Zaključak, Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2023. g. i Plan rada i financijski plan za 2025. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. g. donijelo sljedeći

                              

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2023. g. i Plan rada i financijski plan za 2025. g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 250-05/24-01/2
URBROJ: 2177-9-10/04-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, Godišnje izvješće o radu Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca PAK-RA za 2023.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. g. donijelo sljedeći

           

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Godišnje izvješće o radu Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca PAK-RA za 2023.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 400-05/24-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, Izvješće o radu i financijsko izvješće Voda Lipik d.o.o. Pakrac za 2023.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Voda Lipik d.o.o. Pakrac za 2023.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-05/24-01/3
URBROJ: 2177-9-10/04-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, Izvješće o radu i financijsko izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac za 2023.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. donijelo slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac za 2023.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ .

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-05/24-01/2
URBROJ: 2177-9-40/01-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Izmjenu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Temeljem članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021.,142/2023) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 7/23),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 19. sjednici održanoj dana  4. lipnja 2024. godine  donosi

 

I Z M J E N U
Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca je na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine donijelo  Odluku o načinu pružanja javne usluge  sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca broj 11/2021), (u daljnjem tekstu : Odluka).

 

Članak 2.

U članku 8. Odluke  mijenja se stavak 3. te glasi:

 

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi:

„5,89 Eura (slovima: pet eura i osamdesetdevet centi) mjesečno, bez PDV-a.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika koji nije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi:

„5,89 Eura (slovima: pet eura i osamdesetdevet centi) mjesečno, bez PDV-a. .“

 

Članak 3.

U Članku 8. Odluke stavku 4. riječi: „kunama“ zamjenjuje se s riječi  „eurima“.

 

Članak 4.

U Članku 19. Odluke , stavak 1.  alineja 2. i 5.  mijenjaju se i glase :

 • kada je osoba nositelj domaćinstva koja je radi objektivnih okolnosti izgubila posao te prima naknadu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje manju od 212,37 Eura mjesečno , a ostali članovi domaćinstva ne ostvaruju prihode.
 • kada domaćinstvo čine dva člana starija od 65 godina, bez djece i s mjesečnim prihodima domaćinstva ispod 199,10 Eura.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-01/24-01/12
URBROJ: 2177-9-40/01-24-1
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac.
 2. Izmjene i dopune Statuta iz točke 1. nalaze se u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 602-01/24-01/2
URBROJ: 2177-9-10/04-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2024./2025.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. g. donijelo sljedeći

                              

Z A K L J U Č A K

 

 1. Daje se suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2024./2025.
 2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 602-02/24-01/4
URBROJ: 2177-9-10/04-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i  članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici održanoj 04. lipnja 2024. godine, donosi

 

O D L U K U
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

 

Članak 1.

Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Pakraca komunalna infrastruktura navedena u sljedećoj tablici:

Vrsta

Naziv

Katastarska i zemljišnoknjižna čestica

Katastarska općina

Javne zelene površine

Dječje igralište u naselju Kusonje

1570

Kusonje

 

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel i Državna geodetska uprava, Odjel za katastar nekretnina Pakrac, upisat će na nekretnini iz točke 1. ove Odluke, u zemljišnim knjigama i u katastru nekretnina, status javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 932-01/24-01/13
URBROJ: 2177-9-40/01-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i  članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici održanoj 04. lipnja 2024. godine, donosi

 

O D L U K U
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

 

Članak 1.

Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Pakraca komunalna infrastruktura navedena u sljedećoj tablici:

Vrsta

Naziv

Katastarska i zemljišnoknjižna čestica

Katastarska općina

Groblja i krematoriji na grobljima

Rimokatoličko groblje Badljevina ( groblje sakralna zgrada, mrtvačnica, parkiralište)

1851

Badljevina

 

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel i Državna geodetska uprava, Odjel za katastar nekretnina Pakrac, upisat će na nekretnini iz točke 1. ove Odluke, u zemljišnim knjigama i u katastru nekretnina, status javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 932-01/24-01/12
URBROJ: 2177-9-40/01-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Odluka o darovanju nekretnine oznake k. č. br. 1, k. o. Pakrac, Republici Hrvatskoj

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 35. i članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici održanoj 4. lipnja 2024. donosi

ODLUKU
o darovanju nekretnine oznake k. č. br. 1, k. o. Pakrac, Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Grad Pakrac, OIB: 79689915301, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, daruje Republici Hrvatskoj, OIB: 52634238587, Zagreb, nekretninu oznake k. č. br. 1, BOLNIČKA ULICA (površine 9334 m2), DVORIŠTE (površine 8084 m2), JAVNA ZGRADA, Pakrac, BOLNIČKA ULICA 78 (površine 1216 m2), RUŠEVINA (površine 34 m2), upisanu u zk. ul. br. 3438, k. o. Pakrac, u svrhu rekonstrukcije i prenamjene građevine Zemaljske umobolnice u centar za pružanje dugotrajnog smještaja te usluga i programa prilagođenih potrebama braniteljsko-stradalničke populacije iz Domovinskog rata.

Članak 2.

Tržišnu vrijednost nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrdio je stalni sudski vještak za procjenu vrijednosti nekretnina, Zoran Fumić, dipl. ing. arh., procjembenim elaboratom br. 03/2024, od 15. svibnja 2024. te ona iznosi 656.996,78 eura (zaokruženo: 657.000,00 eura).

