Statut Grada Pakraca

Temeljem članka 35. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 36. stavak 1. točka 1. i članka 102. stavak 1. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 24. sjednici održanoj dana 23. veljače 2021. godine, donijelo je

STATUT GRADA PAKRACA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 (1) Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Pakraca, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Pakraca, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Pakraca.

 (2) Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

 (1) Grad Pakrac (dalje u tekstu: Grad) je jedinica lokalne samouprave.

 (2) Naziv Grada je: Grad Pakrac.

 (3) Grad je pravna osoba.

 (4) Sjedište Grada je u Pakracu, Trg bana Josipa Jelačića 18.

Članak 3.

 (1) Grad obuhvaća područja sljedećih naselja: Badljevina, Batinjani, Bjelajci, Branešci, Brusnik, Bučje, Cicvare, Cikote, Dereza, Donja Obrijež, Donja Šumetlica, Donji Grahovljani, Dragović, Glavica, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Gornji Grahovljani, Jakovci, Kapetanovo Polje, Kraguj, Kričke, Koturić, Kusonje, Lipovac, Mali Banovac, Mali Budići, Novi Majur, Ožegovci, Omanovac, Pakrac, Ploštine, Popovci, Prekopakra, Prgomelje, Rogulje, Srednji Grahovljani, Stari Majur, Španovica, Tisovac, Toranj, Veliki Banovac i Veliki Budići.

 (2) Granice Grada idu u pravilu katastarskim granicama rubnih naselja koja ulaze u njegovo područje.

 (3) Granice Grada mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

 (4) Pri svakoj promjeni područja Grada prethodno će se tražiti mišljenje stanovnika koje nije obvezujuće.

OBILJEŽJA GRADA

Članak 4.

 (1) Obilježja Grada su:

– Grb Grada Pakraca,

– Zastava Grada Pakraca.

 (2) Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad i izražava pripadnost Gradu.

 (3) Način isticanja, uporabe i zaštita obilježja Grada utvrđuje se posebnom odlukom Gradskog  vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 (4) Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 5.

 (1) Grb Grada sadrži temeljnu osnovu povijesnog grba Pakraca, na osnovu pisanog akta Hrvatskog državnog arhiva KLASA: 017-02/95-01/41, URBROJ: 565-03-95-2, od 3. ožujka 1995. godine u komu se kazuje da je grb Grada Pakraca povijesni grb iz 1932. godine u zbirci otisaka Hrvatskog državnog arhiva br. 881/13.

 (2) Opis: u plavome, između dvije valovite srebrne/bijele valovite grede kuna u trku (heraldički na desno) naravnih boja; smeđa s bijelim trbuhom.

Članak 6.

 (1) Zastava Grada je plave boje.

 (2) U sredini zastave Grada smješten je grb Grada s obje strane, obrubljen žutim.

Članak 7.

 (1) Mjerila za korištenje grba i zastave uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 (2) Na temelju mjerila koja općim aktom utvrdi Gradsko vijeće, gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Grada.

Članak 8.

 (1) Dan Grada je 19. ožujak, blagdan Svetog Josipa, koji se svečano slavi kao gradski blagdan.

 (2) U povodu Dana Grada dodjeljuju se javna priznanja Grada, te priređuju druge svečanosti.

JAVNA PRIZNANJA

 

Članak 9.

Javna priznanja Grada su:

 1. Počasni građanin Grada Pakraca,
 2. „Zlatna plaketa Grb Grada Pakrac“,
 3. Pečat Grada Pakraca,
 4. Pismeno priznanje članovima Gradskog vijeća, gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika.

Članak 10.

 (1) Počasnim građaninom Grada može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom ili javnim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

 (2) Počasnim građaninom ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Grada.

Članak 11.

 (1) Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” posebno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima gospodarskog i društvenog života Grada.

 (2) Područja dodjele ovog priznanja određuje Gradsko vijeće posebnom odlukom.

Članak 12.

Pečat Grada Pakraca je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za osobit doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada.

Članak 13.

Članovima Gradskog vijeća, gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika dodjeljuje se pismeno priznanje, u obliku svečane povelje, po isteku mandata odnosno prestanku dužnosti na koju su imenovani.

Članak 14.

Osim javnih priznanja u smislu članka 9. ovog Statuta, za pojedine prilike Gradsko vijeće i gradonačelnik mogu dodijeliti i druga priznanja u vidu prigodnih zahvalnica.

Članak 15.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

Članak 16.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad  uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 17.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Članak 18.

Sporazum o suradnji Grada i općine ili grada druge države objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 19.

Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te  podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada.

Članak 20.

 (1) Grad u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– komunalno gospodarstvo,

– brigu o djeci,

– socijalnu skrb,

– primarnu zdravstvenu zaštitu,

– odgoj i osnovno obrazovanje,

– kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

– zaštitu potrošača,

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

– promet na svom području ,

– ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 (2) Grad obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

 (3) Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 21.

 (1) Grad može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 20. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.

 (2) Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 22.

Gradsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, prenijeti na Požeško-slavonsku županiju u skladu s njezinim  Statutom.

NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 23.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

REFERENDUM

Članak 24.

 (1) Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

 (2) Referendum na temelju zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće.

 (3) Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

 (4) Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti kojeg provodi tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 (5) Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 25.

 (1) Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača u Gradu i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada.

 (2) Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio gradonačelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Grada, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

 (3) Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu, predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku utvrđenom dostaviti Gradskom vijeću. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

 (4) Ukoliko se prijedlog o raspisivanju referenduma ne prihvati, Gradsko vijeće dužno je o razlozima odbijanja prijedloga obavijestiti predlagače.

Članak 26.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 27.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca i upisani su u popis birača.

Članak 28.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

ZBOR GRAĐANA

Članak 29.

 (1) Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

 (2) Zborove građana sukladno ovom statutu saziva vijeće mjesnog odbora.

 (3) Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora.

 (4) Zborove građana može sazvati i Gradsko vijeće ili gradonačelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Grad.

