Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ broj NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na šestoj sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine, donosi

 

 

ODLUKA
o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac

 

 

 Članak 1.

Donosi se usklađena Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Procjena), koju je izradila radna skupina osnovana Odlukom o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Pakraca (KLASA: 810-01/22-01/1, URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-2 od dana 3. siječnja 2022.g.) uz ugovorno angažiranje ovlaštenika za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta –  trgovačkog društva „IN Konzalting“ d. o. o. iz Slavonskog Broda, Baranjska 18.

 

Članak 2.

Usklađena Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac nalazi se u prilogu i sastavni je dio  ove  Odluke.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

KLASA: 810-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-6
Pakrac, 28. ožujka 2022. g.