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da u ime Grada Pakraca potpiše s Republikom Hrvatskom ugovor o darovanju nekretnine iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik: Miroslav Ivančić

KLASA: 940-06/24-01/6
URBROJ: 2177-9-20-1/01-24-1
U Pakracu, 4. lipnja 2024.            

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18),  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 4. lipnja 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora označenog  kao 4. suvlasnički dio: 709/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 861/1, zk. ul. br. 838, k. o. Pakrac, na adresi Trg dr. Ivana Šretera 1, Pakrac (hotel „Pakrac“).

 

Članak 2.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke sastoji se od:

 1. PRIZEMLJA, ukupne neto korisne površine 339,67 m2, koje se sastoji od ULAZA 1, ukupne neto korisne površine 276,76 m2 i ULAZA 2, ukupne neto korisne površine 62,91 m2.

ULAZ 1 sastoji se od vjetrobrana s 3,88 m2, komunikacija s 38,50 m2, recepcije s 14,76 m2, garderobe s 3,07 m2, WC ženski s 3,64 m2, WC muški s 4,64 m2, WC za invalide sa 3,72 m2, sobe za invalide s 14,14 m2, kupaonice za invalide s 5,98 m2, kuhinje s 42,97 m2, restorana s 40,49 m2, Caffe bara s 41,61 m2, spremište s 4,53 m2, spremište namirnica s 4,86 m2, komunikacija s 19,95 m2, spremište rezervne opreme s 4,27 m2, odlaganje otpada s 5,76 m2, spremišta za čistačicu s 4,67 m2, WC ženski s 8,23 m2 i WC muški s 7,09 m2.

 

 1. KATA, ukupne neto korisne površine 429,97 m2, koji se sastoji od: stubišta s 13,57 m2, komunikacija sa 31,24 m2, sobe s 13,94 m2, sobe s 22,49 m2, sobe s 20,41 m2, sobe s 13,10 m2, sobe s 16,69 m2, sobe s 17,97 m2, sobe s 15,82 m2, sobe s 16,64 m2, sobe s 14,38 m2, ureda s 9,97 m2, predprostora s 3,79 m2, kotlovnica sa 13,28 m2, predprostor s 9,20 m2, ureda s 23,41 m2 ureda s 25,05 m2, arhive s 12,11 m2, ured s 16,24 m2, čajne kuhinje s 5,11 m2, predprostora s 3,32 m2, ureda s 13,84 m2, ureda s 17,31 m2, čajne kuhinje s 2,76 m2 i dvorane s 37,48 m2.

 

 • POTKROVLJA, ukupne neto korisne površine 446,95 m2, koje se sastoji od: stubišta s 11,36 m2,

potkrovlja s 336,60 m2 i potkrovlja s 98,99 m2.

 

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke daje se u zakup zajedno s pripadajućom terasom (bašća kod hotela) koja se nalazi na k. č. br. 860, zk. ul. br. 3315, površine 168 čhv, k. o. Pakrac.

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke namijenjen je obavljanju ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

 

Članak 4.

               Zakupnik ima pravo koristiti zajedničke dijelove nekretnine u kojoj se nalazi poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke na način određen Međuvlasničkim ugovorom zaključenim između suvlasnika nekretnine oznake k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac.

               Međuvlasničkim ugovorom iz stavka 1. ovog članka određeno je da se zemljište koje pripada uz nekretninu oznake k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac, u veličini od 1429 m2, koristi razmjerno utvrđenim suvlasničkim dijelovima zgrade, a suvlasnici su dodatno dogovorili da pojedine dijelove dvorišta koriste i njima upravljaju isključivo pojedini suvlasnici, kako je i grafički prikazano u Prilogu 1 ove Odluke. Ostala parkirna mjesta na parkiralištu ima pravo koristiti isključivo Zakupnik.

 

Članak 5.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se na službenoj internetskoj stranici Grada Pakraca.

 

Članak 6.

Ponude se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

 

Članak 7.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

Iznimno, pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje nisu registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, no ukoliko budu odabrane kao najpovoljniji ponuditelj, dužne su u roku 60 dana od dana potpisa Ugovora o zakupu izvršiti registraciju za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, dostaviti za navedeno dokaze i započeti s obavljanjem djelatnosti.

Ugovor o zakupu koji je sklopljen s fizičkom osobom koja nije registrirana za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, a ugostiteljsko-turističku djelatnost namjerava obavljati kao obrt, prestaje po dostavi traženih dokaza u roku iz stavka 2. ovog članka te će se pod istim uvjetima sklopiti novi ugovor o zakupu na ime obrta samo ukoliko je fizička osoba s kojom je bio sklopljen prvotni ugovor o zakupu i vlasnik tog obrta.

Ugovor o zakupu koji je sklopljen s fizičkom osobom koja nije registrirana za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, a ugostiteljsko-turističku djelatnost namjerava obavljati kao pravna osoba, prestaje po dostavi traženih dokaza u roku iz prethodnog stavka te će se pod istim uvjetima sklopiti novi ugovor o zakupu na ime pravne osobe samo ukoliko je fizička osoba s kojom je bio sklopljen prvotni ugovor o zakupu odgovorna osoba u toj pravnoj osobi.

Ugovor o zakupu koji je sklopljen s fizičkom ili pravnom osobom koja nije registrirana za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti prestaje po isteku roka iz stavka 2. ovog članka ukoliko u traženom roku ne budu dostavljeni dokazi o registraciji za obavljanje  ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

 

Članak 8.

Trajanje zakupa poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke je deset (10) godina uz mogućnost produženja za narednih pet godina.

