Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu “Poduzetničkog inkubatora Pakrac – druga generacija”

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

U OBJEKTU „PODUZETNIČKOG INKUBATORA PAKRAC – DRUGA GENERACIJA“

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu „Poduzetničkog inkubatora Pakrac – druga generacija“koji je u vlasništvu Grada Pakraca, a nalazi se na katastarskoj čestici broj 2293/7 k. o. Pakrac, Zona male privrede 3, s ciljem poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Objekt iz čl. 1. ove Odluke može se povjeriti na upravljanje drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, a po posebnoj odluci Gradskog vijeća Grada Pakraca.
Zakupodavcem poslovnog prostora u smislu ove Odluke smatra se Grad Pakrac ili osoba kojoj je poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke povjeren na upravljanje posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Pakraca.
Za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke i odabir najpovoljnijeg ponuditelja u skladu s odredbama ove Odluke zadužuju se Zakupodavac.

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke ukupne neto površine 815,32 m2 sastoji se od zajedničkog energetskog prostora i posebnih dijelova koji svaki za sebe čini samostalnu uporabnu i funkcionalnu cjelinu te može biti samostalni predmet zakupa, kako slijedi:

– Poslovni prostor broj 1, ukupne površine neto 194,25 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.
– Poslovni prostor broj 2, ukupne površine neto 190,73 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.
– Poslovni prostor broj 3, ukupne površine neto 242,50 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: pješački ulaz, predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.
– Poslovni prostor broj 4, ukupne površine neto 187,84 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.

Poslovni prostori iz st. 1. ovog članka namijenjeni su obavljanju proizvodnih i/ili servisnih djelatnosti.
Svaki poslovni prostor u pravilu činisamostalni predmet zakupa, međutim zboggospodarskog interesa postoji mogućnost spajanja dva ili više poslovnih prostora u jedan predmet zakupa.

Članak 4.

Poslovni prostor iz čl. 3. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u tisku i na službenoj internet stranici Zakupodavca.

Članak 5.

Ponude se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja.
Za poslovne prostore koji nisu dani u zakup nakon prvog odabira najpovoljnijeg ponuditelja, natječaj ostaje otvoren do konačnog davanja u zakup.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju poduzetnici početnici sa sjedištem na području Grada Pakraca.
Prema ovoj Odluci „poduzetnik“ je fizička i pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dohotka dobiti, odnosno dobiti na tržištu, a upisan je u odgovarajući upisnik.
„Poduzetnik početnik“ je poduzetnik koji u vrijeme podnošenja ponude za zakup poslovnog prostora nije upisan u odgovarajući upisnik dulje od tri (3) godine.

Članak 7.

Zakup poslovnog prostora iz čl. 3. ove Odluke može se ostvariti za razdoblje do pet (5) godina za proizvodne djelatnosti, odnosno do tri (3) godine za servisne djelatnosti.

Članak 8.

Početna zakupnina određuje se u iznosu odpetnaest (15) kn po m2 + PDV.
Zakupnina se plaća mjesečno, unaprijed do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.

Zakup poslovnog prostora zasniva se Ugovorom o zakupu.
Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09) na trošak Zakupnika.
Ugovorom će se detaljno urediti prava i obveze Zakupodavca i Zakupnika.

Članak 10.

Poduzetnik početnik koji uspije u natječaju ostvaruje pravo na povlaštenu zakupninu kako slijedi:

RAZDOBLJE ZAKUPA IZNOS ZAKUPNINE (%)
PROIZVODNA DJELATNOST SERVISNA DJELATNOST
0 – 6 mjeseci ne plaća ne plaća
6 – 12 mjeseci 25% 50%
2. godina 35% 75%
3. godina 50% 100%
4. godina 75%
5. godina 100%

Članak 11.

Ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 18/13) imaju pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Osobe iz st. 1. ovog članka mogu ostvariti pravo prvenstva samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnik mirovine ostvarene po navedenom Zakonu te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 12.

