Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), a sukladno odredbi članka 25. i 54. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („NN“ br. 33/01, 10/02-USRH, 45/03, 43/04-USRH, 40/05, 44/05-proč. Tekst, 44/06 i 109/07)  i odredbi točke IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 16. travnja 2009. godine donosim

Z A K LJ U Č A K

o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor

članova Gradskog vijeća Grada Pakraca

 

 1. Sukladno Odluci Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pakraca za izbor članova Gradskog vijeća Grada Pakraca od 18. svibnja 2009. godine odobrava se upotreba sredstava Proračuna Grada Pakraca za 2009. godinu u svrhu isplate naknade troškova izborne promidžbe političkim strankama koje su ostvarile mandate u sastavu Gradskog vijeća na izborima održanim dana 17. svibnja 2009. godine kako slijedi:
 • Hrvatska demokratska zajednica 6 mandata, odnosno =12.000,00 kuna,
 • Socijal demokratska partija 2 mandata, odnosno =4.000,00 kuna,
 • Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati 2 mandata, odnosno =4.000,00 kuna,
 • Samostalna demokratska srpska stranka 2 mandata,odnosno   =4.000,00 kuna,
 • Hrvatska stranka prava 1 mandat, odnosno                           =2.000,00 kuna,
 • Hrvatska seljačka stranka 1 mandat, odnosno   =2.000,00 kuna.
 1. Odluka Gradskog izbornog povjerenstva iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 2. Za provedbu ovog zaključka zadužujem Upravni odjel za financije.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 013-01/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Gradonačelnik:  mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.

U Pakracu, 16. lipnja 2009. godine

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), donosim

R J E Š E NJ E

o razrješenju i imenovanju  predsjednika i članova

Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

 

I

U Komisiji za procjenu vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca razrješuju se dužnosti:

 • Marijan Pierobon dipl.ing., predsjednika,
 • Milan Nakić dipl.iur., člana,
 • Alfreda Petani Grafina prof., člana.

II

U Komisiju iz točke l. ovog Rješenja imenuju se:

 • Vinko Pečanić dipl.oec., za predsjednika,
 • Milan Nakić dipl.iur., za člana,
 • Marija Čar ing., za člana.

Za tajnika Komisije imenuje se Josipa Žili, službenica Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

III

Predsjedniku, tajnici i članovima Komisije za rad u Komisiji pripada naknada utvrđena posebnom odlukom.

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNIK   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 022-05/09-01/08

URBROJ: 2162-01/01-09/01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.

U Pakracu, 16. lipnja 2009. godine

Odluka o formiranju Gospodarske zone „Pakrac 5“

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), donosim

O D L U K U

formiranju Gospodarske zone „Pakrac 5“

 

I

            Sukladno Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 8/07) formira se Gospodarska zona „Pakrac 5“, na lokaciji južnog dijela grada Pakraca, kao posebno područje za razvoj gospodarstva i poduzetništva Grada Pakraca.

II

            Gospodarska zona „Pakrac 5“ prostire se na površini od 15,24 ha, a granice obuhvata utvrđene su Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 8/07).

            Izvadak iz Prostornog plana uređenja Grada Pakraca sa granicama obuhvata Gospodarske zone iz prethodnog stavka i popisom katastarskih čestica nalazi se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.

III

            Osnovna namjera formiranja i razvoja Gospodarske zone je poticanje poduzetništva kao pokretačke snage lokalno održivog gospodarskog razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata na području Grada Pakraca, poboljšanje njihovih poslovnih rezultata, povećanje konkurentnosti poduzetnika, porasta zaposlenosti, te ukupni gospodarski razvoj Grada Pakraca.

IV

            Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Pakraca.

V

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenog glasniku grada Pakraca“.

GRADONAČELNIK   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 302-01/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.

U Pakracu, 29. lipnja 2009. godine

Odluka o izradi replike izvornika svečane zastave Kulturno umjetničkog društva „Seljačka sloga“ Prekopakra

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), donosim

O D L U K U

o izradi replike izvornika svečane zastave Kulturno umjetničkog društva „Seljačka sloga“ Prekopakra 

  

I

            Donošenjem ove Odluke Grad Pakrac obvezuje se do kraja ove godine financirati izradu replike svečane zastave Kulturno umjetničkog društva „Seljačka sloga“ Prekopakra, a u prigodi obilježavanja 80.-te obljetnice rada i djelovanja tog Društva na području Grada Pakraca.

