Pakraca za 2019. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci i svakom članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i članu izabranom s liste grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Članak 3.

Ukupan iznos planiranih sredstava u Proračunu Grada Pakrac za 2018. godinu iznosi 32.800,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka rasporedit će se političkim strankama i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača sukladno njihovoj zastupljenosti u Gradskom vijeću.

Članak 4.

Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Gradskog vijeća je 16, a broj članova podzastupljenog spola je 4.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.000,00 kn.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 200,00 kn.

Članak 5.

Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću, sredstva se raspoređuju kako slijedi:

Politička stranka i nezavisni vijećnici Broj vijećnica/ka Godišnji iznos
žene muški  
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 2 8 20.400,00
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 1 3 8.200,00
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS 1 0 2.200,00
VJEKOSLAV ANUŠIĆ – VIJEĆNIK IZABRAN SA LISTE GRUPE BIRAČA 0 1  

2.000,00

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove odluke doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun svakog člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:402-10/18-01/4

URBROJ: 2162-05/01-18-1

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13,3/15,1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj 20.12. 2018. godine donijelo je

ODLUKU O KOMUNALNOJ NAKNADI

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnoj naknadi (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se:
1. područja zona u Gradu Pakracu u kojima se naplaćuje komunalna naknada
2. koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone u Gradu Pakracu u kojima se naplaćuje komunalna naknada
3. koeficijenti namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada
4. rokovi plaćanja komunalne naknade
5. nekretnine važne za Grad Pakrac koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade
6. opće uvjete i razloge zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada plaća se na cijelom području Grada Pakraca.

Članak 3.

Komunalna naknada plaća se za:
1. stambeni prostor
2. garažni prostor
3. poslovni prostor
4. građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti
5. neizgrađeno građevinsko zemljište.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.
Komunalna naknada je prihod proračuna Grada Pakraca koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada Pakraca, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Članak 4.

Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. ove Odluke.
Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog članka plaća komunalnu naknadu ako:
1. je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom
2. nekretninu koristi bez pravnog osnova ili
3. se ne može utvrditi vlasnik.
Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjene tih podataka.
Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz prethodnog stavka ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.
Ukoliko obveznik plaćanja komunalne naknade ne dostavi podatke potrebne za obračun te naknade ili upravno tijelo nije iz drugih razloga u mogućnosti utvrditi površinu nekretnine, površina će se utvrditi na način da će se vanjske mjere nekretnine (dužina i širina) pomnožiti s brojem etaža i koeficijentom 0,80.

II PODRUČJA ZONA

Članak 5.

Na području Grada Pakraca , utvrđuju se četiri zone za određivanje visine komunalne naknade .
Područja zona u Gradu Pakracu kojima se naplaćuje komunalna naknada određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom.
Zone za obračun komunalne naknade prikazane su u tablici koja je u pritku ove Odluke i njen je sastavni dio.

III KOEFICIJENTI ZONA (Kz) ZA POJEDINE ZONE

Članak 6.

Vrijednosti koeficijenta zona (Kz) za pojedine zone odnose se na sve vrste nekretnina i djelatnosti u toj zoni ako ovom Odlukom nije propisano drukčije.

Članak 7.

Koeficijenti zona za pojedine zone su:
I. zona, Kz = 1
II. zona, Kz = 0,8
III. zona, Kz =0,6
IV. zona, Kz = 0,4.

IV KOEFICIJENTI NAMJENA (Kn)

Članak 8.

Koeficijenti namjene (Kn) iznosi:
– za stambeni prostor, Kn = 1
– za garažni prostor, Kn = 1
– za neizgrađeno građevinsko zemljište, Kn = 0,05.

Članak 9.

Koeficijenti namjene (Kn) za poslovne prostore ovisno o djelatnosti koja se u njima obavlja iznose:
-poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana, Kn =1
-poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti, Kn= 1,50
-ostali poslovni prostori, Kn=3,00
-poslovni prostori koje koriste ustanove, Kn= 1,00
-građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, KN= 0,15

Članak 10.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini odnosno kad se djelatnost obavlja do šest mjeseci ukupnog vremena u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.
Umanjenje koeficijenta namjene iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se temeljem zahtjeva obveznika kojeg je dužan podnijeti nadležnom upravnom tijelu do 15. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu s dokumentacijom kojom dokazuje neobavljanje djelatnosti više od 6 mjeseci odnosno obavljanje djelatnosti manje od 6 mjeseci u kalendarskoj godini.

Članak 11.

Ako se u jednom poslovnom prostoru obavlja više djelatnosti s različitim koeficijentima namjene nadležno upravno tijelo će utvrditi rješenjem, posebno, obvezu za svaku djelatnost, a u slučaju da se elementi obračuna ne mogu raščlaniti po pojedinim djelatnostima, obveza plaćanja će se utvrditi prema pretežitoj djelatnosti, odnosno osnovnoj djelatnosti.

Članak 12.

Za poslovne prostore koji se kontinuirano kroz duže vrijeme ne koriste u svrhu obavljanja djelatnosti (prazni poslovni prostori) koeficijent namjene se utvrđuje prema djelatnosti koja se obavljala u tom prostoru prije prestanka korištenja.
Ukoliko se poslovni prostor prije uopće nije koristio koeficijent namjene određuje se za djelatnost koja je aktom o izgradnji predviđena za korištenje, a ako nije poznata činjenica o prethodnoj djelatnosti kao ni činjenica o namjeni korištenja iz akta o gradnji, obračunska vrijednost koeficijenta takvog poslovnog prostora iznosi 3.

V ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 13.

Komunalna naknada utvrđuje se u godišnjem iznosu.
Komunalnu naknadu plaćaju obveznici za stambeni prostor, garažni prostor, neizgrađeno građevinsko zemljište , tromjesečno (kvartalno) i to najkasnije do 31.03.; 30.06.; 30.09. i 31.12. tekuće godine.
Komunalnu naknadu plaćaju obveznici za poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.
Obveznik koji ne plati komunalnu naknadu u roku plaća zakonsku zateznu kamatu.
Kontrolu naplate kao i prisilnu naplatu vrši nadležno upravno tijelo Grada Pakraca u čijem su djelokrugu poslovi financija na način i po postupku određenom propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

VI NEKRETNINE VAŽNE ZA GRAD PAKRAC KOJE SE U POTPUNOSTI OSLOBAĐAJU PLAĆANJE
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 14.

