Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.g.

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku Zaključka i čini njegov sastavni dio.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/18-01/5
URBROJ: 2162-01/01-18-3
Pakrac, 9. ožujka 2018.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 6. sjednici održanoj 09. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI GRADONAČELNICI ZA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

Članak 1.

Ovom odlukom daje se suglasnost gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi vezanoj uz provedbu prodaje nekretnina u stečajnom postupku poslovni broj ST-743/2016 do iznosa od 200.000,00 kuna.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 406-09/18-01/1
URBROJ: 2162-04/01-18-1
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 11. veljače 2018. godine donijelo je sljedeću

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA PAKRACA

Članak 1.

U Statutu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.“

Članak 2.

U članku 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Pri svakoj promjeni područja Grada prethodno će se tražiti mišljenje stanovnika koje nije obvezujuće.“

Članak 3.

U članku 4. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.“

Članak 4.

U članku 6. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Na temelju mjerila koja općim aktom utvrdi Gradsko vijeće, gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Grada.“

Članak 5.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Grad može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 19. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.“

Članak 6.

Članak 23. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Ako je raspisivanje referenduma zatražila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora, predstavničko tijelo dužno je izjasniti te se o prijedlogu, te ako ga prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga, većinom glasova svih članova. Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača sa područja Grada Pakraca, predsjednik predstavničkog tijela dostaviti će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisati će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.“

Članak 7.

Članak 24. mijenja se i glasi:

„Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

– 20% ukupnog broja birača Grada Pakraca,

– 2/3 članova Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 23. Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.“

Članak 8.

U članku 36. stavak 1. alineja 8. mijenja se i glasi:

„ – odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada te drugom raspolaganju imovinom čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna,“

Članak 9.

Članak 40. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.“

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.“

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 10.

U članku 43. dodaje se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

„Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Ostala prava i dužnosti članova Gradskog vijeća utvrđuju se zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.“

Članak 11.

U članku 44. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Statut, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 12.

U članku 51. stavku 3. alineji 3. iza zareza dodaje se tekst: „te ih podnosi Gradskom vijeću u zakonom utvrđenom roku,“

Alineja 5. mijenja se i glasi:

„ – odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina, nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom Grada, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna.“

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

„Odluku o imenovanju i razrješenju predstavnika Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je Grad osnivač, gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju službenoga glasila jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji slijedi nakon donošenja te odluke.“

Članak 13.

U članku 57. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“

Članak 14.

U članku 59. stavak 2. briše se.

Članak 15.

Članak 70. mijenja se i glasi:

„Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.“

Članak 16.

Članak 71. mijenja se i glasi:

„Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada neposredno izvršavaju provođenje općih akata Gradskog vijeća.“

Članak 17.

Članak 78. mijenja se i glasi:

„Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnih odbora mogu dati građani, gradonačelnik i Gradsko vijeće.“

Članak 18.

Članak 93. mijenja se i glasi:

„Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik te na njegov prijedlog Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši statut jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“

Članak 19.

U članku 95. stavku 1. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju „gospodara“.

Članak 20.

U članku 96. stavku 2. alineja 6. mijenja se i glasi:

„- udio u zajedničkom porezu,“

U alineji 7. riječ „dotacije“ briše se.

Članak 21.

Članak 99. mijenja se i glasi:

„Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika i raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani gradonačelnik dužan je predložiti Gradskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

Gradsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je gradonačelnik predložio.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju gradonačelnika iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama“.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni gradonačelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«.

Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Grada i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog gradonačelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 11., 12. i 13. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.“

Članak 22.

U članku 105. riječi „obavlja nadzor nad zakonitošću“ zamjenjuju se riječima „nadzire zakonitost“.

Članak 23.

U članku 110. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.“

Članak 24.

Zadužuje se Komisija za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Pakraca.

Članak 25.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 012-03/18-01/1  

URBROJ: 2162-04/01-18-1

Pakrac, 11. veljače 2018. g.

 Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca

Temeljem članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013. i 73/2017) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na petoj sjednici održanoj dana 11. veljače 2018. godine donosi

ODLUKU O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje način provedbe:

 1. mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada,
 2. mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada

Članak 2.

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke smatra se:

 • otpad odbačen u okoliš na lokacijama koje za to nisu predviđene.

MJERE ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA

Članak 3.

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada iz članka 1. točke 1. ove Odluke uključuju:

 1. uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,
 2. uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,
 3. provedbu redovitog nadzora područja Grada Pakraca,
 4. postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,
 5. izobrazno-informativne aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom.

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Članak 4.

Nepropisno odbačeni otpad građani mogu prijaviti na sljedeće načine:

 • putem sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu objavljenog na službenoj internet stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr ,
 • putem elektronske pošte na adrese objavljene na službenoj internet stranici Grada Pakraca,
 • putem telefona na telefonske brojeve objavljene na službenoj internet strani Grada Pakraca,
 • osobno u prostorije nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • putem pošte na adresu Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18.

Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada

Članak 5.

Grad Pakrac  vodi Evidenciju lokacija onečišćenih otpadom Grada Pakraca.

U Evidenciju iz stavka 1. ovog članka unose se podaci o lokacijama onečišćenih otpadom, količini otpada, izvršenim nadzorima komunalnih redara, izdanim rješenjima te ostali potrebni podaci.

Evidenciju vodi i kontinuirano održava nadležni upravni odjel.

Evidencija lokacija onečišćenih otpadom Grada Pakraca uskladiti će se s aplikacijom za evidenciju lokacija odbačenog otpada koja je sastavni dio Informacijskog sustava gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Provedba nadzora

Članak 6.

Radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada, komunalni redar provodi redoviti nadzor.

Nadzor nad evidentiranim lokacijama provodi se najmanje dva puta godišnje a na lokacijama na kojima je utvrđeno učestalo ponovljeno odbacivanje otpada, nadzor se provodi češće, u skladu s potrebama.

U provedbi nadzora komunalni redar ovlašten je zatražiti asistenciju  Ministarstva unutarnjih poslova.

O izvršenim nadzorima vodi se zapisnik koji postaje sastavni dio Evidencije iz članka 5. ove Odluke.

Postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada

Članak 7.

Znakovi upozorenja o zabrani odbacivanja otpada postavljaju se na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada

Potrebu za postavljanjem znaka kao i lokaciju postavljanja znaka utvrđuje nadležni upravni odjel.

Izobrazno-informativne aktivnosti

Članak 8.

Grad Pakrac osigurati će izobrazno-informativne aktivnosti u vezi pravilnog gospodarenja otpadom:

 • objavom informacija na službenoj internet stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr,
 • tiskanjem i dijeljenjem letaka, vodiča, brošura i sl.,
 • promidžbom putem sredstava javnog priopćavanja,
 • podržavanjem i/ili sufinanciranjem nevladinih udruga u provedbi projekata iz područja gospodarenja otpadom,
 • podržavanjem ili provedbom akcija prikupljanja otpada,
 • na druge odgovarajuće načine.

MJERE ZA UKLANJANJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Članak 9.

Nepropisno odbačeni otpad predaje se ovlaštenoj osobi koja posjeduje potrebnu dozvolu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba).

Postupanje komunalnog redara

Članak 10.

Radi provedbe mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada iz članka 1. točke 2. ove Odluke, komunalni redar rješenjem naređuje onečišćivaču uklanjanje odbačenog otpada.

Članak 11.

Ukoliko onečišćivač nije poznat, komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području(dobru).

Članak 12.

Rješenjem iz prethodnog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada, u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseci od dana zaprimanja rješenja.

Članak 13.

Istekom roka određenog rješenjem iz članka 11. ove Odluke, komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze određene rješenjem.

Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, Grad Pakrac osigurati će uklanjanje otpada putem ovlaštene sobe u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 14.

Radi provedbe mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno osoba koja sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni reda ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.

Članak 15.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Požeško-slavonske županije.

Akcije prikupljanja otpada

Članak 16.

Otpad odbačen u okoliš može se uklanjati putem akcija prikupljanja otpada (u daljnjem tekstu: akcija).

Članak 17.

Akciju prikupljanja otpada može organizirati pravna i fizička osoba – obrtnik u suradnji s osobom koja posjeduje dozvolu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja.

Radi provedbe akcije pravna odnosno fizička osoba – obrtnik dužna je ishoditi suglasnost nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca.

Članak 18.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za provedbu akcije podnosi se najmanje dva mjeseca prije početka akcije.

Obrazac Zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provedbu akcije prikupljanja otpada postavljen je na službenoj internet stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr.

Članak 19.

Osoba kojoj je izdana suglasnost iz članka 17, stavka 2. ove Odluke dužna je osigurati predaju prikupljenog otpada ovlaštenoj osobi u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Trajanje akcije prikupljanja otpada ograničeno je na najviše 30 dana.

Osoba koja organizira akciju prikupljanja otpada smatra se vlasnikom prikupljenog otpada tijekom trajanja akcije.

Osoba koja organizira akciju obvezna je u roku osam dana od završetka akcije dostaviti nadležnom upravnom odjelu izvješće o provedenoj akciji.

Članak 20.

Nadzor nad provedbom akcije prikupljanja otpada obavlja komunalni redar.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Grad Pakrac zadržava pravo na naknadu troška uklanjanja odbačenog otpada iz članka13., stavka 2. ove Odluke od onečišćivača odnosno vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio.

Članak 22.

Sredstva za provedbu mjera iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca.

Članak 23.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu u dijelu koji se odnosi na postupanje s nepropisno odbačenim otpadom u okoliš.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 363-01/18-01/03

Urbroj: 2162- 06/01-18-02

Pakrac,11. veljače 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o imenovanju ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/98, 3/03, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 5. sjednici, održanoj 11. veljače 2018. g. donijelo

ODLUKU O IMENOVANJU OCJENJIVAČKOG ODBORA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Za članove Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca imenuju se:

 • Tea Lokner, mag.archeol,
 • Željka Pejša Božić,
 • Nenad Peić, dr. med,
 • Robert Ružička,
 • Sadmir Delihodžić,
 • Stipo Hodak,
 • Višnja Klobučar, odgojitelj.

Članak 2.

Mandat članova Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca traje četiri (4) godine.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o razrješenju i imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja (KLASA: 061-01/13-01/2, URBROJ: 2162-01/01-13-1).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 061-01/18-01/1

URBROJ: 2162-04/03-18-7

Pakrac, 11. veljače 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Program poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/17) gradonačelnica Grada Pakraca dana 22. siječnja 2018. godine donosi

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA LIJEČNIKA (DOKTORA MEDICINE) I NJIHOVOG OSTANKA U RADNOM ODNOSU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2018. GODINU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se kriteriji i postupak za provedbu mjera za poticanje zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u  radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad) za 2018. godinu.

Kao mjere iz prethodnog stavka određuju se dodjele bespovratnih sredstava u obliku potpora i subvencija doktorima medicine zaposlenim u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca  i to:

– subvencioniranje do 2% kamata na stambene kredite,

– subvencioniranje troškova specijalizacije,

– potpora za stručno usavršavanje,

– subvencioniranje cijene usluge dječjeg vrtića.

Članak 2.

Korisnici sredstava po ovom Programu su liječnici (doktori medicine) zaposleni u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca (dalje u tekstu: Korisnici).

Izrazi koji se koriste u ovom Programu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

SUBVENCIONIRANJE DO 2% KAMATA NA STAMBENE KREDITE

Članak 3.