 (5) Kada zborove građana saziva Gradsko vijeće ili gradonačelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Grada, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Grada, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

 (6) Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

 (7) Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Gradsko vijeće i gradonačelnika.

 (8) Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom Grada u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Članak 30.

 (1) Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 (2) O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača Grada te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

 (3) Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem.

 (4) Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Grada u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Članak 31.

 (1) Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

 (2) Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

 (3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama).

TIJELA  GRADA

Članak 32.

Tijela Grada su Gradsko vijeće i  gradonačelnik.

GRADSKO VIJEĆE

Članak 33.

 (1) Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 (2) Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

 (3) Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Članak 34.

 (1) Gradsko vijeće donosi:

– Statut Grada,

– Poslovnik o radu,

– odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,

– proračun i odluku o izvršenju proračuna,

– godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

– odluku o privremenom financiranju,

– odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad u iznosu većem od 100.000,00 kuna,

– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada te drugom raspolaganju imovinom čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna,

– odluku o promjeni granice Grada,

– uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

– donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

– osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Grad,

– daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

– donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

– raspisuje lokalni referendum,

– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

– bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

– odlučuje o pokroviteljstvu,

– donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

– imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

– donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 (2) U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad, do iznosa od 10.000,00 kuna.

 (3)  O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Članak 35.

 (1) Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

 (2) Jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

 (3) Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.

 (4) Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 36.

Predsjednik Gradskog vijeća:

– zastupa Gradsko vijeće,

– saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,

– predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

– upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

– brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

– održava red na sjednici Gradskog vijeća,

– usklađuje rad radnih tijela,

– potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,

– brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

– brine se o zaštiti prava vijećnika,

– obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 37.

 (1) Gradsko vijeće ima 13 (trinaest) vijećnika.

 (2) Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se zastupljenost u Gradskom vijeću razmjerno njihovom udjelu u stanovništvu Grada, sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

 (3) Sukladno odredbi članka 21. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, talijanska nacionalna manjina ostvaruje pravo na jednog predstavnika u Gradskom vijeću Grada Pakraca.

 (4) Radi provedbe stavka 2. i 3. ovog članka Gradsko vijeće može imati i više od 13 (trinaest) vijećnika, ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina u Gradskom vijeću.

Članak 38.

 (1) Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.

 (2) Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.

 (3) Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 (4) Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

 (5) Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 (6) Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.

Članak 39.

 (1) Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

– ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste, danom dostave pisane ostavke sukladno Zakonu o općem upravnom postupku,

– ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

– ako odjavi prebivalište s područja Grada, danom odjave prebivališta,

– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

– smrću.

 (2) Članu predstavničkog tijela kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a državljanin je države članice Europske Unije, mandat ne prestaje.

Članak 40.

 (1) Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

 (2) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

 (3) Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

 (4) Vijećnik može staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela, a mirovanje mandata ne može trajati manje od šest (6) mjeseci.

Članak 41.

 (1) Vijećnik ima prava i dužnosti:

– sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,

– raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

– predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

– postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,

– postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,

– sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

– prihvatiti se članstva u  najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće,

– tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

– izvršiti uvid u registar birača.

 (2) Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.

 (3) Ostala prava i dužnosti članova Gradskog vijeća utvrđuju se zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.

Članak 42.

 (1) Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

 (2) Statut, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

 (3) Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

Članak 43.

Radna tijela Gradskog vijeća su:

– Komisija za izbor i imenovanja,

– Komisija za Statut i Poslovnik,

– Mandatna komisija,

– Odbor za financije i proračun.

Članak 44.

Komisija za izbor i imenovanja predlaže:

– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

– izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,

– imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća,

– propise  o naknadama vijećnika.

Članak 45.

Komisija za Statut i Poslovnik:

– predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,

– predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,

– razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću,

– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

Članak 46.

Mandatna komisija:

– na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

– obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

– obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

– obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

– obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 47.

Odbor za financije i proračun raspravlja i daje mišljenja Gradskom vijeću o aktima koji se odnose na:

– donošenje Gradskog proračuna,

– zaduženja Grada,

– financiranja javnih potreba,

– financiranja mjesne samouprave,

– godišnja, polugodišnja i ostala financijska izvješća,

– financijsko poslovanje tvrtki i ustanova u vlasništvu Grada,

– ostala pitanja iz djelokruga financija.

Članak 48.

 (1) Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

 (2) Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće posebnim odlukama.

GRADONAČELNIK

Članak 49.

 (1) Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

 (2) Mandat Gradonačelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog Gradonačelnika.

 (3) U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

– priprema prijedloge općih akata,

– izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

– utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,

– podnosi izvješće o polugodišnjem i godišnjem ostvarenju/izvršenju proračuna Gradskom vijeću u zakonom utvrđenom roku,

– podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

– upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina, nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom Grada, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna,

– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad do iznosa od 100.000,00 kuna,

– upravlja prihodima i rashodima Grada,

– upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

– imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije određeno drugačije,

– donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

– imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

– imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

– utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

– predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

– usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

– nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

– obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

– osniva radna tijela Gradonačelnika i imenuje njihove članove u cilju učinkovitijeg i djelotvornijeg rada u obavljanju izvršnih poslova iz djelokruga Grada,

– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima,

 (4) Odluku o imenovanju i razrješenju predstavnika Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je Grad osnivač, gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju „Službenog glasnika Grada Pakraca“ koji slijedi nakon donošenja te odluke.

Članak 50.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Grada.

Članak 51.

 (1) Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 30. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

 (2) Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

 (3) Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

 (4) Gradsko vijeće ne može zahtijevati  od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 52.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Članak 53.

 (1) Ukoliko se sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina treba osigurati pravo na zastupljenost pripadnika nacionalne manjine u izvršnom tijelu, gradonačelnik ima jednog zamjenika koji se bira iz reda pripadnika nacionalnih manjina na način određen zakonom kojim se uređuje izbor izvršnog tijela.

