Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. br. 1001, k. o. Pakrac

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 6. sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine, donosi

 

 

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. br. 1001, k. o. Pakrac

 

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k. č. br.1001, PUT U DONJEM POLJU, površine 20čhv, zk. ul. br. 3439,  k. o. Pakrac, a koja će, nakon stavljanja u primjenu novog katastarskog operata za k. o. Pakrac, biti nekretnina oznake k. č. br. 871,  LIVADA, površine 107 m2, zk. ul. br. 1735, k. o. Pakrac.

Status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini iz stavka 1. ovog članka ukida se jer je trajno prestala potreba korištenja iste kao nerazvrstane ceste.

 

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel, izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 943-06/22-01/2
URBROJ: 2177-9-20-2/03-22-1
U Pakracu, 28. ožujka 2022.g.