Nekretnine važne za Grad Pakrac koje se u potpunosti oslobađaju od plaćanja komunalne naknade su:
– nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca ili nekretnine dane na korištenje Gradu Pakrac,
– nekretnine u vlasništvu neprofitnih javnih ustanova čiji osnivač je Grad Pakrac, a kojima se
materijalni troškovi poslovanja financiraju iz proračuna Grada Pakraca,
– nekretnine koje se koriste isključivo za djelatnost vatrogasnih službi,
– nekretnine u vlasništvu/korištenju vjerskih zajednica koje služe za obavljanje njihove
vjerske i obrazovne djelatnosti,
– nekretnine u vlasništvu/korištenju Crvenog križa i Caritasa,

Članak 15.

Za nekretnine iz članka 16. ove Odluke koje se daju u najam, zakup ili na raspolaganje drugim pravnim i fizičkim osobama plaća se komunalna naknada.
Obveznik plaćanja je pravna i fizička osoba koja koristi nekretninu iz stavka 1. ovog članka.

VII OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINIM SLUČAJEVIMA ODOBRAVA DJELOMIČNO
ILI POTPUNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 16.

1. Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik stambenog prostora koji ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata utvrđen suglasno važećem zakonskom propisu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
O oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, prema stavku 1. ovog članka Odluke, odlučuje svojim rješenjem nadležni upravni odjel Grada Pakraca, temeljem podnijetog zahtjeva za oslobađanje od strane obveznika plaćanja komunalne naknade koji je dužan prilikom podnošenja svojeg zahtjeva dostaviti odgovarajuće pisane dokaze o postojanju svojeg statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili statusa člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
2. Obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi obveznici koji su:
– korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi
– obitelji s troje i više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu istovremeno u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca.
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu i obiteljima s troje i više djece iz stavka 1. ovog članka, vrši se samo za stambeni prostor, na zahtjev obveznika plaćanja uz predočenje dokaza o ostvarivanju statusa.
3.Pravo na privremeno oslobađanje temeljem pisanog zahtjeva i potrebne dokumentacije može ostvariti obveznik plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor koji za vrijeme rekonstrukcije ne koristi, a ishodio je akt o gradnji i prijavio početak gradnje nadležnom tijelu i to za vrijeme od prijave početka gradnje do pravomoćnosti uporabne dozvole, a najduže za 12 mjeseci.
Zahtjev je obveznik dužan podnijeti u roku 60 dana od dana prijave početka gradnje, u suprotnom zahtjev će biti odbijen.
4. Od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno se oslobađaju vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta dok se ne ishodi bilo kakav pravomoćni akt za gradnju građevine na tom zemljištu.
5. Odredba prethodnog stavka ovog članka ne primjenjuje se na neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem se nalazi ruševina zgrade .
Ruševina zgrade u smislu stavka 1. ovoga članka su ostaci zgrade koja je zbog oštećenja ili nedostatka pojedinih dijelova izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koja se zbog toga ne rabi najmanje pet godina.
6. U pojedinačnim slučajevima se vlasnici odnosno korisnici mogu osloboditi djelomično ili potpuno od obveze plaćanja komunalne naknade za nekretnine koje su u funkciji društveno gospodarskog razvoja Grada Pakraca.
Razvoj se uvjetuje poticanjem ulaganja u sve sektore društvenog života na području Grada Pakraca, posebno gospodarstva, radi povećanja zaposlenosti, konkurentnosti, životnog standarda i radi zadovoljenja svih životnih potreba na urbanom i ruralnom području.
Opći uvjeti i razlozi propisuju se posebnim općim aktom kojim se uređuje upravno područje na koje se odnosi oslobađanje, a na osnovi odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade donosi se porezni akt.

VIII OSTALE ODREDBE

Članak 17.

Rješenje o utvrđivanju komunalne naknade, obustavi postupka, djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja kao i za donošenje rješenja po izvanrednim pravnim lijekovima donosi upravno tijelo Grada Pakraca kojem su ti poslovi komunalnog gospodarstva općim aktom o ustroju stavljeni u djelokrug rada.
Nadležno upravno tijelo, pored poslova iz stavka 1. ovog članka, dužno je kontinuirano provoditi reviziju komunalne naknade.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršiti će se prema odredbama Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11,1/13, 1/15, 5/17, 4/18).

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11,1/13, 1/15, 5/17, 4/18).