 (2) Izabrani zamjenik predstavnik je nacionalne manjine u izvršnom tijelu.

 (3) Ako prije isteka mandata prestane mandat zamjeniku gradonačelnika izabranom iz reda pripadnika nacionalnih manjina, raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

 (4) O svim promjenama tijekom mandata zamjenika gradonačelnika izabranom iz reda pripadnika nacionalnih manjina pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 54.

 (1) Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika nastupe okolnosti zbog kojih je onemogućen obavljati svoju dužnost (zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti), gradonačelnika će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg će gradonačelnik imenovati na početku mandata iz reda pripadnika nacionalnih manjina ili iz reda članova Gradskog vijeća.

 (2) Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova predstavničkog tijela gradonačelnik može promijeniti tijekom mandata.

 (3) Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje odnosno grada.

 (4) Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja gradonačelnika ostvaruje prava gradonačelnika.

 (5) Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata gradonačelnika raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika.

 (6) Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

 (7) Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje gradonačelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti gradonačelnika po prestanku razloga zbog kojih gradonačelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

 (8) O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka gradonačelnik ili pročelnik upravnog tijela Grada nadležnog za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela odmah po nastanku tih okolnosti.

 (9) O okolnostima iz stavka 5. ovoga članka predsjednik Gradskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

Članak 55.

 (1) Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika  mandat prestaje po sili zakona:

– danom dostave pisane ostavke, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku,

– danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od mjesec dana,

– danom odjave prebivališta s područja jedinice,

– danom prestanka hrvatskog državljanstva,

– smrću.

 (2) Ako gradonačelniku mandat prestaje prije isteka roka od dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će u roku od osam dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika, radi raspisivanje prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

Članak 56.

 (1) Gradonačelnik se može opozvati putem referenduma.

 (2) Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

– 20% ukupnog broja birača Grada,

– 2/3 članova Gradskog vijeća.

 (3) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Grada, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika u skladu s odredbama zakona o lokalnoj samoupravi i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

 (4) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.

 (5) Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

 (6) Referendum za opoziv gradonačelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika..

 (7) Odluka o opozivu gradonačelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada.

Članak 57.

 (1) Ako prije isteka mandata prestane mandat gradonačelniku, raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika.

 (2) Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH  MANJINA

Članak 58.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 59.

 (1) Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu imaju pravo:

– predlagati tijelima Grada mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;

– isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada;

– biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine,

– davati mišljenja i prijedloge na programe lokalnih medija koji se odnose na manjinska pitanja ili su namijenjeni pripadnicima nacionalnih manjina.

 (2) Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se poslovnikom Gradskog vijeća Grada.

 (3) Vijeća nacionalnih manjina mogu ovlastiti koordinaciju vijeća nacionalnih manjina, ako je osnovana za područje Grada, da u njihovo ime poduzima mjere iz stavka 1. ovog članka.

Članak 60.

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 61.

 (1) Na području Grada, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

 (2) Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište  i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 62.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine  i to:

– u sastavu svojih pečata i žigova,

– u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama,

– u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 63.

 (1) U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna ili svečana pjesma nacionalne manjine.

 (2) Prije izvođenja himne ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 64.

 (1) Grad, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

 (2) Grad osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

Članak 65.

Pripadnicima nacionalnih manjina osigurava se zastupljenost u tijelima lokalne samouprave Grada Pakraca sukladno odredbama Ustavnog zakona.

UPRAVNA TIJELA

Članak 66.

 (1) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.

 (2) Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 (3) Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

 (4) Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Članak 67.

Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada neposredno izvršavaju provođenje općih akata Gradskog vijeća.

Članak 68.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

Članak 69.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

JAVNE SLUŽBE

Članak 70.

Grad u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 71.

 (1) Grad osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 20. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

 (2) U trgovačkim društvima u kojima Grad ima udjele ili dionice Gradonačelnik je član skupštine društva, što se određuje osnivačkim aktom.

MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 72.

 (1) Na području Grada osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

 (2) Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

 (3) Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 73.

 (1) Mjesni odbori na području Grada su:

 1. Mjesni odbor Badljevina, za područje naselja Badljevina,
 2. Mjesni odbor Donja Obrijež, za područje naselja Donja Obrijež,
 3. Mjesni odbor Šumetlica, za područje naselja Gornja Šumetlica i Donja Šumetlica,
 4. Mjesni odbor Kapetanovo Polje, za područje naselja Kapetanovo Polje,
 5. Mjesni odbor Kraguj, za područje naselja Kraguj,
 6. Mjesni odbor Kusonje, za područje naselja Kusonje,
 7. Mjesni odbor Mali Banovac i Batinjani, za područje naselja Mali Banovac i Batinjani,
 8. Mjesni odbor Novi Majur, za područje naselja Novi Majur,
 9. Mjesni odbor Omanovac, za područje naselja Omanovac,
 10. Mjesni odbor Ploštine, za područje naselja Ploštine,
 11. Mjesni odbor Prekopakra, za područje naselja Prekopakra,
 12. Mjesni odbor Stari Majur, za područje naselja Stari Majur,
 13. Mjesni odbor Toranj, za područje naselja Toranj,
 14. Mjesni odbor Veliki Banovac, za područje naselja Veliki Banovac.
 15. Mjesni odbor Brusnik, za područje naselja Brusnik,
 16. Mjesni odbor Branešci, za područje naselja Branešci,
 17. Mjesni odbor Ožegovci, za područje naselja Ožegovci,
 18. Mjesni odbor Kričke, za područje naselja Kričke,
 19. Mjesni odbor Dragović, za područje naselja Dragović,
 20. Mjesni odbor Španovica, za područje naselja Španovica,
 21. Mjesni odbor Gornja Obrijež, za područje naselja Gornja Obrijež,
 22. Mjesni odbor Grahovljani, za područje naselja Donjih, Gornjih i Srednjih Grahovljana,
 23. Mjesni odbor “Pakrac jug”, koji obuhvaća područje sljedećih ulica: M. Gupca, V. Rehaka, Bolnička od križanja sa ulicom Matice Hrvatske do Bolnice Pakrac, Matice Hrvatske, S. Grabrića, Vinogradska, „Bljesak”, Kneza Branimira, A. Hebranga, Alojzije Janković, Vukovarska, N. Oršanića, M. Krleže, Osječka, Križnog puta, P. Polaka, Kragujski put, Planinarska, 105. Brigade, 103. Brigade, Veberov sokak, Šeovački put i Sedlar,
 24. Mjesni odbor “Pakrac sjever”, koji obuhvaća područje sljedećih ulica: Aleja kestenova, Nikole Šubića Zrinskog, N. Tesle, T. Ujevića, ZNG-e, Kralja Zvonimirova, Frankopanska, Đure Basaričeka, Marina Držića, M. Lovraka, I. Meštrovića, G. Viteza, R. Boškovića, Krndija, Marinkovac, Pilanski put, Radničkih sindikata, S.S. Kranjčevića, Leptirovo brdo, Radničko naselje, I. B. Mažuranić, I. Gundulića, Sv. Roka, Psunjska, Jana Žiške, Poginulih branitelja,
 25. Mjesni odbor “Pakrac centar”, koji obuhvaća područje sljedećih ulica: Trg bana Jelačića, 30. svibnja, Hrvatskih velikana, Trg dr. Franje Tuđmana, V. Laučana, G. Šuška, Trg 76. bataljuna, Trg dr. I. Šretera, P. Preradovića, Prolaz baruna Trenka, Bolnička ulica od početka do križanja sa ulicom Matice Hrvatske, A. Cesarca, Kardinala A. Stepinca, Kneza Domagoja, I. G. Kovačića, Obala kralja P. Krešimira IV, Braće Radić, Kralja Tomislava, J.J. Strossmayera, Kalvarija, V. Lisinskog, A. Šenoe, Lj. Gaja, Prilaz na mali most, Trg Ivana Pavla II.,
 26. Mjesni odbor Glavica, za područje naselja Mali Budići, Veliki Budići, Popovci, Tisovac, Glavica, Bučje, Koturić i Prgomelje,
 27. Mjesni odbor Cikote, za područje naselja Cikote, Lipovac, Rogulje, Jakovci, Bjelajci i Cicvare,
 28. Mjesni odbor Dereza, za područje naselja Dereza.

 (2) Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća  i prikazuju se  na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te odluke.

Članak 74.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnih odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, gradonačelnik i Gradsko vijeće.

Članak 75.

 (1) Gradonačelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

 (2) Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

 (3) Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 76.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 77.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 78.

 (1) Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

 (2) Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

 (3) Postupak izbora vijeća mjesnog uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća  uz odgovarajuću primjenu odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 79.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.

 

Članak 80.

 (1) Broj članova vijeća mjesnog odbora mora biti neparan, a utvrđuje se tako da:

– mjesni odbor koji ima do 70 upisanih birača bira tri člana,

– mjesni odbor koji ima 70 do 500 upisanih birača bira pet članova,

– mjesni odbor koji ima više od  500 upisanih birača bira sedam članova.

 (2) Za člana vijeća mjesnog odbora može biti građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Članak 81.

 (1) Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine, većinom glasova svih članova.

 (2) Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 82.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Članak 83.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 84.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 85.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

Članak 86.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 87.

 (1) Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora, 10% birača koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora, Gradonačelnik i 1/3 članova Gradskog vijeća.

 (2) O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

Članak 88.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik te na njegov prijedlog Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši statut jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

IMOVINA  I  FINANCIRANJE  GRADA

Članak 89.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu, čine imovinu Grada Pakraca.

Članak 90.

 (1) Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara.

 (2) Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 91.

 (1) Grad ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

 (2) Prihodi Grada su:

– gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Gradskog vijeća,

– prihodi od stvari u vlasništvu  Grada i imovinskih prava,

– prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

– prihodi od koncesija,

– novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad u skladu sa zakonom,

– udio u zajedničkom porezu,

– sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

– drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 92.

 (1) Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada iskazuju se u proračunu Grada.

 (2) Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

 (3) Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

 (4) Grad Pakrac, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputama i drugim aktima ministarstva nadležnog za financije, na mrežnim stranicama Grada objavljuje informacije o trošenju proračunskih sredstava tako da su informacije lako dostupne i pretražive.

Članak 93.

 (1) Proračun Grada i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

 (2) Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 94.

 (1) Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

 (2) Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

 (3) Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika.

 (4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika i raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika sukladno posebnom zakonu.

 (5) Novoizabrani gradonačelnik dužan je predložiti Gradskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

 (6) Gradsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 5. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je gradonačelnik predložio.

 (7) Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju gradonačelnika iz stavka 3. ovoga članka stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.

 (8)  Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni gradonačelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.

 (9) Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“.

Članak 95.

 (1) Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Grada i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

 (2) Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog gradonačelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom Gradskog vijeća.

 (3) U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

 (4) Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

 (5) Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 (6) Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.

Članak 96.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun Grada,  a Gradonačelnik je onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika Gradonačelnika.

Članak 97.

 (1) Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

 (2) Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 98.

 (1) Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

 (2) Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.

AKTI GRADA

Članak 99.

 (1) Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

 (2) Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 100.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 101.

Radna  tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 102.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 99. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela.

Članak 103.

 (1) Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

 (2) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Požeško-slavonske županije.

 (3) Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

 (4) U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 104.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 105.

 (1) Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

 (2) Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i Gradonačelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 106.

Detaljnije odredbe o aktima Grada i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 107.

 (1) Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 (2) Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.

 (3) Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

JAVNOST RADA

Članak 108.

 (1) Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

 (2) Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 109.

 (1) Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

– javnim održavanjem sjednica,

– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

– objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada.

 (2) Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

– održavanjem redovnih  mjesečnih konferencija za medije,

– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

– objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada.

 (3) Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 110.

Način djelovanja gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 111.

Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 112.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik te Komisija za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća.

Članak 113.

 (1) Članovi Gradskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

 (2) Osobe zatečene na dužnosti zamjenika Gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) nastavljaju s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Članak 114.

Odluke i drugi opći akti uskladit će se sa odredbama ovog Statuta u zakonom propisanom roku.

Članak 115.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) osim članaka 24., 55. i 56. koji prestaju važiti na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Članak 116.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, osim članaka 53. st. 3. i st. 4., 54., 56., 57. i 96. koji stupaju na snagu na dan  stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 012-03/21-01/1

URBROJ: 2162-04/01-21-1

Pakrac, 23. veljače 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 24. sjednici, održanoj 23. veljače 2021. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja je Izvješće Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2020.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 351-01/21-01/3

URBROJ: 2162-06/01-21-2

Pakrac, 23. veljače 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2021 – 2023. g.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ br. 49/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), a na prijedlog gradonačelnice Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na 24. sjednici  održanoj 23. veljače 2021. g. donijelo je

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S  FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE ZA 2021. – 2023. g.

 

UVOD

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

 

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

 

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

 

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

 

 

CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2021.G.

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

 

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak upravljanja rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti postepeno postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa.

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize stanja sustava civilne zaštite.

 

Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:

 

 1. Ažurirati Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Nositelj: Gradonačelnik

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.

Rok: siječanj-ožujak 2021. g.

Zakonska osnova: Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda NN 16/19

 

 1. Izraditi plan vježbi za 2021.

Nositelj: Gradonačelnik

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.

Rok: ožujak 2021.

Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16)

 

 1. Planirati, organizirati i provesti terensko pokaznu vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera CZ

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stručna služba gradskog vijeća i Gradonačelnica

Rok: siječanj-ožujak 2021.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16)

 

 1. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera CZ

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.

Rok: kontinuirano 2021.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)

 

 1. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe civilne zaštite opće namjene.

Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.

Rok: ožujak 2021.g..

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika civilne zaštite na dužnosti povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite općine.

Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.

Rok: srpanj 2021.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: IN konzalting d.o.o.

Rok: srpanj 2021.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: Služba civilne zaštite Požega, IN konzalting d.o.o.

Rok: srpanj 2021.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: Gradonačelnica

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ

Rok: ožujak 2021.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Ugovoriti police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: Gradonačelnik

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ

Rok: siječanj 2021.g..

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, te informacijskih baza podataka o operativnim snagama

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni upravni odjel

Rok: kontinuirano 2021.g..

Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16)

 

 1. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim osobama, udrugama građana, HGSS, Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, Službom civilne zaštite oko pravovremenog izvještavanja o nadolazećim opasnostima, te poduzimanju mjera u otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel

Rok: kontinuirano 2021.g.

 

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Red  broj OPIS POZICIJE 2021. g. 2022.g. 2023.g.  
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva     10.000,00  
Stožer civilne zaštite– odore, veza, edukacija 5.000,00 5.000,00    
Postrojbe civilne zaštite – odora, edukacija 15.000,00 15.000,00    
Procjena rizika, Plan djelovanja sustava CZ     20.000,00  
Vježba operativnih snaga zaštite i spašavanja   15.000,00    
Povjerenici civilne zaštite, voditelji objekata za smještaj   10.000,00    
Materijalna i tehnička oprema operativnih snaga   20.000,00 20.000,00  
Redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata 35.000,00 30.000,00 30.000,00  
UKUPNO: 55.000,00 95.000,00 80.000,00  
2. VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica 350.000,00 360.000,00 370.000,00  
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 250.000,00 260.000,00 270.000,00  
Vatrogasna zapovjedništva        
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara        
UKUPNO: 600.000,00 620.000,00 640.000,00  
3. HGSS STANICA POŽEGA
Redovne donacije 12.000,00 12.000,00 15.000,00  
Opremanje        
UKUPNO: 12.000,00 12.000,00 15.000,00  
4. SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
Tekuće održavanje        
UKUPNO:        
5. UDRUGE GRAĐANA
         
UKUPNO:        
6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
GD HCK Pakrac 120.000,00 120.000,00 140.000,00  
UKUPNO: 120.000,00 120.000,00 140.000,00  
SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 787.000,00 847.000,00 875.000,00  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 810-01/21-01/2

URBROJ: 2162-05/01-21-1

Pakrac, 23. veljače 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 24. sjednici, održanoj 23. veljače 2021. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI

 1. Daje se prethodna suglasnost na Statut Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.
 2. Statut iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 214-01/21-01/2

URBROJ: 2162-04/01-21-2

Pakrac, 23. veljače 2021. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj  4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca održanoj 23. veljače 2021. g. donosi

ODLUKU O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU PO POSLOVNOM TRANSAKCIJSKOM RAČUNU KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D. D. ZAGREB

 

Članak  1.

Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) kratkoročno će se zadužiti kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb u iznosu do 2.000.000,00 kn putem dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu, a za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Članak  2.

Grad će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:

Iznos dopuštenog prekoračenja: do 2.000.000,00 kn,

Vrsta kredita: kratkoročni – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu,

Rok korištenja:  1 godina (od 1. travnja 2021. do 31. ožujka 2022. godine), s mogućnošću ranijeg prekida

Način otplate: sukcesivno ili jednokratno kod dospijeća,

Kamatna stopa: fiksna 2,5% (godišnje),

Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,

Naknada: za obradu zahtjeva – 0,3% od iznosa kredita,

Instrumenti osiguranja: zadužnica i dvije mjenice.

Članak  3.

Sredstva za otplatu prekoračenja po poslovnom računu osigurati će se u proračunu Grada Pakraca u cijelom razdoblju korištenja prekoračenja.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da može zaključiti ugovor o kratkoročnom zaduženju iz članka 1. i 2. ove odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 403-02/21-01/1

Urbroj: 2162-05/01-21-1

Pakrac,  23. veljače 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ 115/16, 101/17) i članka 35. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 24. sjednici održanoj 23. veljače 2021. donosi

 

ODLUKU  O IZMJENI ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 12/20, „Narodne novine“ br. 147/20), članak 7. se briše.