Pravo na subvenciju do 2% kamata na stambene kredite ostvaruju Korisnici stambenog kredita za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca.

Subvencioniranje kamata može se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.

Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.

Odluku o dodjeli subvencije donosi gradonačelnica.

Međusobna prava i obveze između Korisnika subvencije i Grada uredit će se sklapanjem posebnog ugovora.

Prednost pri odabiru Korisnika subvencije kamata na stambene kredite imaju doktori medicine koji po prvi puta kupuju/grade nekretninu na području Grada radi rješavanja svog stambenog pitanja.

SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA SPECIJALIZACIJE

Članak 4.

Pravo na subvenciju troškova specijalizacije ostvaruju Korisnici kojima je rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske odobreno specijalističko usavršavanje.

Iznos subvencije po Korisniku iznosi 800,00 kuna mjesečno neto.

Subvencioniranje troškova specijalizacije može se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.

Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.

Odluku o dodjeli subvencije donosi gradonačelnica.

Međusobna prava i obveze između Korisnika subvencije i Grada uredit će se sklapanjem posebnog ugovora.

POTPORA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 5.

Radi provedbe mjere potpore za stručno usavršavanje Korisnika, Grad Pakrac i Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana sklopit će se Sporazum temeljem kojeg će se bolnici doznačiti za to predviđena sredstva.

Doznačena sredstva bolnica može koristi samo za financiranje troškova stručnog usavršavanja Korisnika.

Sporazumom iz st. 1. ovog članka uredit će se postupak i uvjeti za doznaku predviđenih sredstava, te ostala prava i obveze sporazumnih strana vezanih uz ovu mjeru.

SUBVENCIONIRANJE CIJENE USLUGE DJEČJEG VRTIĆA

Članak 6.

Pravo na subvenciju 50% iznosa od utvrđene cijene usluge dječjeg vrtića ostvaruju Korisnici koji koriste usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Subvencioniranje cijene usluge dječjeg vrtića može se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.

Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.

Odluku o dodjeli subvencije donosi gradonačelnica.

Na temelju odluke iz prethodnog stavka, Dječji vrtić Maslačak Pakrac umanjit će Korisniku subvencije cijenu usluge za 50%, dok će razliku do pune cijene namiriti Grad Pakrac.

Radi provedbe mjere subvencioniranja cijene usluge dječjeg vrtića, Grad Pakrac i Dječji vrtić Maslačak Pakrac sklopit će se Sporazum kojim će se detaljnije urediti način provedbe te ostala prava i obveze sporazumnih strana vezanih uz ovu mjeru.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Potpore i subvencije po ovom Programu dodjeljuju se za razdoblje od objave javnog poziva do 31. prosinca 2018. g., osim subvencije kamata na stambene kredite koja se dodjeljuje za razdoblje od 01. siječnja 2018. g. do 31. prosinca 2018. g.

Potpore i subvencije po ovom Programu mogu se dodjeljivati do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada  Pakraca, a s obzirom na ukupno planirane iznose za pojedinu poticajnu mjeru.

U slučaju neiskorištenosti ukupno planiranih sredstava za pojedinu poticajnu mjeru, ista se mogu preraspodijeliti na pozive u kojima su sredstva iskorištena, za koje je ostalo nerealiziranih, a prihvatljivih zahtjeva.

Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

Grad Pakrac pridržava pravo da ne izvrši odabir prijava po objavljenom javnom pozivu, o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 402-01/17-01/5   

URBROJ: 2162-04/01-17-3

Pakrac, 22. siječnja 2018. g.       

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2018. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/17) gradonačelnica Grada Pakraca dana 22. siječnja 2018. godine donosi

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2018. GODINU

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad) u 2018. godini i to kroz poticanje zapošljavanja, poticanje osnivanja novih obrta, novih trgovačkih društava te poticanje otvaranja OPG-a, sufinanciranja ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za osiguranje vanjskog financiranja.

Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 352).

 

Članak 2.

Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Pakraca te obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dalje: OPG) s prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada.

Kategorizacija veličine poduzetnika utvrđena je sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).

Mikro poduzetnici su oni koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 2.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 2.000.000,00 eura.  

Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 10.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 10.000.000,00 eura.  

Srednji poduzetnici su oni koji nisu mikro i mali poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika te prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 50.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 43.000.000,00 eura.  

Poticaji po ovom Programu neće se odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu, LRA Poduzetničkom centru Pakrac d.o.o. kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

 

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

Članak 3.

Jednokratna sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti mikro i mali poduzetnici te OPG-i iz članka 2. koji posluju na području Grada Pakraca, a koji su u 2018. zaposlili ili će zaposliti osobe s prebivalištem na području Grada u punom radnom vremenu na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da nisu imali otpuštanja radnika unazad šest mjeseci od mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

Jednokratni poticaj iz stavka 1. ovog članka će se dodijeliti za svaku novozaposlenu osobu u iznosu od 2.000,00 kuna. Pojedini korisnik može iskoristiti sredstva za maksimalno 4 novozaposlene osobe.

Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatra se i fizička osoba koja otvara obrt i koja će u obrtu raditi, a nema zasnovan radni odnos kod drugog poslodavca.

Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatraju se i osobe upisane u Upisnik PG u svojstvu nositelja ili člana OPG-a, ako nisu zaposleni kod drugog poslodavca i obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.

 

Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih ili fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Članak 4.

Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.

U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar roka iz stavaka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

 

Članak 5.

Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika s prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene kod korisnika unazad 30 dana od dana zaposlenja.

Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli poticaja.

 

POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

 

Članak 6.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u 2018. godini započele ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja sa sjedištem na području Grada Pakraca i to jednokratni poticaj u iznosu od 75% troškova otvaranja obrta.

 

Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje podnosu zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

 

Članak 7.

Korisnik sredstava iz članka 6. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište odnosno sjedište na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Pakraca, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

 

Članak 8.

Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Pakraca i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u 2018. godini započele ili će započeti obavljanje OPG-a i to jednokratni poticaj u iznosu od 75% troškova otvaranja OPG-a.

 

Članak 9.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su osnovane u 2018. godini i to jednokratni poticaj u iznosu od 50% troškova osnivanja trgovačkog društva.

Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti pravnim osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za čije se odgovorne osobe utvrdi da su, nakon zatvaranja trgovačkog društva osnovale novo trgovačko društvo (za koje traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

 

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

 

Članak 10.

Za sredstva poticaja za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem su nositelj ili članovi zaposleni kod drugog poslodavca i ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.

 

Članak 11.

Troškovi vezani uz ulaganja u materijalnu imovinu uključuju nabavu novih strojeva i opreme za obavljanje registrirane djelatnosti te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su povezani s obavljanjem registrirane djelatnosti.

Nije prihvatljiv trošak ulaganja u materijalnu imovinu koji uključuje nabavu polovnih strojeva, opreme ili informatičko – komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver).

Troškovi vezani uz ulaganja u nematerijalnu imovinu uključuju nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškove vezane uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

 

Članak 12.

Nabava materijalne i nematerijalne imovine sufinancirat će se s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 10.000,00 kuna.

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost investicije računati bez PDV-a.

 

Članak 13.

Svi troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni za dodjelu potpore iz članka 12. moraju nastati i biti plaćeni tijekom 2018. godine.

Subjekti koji ostvaruju potporu za nabavu pojedinačnog predmeta materijalne i nematerijalne imovine po nekoj drugoj osnovi također su prihvatljivi, ali samo do onog iznosa koji nije obuhvaćen potporom po drugoj osnovi.

 

SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

 

Članak 14.