 

Članak 9.

Početna minimalna zakupnina za poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke određuje se po razdobljima kako slijedi:

– za prvu godinu zakupa 200,00 eura mjesečno,
– za drugu godinu zakupa 270,00 eura mjesečno,
– za treću godinu zakupa 530,00 eura mjesečno,
– od četvrte godine do isteka zakupa 665,00 eura mjesečno.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

 

Članak 10.

Zakup se zasniva Ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16, 57/22) na trošak Zakupnika.

 

Članak 11.

Investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke koja povećavaju njegovu vrijednost mogu se prebijati do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine.

Za ulaganja iz prethodnog stavka ovog članka, Zakupnik je dužan pribaviti troškovnik izrađen po ovlaštenoj osobi na koji suglasnost daje Zakupodavac.

 

Članak 12.

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja te iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18) i ako prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

 

Članak 13.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, komunalna naknada, telefon i sl.) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

Zakupnik je dužan, prije sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke, dostaviti Zakupodavcu bjanko zadužnicu, na iznos do 2.000,00 eura (dvijetisućeeura), potvrđene kod javnog bilježnika, kao instrument osiguranja urednog plaćanja zakupnine i režijskih troškova.

 

Članak 14.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor i pripadajući inventar (koji će se točno utvrditi zapisnikom o primopredaji prostora) u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku.

 

Članak 15.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu.

U slučaju neopravdanog jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se obračunavaju kao razlika do tad plaćene cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za preostalo razdoblje do isteka zakupa.

 

Članak 16.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor koji je predmet zakupa davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca.

 

Članak 17.

Tekst natječaja mora sadržavati najmanje sljedeće:

 • predmet zakupa – sukladno čl. 1. ove Odluke,
 • namjenu poslovnog prostora,
 • početni iznos zakupnine za vrijeme zakupa,
 • vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
 • vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
 • iznos jamčevine kao i odredbu da se, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina ne vraća,
 • rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju,
 • odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i prema Gradu Pakracu,
 • odredbu o pravu prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 12. ove Odluke.

 

Članak 18.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

 

Članak 19.

Minimalni uvjeti zakupa su:

 • zakupnik je dužan započeti obavljati djelatnost u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku od 60 dana od dana preuzimanja poslovnog prostora,
 • zakupnik je dužan u predmetnom prostoru osim usluge smještaja nuditi i uslugu restorana.

 

Članak 20.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
 • predmet zakupa sukladno čl. 1. ove Odluke,
 • namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
 • iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa iz čl. 9. ove Odluke.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

 • poslovni plan s opisom dosadašnjeg i planiranog poslovanja te brojem i kvalifikacijskom strukom osoba koje će pružati ugostiteljsko-turističku uslugu,
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,

te za

Pravne osobe:

 • izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od trideset 30 dana),
 • potvrda Grada Pakraca o nepostojanju duga prema Gradu Pakracu, ne starija od dana objave javnog natječaja.

 

Fizičke osobe:

 • izvadak iz obrtnog registra (ukoliko obrt postoji),
 • presliku osobne iskaznice prijavitelja na natječaj,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 12. ove Odluke,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od trideset 30 dana),
 • potvrda Grada Pakraca o nepostojanju duga prema Gradu Pakracu, ne starija od dana objave javnog natječaja.

Članak 21.

Jamčevina se određuje u iznosu od 665,00 eura (šestošezdesetipeteura) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008), otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d., s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora u hotelu Pakrac“.

 

Članak 22.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju, jamčevina se vraća u roku petnaest (15) dana od dana donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odabranom ponuditelju jamčevina se vraća u roku petnaest (15) dana od dana potpisa ugovora o zakupu poslovnog prostora.  

U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i odabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

 

Čanak 23.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Članak 24.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava.

 

Članak 25.

O predaji poslovnog prostora sastavit će se poseban zapisnik.

Obveza plaćanja zakupnine teče od dana predaje poslovnog prostora Zakupniku.

 

Članak 26.

Na sklapanje, izvršenje i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) te odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22).

 

Članak 27.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca koja u tu svrhu može imenovati posebno stručno povjerenstvo.

 

Članak 28.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi gradonačelnica Grada Pakraca.

 

Članak 29.

Gradonačelnica zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

 

Članak 30.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2023).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 372-01/24-01/6
URBROJ: 2177-9-20-1/01-24-1
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024.g. donijelo slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

 1. Usvaja se polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023.g.
 2. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 024-06/24-01/2
URBROJ: 2177-9-10/01-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, Izvješće o izvršenju Programa građenja  komunalne infrastrukture u 2023.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023.g.
 2. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 361-01/24-01/29
URBROJ: 2177-9-10/01-24-3
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, Izvješće o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023.g.
 2. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 363-01/24-01/19
URBROJ: 2177-9-40/01-24-3
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  na području Grada Pakraca za 2023. godinu

Na temelju članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 19. sjednici održanoj dana 4. lipnja 2024. god. donosi                                                                

 

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  na području Grada Pakraca za 2023. godinu

  

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  na području Grada Pakraca za 2023. godinu koje je sastavni dio ove Odluke.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 320-01/24-01/2
URBROJ: 2177-9-30-2/05-24-4
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj – svibanj 2024.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. g. donijelo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj – svibanj 2024.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 400-02/24-01/4
URBROJ: 2177-9-20/01-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Odluka o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2024.

Temeljem članka 75. stavka 1. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 141/22) i članka 34.. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 3/21, 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca je na svojoj  19. sjednici održanoj 4. lipnja 2024. godine, donijelo

 

O D L U K U
o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2024.

