Odluka o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj 18. svibnja 2020. donosi

ODLUKU O PROVEDBI

PROGRAMA MJERA POTPORA PODUZETNICIMA GRADA PAKRACA

ZBOG EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

 

I. UVOD

 

Svjetska zdravstvena organizacija, dana 11. ožujka 2020. godine proglasila je pandemiju virusa COVID-19, te je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, donio Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnost i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/20; nastavno:  Odluka Stožera).

Naprijed navedenom Odlukom Stožera, obustavljen je rad većine gospodarskih subjekata različitih djelatnosti, obustavljen je rad pružateljima različitih usluga (ugostiteljskim objektima, trgovinama, teretanama, dječjima igraonicama i  igralištima i dr.), osim prehrambenih trgovina, ljekarni i sličnih djelatnosti.

Kako bi se umanjili negativni učinci nastali proglašenom epidemijom virusa COVID-19, potrebno je pronaći iznaći mogućnosti kako bi se gospodarskim subjektima pogođenim navedenom epidemijom umanjile negativne posljedice i olakšalo poslovanje.

Cilj ove Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicama Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 (nastavno u tekstu: Program) je nastavak obavljanja gospodarskih djelatnosti obrtnika, trgovačkih društava i ostalih gospodarskih subjekata kao i očuvanje radnih mjesta.

Program je namijenjen svim gospodarskim subjektima koji imaju sjedište na području Grada Pakraca, subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca te negospodarskim subjektima kojima je obavljanje njihovih aktivnosti  obustavljeno Odlukom Stožera.

II. OPĆI UVJETI

 

Prihvatljivi korisnici mjera su gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Pakraca, kao i gospodarski subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Pakraca; te negospodarski subjekti kojima je obavljanje djelatnosti obustavljeno Odlukom Stožera; a uz ostale posebne uvjete na dan 29. veljače 2020. godine nisu imali nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu ili su te obveze podmirili do stupanja na snagu ovog Programa, odnosno najkasnije do podnošenja zahtjeva.

Grad Pakrac će se koristiti svojim evidencijama i evidencijama drugih nadležnih tijela za potrebe provjere dokumenata i dokaza, kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu potpora po ovom Programu.

Gradsko vijeće Grada Pakraca je na svojoj 18. sjednici održanoj 21. ožujka 2020. g. već donijelo Odluku o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakupce javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pakraca te Odluku o oslobađanju plaćanja komunalne naknade kojima su obveznici oslobođeni plaćanja komunalne naknade te zakupnine za javne površine i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pakraca za vrijeme obustave rada temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/20) od 19. ožujka 2020.

Za ostvarivanje prava po prethodno navedenim odlukama prihvatljivi korisnici moraju podnijeti zahtjev za odgovarajućom dokumentacijom na dostavu kojeg će korisnici biti pozvani istovremeno sa pozivom za podnošenje zahtjeva po ovom Programu.

III. MJERE POTPORE

Grad Pakrac će provesti ovaj program potpore za poduzetnike kroz sljedeće mjere:

 1. Mjera 1. – Oslobađanje od plaćanja obveza prema Gradu Pakracu

Ova mjera podrazumijeva:

 1. Oslobođenje plaćanja naknade za korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u iznosu od 100% za razdoblje od datuma početka obavljanja djelatnosti nakon isteka roka u kojem je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti pa do 31. prosinca 2020. g.
 2. Oslobođenje plaćanja komunalne naknade i naknade za korištenje javnih površina za razdoblje od datuma početka obavljanja djelatnosti nakon isteka roka u kojem je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti pa do 31. srpnja 2020. g.
 3. Oslobođenje plaćanja komunalne naknade pravnim osobama koje obavljaju djelatnost smještaja za razdoblje od datuma početka obavljanja djelatnosti nakon isteka roka u kojem je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti pa do  31. listopada 2020. g.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti obveznici plaćanja komunalne naknade, odnosno naknade za korištenje javne površine kojima je bio obustavljen rad Odlukom Stožera. Korisnici mjere 1.1 su obveznici plaćanja naknade za korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti kojima je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti Odlukom Stožera, korisnici mjere 1.2 su svi ostali gospodarski subjekti kojima je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti istom Odlukom Stožera, a korisnici mjere 1.3 su pravne osobe koje obavljaju djelatnost smještaja na području Grada Pakraca, a kojima je bilo obustavljeno poslovanje Odlukom Stožera.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