Osim zakupnine Zakupnik plaća i troškove korištenja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade razmjerno udjelu zakupljenog prostora prema površini cijele građevine, sukladno iskazanim površinama u tehničkoj dokumentaciji građevine, a u visini stvarno nastalih troškova.

Članak 13.

Zakupnici mogu koristiti priključak na električnu energiju s pravom na odgovarajuću angažiranu snagu (22,08 kW po poslovnom prostoru).
Zakupnici ne plaćaju naknadu za priključenje na vodovodnu mrežu, sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda.
Priključak i troškove priključenja telefona snose Zakupnici.

Članak 14.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku bez prava potraživanja.

Članak 15.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu najviše do razdoblja određenog u čl. 7. ove Odluke.

Članak 16.

Tekst javnog natječaja mora sadržavati minimalno sljedeće:

– predmet zakupa,
– namjenu poslovnog prostora,
– početni iznos zakupnine po m2,
– vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
– uvjete koje mora zadovoljiti potencijalni ponuditelj,  – dokumentaciju koja čini sastavni dio ponude,
– vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
– iznos jamčevine
– adresu i rok za podnošenje pisane ponude za sudjelovanje u javnom natječaju,
– vrijeme u koje se može razgledati poslovni prostor koji se daje u zakup.

Članak 17.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor. U suprotnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

Članak 18.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

– naziv/ime i adresu ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa u IBAN formatu zbog povrata jamčevine,
– sažeti poslovni plan s obveznom naznakom djelatnosti koja bi se obavljala u poslovnom prostoru,
– oznaku poslovnog prostora za koji se ponuditelj natječe,
– iznos zakupnine koji ne može biti niži od početnog iznosa određenog u članku 7. ove Odluke.

Ponudi je potrebno priložiti:

– dokaz o uplati jamčevine,
– obrazac BON 2 ili SOL 2, ne stariji od trideset (30) dana, iz kojeg se vidi da ponuditelj nije bio u blokadi duže od trideset (30) dana u posljednjih šest (6) mjeseci,
– potvrdu nadležne Porezne uprave iz koje je vidljivo da ponuditelj nema duga po osnovi javnih davanja,
– potvrdu nadležnog Upravnog odjela Grada Pakraca iz koje je vidljivo da ponuditelj nema dospjelih dugovanja prema Gradu Pakracu,
– izjavu o nekažnjavanju.

Trgovačko društvo:

– presliku rješenja o upisu u Sudski registar,
– BON 1, ne stariji od trideset (30) dana,
– presliku Bilance i Računa dobiti i gubitka za prethodne dvije financijske godine.

Obrtnik:

– presliku rješenja o upisu u Obrtni registar,
– presliku prijave poreza na dohodak/dobit za prethodne dvije financijske godine,
– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 11. ove Odluke.

Članak 19.

Jamčevina se određuje u iznosu od tisuću kuna (1.000,00 kn) i plaća se u korist žiro računa Zakupodavca s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora“.
Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća, a izabranom ponuditelju se uračunava u zakupninu, odnosno naknadu zajedničkih troškova.
U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

Članak 20.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana otvaranja ponuda.

Članak 21.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži viši iznos zakupnine.

Članak 22.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti, kao i opremanja poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik, a Zakupodavac se obvezuje Zakupniku dati potrebne suglasnosti u ovim postupcima.

Članak 23.

O primopredaji poslovnog prostora Zakupniku sačinit će se poseban zapisnik.
Obveza plaćanja zakupnine teče od dana primopredaje poslovnog prostora Zakupniku.

Članak 24.

Na sklapanje, izvršavanje i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora kao i odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11).

Članak 25.

Zakupodavac će za provedbu javnog natječaja i odabir najpovoljnijeg ponuditelja imenovati posebno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnog prostora.
Ugovor o zakupu s izabranim ponuditeljem sklapa odgovorna osoba Zakupodavca, a na prijedlog povjerenstva za provedbu natječaja iz st. 1. ovog članka.

