Odluka o izboru Mandatne komisije

Temeljem 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 19/13, 137/15) i članka 16. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o izboru Mandatne komisije

Članak 1.

U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:
– Željka Pejša Božić za predsjednicu,
– Robert Matijašević za člana,
– Zoran Krejči za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/2
URBROJ: 2162-04/01-17-2
U Pakracu, 14. lipnja 2017.g.

Predsjedatelj: Matija Lukić, v.r.

Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 17. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donosi

O D L U K U
o izboru Komisije za izbor i imenovanja

Članak 1.

U Komisiju za izbor i imenovanja imenuju se:
– Dragan Marin za predsjednika,
– Vlado Eck za člana,
– Ivan Frićer za člana,
– Igor Cavalli za člana,
– Mirsada Popović Damjanović za članicu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/4
URBROJ: 2162-04/01-17-2

Pakrac, 14. lipnja 2017.g.

Predsjedavajući: Miroslav Ivančić, v.r.

Odluka o izboru Komisije za statut i poslovnik

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 18. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o izboru Komisije za statut i poslovnik

Članak 1.

U Komisiju za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

– Miroslav Ivančić za predsjednika,
– Zoran Hofman za člana,
– Saša Hejtmanek za člana,
– Mihajla Pavković za članicu,
– Mirsada Popović Damjanović za članicu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/5
URBROJ: 2162-04/01-17-1
Pakrac, 14. lipnja 2017.g.

Predsjedavajući: Miroslav Ivančić, v.r.

Odluka o izboru Odbora za financije i proračun

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 19. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donosi

O D L U K U
o izboru Odbora za financije i proračun

Članak 1.

U Odbor za financije i proračun imenuju se:
– Josip Delorenci za predsjednika,
– Kristina Milek za članicu,
– Željka Pejša Božić za članicu,
– Neven Garača za člana,
– Damir Špančić za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/6
URBROJ: 2162-04/01-17-2
Pakrac, 14. lipnja 2017.g.

Predsjedavajući: Miroslav Ivančić, v.r.

Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) članka 37. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), članka 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), prijedloga Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donosi

O D L U K U
o izboru predsjednika
Gradskog vijeća Grada Pakraca

Članak 1.

Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca izabran je Miroslav Ivančić.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/7
URBROJ: 2162-04/01-17-2
Pakrac, 14. lipnja 2017.g.

Predsjedavajući: Miroslav Ivančić, v.r.

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 37. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), članka 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13) i prijedloga Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o izboru potpredsjednika
Gradskog vijeća Grada Pakraca

Članak 1.

Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca izabran je Zoran Krejči.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/18
URBROJ: 2162-04/01-17-3
Pakrac, 14. lipnja 2017.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić, v.r.

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 37. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), članka 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13) i prijedloga Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o izboru potpredsjednika
Gradskog vijeća Grada Pakraca

Članak 1.

Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca izabran je Vlado Eck.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/18
URBROJ: 2162-04/01-17-4
Pakrac, 14. lipnja 2017.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić, v.r.

Odluka o izradi projekta „STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA GRADA PAKRACA“

Temeljem Pravilnika o provedbi Mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.71/2016, 15/2017, 17/2017 i 27/2017) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj prvoj (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donosi

O D L U K U
o izradi projekta
„STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA GRADA PAKRACA“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine, broj 71/2016, 15/2017, 17/2017 i 27/2017), za provedbu podmjere 7.1. „ Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitet Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ – provedba tipa operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“, Gradsko vijeće Grada Pakraca donosi Odluku o izradi projekta i daje suglasnost na provedbu ulaganja u projekt – „STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA GRADA PAKRACA“.

Članak 2.

Za podnositelja zahtjeva za potporu – korisnika potpore ovlašćuje se Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB:79689915301).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

KLASA: 340-01/17-01/9
URBROJ: 2162-06/01-17-2
Pakrac, 14. lipnja 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić, v.r.

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Temeljem članka 4. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11) te članka 51. st. 3. al. 9. i članka 103. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

IZMJENE I DOPUNE
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Članak 1.

U Sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Pakraca, koja je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/11, 1/12, 3/12) točka 2. mijenja se tako da sada glasi:

„2. Voditelj Odsjeka: (1 izvršitelj):
Radno mjesto I. kategorije, potkategorija: Rukovoditelj, Razina 1., Klasifikacijski rang 4.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke društvenog smjera,
• najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• posjedovanje važećeg certifikata u području javne nabave,
• poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• znanje rada na računalu,
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
Opis poslova: rukovođenje i odgovornost za rad Odsjeka, vrši poslove tehničke korespondencije za Gradonačelnika i priprema nacrte dopisa pismena koja šalje Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika na hrvatskom i engleskom jeziku, obavlja sve poslove u svezi s radom zamjenika Gradonačelnika koji su izričito određeni od strane Gradonačelnika, izrađuje zaključke sukladno donesenim odlukama Gradonačelnika i skrbi o njihovoj dostavi nadležnim tijelima i njihovoj provedbi, izrađuje nacrte odnosno prijedloge propisa koje donosi Gradonačelnik, te pomaže u izradi propisa koje donosi Gradsko vijeće, ukoliko nije izravno nadležno neko drugo tijelo ili zadužen neki drugi službenik, upoznaje gradonačelnika sa zakonskim propisima koji bitno utječu na donašanje odluka iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, skrbi o rasporedu korištenja radnih prostorija Grada, te reprezentativnim potrebama Gradonačelnika i Gradskog vijeća, u suradnji s pročelnikom obavlja sve poslove u svezi sa protokolom gradonačelnika, njegovog zamjenika, članova Gradskog vijeća, vrši komunikaciju na engleskom jeziku s predstavnicima inozemnih delegacija, rješava o zahtjevima o pravu na pristup informacijama sukladno posebnim propisima i uz konzultaciju sa pročelnikom, sudjeluje u izradi i vrši koordinaciju aktivnosti na izradi informativno-propagandnog materijala koji ima za cilj kvalitetnu marketinšku aktivnost i prezentaciju Grada, prema potrebi zamjenjuje referenta za poslove Gradskog vijeća u svim segmentima njegovog posla, izrađuje prijedloge dokumenata vezanih za osnivanje i rad mjesnih odbora, te pruža stručnu pomoć u radu mjesnih odbora, priprema materijale za Gradonačelnika i sjednice Gradskog vijeća i njegova radna tijela, vodi registar odluka Gradonačelnika i propisa i odluka Gradskog vijeća, skrbi o adekvatnom čuvanju zaključaka i drugih materijala vezanih za rad Gradonačelnika i Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, obavlja poslove vezane za objavljivanje akata i vodi evidenciju o objavi akata iz nadležnosti Gradonačelnika i Gradskog vijeća, vodi evidenciju o sjednicama Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, te evidenciju prisustvovanja vijećnika na sjednicama, prati propise iz područja javne nabave, priprema i provodi postupke javne nabave, daje očitovanja u žalbenim postupcima javne nabave te sastavlja ugovore i okvirne sporazume po provedenim postupcima javne nabave, obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika JUO.“

Članak 2.

U Sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Pakraca, koja je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, ukida se radno mjesto pod točkom 5. Viši stručni suradnik za javnu nabavu i upravljanje nekretninama: (1 izvršitelj), radno mjesto II. kategorije, potkategorija: Viši stručni suradnik, Razina —, Klasifikacijski rang 6.

Članak 3.

U Sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Pakraca, koja je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, ukida se radno mjesto pod točkom 14B. Viši savjetnik za gospodarstvo: (1 izvršitelj), radno mjesto II. Kategorije, potkategorija: Viši savjetnik, Razina —, Klasifikacijski rang 4.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

KLASA: 023-05/17-01/1
URBROJ: 2162-02/01-17-1
Pakrac, 8. lipnja 2017.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, v.r.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju službenih mobitela

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), dana 20. lipnja 2017.g. gradonačelnica Grada Pakraca donosi

Odluku o izmjeni i dopuni
Odluke o korištenju službenih mobitela

Članak 1.

U čl. 3. st. 1. točki 1. Odluke o korištenju službenih mobitela („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/13) brojka „400,00“ mijenja se i glasi: „500,00“.
U čl. 1. st. 1. točki 2. brojka „200,00“ mijenja se i glasi: „250,00“.

Članak 2.

Iza članka. 3. Odluke dodaje se članak 4. koji glasi:
„Službenic(i)e Jedinstvenog upravnog odjela mogu dobiti na korištenje ili zamijeniti rashodovani službeni mobitel nabavkom novog u visini minimalno ponuđene cijene aparata od strane dobavljača/operatera prilikom sklapanja ili produžavanja ugovora sa operaterom, a maksimalno do iznosa od 200,00 kn.
Službenic(i)e mogu dobiti na korištenje i/ili zatražiti zamjenu rashodovanog službenog mobitela po cijeni većoj od 200,00 kn, ali su tom prilikom dužni sami platiti razliku u cijeni većoj od navedene.“

Članak 3.