Članak 20.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/18-01/3
URBROJ: 2162-06/01-18-01
Pakrac, 20. prosinac 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Naselje / ulica ZONA
Grad Pakrac
Aleja kestenova 2
Bolnička ulica 1
Fiškalovac 2
Frankopanska ulica 1
Kalvarija 1
Kragujski put 2
Krndija 2
Leptirovo brdo 3
Marinkovac 2
Obala kralja Petra Krešimira IV. 1
Osječka ulica 1
Pilanski put 2
Planinarska ulica 3
Prilaz na mali most 1
Prolaz baruna Trenka 1
Psunjska ulica 2
Radničko naselje 2
Sedlar 2
Šeovački put 2
Trg 76. bataljuna 1
Trg bana Josipa Jelačića 1
Trg dr. Franje Tuđmana 1
Trg dr. Ivana Šretera 1
Trg pape Ivana Pavla II. 1
Ulica 103. brigade 3
Ulica 105. brigade 3
Ulica 30. svibnja 1
Ulica Andrije Hebranga 1
Ulica Augusta Cesarca 1
Ulica Augusta Šenoe 1
Ulica Bljesak 1
Ulica braće Radić 1
Ulica Đure Basaričeka 1
Ulica Gojka Šuška 1
Ulica Grigora Viteza 2
Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata 1
Ulica hrvatskih velikana 1
Ulica Ivana Gorana Kovačića 1
Ulica Ivana Gundulića 1
Ulica Ivana Meštrovića 2
Ulica Ivane Brlić Mažuranić 3
Ulica Jana Žiške 2
Ulica Josipa Juraja Strossmayera 1
Ulica kardinala dr. Alojzija Stepinca 1
Ulica kneza Branimira 1
Ulica kneza Domagoja 1
Ulica kralja Tomislava 1
Ulica kralja Zvonimirova 1
Ulica križnog puta 2
Ulica Ljudevita Gaja 1
Ulica Marina Držića 1
Ulica Mate Lovraka 2
Ulica Matice hrvatske 1
Ulica Matije Gupca 1
Ulica Miroslava Krleže 2
Ulica Nikole Oršanića 1
Ulica Nikole Šubića Zrinskog 1
Ulica Nikole Tesle 1
Ulica Pepe Polaka 2
Ulica Petra Preradovića 1
Ulica poginulih branitelja 2
Ulica radničkih sindikata 2
Ulica Ruđera Boškovića 2
Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 2
Ulica Stanka Grabrića 1
Ulica Svetog Roka 2
Ulica Tina Ujevića 1
Ulica Vatroslava Lisinskog 1
Ulica Vinka Rehaka 1
Ulica Vlade Laučana 1
Ulica ZNG-e 1
Veberov sokak 2
Vinogradska ulica 1
Vukovarska ulica 1
Zona male privrede 2
Naselje Badljevina
Karanovac 2
Kolodvorska ulica 2
Trg dr. Franje Tuđmana 2
Ulica 30. svibnja 2
Ulica Antuna Mihanovića 2
Ulica braće Radić 2
Ulica hrvatskih branitelja 2
Ulica Joze Odobašića 2
Ulica kralja Tomislava 2
Ulica kralja Zvonimira 2
Ulica Tome Lujanca 2
Ulica Vladimira Nazora 2
Naselje Batinjani 3
Naselje Bjelajci 4
Naselje Branešci 3
Naselje Brusnik 4
Naselje Bučje 3
Naselje Cicvare 4
Naselje Cikote 4
Naselje Dereza 3
Naselje Donja Obrijež 3
Naselje Donja Šumetlica 4
Naselje Donji Grahovljani 3
Naselje Dragović 3
Naselje Glavica 3
Naselje Gornja Obrijež 3
Naselje Gornja Šumetlica 3
Naselje Gornji Grahovljani 4
Naselje Jakovci 4
Naselje Kapetanovo Polje 3
Naselje Koturić 4
Naselje Kraguj 3
Naselje Kričke 4
Naselje Kusonje
Bijeli brijeg 2
Domobranska ulica 2
Frankopanska ulica 2
Put Vranovice 2
Trg dr. Ante Starčevića 2
Ulica Antuna Gustava Matoša 2
Ulica bjelovarskih vitezova 2
Ulica Eugena Kvaternika 2
Ulica hrvatske mladeži 2
Ulica hrvatskih dragovoljaca 2
Ulica Stjepana Radića 2
Naselje Lipovac 4
Naselje Mali Banovac 3
Naselje Mali Budići 4
Naselje Novi Majur 3
Naselje Omanovac 3
Naselje Ožegovci 3
Naselje Ploštine 3
Naselje Popovci 3
Naselje Prekopakra
Frankopanska ulica 2
Matkovac 2
Ulica 30. svibnja 2
Ulica Dalibora Duchača 2
Ulica dr. Ante Starčevića 2
Ulica Stjepana Radića 2
Ulica Stjepana Širca 2
Naselje Prgomelje 4
Naselje Rogulje 4
Naselje Srednji Grahovljani 4
Naselje Stari Majur 3
Naselje Španovica 3
Naselje Tisovac 4
Naselje Toranj 3
Naselje Veliki Banovac 3
Naselje Veliki Budići 4

 

Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijelo je

ODLUKU
O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) za utvrđivanje iznosa komunalne naknade za 2019. godinu na području Grada Pakraca (u daljem tekstu: vrijednost boda).

Članak 2.

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Pakraca.

Članak 3.

Vrijednost boda iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se u visini 5,04 kn godišnje odnosno 0,42 kn mjesečno kad se naknada obračunava i plaća u obrocima.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini vrijednosti boda za obračun komunalne naknade („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 11/02 ).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/18-01/-4
URBROJ: 2162-06/01-18-02
Pakrac, ¬20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Zaključak o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Donose se Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.
2. Izmjene i dopune Programa iz točke 1. nalaze se u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/18-01/6
URBROJ: 2162-05/09-18-23
U Pakracu, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Temeljem članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj desetoj sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ PAKRAC

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Članak 2.

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/18-01/8
URBROJ: 2162-01/01-18-2
Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/18, 123/17, članka 45. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ 68/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je desetoj (10.) sjednici, održanoj 20. prosinca 2018.g. donijelo je

ZAKLJUČAK
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/18-01/6
URBROJ: 2162-01/01-18-2
Pakrac, 20. prosinca 2018.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom – Motocross stazom u Prekopakri

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 01/13, 6/13, 3/15, 1/18) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKOM GRAĐEVINOM – MOTOCROSS STAZOM U PREKOPAKRI

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se upravitelj i uređuje se način upravljanja sportskom građevinom – Motocross stazom u Prekopakri (dalje u tekstu: Motocross staza) u vlasništvu Grada Pakraca, izgrađenoj na k. č. br. 847/3, k. o. Prekopakra.

Članak 2.

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo, utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, na sportskoj građevini iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Moto klubu „Pakrac – Lipik“ (dalje u tekstu: Moto klub) daje se ovlaštenje za upravljanje sportskom građevinom iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Na Motocross stazi mogu se obavljati sljedeće djelatnosti:
1. sportske i
2. rekreativne.

Članak 5.

Moto klub je dužan upravljati Motocross stazom pažnjom dobrog gospodara.

Članak 6.

U poslove upravljanja Motocross stazom ubrajaju se osobito sljedeći poslovi:

 • redovno održavanje objekta u graditeljskom i funkcionalnom stanju,
 • povremeni i godišnji pregled objekta te zapisnik o istome.

Članak 7.

Grad Pakrac i Moto klub zaključit će poseban ugovor kojim će se detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

Članak 8.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

KLASA: 940-01/18-01/10
URBROJ: 2162-06/08-18-1
Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v.r.