Sufinancira se trošak izrade projektne dokumentacije, poslovnih planova i drugih obrazaca potrebnih za prijavu za bespovratna ili druga poticajna financijska sredstva u iznosu od 50% računa za usluge izrade projektne dokumentacije ili najviše do iznosa od 2.000 kn za mikro i male poduzetnike te nositelje OPG-a, odnosno najviše do iznosa od 5.000 kn za srednje poduzetnike.

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost sufinanciranja računati bez PDV-a.

 

Članak 15.

Prihvatljivi prijavitelji za sufinanciranje iz članka 14. su svi korisnici iz članka 2. ovog programa koji imaju sjedište na području Grada Pakraca te svojim projektnim prijedlogom i karakteristikama poslovanja udovoljavaju uvjetima određenog natječaja u smislu prihvatljivosti za prijavu.

 

Članak 16.

Prihvatljivi su troškovi izrade projektne dokumentacije za projektne prijave predane tijekom 2018. godine na natječaje koji su u tijeku.

 

Članak 17.

Korisnik je obvezan projektnu dokumentaciju izraditi kod Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. – potporne institucije u vlasništvu Grada Pakraca.

 

UGOVORNE OBVEZE

 

Članak 18.

S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, gradonačelnica zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.

 

Članak 19.

Sredstva ostvarene potpore isplatit će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja.

Iznos ostvarene potpore po pojedinom korisniku predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis) koju ostvaruje poduzetnik za što će mu Grad Pakrac izdati potvrdu o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

 

Članak 20.

Poticaji po ovom Programu mogu se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.

Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se za razdoblje od objave javnog poziva do 31. prosinca 2018. g, osim poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti  i poticaja za izradu projektne dokumentacije koji se dodjeljuju za razdoblje od 1. siječnja 2018. g. do 31. prosinca 2018. g.

Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.

Odluku o dodjeli poticaja donosi gradonačelnica.

Ugovori o dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada  Pakraca, a s obzirom na ukupno planirane iznose za pojedinačne namjene potpora.

U slučaju da za pojedinu namjenu nisu iskorištena sredstva, ista se mogu preraspodijeliti na pozive u kojima su sredstva iskorištena, za koje je ostalo nerealiziranih, a prihvatljivih zahtjeva.

Grad Pakrac pridržava pravo da ne izvrši odabir prijava po objavljenom javnom pozivu, o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni.

 

Članak 21.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

KLASA: 311-01/17-01/2    

URBROJ: 2162-04/01-18-3

Pakrac, 22. siječnja 2018. g.       

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Suglasnost na cjenik javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog otpada

Temeljem čl. 33. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), čl. 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17) i čl. 51. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradonačelnica Grada Pakraca daje

SUGLASNOST NA CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA

Na cjenik javne usluge, Ur.broj: 16/2018 od 12.01.2018. davatelja javne usluge Komunalac d.o.o. Pakrac, Ulica križnog puta 18, OIB 01617722870.

Cjenik je sukladan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17) i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca 5/2017).

Cijene utvrđene cjenikom javne usluge, Ur.broj: 16/2018 od 12.01.2018. davatelja javne usluge Komunalac d.o.o. Pakrac, Ulica križnog puta 18, potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i problematični otpad od miješanog komunalnog otpada te da kompostira biootpad.

Datum početka primjene cjenika je od dana početka pružanja javne usluge sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca 5/2017) .

KLASA: 363-01/17-01/28

URBROJ: 2162-06/01-18-03

Pakrac, 19. siječnja 2018. g.     

Gradonačelnica:  Anamarija Blažević v. r.

Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Temeljem članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013. i 73/2017), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj dana 11. veljače 2018. godine donosi

ODLUKU O POVJERAVANJU OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom Odlukom povjerava se obavljanje djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Obavljanje djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada povjerava se trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. iz Pakraca, Ulica Križnog puta 18 , OIB: 01617722870.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada  Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/18-01/02

URBROJ: 2162–06/01-18-02

Pakrac, 11. veljače. 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.