Odluka o davanju prostora na privremeno korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o davanju prostora na privremeno korištenje

 

Članak 1.

UDRUZI LIBOX, Slavonska 47, Lipik, OIB: 29369714524, ustupa se na privremeno korištenje prostor označen kao 4. suvlasnički dio: 709/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 861/1, zk. ul. br. 838, k. o. Pakrac, na adresi Trg dr. Ivana Šretera 1, Pakrac (hotel „Pakrac“), u svrhu smještaja osoba za potrebe natjecanja LIPIK FIBA 3×3 CHALLENGERA 2022.

 

Članak 2.

Grad Pakrac i Udruga Libox zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove Odluke osobito sadrži:

  • naznaku ugovornih strana,
  • podatke o nekretnini koja se daje na privremeno korištenje,
  • međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja,
  • vrijeme na koje se ugovor sklapa,
  • odredbe o prestanku ugovora

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije, Odsjek za pravne poslove.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 372-01/2201/3
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
Pakrac, 19. srpnja 2022. g.