 

Članak 1.

Sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o sportu, sredstva za izvršenje programa javnih potreba u sportu osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 2.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2024. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu  u programu Proračuna 3100 „Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti“, kroz aktivnost A310001 „Sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj kulturi“ u iznosu od

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2024. godinu po aktivnostima i korisnicima.

Plan raspodjele financijskih sredstava za sport,  nakon provedenih natječaja predlaže Sportska zajednica Grada Pakraca gradonačelniku, zbog izrade prijedloga donošenja odluke  Gradskog vijeća o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca.

 

Članak 3.

U svrhu izvršenja Programa Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom, u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu, odobrava korištenje sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2024. godinu prema predloženom Planu.

 

Članak 4.

Program provodi Sportska zajednica Grada Pakraca, sredstava za izvršenje Programa prenose se na račun Sportske zajednice Grada Pakraca sukladno zahtjevima, a koja sredstva prosljeđuje klubovima korisnicima, prema Planu.

 

Članak 5.

Stručne službe Grada Pakraca prate korištenje i utrošak sredstava za izvršenje Programa.

 

Članak 6.

Detaljni plan raspodjele nije predmet objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, već se ima objaviti Odluka o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:402-03/24-01/16
URBROJ:2177-9-30-1/03-24-3
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Odluka o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 04. lipnja 2024. godine, donosi

 

O D L U K U
o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije

 

Članak 1.

Ovom Odlukom o sufinanciranju stipendija studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije (u daljnjem teksta: Odluka) utvrđuju se uvjeti, način određivanja iznosa i broja stipendija te druga pitanja u svezi sa sufinanciranjem stipendija studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije.

 

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, odnose se na jednak način i na muški i ženski spol.

 

Članak 3.

Sredstva za isplatu stipendije studentima osiguravaju se u proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 4.

Pravo na sufinanciranje stipendija mogu ostvariti studenti koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca, koji su korisnici stipendije Požeško-slavonske županije i nakon završetka studija stječu akademski naziv dr. med. (u daljnjem tekstu: studenti).

 

Članak 5.

Studentima koji ispunjavaju uvjete iz čl. 4 ove Odluke, Grad Pakrac će sufinancirati jednu trećinu ukupnog iznosa stipendije koji je određen Odlukom o području stipendiranja, broju i iznosu stipendije te raspisivanju natječaja za dodjelu za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za svaku akademsku godinu i to od donošenja ove Odluke do upisa apsolventske godine sukladno Ugovoru o korištenju stipendije Požeško-slavonske županije sklopljenom između studenta i Požeško-slavonske županije.

 

Članak 6.

Grad Pakrac će s Požeško-slavonskom županijom sklopiti Sporazum o sufinanciranju stipendije studenata medicine (u daljnjem tekstu: Sporazum), a kojim će biti definiran postupak za priznavanje prava na sufinanciranje, iznos i dinamika isplate sufinanciranja te ostala međusobna prava i obveze.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 402-06/24-01/9
URBROJ: 2177-9-30/01-24-1
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 04. lipnja 2024. godine, donosi

 

O D L U K U
o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije

 

Članak 1.

Ovom Odlukom o sufinanciranju stipendija studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije (u daljnjem teksta: Odluka) utvrđuju se uvjeti, način određivanja iznosa i broja stipendija te druga pitanja u svezi sa sufinanciranjem stipendija studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije.

 

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, odnose se na jednak način i na muški i ženski spol.

 

Članak 3.

Sredstva za isplatu stipendije studentima osiguravaju se u proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 4.

Pravo na sufinanciranje stipendija mogu ostvariti studenti koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca, koji su korisnici stipendije Požeško-slavonske županije i nakon završetka studija stječu akademski naziv dr. med. (u daljnjem tekstu: studenti).

 

Članak 5.

Studentima koji ispunjavaju uvjete iz čl. 4 ove Odluke, Grad Pakrac će sufinancirati jednu trećinu ukupnog iznosa stipendije koji je određen Odlukom o području stipendiranja, broju i iznosu stipendije te raspisivanju natječaja za dodjelu za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za svaku akademsku godinu i to od donošenja ove Odluke do upisa apsolventske godine sukladno Ugovoru o korištenju stipendije Požeško-slavonske županije sklopljenom između studenta i Požeško-slavonske županije.

 

Članak 6.

Grad Pakrac će s Požeško-slavonskom županijom sklopiti Sporazum o sufinanciranju stipendije studenata medicine (u daljnjem tekstu: Sporazum), a kojim će biti definiran postupak za priznavanje prava na sufinanciranje, iznos i dinamika isplate sufinanciranja te ostala međusobna prava i obveze.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 402-06/24-01/9
URBROJ: 2177-9-30/01-24-1
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20, članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“  28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23, 155/23) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. g. donijelo sljedeći

                                                 

Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika

  

 1. Predlaže se Županijskom sudu u Bjelovaru imenovanje sljedećih sudaca porotnika:

Igora Horvata – za suca porotnika u predmetima za mladež,
Severinu Popov – za suca porotnika u predmetima za mladež,
Natašu Major – za suca porotnika Županijskog suda u Bjelovaru.