IV. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, kojeg zastupa gradonačelnica Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.
i
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Trg kralja P. Krešimira IV. 2, Zagreb, OIB: 85709856921, kojeg zastupa predsjednik Boris Pleša, dipl. polit.

sklopili su dana 29. studenog 2018.g.

IV. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Članak 1.

U članku 70. st. 1. iznos „700,00“ mijenja se i glasi „1.000,00“.
Odredba iz prethodnog stavka stupa na snagu 1. prosinca 2018. i primjenjuje se do 31. prosinca 2018.g.

Članak 2.

U članku 49. st. 1. mijenja se i glasi:
„Visina osnovice za izračun plaća službenika i namještenika iznosi 3.543,00 kn“.

Članak 3.

U članku 58. st. 1. iznos „700,00“ mijenja se i glasi „1.250,00“.

Članak 4.

U članku 70. st. 1. iznos „700,00“ mijenja se i glasi „1.250,00“.

Članak 5.

Odredbe članka 2., 3. i 4. ovog Dodatka stupaju na snagu 1. siječnja 2019.g.

Članak 6.

Ovaj Dodatak sklapa se u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

Grad Pakrac Sindikat državnih i lokalnih
službenika i namještenika
Predsjednik: v.r. Boris Pleša v.r.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević

Pravilnik o radnom vremenu Vlastitog pogona Grada Pakraca

Na temelju članka 7. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 3/18), gradonačelnica Grada Pakraca nakon savjetovanja s upraviteljem Vlastitog pogona Grada Pakraca, dana 19. listopada 2018. godine donosi

PRAVILNIK
O RADNOM VREMENU VLASTITOG POGONA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se radno vrijeme te raspored radnog vremena u Vlastitom pogonu Grada Pakraca (dalje u tekstu: Vlastiti pogon) kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom.

Članak 2.

Tjedno radno vrijeme djelatnika Vlastitog pogona raspoređeno je u pet, odnosno šest radnih dana i iznosi četrdeset radnih sati tjedno.
Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 7:00 do 15:00 sati.
Dnevni odmor djelatnika Vlastitog pogona tijekom radnog vremena traje 30 minuta.
Iznimno od odredbi st. 2. ovog članka, zbog osobito opravdanog razloga, odnosno organiziranja poslovanja, gradonačelnik, odnosno upravitelj Vlastitog pogona može utvrditi i drugačije dnevno radno vrijeme djelatnika Vlastitog pogona.
Rješenje o utvrđenju posebnog radnog vremena donosi po prijedlogu gradonačelnika, odnosno upravitelja Vlastitog pogona pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. studenog 2018. g. i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 113-02/18-01/1
URBROJ: 2162-02/01-18-01
Pakrac, 19. listopada 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ broj 82/15), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 3/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na devetoj sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi

ODLUKU O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD PAKRAC

 

Članak 1.

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Procjena), koju je izradila radna skupina osnovana Odlukom o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Pakraca, KLASA: 810-03/17-1/3, URBROJ: 2162-05/01-17-02, od 13. studenog 2017. godine; uz ugovorno angažiranje ovlaštenika za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta –  trgovačkog društva „IN Konzalting“ d. o. o. iz Slavonskog Broda, Baranjska 18.

Članak 2.

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac nalazi se u prilogu i sastavni je dio  ove  odluke.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/18-01/9

URBROJ: 2162-05/01-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ za pedagošku godinu 2017/2018. te o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ za pedagošku godinu 2018/2019

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. listopada 2018.g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2017/2018.
 2. Usvaja se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019.
 3. Izvješće iz točke 1. i plan iz točke 2. nalaze se u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.
 4. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 601-01/18-01/4

URBROJ: 2162-01/01-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku godinu 2017/2018

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. listopada 2018. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku godinu 2017/2018.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/18-01/5

URBROJ: 2162-01/01-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. listopada 2018. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 1. Usvaja se Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine.
 2. Plan iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka (LINK) i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/17-01/2

URBROJ: 2162-01/01-18-9

Pakrac, 16. listopada 2018.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 Članak 1.

U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

 1. Dajana Vacek, mag. ing. agr.
 2. Ivona Sandrin, mag. iur.
 3. Branko Đaniš, dipl. ing. geodezije
 4. Vlado Eck
 5. Željka Pejša Božić.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-02/18-01/2

URBROJ: 2162-05/09-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta uvlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 Članak 1.

   U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

 1. Dajana Vacek, mag. ing. agr.
 2. Ivona Sandrin, mag. iur.
 3. Branko Đaniš, dipl. ing. geodezije.

 

Članak 2.

   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-02/18-01/1

URBROJ: 2162-05/09-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. g.

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 Članak 1.

U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

 1. Dajana Vacek, mag. ing. agr.
 2. Ivona Sandrin, mag. iur.
 3. Branko Đaniš, dipl. ing. geodezije
 4. Vlado Eck
 5. Željka Pejša Božić.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 320-02/18-01/2

URBROJ: 2162-05/09-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. listopada 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 1. 2018. do 30. 6. 2018.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 022-05/18-01/6

URBROJ: 2162-02/01-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) (u daljnjem tekstu: Zakon), članka 29. stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) (u daljnjem tekstu. Uredba) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

 • Ovom odlukom započinje se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Pakrac (u daljnjem tekstu: Program). Izrada Programa započela je donošenjem Odluke o izradi „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca“ od 09. travnja 2018. godine.
 • Postupak ocjene provodi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju Grada Pakraca u suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.

Članak 2.

 • Ciljevi koji se trebaju ostvariti Programom i programska polazišta su prije svega:
 • zakonske obveze temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18)
 • rješavanje zemljišta koje nema riješen pravni status raspolaganja, a nalazi se u mirnom posjedu
 • stavljanje u funkciju proizvodnje i obrađivanja ili neke druge namjene državnog poljoprivrednog zemljišta koje se do sada nije koristilo i predstavlja problem održavanja po pitanju neuređenosti tla, zakorovljenosti i ostalih problema, a koje izaziva zapušteno poljoprivredno zemljište davanjem u zakup, prodaju ili neki drugi oblik raspolaganja predviđen zakonom.