Istekom rokova utvrđenih mjerom 1.1, 1.2 i 1.3 obveznici plaćanja komunalne naknade i  naknade za korištenje javnih površina nastavno se zadužuju za predmetne obveze utvrđene prethodnim rješenjima ili drugim odgovarajućim aktima.

 1. Mjera 2. –  Odgoda od plaćanja obveza prema Gradu Pakracu

 

Ova mjera podrazumijeva odgodu od plaćanja zaduženja za komunalnu naknadu i naknade za zakup javnih površina i poslovnih  prostora u vlasništvu Grada Pakraca; a za prostore koji se koriste za obavljanje gospodarske djelatnosti za svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti obveznici plaćanja komunalne naknade i obveznici plaćanja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pakraca i naknade za zakup javnih površina.

Za odgođene mjesece zaduženje se mora platiti najkasnije do 31. prosinca 2020. godine, a na odgođena zaduženja neće se obračunavati zakonske zatezne kamate.

Mjera se provodi automatizmom.

 1. Mjera 3. – Odgoda slanja opomena i pokretanja postupaka prisilne naplate

Ova mjera podrazumijeva da Grad Pakrac do 31. prosinca 2020. godine odgađa slanje opomena te pokretanje i provedbu postupaka prisilne naplate za sva gradska potraživanja; osim za ona kojima prijeti zastara.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Pakraca, kao i subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca.

Mjera se provodi automatizmom.

 1. Mjera 4. – Besplatne usluge LRA Poduzetničkog centra Pakrac d. o. o.

LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac će do 31. prosinca 2020. godine bez naknade pružati usluge za subjekte koji obavljaju gospodarsku djelatnosti vezane za  prijave na mjere ublažavanja posljedica epidemije virusa COVID-19 koje donose Vlada Republike Hrvatske, Požeško-slavonska županija i Grad Pakrac.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Pakraca.

Mjera se provodi automatizmom.

 1. Mjera 5. – Sufinanciranje zakupa poslovnog prostora

 

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje zakupa poslovnih i drugih prostora koji služe za obavljanje gospodarske djelatnosti u visini od 50% plaćene zakupnine za vrijeme u kojem je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti Odlukom Stožera.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca, a istu obavljaju u poslovnom i drugom prostoru na području Grada Pakraca temeljem ugovora o zakupu sa zakupodavcem koji je fizička ili pravna osoba; a poslovanje im je bilo obustavljeno temeljem Odluke Stožera.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

 1. Mjera 6. – Sufinanciranje nabave opreme i higijenskih sredstava za obavljanje djelatnosti

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje nabave opreme i higijenskih sredstava za osobnu zaštitu i postizanje uvjeta za obavljanje djelatnosti prema naputcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Sufinancirati će se do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do ukupno 5.000,00 kn po gospodarskom subjektu. Mjera će se provoditi do prestanka provedbe propisanih mjera od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a najduže do 31. prosinca 2020. godine.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca, a za čije obavljanje moraju osigurati uvjete za protuepidemijski sigurno obavljanje svoje djelatnosti.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

 1. Mjera 7. – Sufinanciranje novog zapošljavanja

 