 

 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 711-01/24-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-24-3
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2024. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18, 9/19, 11/21) gradonačelnica Grada Pakraca dana 18.ožujka 2024. godine donosi

P R O G R A M
poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2024. godinu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovim Programom poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad) u 2024. godini i to kroz poticanje zapošljavanja, poticanje osnivanja novih obrta, novih trgovačkih društava te poticanje otvaranja OPG-a, sufinanciranja ulaganja u opremu, materijalnu i nematerijalnu imovinu, sufinanciranja troškova zakupa, sufinanciranje ulaganja u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti te sufinanciranje razvoja inovacija i patenata.

            Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 2023/2831  od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 2023/2831, 15.12.2023 )

Članak 2.

            Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i imaju registrirano sjedište na području Grada te obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dalje: OPG) s prebivalištem/sjedištem na području Grada.

            Kategorizacija veličine poduzetnika utvrđena je sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).

            Mikro poduzetnici su oni koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

            Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

            Srednji poduzetnici su oni koji nisu mikro i mali poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika te prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu u protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura.

            Poticaji po ovom Programu neće se odobriti korisnicima koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi, kao i nepodmirenih obveza na ime poreza, doprinosa i drugih javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

            Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava prijave i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 3.

            Jednokratna sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti mikro i mali poduzetnici te OPG-i iz članka 2. Programa, a koji su u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine zaposlili ili će zaposliti osobe s prebivalištem na području Grada na neodređeno vrijeme te na iznos mjesečne plaće od minimalno 1.000,00 eura u neto iznosu uz uvjet da nisu imali otpuštanja radnika unazad šest mjeseci od mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

            Jednokratni poticaj iz stavka 1. ovog članka će se dodijeliti za svaku novozaposlenu osobu u iznosu od 1.500,00 eura, a isplata će se vršiti u 2 obroka sukladno Ugovoru o dodjeli poticaja. Pojedini korisnik može iskoristiti sredstva za maksimalno 2 novozaposlene osobe.

            Iznimno od članka 2. Programa, u ovoj mjeri prihvatljivi korisnici su mikro i mali poduzetnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Pakraca, ali imaju registriranu poslovnu jedinicu (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Pakraca, pri čemu poslovna jedinica mora biti registrirana u Sudskom/Obrtnom registru.

Članak 4.

Korisnik sredstava iz članka 3. ovog novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je zaključen ugovor o radu, odnosno od dana početka obavljanja djelatnosti obrta za korisnike iz čl. 3. ovog Programa.

            Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.

            U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar roka iz stavaka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 30 dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

            U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Članak 5.

            Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika s prebivalištem na području Grada, na neodređeno vrijeme te na iznos mjesečne plaće od minimalno 1.000,00 eura u neto iznosu, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene kod korisnika unazad 60 dana od dana zaposlenja.

            Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 2. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli poticaja.

POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

Članak 6.

            Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine započele obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja sa sjedištem na području Grada Pakraca i to jednokratni poticaj u iznosu od 90% administrativnih troškova otvaranja obrta.

            Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje podnesu zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

Članak 7.

            Korisnik sredstava iz članka 6. i članka 8. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište odnosno sjedište na području Grada Pakraca najmanje 24 mjeseca počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

            U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Pakraca, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 30 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

            U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Članak 8.

            Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su registrirane u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine i to jednokratni poticaj u iznosu od 90% administrativnih troškova osnivanja trgovačkog društva.

            Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti pravnim osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za čije se osnivače utvrdi da su, nakon zatvaranja trgovačkog društva osnovale novo trgovačko društvo (za koje traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U OPREMU, DUGOTRAJNU MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

Članak 9.

            Za sredstva poticaja za ulaganje u opremu, dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

            Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta, a koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

            Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem je nositelj zaposlen kod drugog poslodavca i ne obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino zanimanje.

Članak 10.

            Opremom u smislu ovog poticaja smatra se isključivo imovina čiji pojedinačni trošak mora biti veći od 40€ i kao takva ne može funkcionirati zasebno nego mora čiti komplet koji je veći od 665 € a čija je nabavka nužna za obavljanje registrirane djelatnosti, što Podnositelj obrazlaže u prijavnom obrascu. Za opremu koja se sukladno Zakonu ne definira kao dugotrajna materijalna imovina, vijek korištenja definira se izjavom Podnositelja zahtjeva i ne može biti manji od godine dana.

            Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom u smislu ovog poticaja smatraju se isključivo stvari i prava čiji je pojedinačni trošak pojedinog predmeta nabave veći od 665 eura i vijek trajanja duži od godinu dana; sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit.

            Nabavljena oprema i imovina mora doprinositi poboljšanju obavljanja registrirane djelatnosti, što Podnositelj obrazlaže u prijavnom obrascu.

            Oprema, dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina koja iziskuje postavljanje, ugradnju ili skladištenje mora biti postavljena, ugrađena ili skladištena u objektu Podnositelja na području Grada Pakraca, odnosno služiti za obavljanje djelatnosti na području Grada Pakraca, što Podnositelj dokazuje izjavom koju prilaže prilikom podnošenja zahtjeva.

            Iznimno od stavka 4. ovog članka, oprema, dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina koja ne iziskuje postavljanje, ugradnju ili skladištenje, a koja se koristi za dostavu ili obavljanje djelatnosti/pružanje usluga izvan područja Grada Pakraca, a što Podnositelj dokazuje izjavom koju prilaže prilikom podnošenja zahtjeva, prihvatljiva je za sufinanciranje po ovoj mjeri.

            Korisnik u Prijavnom obrascu mora obrazložiti navedeno u stavku 3. ovog članka. Povjerenstvo za pregled i ocjenu pristiglih zahtjeva zadržava pravo ocjene zahtjeva, kao i dostavu dodatnih pojašnjenja.