Članak 3.

 • Obuhvat Programa određen je administrativnim granicama područja grada Pakraca, sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
 • Program se planira u tekstualnom i grafičkom dijelu.

Članak 4.

 • Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se sukladno Zakonu, Uredbi i posebnim propisima iz područja iz kojeg se Program donosi, i to redoslijedom provedbe, kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.

 

Članak 5.

 • Mišljenje da li je za program potrebno provesti postupak ocjene o prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže obavit će se prema Zakonu o zaštiti prirode (NN br. 80/13 i 15/18) i provest će se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.

Članak 6.

 • U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će i tijela i osobe iz Priloga I. ove Odluke.

 

Članak 7.

 • Grad Pakrac će o ovoj Odluci informirati javnost u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

Članak 8.

 • Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u ˝Službenom glasniku Grada Pakraca˝.

KLASA: 945-01/18-01/6

UR.BROJ: 2162-05/09-18-19

Pakrac, 28. rujna 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

PRILOG I.

POPIS OSOBA I TIJELA KOJE SUDJELUJU U POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE

Tijela i/ili osobe kojima se upućuje zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene

 • Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega
 • Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik
 • Općina Brestovac, Požeška 76, 34322 Brestovac
 • Općina Sirač, Stjepana Radića 120/1, 43451 Sirač
 • Općina Dežanovac, Dežanovac 288, 43500 Daruvar

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu

Temeljem članka  51.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09; 1/13; 6/13, 3/15), gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2017. GODINU

I PRAVNA OSNOVA

Na osnovu članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/2013, 73/2017 – u daljem tekstu : „Zakon“) jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave  do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasniku.

II POLAZIŠTA

Planski dokument u gospodarenju otpadom na području Grada Pakraca je Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2020. godine Grada Pakraca i Grada Lipika objavljen u Službenom glasniku Grada Pakraca br 6/2014 g. – u daljem tekstu „Plan“.

Plan je zajednički  dokument  Grada Pakraca i Grada Lipika donijet pozivom na  članak 28. stavak 2. Zakona, kojim je propisano   da više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obaveza iz članka 28. stavak 1.  Zakona.

Člankom 28. stavak 1. podstavak 5. Zakona propisana je obaveza jedinica lokalne samouprave  donošenja i provedbe plana gospodarenja otpadom JLS.

III PROVEDBA MJERA PLANA U 2017.GODINI

1.        mjera Nastavak i dovršetak sanacije odlagališta  KOMUNALNOG OTPADA „Crkvište“
nositelji Grad Pakrac; Grad Lipik; „Komunalac“ do.o.o. Pakrac
sredstva Ugovorena vrijednost radova: 12.694.808,75kn
izvori sredstava Proračun JLS koje koriste odlagalište – 10%, FZOEU – 90% (Ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 19.05.2014.g.)
PROVEDBA 2017. Ukupna vrijednost izvedenih radova 2017. g. – 10.886.808,82 kn
2.        mjera Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način da se donese Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadA
nositelji Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o.
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PRovedba 2017.g  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca  donijeta i objavljena  („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 7/2017)
3.        mjera Uspostava centra za reciklažu (infrastruktura)
nositelji Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. Pakrac
sredstva Obuhvaćena iznosima navedenim u točci 1.
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca, FZOEU, „Komunalac“ d.o.o.
Provedba 2017.g. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“ predviđena izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu istog – radovi pri završetku
4.        mjera Uspostava pretovarne stanice (infrastruktura)
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva Obuhvaćena iznosima navedenim u točci 1.
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca, KD, FZOEU
PROVEDBA 2017.G. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“  predviđena  je izgradnja  pretovarne stanice u sklopu istog – radovi pri završetku
5.        mjera Unaprjeđenje sustava transporta
nositelji Grad Pakrac, Grad Lipik, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2017. G.
6.        mjera Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokacijama Poduzetničkoj zoniPAKRAC V“ u Gradu Pakracu
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
Provedba 2017.g. Mjera iz točke 6. Provoditi će se nakon stavljanja u funkciju PZ “ Pakrac I“
7.        mjera Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem odvojenih posuda u svakom kućanstvu.
nositelji Grad Pakrac,  KD
sredstva
izvori sredstava „Komunalac“ d.o.o.
Provedba 2017. godine Nabavljena oprema:

Kontejner za tekstil – kom.2

8.        mjera Izrada i donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te donošenje Odluke o plaćanju namjenske naknade. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se u AZO.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2017. g. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 5/2016);

Izmjena i dopuna Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/2017);

9.        mjera Podnošenje izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu te dostava istog u AZO.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2016. g. Izvještaj o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 1/2017) – dostavljen AZO;

 

10.     mjera Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objava u službenom glasniku.
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2017. g. Izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2016.g. („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 1/2017) – dostavljen JRS;

 

11.     mjera Donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom po potrebi.
nositelji Grad Pakrac, Grad Lipik
sredstva 7.500,00kn odnosno7.500,00kn Grad Pakrac
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca i Grada Lipika
Provedba 2017. g. Pokrenut postupak izrade Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.do 2022. godine Grada Pakraca i Grada Lipika

Izrađivač: DLS d.o.o. Rijeka

 

12.     mjera Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području gradova.
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2017.g.
13.     mjera Izrada izvješća o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2017.g
14.     mjera Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2017.G. Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio  stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba
15.     mjera Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2017.G. Postupak u tijeku
16.     mjera Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja primjene PGO radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava komunalni redar.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva 1.350,00 kn
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2017.G. Kontinuirano tijekom cijele godine

Izvršena sanacija otpadom onečišćenog zemljišta :

– naselje D. Obrijež, depresija prema Ploštinama;

 

KLASA: 351-01/18-01/2
URBROJ: 2162-06/01-18-01
Pakrac, 23. veljače 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom – Teniskim terenima u Pakracu

Na temelju članka 35. stavka 2.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom –
Teniskim terenima u Pakracu

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se upravitelj i uređuje se način upravljanja sportskom građevinom – Teniskim terenima u Pakracu (dalje u tekstu: Teniski tereni) u vlasništvu Grada Pakraca, izgrađenim na k. č. br. 54/35, k. o. Pakrac, na adresi Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata, 34550 Pakrac, a sastoji se od dva (2) teniska terena.