Članak 26.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a njena primjena nastupa s datumom izdavanja Uvjerenja za uporabu građevine sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 372-01/13-01/2
URBROJ: 2162-05/05-13-02
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom “Poduzetnički inkubator – druga generacija”

Temeljem članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 i 01/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA UPRAVLJANJE OBJEKTOM „PODUZETNIČKI INKUBATOR – DRUGA GENERACIJA“

Članak 1.

Trgovačkom društvu „Poduzetnički centar Pakrac“ d.o.o. (nastavno: Društvo), čiji je osnivač Grad Pakrac, daje se ovlaštenje za upravljanje objektom „Poduzetnički inkubator Pakrac – druga generacija“, izgrađenom na katastarskoj čestici broj 2293/7 k. o. Pakrac, Zona male privrede 3, Pakrac, a koji je vlasništvo Grada Pakraca.

Članak 2.

Objektom iz čl. 1. ove Odluke Društvo je dužno upravljati pažnjom dobrog gospodarstvenika te ga koristiti sukladno njegovoj namjeni.
Namjena objekta iz čl. 1. ove Odluke je davanje u zakup poslovnih prostora za obavljanje proizvodnih i/ili servisnih djelatnosti s ciljem poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Pakraca.

Članak 3.

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Članak 4.

Grad Pakrac i Društvo zaključit će poseban Ugovor o upravljanju objektom iz čl. 1. ove Odluke kojim će se detaljnije urediti međusobna prava i obveze u svezi provedbe ove Odluke.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca da u ime Grada Pakraca zaključi Ugovor iz st. 1. ovog članka.

Članak 5.

Obvezni dijelovi Ugovora iz čl. 4. ove Odluke su:

– ugovorne strane,
– podaci o imovini koja se daje na upravljanje,
– pravni temelj za način upravljanja objektom,
– djelatnosti koje se mogu obavljati u objektu,
– vrsta i način raspolaganja prihodima ostvarenim uporabom objekta,
– vrste rashoda nastale uporabom objekta,
– međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja objekta,
– vrijeme na koje se sklapa Ugovor,
– odredbe o prestanku Ugovora,
– stupanje na snagu Ugovora.

Članak 6.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a njena primjena nastupa s datumom izdavanja Uvjerenja za uporabu građevine sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 406-09/13-01/2
URBROJ: 2162-05/05-13-02
Pakrac, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 i 01/13) te Dodatka I. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (br. IPA2007/HR/16IPO/001-040207) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PAKRACA ZA RAZDOBLJE 2013 – 2020. GODINE

Članak 1.

Usvaja se Strategija razvoja Grada Pakraca za razdoblje 2013. – 2020. godine.

Članak 2.

Strategija iz čl. 1. nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Strategija razvoja Grada Pakraca za razdoblje 2013 – 2020. godine biti će objavljena na službenoj internet stranici Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 302-01/13-01/1
URBROJ: 2162-05/05-13-02
Pakrac, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 330/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU UDRUGE LOKALNA AKCIJSKA GRUPA

Članak 1.

U članku 2. Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa tekst: „Krunoslav Kelemen, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca“ mijenja se i glasi: „Marijan Širac, viši stručni suradnik za gospodarstvo“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 303-01/13-01/2
URBROJ: 2162-04/03-13-1
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine 67/08, 48/10, 74/11, 80/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013.g. donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U članku 25. Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 5/09, 5/11, 1/13) iza riječi: „Držića“ briše se točka i dodaje tekst: „- prijelaz preko „malog mosta“ iz smjera Ulice Matije Gupca.“

Članak 2.

