>

Blogs

Statut Grada Pakraca

Temeljem članka 35. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 36. stavak 1. točka 1. i članka 102. stavak 1. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, […]

Zaključak o usvajanju izvješća Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 24. sjednici, održanoj 23. veljače 2021. g. donijelo […]

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2021 – 2023. g.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ br. 49/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, […]

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada […]

Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj  4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca održanoj 23. veljače 2021. g. donosi ODLUKU O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU PO POSLOVNOM TRANSAKCIJSKOM RAČUNU KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB […]

Program potpora u poljoprivredi na području Grada Pakraca za 2021. godinu

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine„ broj 118/18, 42/20 i 127/20) i članka 36. Statuta Grada Pakraca, („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 24. sjednici, održanoj 23. veljače 2021. godine donijelo je PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2021. GODINU […]

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 24. sjednici, održanoj 23. veljače 2021.g. donijelo slijedeći […]