Članak 2. 

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo, utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, na sportskoj građevini iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3. 

Sportskoj zajednici Grada Pakraca (dalje u tekstu: Sportska zajednica) daje se ovlaštenje za upravljanje sportskom građevinom iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4. 

Na teniskim terenima mogu se obavljati sljedeće djelatnosti:

 1. sportske i
 2. rekreativne

Članak 5. 

Sportska zajednica je dužna upravljati teniskim terenima pažnjom dobrog gospodara.

Članak 6. 

U poslove upravljanja teniskim terenima ubrajaju se osobito sljedeći poslovi:

 • redovito održavanje građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine,
 • primjerena zaštita građevine,
 • primjereno osiguranje građevine od rizika (poplava itd.),
 • donošenje godišnjeg programa upravljanja građevinom,
 • drugi poslovi koji, prema posebnim propisima i redovnom stanju stvari, spadaju u upravljanje sportskom građevinom.

Članak 7. 

Grad Pakrac i Sportska zajednica zaključit će poseban ugovor kojim će se detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

Članak 8. 

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

Članak 9. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

KLASA: 620/02/18-01/1
URBROJ: 2162-06/08-18-1

Gradonačelnica
Anamarija Blažević

Program demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) i članka 3. Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 07/18) gradonačelnica Grada Pakraca dana 18. lipnja 2018. godine donosi

PROGRAM
DEMOGRAFSKIH I PRONATALITETNIH MJERA GRADA PAKRACA
„TRI PLUS“

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se kriteriji, uvjeti i postupak za provedbu pronatalitetnih mjera za smanjenje rasta negativnih demografskih promjena u cilju pomoći obiteljima s troje i više djece i poticanja ostalih obitelji na povećanje broja djece, za poboljšanje njihova životnog standarda.
Kao mjere iz prethodnog stavka određuju se dodjele bespovratnih sredstava u obliku pomoći obiteljima s troje i više djece na području Grada Pakraca i to za:
1. troškove stanovanja;
1.1. troškove komunalne naknade za objekt stanovanja obitelji,
1.2. komunalne i druge režijske troškove ili troškove ogrijeva,
2. troškove redovnog programa dječjeg vrtića za treće i svako daljnje dijete,
3. troškove prijevoza studentima iz obitelji s troje i više djece
4. troškove parkiranja na javnom parkiralištu u gradu Pakracu

II. KORISNICI

Članak 2.

Korisnici sredstava u smislu ovoga Programa su državljani Republike Hrvatske obitelji s troje ili više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca (dalje u tekstu: Korisnik).
Izrazi koji se koriste u ovom Programu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

III. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

1. Troškovi stanovanja

Članak 3.

Pravo na podmirivanje troškova komunalne naknade te komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva, može ostvariti Korisnik za troškove nastale u objektu stanovanja Korisnika, ukoliko isto pravo ne ostvaruje Zakonom o socijalnoj skrbi ili drugim propisom na teret RH i/ili drugih pravnih osoba i ukoliko je vlasnik nekretnine u kojoj stanuje, na kojoj nastaje trošak, odnosno tuđu nekretninu legalno koristi za stanovanje.
Korisnik može ostvariti pravo na podmirenje troškova stanovanja podnošenjem zahtjeva za tekuću kalendarsku godinu u siječnju, a najkasnije do 31.siječnja tekuće godine uz predočenje dokaza o korištenju stambenog objekta (režijski troškovi na ime Korisnika) i vlasništvu, odnosno legalnom korištenju tuđe nekretnine.

1.1. Komunalna naknada

Članak 4.

Korisniku se priznaje pravo na podmirenje godišnjeg troška komunalne naknade za objekt stanovanja sukladno veličini njegove stambene jedinice.

1.2. komunalni i drugi režijski troškovi ili troškovi ogrijeva

Članak 5.

Korisniku se podmiruje dio mjesečnih komunalnih i drugih režijskih troškova prema njegovu izboru vrste troška, najviše dva, koje ističe prilikom podnošenja zahtjeva.
Moguće vrste troškova su troškovi nastali za:
1. vodu i odvodnju,
2. plin,
3. odvoz kućnog otpada.

Članak 6.

U slučaju da Korisnik nema redovnih mjesečnih troškova iz prethodnog stavka ovog članka, može ostvariti pravo na podmirivanje troškova za naknadu troškova ogrijeva, nabavku krutih goriva, u istom iznosu pomoći na godišnjoj razini.
Korisnik prava na naknadu za troškove ogrjeva (krutog goriva) dužan je dostaviti dokaz o utrošenim sredstvima (račun o kupljenom ogrjevu) najkasnije do 30. studenoga tekuće godine.
Ukoliko Korisnik prava ne dostavi dokaz o utrošenim sredstvima iz stavka 3. ovog članka, pokrenut će se postupak povrata sredstava.

Članak 7.

Iznos mjesečne pomoći za komunalne i druge režijske troškove ili troškove ogrijeva za pojedinu kalendarsku godinu određuje gradonačelnica Grada Pakraca posebnom odlukom koju donosi u studenom za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 8.

U slučaju neiskorištenosti sredstava od strane pojedinog Korisnika planiranih za podmirivanje komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva, ista se ne mogu preraspodijeliti na druge troškove, odnosno mjere.

Članak 9.

Postupak za ostvarivanje prava za podmirivanje troškova komunalne naknade, kao i komunalnih i drugih troškova stanovanja, odnosno troškove ogrjeva, pokreće Korisnik podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu po Javnom pozivu koji se objavljuje u pravilu jednom godišnje.
Prava Korisnik ostvaruje rješenjem nadležnog odsjeka Grada Pakraca za kalendarsku godinu, odnosno na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava nepromijenjene uvjete Korisnika iz članka 2. ovog Programa.

2. Trošak cijene redovnog programa dječjeg vrtića

Članak 10.

Korisnik ima pravo na pomoć u iznosu od 50% cijene redovnog programa Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac, ukoliko je roditelj trećeg i svakog daljnjeg djeteta koje pohađa redovni program Vrtića, a koji isto pravo ne ostvaruje po drugim osnovama.