U članku 27. stavku 1. briše se podstavak 6.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/13-01/11
URBROJ: 2162-06/01-13-2
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Pakraca

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUĐAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA 

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca za razdoblje od potpisivanja ugovora do 31. prosinca 2017. g., odabire se Elektroinstalaterska radionica, vl. Zvonko Martinović, Prekopakra, D. Duchača 46.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za zaključivanje ugovora u smislu čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/36
URBROJ: 2162-06/01-13-06
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta za području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUĐAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – MATERIJAL – SOL ZA POTREBE ZIMSKE SLUŽBE

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe za razdoblje od 1. siječnja 2014. g. do 31. prosinca 2017. g, odabire se Autoprijevoznik Vlado Amić, Badljevina, Kralja Tomislava 19.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za zaključivanje ugovora u smislu čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/36
URBROJ: 2162-06/01-13-06
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta za području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba)

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUĐAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – RADOVI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA (ZIMSKA SLUŽBA)

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba) za razdoblje od 15. studenog 2013. g. do 15. ožujka 2017. g., odabire se tvrtka „Ceste“ d.d. Bjelovar, Bjelovar, Josipa Jelačića 2.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za zaključivanje ugovora u smislu čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/36
URBROJ: 2162-06/01-13-06
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta za području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUĐAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – IZRADA VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije za razdoblje od 1. siječnja 2014. g. do 31. prosinca 2017. g, odabire se tvrtka „Pismorad“ d.d. Zagreb, Zagreb, III. Malešnica 12.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za zaključivanje ugovora u smislu čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/36
URBROJ: 2162-06/01-13-06
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta za području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,  9/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada
Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUĐAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – RADOVI NA ODRŽAVANJU HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije za razdoblje od 1. siječnja 2014. g. do 31. prosinca 2017. g., odabire se zajednica ponuditelja: „Cestar“ d.o.o. Slavonski Brod, S. Brod, Sjeverna vezna cesta bb i „Niskogradnja Jurčak“ d.o.o. Požega, Industrijska 29.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za zaključivanje ugovora u smislu čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/36
URBROJ: 2162-06/01-13-06
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta za području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUĐAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – RADOVI ODRŽAVANJA ASFATNIH CESTA I NOGOSTUPA

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa za razdoblje od 1. siječnja 2014. g. do 31. prosinca 2017. g, odabire se tvrtka „Ceste“ d.d. Bjelovar, Bjelovar, Josipa Jelačića 2

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za zaključivanje ugovora u smislu čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/36
URBROJ: 2162-06/01-13-06
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

 

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta za području Grada Pakraca – radovi održavanja makadamskih cesta i poljskih putova

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUĐAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – RADOVI ODRŽAVANJA MAKADAMSKIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja makadamskih cesta i poljskih putova za razdoblje od 1. siječnja 2014. g. do 31. prosinca 2017. g. odabire se „Frivanto“, vl. Ivan Fričer, Prekopakra, Matkovac 82.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za zaključivanje ugovora u smislu čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/36
URBROJ: 2162-06/01-13-06
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Proračuna Grada Pakraca za 2012. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj drugoj sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Proračuna Grada Pakraca za 2012. godinu u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 041-01/13-01/4
URBROJ: 2162-05/01-13-5
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. g

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj drugoj sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog zaključka i neće se posebno objavljivati.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/13-01/2
URBROJ: 2162-02/1-12-02
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za financije i proračun

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 15 i 28. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 10. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O IZBORU ODBORA ZA
FINANCIJE I PRORAČUN

Članak 1.

U članku 1. stavku 2., 1. i 2. redak Odluke o izboru Odbora za financije i proračun mijenjaju se i glase: „Morena Mandić Čolić, dipl. uč., za predsjednicu, Željko Troha, za člana“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/16
URBROJ: 2162-01/01-13-03
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o izmjeni Odluke o izboru Komisije za statut i poslovnik

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 18. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 10. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O IZBORU KOMISIJE ZA
STATUT I POSLOVNIK

Članak 1.