Ovom izmjenom i dopunom Odluke članak 4. postaje članak 5., članak 5. postaje članak 6., a članak 6. postaje članak 7.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

KLASA: 022-05/17-01/7
URBROJ: 2162-04-03/17-1
Pakrac, 20. lipnja 2017.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, v.r.

Odluka o prestanku obavljanja dužnosti obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca i zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Temeljem članka 90.c. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 91.st.1. i čl. 116. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16) a sukladno čl. 92.st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i objavljenim Konačnim rezultatima izbora za Gradonačelnika Grada Pakraca te Konačnim rezultatima izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Gradskog izbornog povjerenstva od dana 25. svibnja 2017. godine, pročelnik JUO Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o prestanku obavljanja dužnosti
obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca i
zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

I. ANAMARIJI BLAŽEVIĆ, dužnost obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca prestaje s danom 26. svibnja 2017. g., kao i sva prava na temelju obavljanja navedene dužnosti.

II. GORANU LABUSU, dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine prestaje s danom 26. svibnja 2017. g., kao i sva prava na temelju obavljanja navedene dužnosti.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Obrazloženje

Dana 21. svibnja 2017. g. održani su izbori za gradonačelnika Grada Pakraca i njegovih zamjenika.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca dana 25. svibnja 2017. g. utvrdilo je i objavilo Konačne rezultate izbora za gradonačelnika Grada Pakraca i Konačne rezultate izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.
Odredbom članka 92.st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da dotadašnjem gradonačelniku i njegovom zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novog gradonačelnika i zamjenika.
Odredbom članka 116. Zakona o lokalnim izborima propisano je da se na pitanja vezana uz izbor i mandat zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika nacionalnih manjina odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona vezane uz izbor i mandat gradonačelnika.
Novoizabrana gradonačelnica i njezini zamjenici stupili su na dužnost 26. svibnja 2017. g.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA PAKRACA

KLASA: 013-03/17-01/6
URBROJ: 2162-04/01-17-1
Pakrac, 1. lipnja 2017. g.

Pročelnik: Tomislav Petrač, v.r.

Odluka o stupanju na dužnost gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca te zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Temeljem članka 90., 90.a i 90.c. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) članka 91.st.1., 115. i 116. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16), a sukladno objavljenim Konačnim rezultatima izbora za gradonačelnika Grada Pakraca i Konačnim rezultatima izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Gradskog izbornog povjerenstva od dana 25. svibnja 2017. godine, pročelnik JUO Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o stupanju na dužnost gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca
te zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

I. ANAMARIJA BLAŽEVIĆ, upr. iur., stupa na dužnost gradonačelnice Grada Pakraca s danom 26. svibnja 2017. g.
II. MARIJAN ŠIRAC, dipl. oec., stupa na dužnost zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca s danom 26. svibnja 2017. g.
III. NIKOLA IVANOVIĆ, stupa na dužnost zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine s danom 26. svibnja 2017. g.
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Obrazloženje

Dana 21. svibnja 2017. g. održani su izbori za gradonačelnika Grada Pakraca i njegovih zamjenika.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca dana 25. svibnja 2017. g. utvrdilo je i objavilo Konačne rezultate izbora za gradonačelnika Grada Pakraca i Konačne rezultate izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Na temelju članka 94.st.3. Zakona o lokalnim izborima za gradonačelnicu Grada Pakraca izabrana je Anamarija Blažević, upr. iur., a za zamjenika gradonačelnice Marijan Širac, dipl. oec.
Na temelju članka 115. Zakona o lokalnim izborima za zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine izabran je Nikola Ivanović.
Odredbom članka 116. istog Zakona propisano je da se na sva ostala pitanja vezana uz izbor i mandat zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika nacionalnih manjina odgovarajuće primjenjuju odredbe navedenog Zakona vezane uz izbor i mandat gradonačelnika.
Odredbom članka 91.st.1. Zakona o lokalnim izborima propisano je da gradonačelnik i njegov zamjenik stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora, odnosno u ovom slučaju 26. svibnja 2017. g.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA PAKRACA

KLASA: 013-03/17-01/7
URBROJ: 2162-04/01-17-1
Pakrac, 1. lipnja 2017. g.

Pročelnik: Tomislav Petrač, v.r.