Članak 11.

Postupak za ostvarivanje prava pomoći za trošak cijene dječjeg vrtića pokreće Korisnik podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu po Javnom pozivu koji se objavljuje u pravilu jednom godišnje.
Pravo Korisnik ostvaruje rješenjem nadležnog odsjeka Grada Pakraca za kalendarsku godinu, odnosno na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava nepromijenjene uvjete Korisnika iz ovog Programa, a na temelju kojega će Dječji vrtić “Maslačak” Pakrac Korisniku umanjiti cijenu usluge za 50%, a razliku cijene Grad Pakrac će isplaćivati Dječjem vrtiću “Maslačak” po primanju računa za dijete Korisnika.

3. Trošak prijevoza studenata iz obitelji s troje i više djece

Članak 12.

Pomoć za podmirivanje troška prijevoza studenta u dobi do najviše 25 godina starosti, a koji je član obitelji i zajedničkog kućanstva Korisnika te nije upisao apsolventsku studijsku godinu, odnosi se na pravo na povrat iznosa plaćenog za povratnu studentsku voznu kartu javnim prijevozom vlakom ili autobusom na relaciji od mjesta boravka, odnosno studija u Republici Hrvatskoj, do mjesta prebivališta ili obrnuto, a do najviše 10 puta godišnje.

Članak 13.

Postupak za ostvarivanje prava pomoći za troškove prijevoza pokreće student iz članka 12. ovog Programa, podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu uz prilaganje dokaza o ostvarenoj vožnji javnim prijevozom.
Pravo student ostvaruje povratom iznosa za voznu kartu u javnom prijevozu na osobni tekući račun.

4. Trošak parkiranja na javnom parkiralištu u gradu Pakracu

Članak 14.

Korisnik ima pravo na dodjelu parkirne karte “TRI PLUS” za besplatno parkiranje do maksimalno dva sata na javnim parkirališta u gradu Pakracu za vozilo čiji je vlasnik član zajedničkog kućanstva Korisnika i ukoliko isti nije oslobođen naplate parkiranja po drugim osnovama te uz uvjet da je vozilo tehnički ispravno.
“TRI PLUS” je besplatna godišnja parkirna karta Grada Pakraca namijenjena isključivo Korisnicima iz članka 2. ovog Programa koju Korisnik prilikom korištenja ističe s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila za potrebe parkiranja vozila do maksimalno dva sata.
Pravo na besplatnu godišnju parkirnu kartu Grada Pakraca Korisnik može ostvariti samo za jedno vozilo u istom kućanstvu.
Parkirna karta “TRI PLUS” je veličine 10 x 8 cm, plastificirana te sadrži podatke: registracijsku oznaku vozila, serijski broj karte te razdoblje za koju se izdaje.

Članak 15.

Postupak za ostvarivanje prava na dodjelu godišnje parkirne karte “TRI PLUS” pokreće vlasnik
vozila, ukoliko je član zajedničkog kućanstva Korisnika, podnošenjem zahtjeva na dodjelu parkirne karte “TRI PLUS” na standardiziranom obrascu uz prilaganje dokaza.
Pravo na parkirnu kartu “TRI PLUS” ostvaruje vlasnik vozila rješenjem nadležnog Odsjeka Grada Pakraca za kalendarsku godinu, odnosno na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava nepromijenjene uvjete Korisnika iz ovog Programa i preuzimanjem parkirne karte “TRI PLUS”.

IV. NADLEŽNOST

Članak 16.

Nadležnost za ostvarivanja prava propisanih ovim Programom obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, i to:
– Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti,
– Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti,
– Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije.
Odsjeci provode postupak rješavanja o pravima iz ovog Programa sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Svi javni pozivi iz ovog Programa objavljuju se na gradskoj mrežnoj stranici; www.pakrac.hr, a sve prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv Korisnici dostavljaju se na pregled i ocjenu odsjeku koji objavljuje javni poziv i donosi rješenje o pojedinom pravu.
Iznimno ove, 2018., godine javni pozivi bit će objavljeni u roku od 10 dana nakon stupanja na snagu Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 07/18), a Korisnicima će se prava moći priznavati od 01. srpnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine, izuzev prava na 50% cijene redovnog programa dječjeg vrtića (od 01.09.2018).

Članak 18.

Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

Članak 19.

Korisnik kojem je priznato bilo koje pravo iz ovog Programa dužan je odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene, prijaviti nadležnom Odsjeku svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje prava u kojem slučaju će, ukoliko su se promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje njegova prava, Odsjek donijeti novo rješenje.
Ukoliko Korisnik ne postupi u skladu s uputama iz stavka 1. ovog članka, odnosno ne prijavi promjene čije okolnosti utječu na ostvarivanje njegovih prava, nadležni odsjek Grada Pakraca ukinut će rješenje o ostvarenju prava i pokrenuti postupak naplate, odnosno zatražiti povrat financijskih sredstava Grada Pakraca utrošenih na ime prava Korisnika.

Članak 20.

Grad Pakrac pridržava pravo provjere iznesenih podataka i okolnosti koje je iznio Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva kao i kontrolu provođenja svih mjera.
Grad Pakrac prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Grad Pakrac osobne podatke ne prikuplja u opsegu većem nego što je nužno da bi se postigla utvrđena svrha po ovom Programu.

Članak 21.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

KLASA: 551-01/18-01/1
URBROJ: 2162-04/05-18-3
Pakrac, 18. lipnja 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v.r.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvještaja tvrtke „Vode Lipik“ d. o. o. Pakrac za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 8. lipnja 2018. g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d. o. o. Pakrac za 2017. g.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 400-05/18-01/8

URBROJ: 2162-01/01-18-2

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvještaja tvrtke „Komunalac“ d. o. o. Pakrac za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 8. lipnja 2018.g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Komunalac d. o. o. Pakrac za 2017. g.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 400-05/18-01/7

URBROJ: 2162-01/01-18-2

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednica Pakrac-Lipik za 2017. g. i Plana rada i financijskog plana za 2019. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 8. lipnja 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2017. g. i Plan rada i financijski plan za 2019. g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 214-01/18-01/3

URBROJ: 2162-01/01-18-2

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o primanju na znanje izvješća o radu i financijskog izvješća LAG „Zeleni trokut“ za 2017. g.

   Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 8. lipnja 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko izvješće LAG-a „Zeleni trokut“ za 2017. g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-08/18-01/9

URBROJ: 2162-01/01-18-2

U Pakracu, 8. lipnja 2018.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj dana 08. lipnja 2018. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.
 2. Program iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/18-01/6

URBROJ: 2162-05/07-18-14

Pakrac, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6713, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU

O FINANCIJSKIM POTPORAMA ZA OBITELJI S TROJE I VIŠE DJECE 

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju mjere i aktivnosti za pomoć postojećim obiteljima s troje i više djece i poticanje ostalih obitelji na povećanje broja djece u obiteljima s područja Grada Pakraca, kao pronatalitetne mjere za smanjenje rasta negativnih demografskih promjena.

Članak 2.

   Kao mjere članka 1. ove Odluke određuje se dodjela bespovratnih sredstava, i to pomoći za:

 1. troškove stanovanja;
 • komunalne naknade za objekt stanovanja obitelji,
 • komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva,
 1. troškove redovnog programa dječjeg vrtića za treće i svako daljnje dijete,
 2. troškove prijevoza studentima iz obitelji s troje i više djece
 3. troškove parkiranja na javnom parkiralištu u gradu Pakracu

Članak 3.

Kriterije, uvjete i postupak za provedbu mjera iz ove Odluke propisat će gradonačelnica Grada Pakraca posebnim Programom „Tri plus“.

Članak 4.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 551-01/18-01/1

URBROJ: 2162-04/05-18-01

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju odredbi članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6713, 3/15)  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj 8. lipnja 2018. donosi

 

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

 

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15, 5/17) članak 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi obveznici koji su:

 1. korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17),
 2. obitelji s troje i više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu istovremeno u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca.“

Članak 2.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15, 5/17) članak 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu i obiteljima s troje i više djece iz stavka 1. ovog članka, vrši se samo za stambeni prostor, na zahtjev obveznika plaćanja uz predočenje dokaza o ostvarivanju statusa.“

Članak 3.

   Ostali članci Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15, 5/17) ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 4.

   Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 363-02/18-01/2

URBROJ: 2162-04/05-18-1

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj sedmoj sjednici održanoj 8. lipnja 2018. donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 09/11), Odluci o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 01/12 i  2A/12),  članak 17. zamjenjuje se novim člankom koji glasi:

„Naplate parkiranja po ovoj Odluci oslobođena su vozila policije, bez obzira na to imaju li ugrađene posebne uređaje za utvrđivanje prekršaja i davanje zvučnih i svjetlosnih signala, vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila u obavljanju službenih zadaća te vlasnici parkirne karte „TRI PLUS“.

Parkirna karta “TRI PLUS” je plastificirana godišnja parkirana karta veličine 5 x 8 cm koja u zaglavlju ima grb Grada Pakraca i natpis: GRAD PAKRAC (u prvom redu na sredini) zatim: godišnja parkirana karta „TRI PLUS“ (u drugom redu na sredini) i sadrži podatke koji se upisuju kao odgovori; ime i prezime vlasnika vozila, registarsku oznaku vozila za koje se koristi, serijski broj te oznaku godine za koju se izdaje.

Pravo na godišnju parkirnu kartu, temeljem Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“, ostvaruju vlasnici vozila koji su nositelji ili članovi zajedničkog kućanstva obitelji s troje i više djece s prebivalištem na području Grada Pakraca i ukoliko isti nisu oslobođeni naplate parkiranja po drugim osnovama.

Prilikom korištenja parkirne karte „TRI PLUS“ vlasnik ju je dužan istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.“

Članak 2.

   Ostali članci u Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 09/11), Odluci o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 01/12) i Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2A/12) ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

   Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/18-01/9

URBROJ: 2162-04/05-18-1

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 2. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj sedmoj sjednici održanoj 8. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU

O IZBORU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA PAKRACA

I.

U Gradski savjet mladih Grada Pakraca izabrani su:

 1. Kristina Grgić, zamjenica Stefani Čenan,
 2. Antonio Ivanović,  zamjenik Leonardo Luksetić,
 3. Vilim Svjetličić, zamjenik Karlo Rek,
 4. Kristina Špelić, zamjenik Patrik Sabo,
 5. Ivan Švasta, zamjenik Grgur Špančić.

II.

Mandat izabranim članovima i zamjenicima članova traje tri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/17-01/01

URBROJ: 2162-04/05-18-05

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici održanoj 08. lipnja 2018. godine donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI GRADONAČELNCI ZA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

 

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi vezanoj uz provedbu prodaje nekretnina u stečajnom postupku poslovni broj ST-743/2016 do iznosa od 1.500.000,00 kuna.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 406-09/18-01/2

URBROJ: 2162-04/01-18-1

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. g.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), članka 1. stavka 3. Odluke o darivanju majki novorođenog djeteta („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/08, 5/09), gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, dana 5. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI NOVČANE POTPORE MAJCI NOVOROĐENOG DJETETA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Odluci o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. godinu od 15.11.2017. godine, članak 1. mijenja se i glasi:
„U godini 2018. određuje se novčana potpora majci novorođenog djeteta, kako slijedi:
– 1.500,00 kn za prvo dijete,
– 2.000,00 kn za drugo dijete,
– 2.500,00 kn za treće dijete,
– 3.500,00 kn za četvrto i svako sljedeće dijete.
Majka svakog trećeg i svakog sljedećeg novorođenog djeteta primit će dodatno novčanoj potpori iz stavka 1. ovog članka iznos od 500,00 kn namijenjenih za kupovinu opreme za novorođenče.“

Članak 2.

U Odluci o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. godinu donesenoj 15. studenoga 2017. godine, članak 4. mijenja se i glasi:

„Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ a primjenjuje se za majke djece rođene od 01. srpnja 2018. godine.“

Članak 3.

Ostali članci Odluke o s visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. godinu, ostaju nepromijenjeni.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

KLASA:550-01/18-01/15
URBROJ: 2162-04/05-18-01
U Pakracu, 5. lipnja 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.