            Nabava opreme, dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine sufinancirat će se s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 1.500,00 eura.

Članak 11.

            Prijavitelji po ovoj mjeri mogu ostvariti potporu za nabavu opreme, uređaja te dugotrajne materijalne imovine koji su vezani za ulaganja u tranziciju korištenja energenata u poslovnim procesima, odnosno poslovnoj infrastrukturi na štedljivije i obnovljive izvore energije (ulaganja u solarne elektrane, solarne panele, uređaje za korištenje biomase i geotermalne energije).

            Nabavljena oprema i uređaji u navedenu svrhu u smislu poticaja ovog članka smatraju se dugotrajnom materijalnom imovinom; odnosno isključivo stvari i prava čiji je pojedinačni trošak pojedinog predmeta nabave veći od  665 eura i vijek trajanja duži od godinu dana; sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit.

            Nabava opreme i uređaja iz stavka 2. ovog članka sufinancirat će se s 70% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 1.800,00 eura.

Članak 12.

            Po ovoj mjeri Prijavitelj može podnijeti prijavu samo za jedno područje ulaganja (po članku 10. ili članku 11.), odnosno sufinanciranje temeljem članka 10. isključuje mogućnost sufinanciranja temeljem članka 11., i obrnuto.

            Podnositelj može za vrijeme trajanja Programa prijavu za ovu mjeru podnijeti samo jednom, neovisno o tome da li će ostvariti maksimalni iznos sufinanciranja.

Članak 13.

            Isporučitelji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine korisnicima poticaja iz članka 10. i 11. isključivo mogu biti subjekti registrirani za obavljanje gospodarskih djelatnosti (trgovačka društva, obrti i sl.). Povezane osobe u smislu članka 49. Općeg poreznog zakona nisu prihvatljivi isporučitelji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine korisnicima poticaja iz članaka 10. i 11. ovog Programa.

            Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv ukoliko nije povrativ što se dokazuje potvrdom Porezne uprave da podnositelj nije u sustavu PDV-a.

            Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost ulaganja računati bez PDV-a.

            Korisnik sredstava obvezan je nabavljenu opremu i imovinu zadržati u svom vlasništvu najmanje u vremenu koji je određen kao ekonomski rok korištenja  određen zakonskim i podzakonskim propisima o obračunu amortizacije, odnosno u razdoblju vijeka trajanja imovine navedenog u popisu dugotrajne imovine ili izjave (za opremu koja se sukladno Zakonu ne definira kao dugotrajna materijalna imovina, a čiji se vijek korištenja definira izjavom Podnositelja zahtjeva). Ukoliko korisnik u kraćem roku otuđi imovinu, obvezan je vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od trideset (30) dana od dana dostavljenog poziva na povrat od strane Grada Pakraca.

Članak 14.

            Svi troškovi ulaganja u opremu, dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni za dodjelu potpore iz članka 10. i 11. ovog Programa moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine.

            Korisnik sredstava iz čl. 10. i 11. ovog Programa koji ostvaruje potporu za nabavu imovine po ovoj mjeri, a koja se sufinancira i iz drugih izvora, također ostvaruje pravo na prihvatljivost troškova te imovine, ali samo do onog iznosa koji nije obuhvaćen sufinanciranjem iz drugih izvora.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 15.

            Za sufinanciranje troškova zakupa poslovnih prostora kojima upravlja Poduzetnički centar Pakrac i turistička agencija d.o.o.:

– Poduzetnički inkubator, Zona male privrede 5, Pakrac

– Poduzetnički inkubator – druga generacija, Zona male privrede 3, Pakrac

– Tržnica Pakrac, Matice 4A, Pakrac;

–  ostali poslovni objekti kojima upravlja Poduzetnički centar Pakrac i turistička agencija d.o.o.

prihvatljivi su svi korisnici iz članka 2. ovog Programa uz uvjet da su registrirani na području Grada Pakraca te da su osnovani unutar tri godine od potpisivanja Ugovora o zakupu.

Članak 16.

            Za sufinanciranje troškova zakupa poslovnih prostora, sredstva mogu koristiti pravne osobe iz članka 2. koje imaju sjedište na području grada Pakraca,      a koje su sklopile ugovor o zakupu poslovnog prostora u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine te u zakupu imaju poslovni prostor u užem centru grada. Uži centar grada Pakraca za potrebe ove mjere definira se na slijedećim lokacijama:

Ulica hrvatskih velikana, Trg 76. bataljuna, Ulica braće Radića, Ulica Vlade Laučana, Bolnička ulica do kućnog br.50, Trg Ivana Pavla II, Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Gojka Šuška. Ulica Kralja Tomislava do kućnog br.15

Članak 17.

            Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu iz članka 15. čini stvarni trošak zakupa poslovnog prostora u jednom od objekata kojima upravlja Poduzetnički centar Pakrac i turistička agencija d.o.o. iz čl. 15. ovog Programa.

Intenzitet potpore ukupno prihvatljivih troškova iznosi kako slijedi:

Proizvodne djelatnosti za subjekte koji u prihvatljivom razdoblju Programa posluju:

 • prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
 • narednih 6 mjeseci iznosi 75 % ukupno prihvatljivih troškova
 • drugu godinu iznosi 65 % ukupno prihvatljivih troškova
 • treću godinu iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova
 • četvrtu godinu iznosi 25% ukupno prihvatljivih troškova

Uslužne djelatnosti koji u prihvatljivom razdoblju Programa posluju:

 • prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
 • narednih 6 mjeseci iznosi 50 % ukupno prihvatljivih troškova
 • drugu godinu iznosi 25 % ukupno prihvatljivih troškova

            Nisu prihvatljivi troškovi nastali prije potpisa Ugovora o zakupu.