 

 

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a objaviti će se i u „Narodnim novinama“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Klasa: 410-01/21-01/1
Urbroj: 2162-05/01-21-1
Pakrac, 23. veljače 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Program potpora u poljoprivredi na području Grada Pakraca za 2021. godinu

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine„ broj 118/18, 42/20 i 127/20) i članka 36. Statuta Grada Pakraca, („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 24. sjednici, održanoj 23. veljače 2021. godine donijelo je

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2021. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom potpora u poljoprivredi na području Grada Pakraca za 2021. godinu, (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Pakrac  u 2021. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Pakraca.

Svrha i cilj ovog Programa je razvoj poljoprivrede i unaprjeđenje ruralnog prostora, potaknuti osnivanje novih i jačanje postojećih poljoprivrednih gospodarstava, poticanje konkurentnosti poljoprivrede, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske.

Potpore temeljene na ovom Programu na snazi su do 31. prosinca 2021. godine, te se mogu dodjeljivati zaključno do 31. prosinca 2021. godine ili do utroška sredstava planiranih za istu.

Članak 2.

Potpore male vrijednosti će se dodjeljivati sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24.12.2013.) i Uredbe komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019.  o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L51/1, od 22.02.2019.)  – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.

Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.

II. KORISNICI POTPORA

Članak 3.

Pojmom „jedan poduzetnik“, sukladno članku 2. točki 2. Uredbe 1407/2013 i Uredbe 1408/2013, obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

 1. jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
 2. jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
 3. jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
 4. jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzetnici koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prethodnom stavku smatraju se jednim poduzetnikom.

Članak 4.

Korisnici ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva (u daljnjem tekstu PG), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu Upisnik), koja imaju sjedište, proizvodnju i zemljište na području Grada Pakraca.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće subjekte iz poljoprivrede:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • druga pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a  ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak iz ovog Programa.

Prihvatljivi korisnici su oni koji ispunjavaju i sljedeće uvjete:

 • imaju podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Pakracu,
 • imaju podmirene sve dospjele obveze o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,
 • nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije.

III. POTPORE ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU (Uredba 1408/2013)

Članak 5.

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

 1. potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
 2. potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
 3. potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

               Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ podrazumijevaju proizvode iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. Poduzetnici u sektoru poljoprivredne proizvodnje su poduzetnici koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Članak 6.

Potpore male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. dodjeljuju se za mjere:

Mjera 1. Nabava mehanizacije i strojeva

Mjera 2. Izgradnja/rekonstrukcija plastenika i staklenika

Mjera 3. Nabava opreme i materijala za proizvodnju

Mjera 4. Očuvanje genetskog potencijala

Mjera 5. Kupnja selekcioniranih matica

Mjera 6. Prihrana pčelinjih zajednica

Mjera 7. Kontrola plodnosti tla na

poljoprivrednim gospodarstvima

Mjera 8. Edukacija poljoprivrednika

Mjera 9. Ekološka proizvodnja

Mjera 10. Mladi poljoprivrednici

Članak 7.

Mjera 1. Nabava mehanizacije i strojeva

Potpora u iznosu do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova može se ostvariti za nabavu nove ili do 30% prihvatljivih dokumentiranih troškova za nabavu rabljene mehanizacije i strojeva za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, od ovlaštenih trgovačkih društava (trgovaca, distributera).

Korisnici potpore mogu biti:

– poljoprivredna gospodarstva porezni obveznici s osnova obavljanja poljoprivrede kao samostalne djelatnosti (porez na dohodak, porez na dobit),

– poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a,

– poljoprivredna gospodarstva koja nisu porezni obveznici, a na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode što dokazuju zakonski propisanom evidencijom,

– poljoprivredna gospodarstva koja imaju trajni nasad na području Grada Pakraca minimalne površine 0,5 ha koji još nije u rodu, a upisan je u ARKOD, što se dokazuje ispisom iz Agronet sustava,

– mladi poljoprivrednici koji su otvorili OPG u tekućoj ili prethodne dvije godine.

Uz zahtjev za potporu dostavlja se fotodokumentacija nabavljene mehanizacije i strojeva. Za mehanizaciju koja podliježe registraciji vozila dostavlja se važeća prometna dozvola na ime korisnika potpore.

Najmanji prihvatljivi iznos ulaganja po pojedinom stroju za koji se može ostvariti potpora je 3.000,00 kn.

Najveći iznos potpore je 20.000,00 kn po korisniku.

Članak 8.

Mjera 2. Izgradnja/rekonstrukcija plastenika i staklenika

Potpora se može ostvariti za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih plastenika ili staklenika min. površine 150 m2. Potpora se ostvaruje za nabavu konstrukcije i pokrova, nabavu opreme i uređaja za proizvodnju: sustava za navodnjavanje i gnojidbu, sustava za zagrijavanje i zasjenjivanje i sl. Prihvatljivi su troškovi nabave materijala i plaćanje usluga izvođenja radova, a vlastiti rad nije prihvatljivi trošak.

Iznos potpore je do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku.

Uz zahtjev za potporu dostavlja se dokaz o vlasništvu ili korištenju poljoprivrednog zemljišta, kopija katastarskog plana i fotodokumentacija provedenog ulaganja.

Članak 9.

Mjera 3. Nabava opreme i materijala za proizvodnju

Potpora se može ostvariti za nabavu opreme i uređaja za navodnjavanje (bušenje bunara, izgradnja mikroakumulacija, nabava spremnika za vodu, pumpi, filtera, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje i gnojidbu), sustava za zagrijavanje i zasjenjivanje, folija (PVC, agrotekstil i sl.), sustava za obranu od tuče (stupovi, mreža i dr.), materijala za ograđivanje usjeva i nasada (stupovi, žica, mreža i sl.), uključujući i nabavu električnih pastira i akumulatora i sl.