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje novog zapošljavanje osoba sa prebivalištem na području Grada Pakraca. Sufinancirati će se iznos od 5.000,00 kn po novozaposlenoj osobi temeljem zaključivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet da korisnik mjere nije smanjivao broj zaposlenih u odnosu na dan 29. veljače 2020. godine. Pojedinačnom korisniku mjere može se odobriti sufinanciranje za najviše četiri osobe. Obrtnici koji otvore obrt nakon 1. ožujka 2020. godine i osnivači trgovačkog društva koji su članovi uprave, odnosno zaposlenici u društvu se ne smatraju novozaposlenim osobama u smislu ove mjere. Mjera će se provoditi do prestanka provedbe propisanih mjera od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a najduže do 31. prosinca 2020. godine.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

 1. Mjera 8. – Sufinanciranje troškova osnivanja trgovačkog društva i otvaranja obrta

 

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje troškova osnivanja trgovačkog društva i otvaranja obrta sa sjedištem na području Grada Pakraca koji su ostvareni od 1. prosinca 2019. g. do 30. studenog 2020. godine i to u iznosu od 90% ostvarenih troškova. Korisnik sredstava obavezan je obavljati djelatnost, odnosno zadržati sjedište trgovačkog društva ili obrta na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci od isteka mjeseca u kojem je predan zahtjev za ostvarivanje poticaja temeljem ove mjere.

Korisnici mjere su svi novoosnovana trgovačka društva i novootvoreni obrti sa sjedištem na području Grada Pakraca u razdoblju od 1. prosinca 2019. g. do 30. studenog 2020. godine.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

 1. Mjera 9. – Sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac

 

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje troškova zakupa poslovnih prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac:

– Poduzetnički inkubator, Zona male privrede 5, Pakrac

– Poduzetnički inkubator – druga generacija, Zona male privrede 3, Pakrac

– Tržnica Pakrac, Matice 4A, Pakrac

Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno za proizvodne djelatnosti:

– prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova

– drugih 6 mjeseci iznosi 75 % ukupno prihvatljivih troškova

– drugu godinu iznosi 65 % ukupno prihvatljivih troškova

– treću godinu iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova

– četvrtu godinu iznosi 25% ukupno prihvatljivih troškova

te za uslužne djelatnosti:

– prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova

– drugih 6 mjeseci iznosi 50 % ukupno prihvatljivih troškova

– drugu godinu iznosi 25 % ukupno prihvatljivih troškova

Nisu prihvatljivi troškovi nastali prije potpisa Ugovora o zakupu i redovni zajednički troškovi. Prihvatljivi su troškovi nastali u periodu od 1. prosinca 2019. g. do 30. studenog 2020. godine.

Korisnici mjere su gospodarski subjekti koji sa LRA Poduzetničkim centrom Pakrac d. o. o. Pakrac imaju zaključenje ugovore o zakupu poslovnih prostora.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva zakupca prostora, a putem LRA Poduzetničkog centra Pakrac.

IV. PROVEDBA MJERA ZA PODUZETNIKE I UVJETI DODJELE

Potpore za poduzetnike iz ovog Programa nemaju obilježja državne potpore male vrijednosti, jer su sastavni dio gospodarskih mjera predloženih od Vlade Republike Hrvatske koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima te su usmjerene na subjekte koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

Ovaj odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a objaviti će se i na web stranici Grada Pakraca.

 

V. PODNOŠENJE PRIJAVA I POSTUPAK DODJELE

Za provedbu ove odluke zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca.

Daje se ovlaštenje gradonačelnici Grada Pakraca za objavu javnog poziva za podnošenje zahtjeva temeljem ovog Programa, kojim pozivom će biti utvrđen način podnošenja prijave, obrasci za podnošenje zahtjeva, specifikacija potrebne dokumentacije te ostale odredbe za provedbu ovog Programa.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 302-01/20-01/1

URBROJ:2162-05/01-20-1

Pakrac, 18. svibnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ 115/16, 101/17) i članka 35. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj 18. svibnja 2020. donosi

ODLUKU

 O DOPUNI ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/18, „Narodne novine“ br. 27/18), u glavi II. VRSTE POREZA, podglava 2. Porez na potrošnju, iza članka 11. dodaje se novi članak 11.a koji glasi:

„Obveznici plaćanja poreza na potrošnju oslobađaju se plaćanja poreza na potrošnju u cijelosti, i to u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine; a u cilju ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom korona virusa SARS-CoV-2 (COVID-19).“

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a objaviti će se i u „Narodnim novinama“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 410-01/20-01/1
URBROJ: 2162-05/01-20-1

Pakrac, 18. svibnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o ukidanju naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj 18. svibnja 2020. godine donosi

 

ODLUKU
O UKIDANJU NAPLATE PARKIRANJA VOZILA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Ovom Odlukom ukida se naplata parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/11, 1/12, 2A/12, 4/18), Odluka o cijeni parkiranja (KLASA: 340-01/12-01/31, URBROJ: 2162-06/01-12-3 od 18. lipnja 2012. g.) i Odluka o izmjeni obveze naplate parkiranja i zone naplate parkiranja („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/15).

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/20-01/5

URBROJ: 2162-04/01-20-1

Pakrac, 18. svibnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine

Na temelju čl. 15. i čl. 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici održanoj 18. svibnja 2020. godine, donosi

 

ODLUKU

O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA PAKRACA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2025. GODINE

I.

Usvaja se Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. (dalje u tekstu: Strategija upravljanja imovinom) koju je Grad Pakrac obvezan donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18) te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Požeško-slavonske županije.

II.

U Strategiji upravljanja imovinom određeni su dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Grada Pakraca i Republike Hrvatske.

III.

Strategiju upravljanja imovinom donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca za razdoblje od sedam godina.

IV.

Strategija upravljanja imovinom objavljuje se u Službenom glasniku Grada Pakraca te na službenim internetskim stranicama Grada Pakraca, sukladno čl. 10. st. 1. toč. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15).

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/19-01/7

URBROJ: 2162-06/08-20-5

Pakrac, 18. svibnja 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju čl. 15. i čl. 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici održanoj 18. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA PAKRACA ZA 2020. GODINU

I.

Usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu (dalje u tekstu: Godišnji plan upravljanja imovinom) kojeg je Grad Pakrac obvezan donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18) te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Požeško-slavonske županije.

II.

Godišnjim planom upravljanja imovinom određuju se:

 • kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Grada Pakraca,
 • provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine,
 • detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca,
 • godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca.

Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja imovinom, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 21/14).

III.

Godišnji plan upravljanja imovinom donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca za razdoblje od godinu dana.

IV.

Grad Pakrac dužan je do 30. rujna 2021. godine dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom.

V.

Godišnji plan upravljanja imovinom objavljuje se u Službenom glasniku Grada Pakraca te na službenim Internetskim stranicama Grada Pakraca, sukladno čl. 10. st. 1. toč. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/19-01/7

URBROJ: 2162-06/08-20-7

Pakrac, 18. svibnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja u šk. god. 2020/2021.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 18. svibnja 2020. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2020/2021. Osnovne glazbene škole Pakrac.

 1. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivana.

 1. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 602-02/20-01/1

URBROJ: 2162-01/01-20-2

Pakrac, 18. svibnja 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o poništavanju Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20); i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18, 9/19) gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

ODLUKU

O PONIŠTAVANJU PROGRAMA POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Poništava se Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništava na području Grada Pakraca za 2020. godinu, KLASA: 300-01/20-01/1, URBROJ: 2162-05/01-20-1 od 7. veljače 2020. godine.

Poništava se Javni poziv poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2020. godinu, KLASA: 300-01/20-01/2, URBROJ: 2162-05/01-20-1 od 10. veljače 2020. godine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj internet stranici Grada Pakraca te u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

G R A D O N A Č E L N I C A

 

KLASA: 300-01/20-01/1

URBROJ: 2162-05/01-20-02

Pakrac, 11. svibnja 2020. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r