            Prihvatljivi su troškovi nastali u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine.

Članak 18.

            Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu iz članka 16. čini stvarni trošak zakupa poslovnog prostora pravnih osoba iz članka 2. koje imaju sjedište na području Grada Pakraca,      a koje su sklopile ugovor o zakupu poslovnog prostora u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine te u zakupu imaju poslovni prostor u užem centru grada, a sufinancira se 40% mjesečnog iznosa zakupa u trajanju od 12 mjeseci.

Članak 19.

            Poduzetnički centar Pakrac i turistička agencija d.o.o. kao upravitelj poslovnih prostora iz članka 15. ima obavezu izvijestiti zakupoprimce o Programu te im pružiti potporu u izradi zahtjeva za sufinanciranjem troškova zakupa.

SUFINANCIRANJE ULAGANJA U POBOLJŠANJE I PRILAGODBU POSLOVNOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE POSLOVNE DJELATNOSTI, UNUTARNJEG UREĐENJA POSLOVNIH PROSTORA/RADIONICE

Članak 20.

            Za sredstva poticaja za ulaganje u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

            Korisnici moraju biti vlasnici prostora ili imati važeći ugovor o zakupu sa vlasnikom na najmanje tri godine od dana podnošenja zahtjeva.

            Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

            Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem je nositelj zaposlen kod drugog poslodavca i ne obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino zanimanje.

Članak 21.

            Sufinancira se trošak unutarnjeg i vanjskog uređenja, odnosno rekonstrukcija i modernizacija poslovnog prostora, a prihvatljivi troškovi obuhvaćaju slijedeće radove:

A. GRAĐEVINSKI RADOVI
B. OBRTNIČKI RADOVI
C. INSTALATERSKI RADOVI

Članak 22.

            Grad Pakrac prije početka ulaganja donosi prethodnu suglasnost o odobravanju svakog pojedinog zahtjeva za sufinanciranje ulaganja temeljem obrazloženog zahtjeva za suglasnost, a koji Podnositelj zahtjeva dostavlja prije početka ulaganja. Pod prihvatljivim ulaganjem podrazumijevaju se isključivo radovi, a ne i pripadajuća oprema te materijal.

            Prilikom podnošenja zahtjeva za suglasnost Podnositelj zahtjeva dužan je na priloženom pripadajućem troškovniku/ponudi radove koji će se izvoditi prikazati kao zasebnu stavku.

            Prihvatljiva su ulaganja u razdoblju od dana objave javnog poziva iz čl. 29. ovog Programa do 30. studenog 2024. godine. Ulaganje mora biti ekonomski opravdano te mora imati zatvorenu financijsku konstrukciju.

            Pod prihvatljivim ulaganjem podrazumijevaju se isključivo radovi, a ne i pripadajuća oprema te materijal. Prilikom podnošenja zahtjeva Podnositelj zahtjeva dužan je na priloženom računu/troškovniku prikazati izvedene radove kao zasebnu stavku.

Članak 23.

Ulaganje u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora financirat će se prema

lokaciji ulaganja:

•Sufinanciranje 50% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 1.500,00 eura za skupinu 1.

•Sufinanciranje 40% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 1.200,00 eura za skupinu 2.

•Sufinanciranje 30% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 700,00 eura za skupinu 3.

            Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost investicije računati bez PDV-a.

Članak 24.

Poslovni prostori su podijeljeni u 3 skupine:

• 1. skupina: Ulica hrvatskih velikana, Trg 76. bataljuna, Ulica braće Radića, Ulica Vlade Laučana, Bolnička ulica, Prilaz na mali most, Prolaz baruna Trenka, Trg Ivana Pavla II, Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Matice hrvatske, Ulica Gojka Šuška, Ulica Petra Preradovića

• 2. skupina: Ulica Matije Gupca, Trg dr. Ivana Šretera, Ulica kralja Tomislava, Ulica Josipa Juraja Strossmayera, Ulica Andrije Hebranga, A Cesarca

• 3. skupina: sve druge lokacije u ulicama na području Grada Pakraca i njegovih naselja, a koje nisu navedene u 1. i 2. skupini.

SUFINANCIRANJE ULAGANJA U RAZVOJ INOVACIJA I PATENATA

Članak 25.

            Za sredstva poticaja za sufinanciranje ulaganja u razvoj inovacija i patenata mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

            Inovacijom, odnosno patentom se smatra izum ili industrijski dizajn za koji je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) ili odgovarajućoj međunarodnoj ili nacionalnoj instituciji iz područja industrijskog vlasništva izdana isprava o priznatoj zaštiti u razdoblju ne dužem od 2 godine od dana objave Poziva, a najkasnije do 30.studenog 2024.godine. Podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva obavezan je dostaviti izdanu ispravu kao dokaz prihvaćanja patenta, odnosno inovacije od strane relevantne institucije, pri čemu izdana isprava mora biti izdana na ime ovlaštene osobe Podnositelja zahtjeva.

Članak 26.

            Sredstva poticaja za sufinanciranje ulaganja u razvoj inovacija i patenata prihvatljivim podnositeljima sufinancirat će se u iznosu od 2.000,00 eura. Po ovom Programu jedan podnositelj ima pravo podnijeti zahtjev za maksimalno dvije inovacije, odnosno patenta.