Minimalni iznos ulaganja  za koje korisnik može podnijeti zahtjev za potporu je  2.000,00 kn.

Iznos potpore je do 50% dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku.

Uz zahtjev za potporu dostavlja se dokaz o vlasništvu ili korištenju poljoprivrednog zemljišta, kopija katastarskog plana i fotodokumentacija provedenog ulaganja.

Članak 10.

Mjera 4. Očuvanje genetskog potencijala

Potporu u iznosu 200,00 kn po osjemenjenom govedu ostvaruju poljoprivredna gospodarstva za umjetno osjemenjivanje  putem veterinarskih organizacija.

Potporu u iznosu 100,00 kn po osjemenjenoj krmači ostvaruju poljoprivredna gospodarstva za umjetno osjemenjivanje putem veterinarskih organizacija.

Potporu u iznosu do 50% dokumentiranih troškova nabave sjemena i potrebnog materijala za osjemenjivanje krmača ostvaruju poljoprivrednici osposobljeni za samostalno osjemenjivanje krmača na poljoprivrednom gospodarstvu.

Minimalni ukupni iznos računa za koje korisnik može podnijeti zahtjev za potporu je 900,00 kn.

Najveći iznos potpore po korisniku je 10.000,00 kn godišnje.

Članak 11.

Mjera 5. Kupnja selekcioniranih matica

Potporu ostvaruju pčelari za kupnju selekcioniranih matica od ovlaštenih uzgajivača.

Iznos potpore je do 30,00 kn po matici, a najviše do  1.500,00 kn po korisniku. Potpora se ostvaruje za nabavu minimalno 5 matica.

Članak 12.

Mjera 6. Prihrana pčelinjih zajednica

Potporu ostvaruju pčelari za kupnju hrane za prihranu pčela. Potporu mogu ostvariti pčelari koji posjeduju minimalno 30 pčelinjih zajednica u uzgoju. Potpora se ostvaruje za kupovinu do 5 kg šećera i/ili šećernih pogača po pčelinjoj zajednici.

Minimalni ukupni iznos računa za koji korisnik može podnijeti zahtjev za potporu je  300,00 kn.

Iznos potpore je do 50% dokumentiranih troškova, a najviše do 1.000,00 kn po korisniku.

Potporu mogu ostvariti pčelari koji su upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka.

Uz zahtjev za potporu dostavlja se dokaz o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i dokaz o broju pčelinjih zajednica u uzgoju u tekućoj godini.

Članak 13.

Mjera 7. Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj, povrtlarskoj, cvjećarskoj i proizvodnji ljekovitog bilja. Potpora se odobrava za analizu tla (uzimanje uzorka tla na terenu, laboratorijsku analizu uzoraka tla i interpretaciju rezultata-preporuka za gnojidbu)  provedenu od ovlaštenih institucija.

Iznos potpore je do 50%  dokumentiranih troškova, a najviše do 2.000,00 kn po korisniku.

Članak 14.

Mjera 8. Edukacija poljoprivrednika

Potpora za edukaciju ostvaruje se za pohađanje tečajeva i stručno osposobljavanje za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, te zakonski obvezno stručno osposobljavanje.

Potpora se isplaćuje za edukacije čiji su troškovi jednaki ili veći od 500,00 kn po polazniku.

Iznos potpore u visini do 50% troškova edukacije, a najviše do 3.000,00 kn po korisniku.

Uz zahtjev za potporu dostavlja se dokaz o uspješno završenoj edukaciji.

Članak 15.

Mjera 9. Ekološka proizvodnja

 Potpora se može ostvariti za stručni nadzor i ocjenu sukladnosti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i/ili u ekološkoj proizvodnji u prijelaznom razdoblju.

Iznos potpore je do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 2.000,00 kn po korisniku.

Članak 16.

Mjera 10. Mladi poljoprivrednici

Potpora za mlade poljoprivrednike ostvaruje se za kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu proizvodnju (traktor, oprema za osnovnu i dopunsku obradu tla, sjetvu i sadnju, za košnju, zaštitu bilja, transport…).

Pod mladim poljoprivrednikom smatra se poljoprivredni proizvođač, koji obavlja poljoprivrednu djelatnost i registriran je kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti u razdoblju ne kraćem od jedne, a dužem od dvije godine od dana podnošenja prijave za potporu, stariji je od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja prijave za potporu, koji posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine, a po prvi put je postavljen za nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnika obrta.

Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 1.000,00 do 7.999,00 eura.

Iznos potpore je do 50% troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku.

IV. POTPORE ZA RURALNI RAZVOJ (Uredba 1407/2013)

 

Članak 17.

Sukladno članku 1. Uredbe 1407/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju poduzetnicima u svim sektorima osim na:

 1. potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i    akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 104/2000,
 2. potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda,
 3. potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u slijedećim slučajevima:
  • ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju;
  • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim i potpunim prenošenjem na primarne proizvođače,
 4. potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću,
 5. potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

U sektoru poljoprivrede potpore male vrijednosti dodjeljuju se poduzetnicima koji se bave preradom i stavljanjem u promet poljoprivrednih proizvoda, te dopunskim djelatnostima na poljoprivrednom gospodarstvu.

Članak 18.

Potpore male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013. dodjeljuju se za mjere:

Mjera 11. Prerada poljoprivrednih proizvoda

Mjera 12. Promotivne mjere u korist

poljoprivredne proizvodnje

Mjera 13. Sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranje robne marke poljoprivrednih

     proizvoda

Mjera 14. Sudjelovanje na manifestacijama

Članak 19.

Mjera 11. Prerada poljoprivrednih proizvoda

Potpora se može ostvariti za uređenje i opremanje objekata za preradu / doradu / sušenje / pakiranje / skladištenje vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu. Prihvatljivi su troškovi nabave dugotrajne imovine, a nabava sitnog inventara i potrošnog materijala nije prihvatljiv trošak.