U članku 1. Odluke o izboru Komisije za statut i poslovnik riječi: „Marijan Širac, mag. oec.“ zamjenjuju se riječima:
„Željko Troha“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/15
URBROJ: 2162-01/01-13-02
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Temeljem članka 35. stavka 2. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 i 01/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
GRADA PAKRACA

Članak 1.

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca, po početnoj cijeni utvrđenoj od strane ovlaštenog sudskog vještaka, i to kako slijedi:

1. Stan broj 14 na 4. katu, koji se sastoji od: sobe, kuhinje, blagovaonice, kupaonice, hodnika i lođe u površini od 35,25 m2, upisan u Knjigu položenih ugovora Pakrac, broj poduloška 245, z. k. ul. 2726, nalazeći u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 99/14, k. o. Pakrac, Andrije Hebranga br. 10, Pakrac;
Početna cijena: 124.244,67 kuna.

2. Stan broj 14 na 3. katu, koji se sastoji od: sobe, kuhinje, blagovaonice, kupaonice, predsoblja i hodnika u površini od 40,66 m2, upisan u Knjigu položenih ugovora Pakrac, broj poduloška 302, z. k. ul. 2726, nalazeći u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 99/12, 99/14, 99/16, 99/18, k. o. Pakrac, Andrije Hebranga br. 12, Pakrac;
Početna cijena: 232.111,76 kuna.

3. Dvosoban stan na III katu koji nosi oznaku 14, ukupne površine 59,94 m2, upisan u z. k. uložak 2369, poduložak 14, k.o. Pakrac, nalazeći u stambenoj zgradi izgrađenoj na k. č. br. 574/2, k. o. Pakrac, P. Preradovića 1/14, Pakrac;
Početna cijena: 236.600,52 kuna.

4. Suvlasnički udio od ½ dijela nekretnine izgrađene na k.č.br. 574/3, kuća u mjestu, upisana u z. k. ul. 1702, k.o. Pakrac, G. Šuška 2, Pakrac
Početna cijena: 198.222,55 kuna.

Članak 2.

Prodaja nekretnina iz čl. 1. ove Odluke vršiti će se putem javnog natječaja, sve do njihove prodaje, a sukladno odredbama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca.

Članak 3.

Tekst natječaja objavit će se u „Pakračkom listu” i na web stranici Grada Pakraca.

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-01/13-01/22
URBROJ: 2162-04/06-13-01
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o kupnji nekretnine za realizaciju projekta doma za starije i nemoćne osobe

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 i 01/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU O KUPNJI NEKRETNINE ZA REALIZACIJU
PROJEKTA DOMA ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE

Članak 1.

Kupuje se nekretnina u vlasništvu Gradskog društva Crvenog križa Pakrac, oznake k. č. br. 232, upisana u z. k. ul. 75, k. o. Prekopakra.

Članak 2.

Kupnja nekretnine iz čl. 1. ove Odluke potrebna je radi realizacije projekta Doma za stare i nemoćne osobe putem sredstava iz fondova Europske unije, a za koja se može natjecati Grad Pakrac.

Članak 3.

Kupoprodajna cijena predmetne nekretnine utvrđena je po ovlaštenom sudskom vještaku i iznosi 39.929,47 EUR.

Članak 4.

Kupoprodajna cijena iz čl. 3. ove Odluke isplatiti će se prodavatelju GD Crvenog križa Pakrac sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Pakraca u 2 obroka, i to tako da prva polovina bude isplaćena do kraja 2013. godine, a druga polovina u 2014. godini.

Članak 5.

Detalji kupoprodaje predmetne nekretnine urediti će se Ugovorom o kupoprodaji nekretnine, koji će sklopiti GD Crvenog križa Pakrac kao Prodavatelj i Grad Pakrac kao Kupac.

Članak 6.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-01/13-01/9
URBROJ: 2162-04/06-13-01
Pakrac, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.