Odluka o određivanju člana povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog      zemljišta u vlasništvu republike Hrvatske

Temeljem članka 48. točke 6.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 39/13) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13)  gradonačelnik Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O ODREĐIVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA DODJELU ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

 

Članak 1.

                Za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske određuje se Marijan Širac, I. G. Kovačića 48, 34550 Pakrac, OIB: 5087198269

 

Članak 2.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Gradonačelnik: Davor Huška v. r.

KLASA: 945-01/13-01/6
URBROJ: 2162-05/07-13-4
Pakrac, 18. prosinca 2013. g.          

Odluka o određivanju člana povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta

Temeljem članka 48. točke 6.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 43. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 39/13) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13)  gradonačelnik Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O ODREĐIVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA PROCJENU TROŠKOVA STAVLJANJA U FUNKCIJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

                Za člana Povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta određuje se Marijan Certić, Omanovac 28, 34550 Pakrac, OIB: 17809199674.

Članak 2.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Gradonačelnik: Davor Huška v. r.

KLASA: 945-01/13-01/6
URBROJ: 2162-05/07-13-5
Pakrac, 18. prosinca 2013. g.          

III. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca     od 2. 11. 2011. godine

Poslodavac Grad Pakrac sa sjedištem u Pakracu, Trg bana Josipa Jelačića 18, OIB: 79689915301, zastupan po Gradonačelniku mr. sc. Davor Huška dipl. oec.

i

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Zagreb, Trg kralja P. Krešimira IV. br. 2, OIB: 85709856921, zastupan po predsjedniku Borisu Pleša, dipl. politolog

sklopili su u Pakracu dana 12. prosinca 2013. god.

 

III. DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU
ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA PAKRACA OD 2. 11. 2011. GODINE

 

Članak 1.

Ovim Dodatkom ugovaraju se iznimke od primjene odredbi o materijalnim pravima ugovorenim člancima 58., 63., 66., 67., 69. i 70. Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca od 02.11.2011. godine, Klasa: 023-01/11-01/01; Urbroj: 2162-02/01-11-01 (u nastavku teksta: Kolektivni ugovor) u 2014. godini.

Članak 2.

Iznimno od odredbe članka 58. stavka 1. Kolektivnog ugovora, regres za korištenje godišnjeg odmora isplatit će se u visini od 500,00 kuna.

Članak 3.

Iznimno od odredbe članka 63. stavka 2. Kolektivnog ugovora, visina jedne dnevnice za službena putovanja u RH iznosi 150,00 kuna.

Članak 4.

Iznimno od odredbe članka 66. stavka 2. Kolektivnog ugovora, službenik i namještenik s prebivalištem u Pakracu ima pravo na naknadu troškova prijevoza u iznosu od 300,00 kuna mjesečno.

Članak 5.

Iznimno od odredbe članka 67. Kolektivnog ugovora, troškovi korištenja osobnog automobila u službene svrhe nadoknadit će se u visini od 1,50 kuna po prijeđenom kilometru.

Članak 6.

Iznimno od odredbe članka 69. stavka 3. Kolektivnog ugovora, osnovica za obračun jubilarne nagrade  ostvarene u 2014. godini iznosi 1.500,00 kuna.

Članak 7.

Iznimno od odredbe članka 70. stavka 1. Kolektivnog ugovora, službeniku i namješteniku pripada pravo na prigodnu nagradu za božićne blagdane u iznosu od 500,00 kuna.

Iznimno od odredbe članka 70. stavka 2. Kolektivnog ugovora, službeniku i namješteniku pripada pravo na prigodnu nagradu za Uskrs u iznosu od 500,00 kuna koji će se isplatiti u novcu.

Iznimno od odredbe članka 70. stavka 3. Kolektivnog ugovora, za svako dijete službenika i namještenika do 15 godina starosti isplatiti će se prigodna nagrada povodom dana Sv. Nikole u iznosu od 500,00 kuna.

Članak 8.

U preostalom dijelu, koji nije obuhvaćen iznimkama navedenim u člancima od 2. do 7. Ovog Dodatka, odredbe članaka 58., 63., 66., 67., 69. i 70. Kolektivnog ugovora primjenjuju se u cijelosti kako glase.

Članak 9.

Ovaj Dodatak primjenjuje se u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2014. godine.

Članak 10.

Ovaj Dodatak potpisuje se u četiri primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

Za Grad Pakrac
Gradonačelnik: Davor Huška v. r. 

Za Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH
Predsjednik: Boris Pleša v. r.