Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika proračuna Grada Pakraca od 1. siječnja 2021. godine

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU O VISINI OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA KORISNIKA PRORAČUNA GRADA PAKRACA OD 1. SIJEČNJA 2021. GODINE

I

Utvrđuje se osnovica za izračun plaća zaposlenih kod svih korisnika proračuna Grada Pakraca kojima osnovica za izračun plaća nije utvrđena Kolektivnim ugovorom za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/20 – pročišćeni tekst); a kojima se u proračunu Grada Pakraca osiguravaju sredstava za isplatu plaća i/ili materijalnih troškova u visini od 6.044,51 kn bruto.

II

Osnovica iz točke I. ove odluke primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec siječanj 2021. godine, a do donošenja nove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADONAČELNICA

 

KLASA: 120-02/21-01/1

URBROJ: 2162-05/01-21-1

Pakrac, 3. veljače 2021. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Odluka o provedbi programa poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca u 2021. godini

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/17) gradonačelnica Grada Pakraca donosi sljedeću

 

ODLUKU O PROVEDBI PROGRAMA POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA LIJEČNIKA (DOKTORA MEDICINE) I NJIHOVOG OSTANKA U RADNOM ODNOSU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA U 2021. GODINI

 

  1. Odredbe Programa poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/18) primjenjivat će se i za 2021. godinu, i to od 1. siječnja 2021. g. do 31. prosinca 2021. g.
  1. Korisnici koji su ostvarili pravo temeljem Programa iz točke 1. ove Odluke za prethodnu godinu, nisu dužni podnositi ponovljenu prijavu s traženim dokazima ukoliko se nisu promijenile okolnosti na temelju kojih je pravo ostvareno, osim potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata za 2021. g. kod subvencioniranja kamata na stambene kredite.
  1. Sporazumi sklopljeni s Općom županijskom bolnicom Pakrac i bolnicom hrvatskih veterana te Dječjim vrtićem „Maslačak“ Pakrac vezani uz provedbu Programa iz točke 1. ove Odluke pod istim se uvjetima primjenjuju i u 2021. godini.
  1. Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO Grada Pakraca.
  1. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 402-01/21-01/1

URBROJ: 2162-02/01-21-1

Pakrac, 3. veljače 2021. g.

Gradonačelnica:  Anamarija Blažević v. r.