Korisnici potpore mogu biti:

– poljoprivredna gospodarstva porezni obveznici s osnova obavljanja poljoprivrede kao samostalne djelatnosti (porez na dohodak, porez na dobit),

– poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a,

– poljoprivredna gospodarstva koja nisu porezni obveznici, a na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode što dokazuju zakonski propisanom evidencijom,

– mladi poljoprivrednici koji su otvorili OPG u tekućoj ili prethodne dvije godine.

Uz zahtjev za potporu prilaže se važeći akt o građenju ukoliko se ulaže u uređenje objekta, dokaz o registraciji objekta u poslovanju sa hranom ako se radi o preradi i fotodokumentacija provedenog ulaganja.

Potpora se isplaćuje nakon završenog ulaganja.

Najmanji ukupni iznos ulaganja za koji se može tražiti potpora je 3.000,00 kn.

Iznos potpore je do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 20.000,00 kn po korisniku.

Članak 20.

Mjera 12. Promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje

Potpora se ostvaruje za  sufinanciranje aktivnosti vezanih uz promidžbu vlastitih proizvoda i/ili seoskog turizma, tj. za podmirenje troškova marketinške pripreme i tiskanje promidžbenih materijala, letaka, etiketa, promotivno oglašavanje, izradu web i FB stranice i sl.

Najmanji ukupni iznos ulaganja za koji se može tražiti potpora je 500,00 kn.

Iznos potpore je do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku.

Uz zahtjev za potporu prilaže se primjerak tiskanog promidžbenog materijala i drugi odgovarajući dokazi.

Članak 21.

Mjera 13. Sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranje robne marke poljoprivrednih proizvoda

Potpora se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka kvalitete i stvaranja robne marke pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Grada Pakraca.

Prihvatljivi troškovi su troškovi istraživanja tržišta, troškovi provođenja analize i utvrđivanja postojeće razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda, troškovi definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke, troškovi izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih točaka i troškovi akreditacije proizvoda za dodjelu oznake robne marke (troškovi kontrole proizvodnog procesa).

Iznos potpore je do 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna.

Članak 22.

Mjera 14. Sudjelovanje na manifestacijama

Potpora se dodjeljuje za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su povezane sa poljoprivrednom proizvodnjom, autohtonim proizvodima, očuvanjem tradicije i kulturne baštine, a odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima i drugim srodnim manifestacijama.

Najmanji ukupni iznos ulaganja za koji se može tražiti potpora je 500,00 kn.

Najviši iznos potpore je do 3.000,00 kn po korisniku.

V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

Članak 23.

Gradonačelnica Grada Pakraca raspisuje javni poziv za dodjelu potpora iz ovog Programa, koji se objavljuje na oglasnoj ploči i  internetskoj stranici Grada.

Javni poziv se može raspisati za jednu ili više mjera iz Programa.

Uz zahtjev, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u javnom pozivu. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu dospijeća, odnosno do utroška planiranih sredstava.

Odluku o pojedinačnom odobrenju bespovratne potpore na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi gradonačelnica Grada Pakraca.

Povjerenstvo imenuje gradonačelnica.

Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju.

Obavijest o dodjeli potpore dostavlja se korisniku potpore nakon donošenja Odluke, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

Korisnici ovog Programa se obvezuju materijalnu imovinu čija je nabava sufinancirana sredstvima, zadržati u svom vlasništvu najmanje u vremenu koji je određen kao ekonomski rok korištenja određen zakonskim i podzakonskim propisima o obračunu amortizacije.

Članak 24.

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jedinom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom razdoblje od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije i u tekućoj godini.

Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja od tri fiskalne godine  te se ta gornja granica  primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013 i Uredbi 1407/2013.

Članak 25.

Pojedinom korisniku potpora mogu se odobriti maksimalna sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna.

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 26.

Korisnik  potpore  je  dužan  omogućiti  davatelju  potpore  kontrolu  namjenskog  utroška dobivene potpore.

Korisnik koji nenamjenski utroši odobrena sredstva, dužan je odobrena sredstva vratiti u Proračun Grada Pakraca u roku od 15 dana od dana utvrđivanja nepravilnosti i gubi pravo slijedećih pet godina na poticajna sredstva Grada Pakraca.

Članak 27.

Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi  na području Grada Pakraca osigurana su u Proračunu Grada Pakraca za 2021. godinu.

Članak 28.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-01/21-01/28

URBROJ: 2162-05/09-21-1

Pakrac,  23. veljače 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 24. sjednici, održanoj 23. veljače 2021.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se polugodišnje izvješće gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. g.
 2. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 022-05/21-01/2

URBROJ: 2162-01/01-21-2

Pakrac, 23. veljače 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) i čl. 17. st. 1, čl. 9 i čl. 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 24. sjednici, održanoj 23. veljače 2021. g. donijelo

ODLUKU O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA „PEČAT GRADA PAKRACA“

 

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“, za osobiti doprinos u duhovnom i  materijalnom razvoju Grada dodjeljuje se:

Povijesnoj postrojbi „Gradska straža Požega“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 061-01/21-01/1

URBROJ: 2162-04/03-21-9

Pakrac, 23. veljače 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) i čl. 17. st. 1, čl. 7 i čl. 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 24. sjednici, održanoj 23. veljače 2021. g. donijelo

ODLUKU O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA ZLATNA PLAKETA „GRB GRADA PAKRACA“

 

Članak 1.

                Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodjeljuje se:

                – Općoj županijskoj bolnici Pakrac i bolnici hrvatskih veterana, za područje zdravstva i socijalne skrbi;

                – Dubravki Špančić iz Pakraca, za područje kulture;

                – Marijanu Prohaski iz Pakraca, za područje fizičke kulture;

                – Silviji Svjetličić iz Pakraca, za područje drugih društvenih djelatnosti.

Članak 2.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 061-01/21-01/1

URBROJ: 2162-04/03-21-9

Pakrac, 23. veljače 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.