            Korisnik se obvezuje da neće prenijeti patent niti potpuno niti djelomično na drugu osobu u vremenskom razdoblju od 2 godine od potpisa ovog Ugovora. Korisnik je obvezan obavljati djelatnost minimalno 2 godine od dana potpisa ovog Ugovora, a ukoliko dođe do prestanka obavljanja obrta unutar 2 godine od potpisa ovog Ugovora, Korisnik je dužan obavijestiti Grad te vratiti dodijeljena sredstva.

UGOVORNE OBVEZE

Članak 27.

            S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, gradonačelnica zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

            Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos koji je dovoljan za pokriće odobrenih sredstava.

Članak 28.

            Sredstva ostvarene potpore isplatit će se u roku od 30 (trideset) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja, osim subvencioniranog dijela zakupnine koji će se isplaćivati Poduzetničkom centru Pakrac i turističkoj agenciji d.o.o.  temeljem mjesečnih obračuna ili na način koji će se regulirati ugovorom o dodjeli poticaja.

            Iznos ostvarene potpore po pojedinom korisniku predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis) koju ostvaruje poduzetnik za što će mu Grad Pakrac izdati potvrdu o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

Članak 29.

            Poticaji po ovom Programu mogu se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.

            Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se nakon objave Javnog poziva za razdoblje od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine.

            Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.

Prijave se podnose u četiri kruga:

1.krug – od 19.ožujka 2024.godine do 19.travnja 2024.godine
2.krug – od 19.svibnja 2024.godine do 19.lipnja 2024.godine
3.krug – od 19.kolovoza 2024.godine do 19.rujna 2024.godine
4.krug – od 19.listopada 2024.godine do 30.studenog 2024.godine

            Odluku o dodjeli poticaja donosi gradonačelnica, nakon ocjene i prijedloga Povjerenstva za pregled i ocjenu pristiglih zahtjeva.

            Ugovori o dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Pakraca. Potpora se smatra dodijeljenom danom donošenja odluke o dodjeli poticaja, bez obzira na vrijeme isplate.

Grad Pakrac zadržava pravo ne izvršiti ocjenu prijava po Pozivu, odnosno odbiti prijave, u slučaju iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Grada Pakraca, a o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni na odgovarajući način.

Članak 30.

            Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević,mag.oec.

KLASA: 302-02/24-01/1
URBROJ: : 2177-9-30/01-24-1
Pakrac, 18. ožujka 2023. g.

Odluka o financiranju dječjeg ljetovanja u 2024. godini

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 O D L U K U
o financiranju dječjeg ljetovanja u 2024. godini

 

Članak 1.

Grad Pakrac financirat će ljetovanje za 10 djece u 2024. godini, učenika Osnovne škole braće Radića Pakrac  koja imaju prebivalište na području Grada Pakraca.

Ljetovanje podrazumijeva putovanje, boravak i prehranu u odmaralištu HCK Gradskog društva Crvenog križa Pakrac „Cvrčak“ na otoku Viru, prema Programu HCK GD Pakrac.

 

Članak 2.

Listu učenika – korisnika prava iz članka 1. ove Odluke, predlaže Osnovna škola braće Radića Pakrac, na preporuku razrednika, vodeći računa o:

 • socijalnom statusu obitelji,
 • zdravstvenom stanju djeteta,
 • broju djece u obitelji,
 • uspjehu i ponašanju djeteta u školi te
 • činjenici o dosadašnjem korištenju prava pojedinog učenika.

Prednost na listi korisnika prava ostvaruju učenici čije su obitelji težeg socijalnog statusa, s asmatičnim zdravstvenim tegobama, iz višečlanih obitelji, boljeg uspjeha u školi i uključenosti u slobodne, društveno korisne aktivnosti, a koji nisu koristili pogodnost ljetovanja temeljem prethodnih odluka Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Ljetovanje u odmaralištu HCK Gradskog društva Crvenog križa Pakrac „Cvrčak“ na otoku Viru obuhvaća; prijevoz, smještaj, tri glavna dnevna obroka, jedan međuobrok, edukativne svakodnevne programe i izlete. Učenici će pohađati tečajeve; plivanja, projekt sigurnosti na vodi, plesa, spašavanja neplivača i osnove pružanja prve pomoći, te sudjelovati na radionicama; humane vrednote, ekološka, likovna i glazbena – prema afinitetu učenika. U ostvarivanju programa sudjelovat će odgajatelji, zdravstveno osoblje, voditelj kulturnih, športskih i zabavnih sadržaja te specijaliziranih interesnih skupina.

 

Članak 4.

Cijena programa u trajanju 9 noćenja za jednog učenika u terminu 31.07. – 09.08.2024. godine, iznosi: 350,00 EUR, što za 10 učenika iznosi 3.150,00 EUR.

Sredstva za financiranje ljetovanja 10 učenika u 2024. godini osigurat će se u proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu prema stvarno utvrđenom broju korisnika, a plaćanje će se vršiti po ispostavljenoj fakturi davatelja usluge.

 

Članak 5.

Ovu  Odluku provest će Upravni odjel za pravne poslove i financije Grada Pakraca.

 

Članak 6.

Obvezuje se HCK Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac obaviti sve potrebne radnje u vezi putovanja i boravka djece/učenika po Programu ljetne škole.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: : 550-01/24-01/02
URBROJ: 2177-9-30-1/02-24-01
Pakrac, 07. svibnja 2024. g.