            Svečana zastava uručiti će se predsjedniku Društva, odmah po izradi, te ista tim činom postaje trajno vlasništvo KUD-a „Seljačka sloga“ Prekopakra.

II

            Sredstva za namjenu opisanu točkom 1. ove Odluke planirati će se u Proračunu Grada Pakraca za 2009. godinu.

III

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku grada Pakraca“.

 

G R A D O N A Č E L N I K    G R A D A    P A K R A C A

 

KLASA: 017-03/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.

U Pakracu, 19. lipnja 2009. godine

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 20.  Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

I

            Za potpredsjednike Gradskog vijeća Grada Pakraca izabrani su:

 • Davorka Pleša dipl.polit. iz Pakraca,
 • Drago Marter iz Pakraca.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 021-05/09-01/10

URBROJ: 2162-01/01-09-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru Odbora za mjesnu samoupravu

Na temelju odredbe članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru Odbora za mjesnu samoupravu

I

            U Odbor za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

 • Marko Marošević, za predsjednika,
 • Željka Pejša, za člana,
 • Antun Fričer, za člana,
 • Josip Baroluci, za člana,
 • Drago Marter, za člana.

II

            Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 021-05/09-01/15

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjedavajući: dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru Odbora za financije i proračun

Na temelju odredbe članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru Odbora za financije i proračun

I

            U Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

 • Ivan Marijanović, za predsjednika,
 • Antun Fričer, za člana,
 • Miroslav Delač, za člana,
 • Gligorije Vukasović oecc., za člana,
 • Gojko Brzica dipl.polit.,                za člana.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 021-05/09-01/14

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjedavajući:  dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru Komisije za statut i poslovnik

Na temelju odredbe članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru Komisije za statut i poslovnik

I

            U Komisiju za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

 • Davorka Pleša dipl.polit., za predsjednicu,
 • Željka Pejša, za člana,
 • Miroslav Delač, za člana,
 • Zoran Krejči, za člana,
 • Miroslav Kolar dipl.ing., za člana.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

  

KLASA: 021-05/01-09/12

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjedavajući: dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 20.  Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

I

            Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca izabran je Zoran Krejči iz Pakraca.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”. 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 021-05/09-01/10

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjedavajući: dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja

Na temelju odredbe članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru Odbora za izbor i imenovanja

I

            U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

 • Davorka Pleša dipl.polit., za predsjednika,
 • Antun Fričer, za člana,
 • Marko Marošević, za člana,
 • Darko Grašar, za člana,
 • Gojko Brzica dipl.polit.,    za člana.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”. 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA 

 

KLASA: 021-05/09-01/13

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjedavajući:  dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Izvješće Mandatne komisije o provedenim lokalnim izborima 2009. godine

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O PROVEDNIM LOKALNIM IZBORIMA 2009. g.

            Temeljem članka 50. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 44/05-pročišćeni tekst), Gradsko izborno povjerenstvo grada Pakraca utvrdilo je rezultate izbora temeljem glasova na svim biračkim mjestima, slijedom čega su za članove Gradskog vijeća izabrani:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ  
  1.  IVAN MARIJANOVIĆ, dr.med.  
  2.  DAVORKA PLEŠA, dipl.politog  
  3.  ANTUN FRIĆER  
  4.  MIROSLAV DELAČ  
  5.  MARKO MAROŠEVIĆ  
  6.  ŽELJKA PEJŠA  
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
 
  1.  DRAGAN MARIN, dipl.ing.matematike, SDP  
  2.  MIROSLAV KOLAR, dipl.ing.stroj., HNS  
  3.  JOSIP BARTOLUCI, ing.el., SDP  
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP  
  1.  GOJKO BRZICA  
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS  
  1.  DRAGO MARTER  

Uvažavajući činjenicu da nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i odredbi članka 10. stavak l. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno odredbi stavka 2. navedenog članka Zakona povećava se broj članova Gradskog vijeća Grada Pakraca za tri člana, tako da sada isto broji 14 članova (vijećnika), a izabrani su:

 1. Darko Grašar, Srbin – SDSS
 2. Gligorije Vukasović, Srbin – SDSS
 3. Mira Kukuć, Srpkinja – HNS

Konstatira se da je izabrani vijećnik Socijal demokrtske partije g. Dragan Marin sukladno odredbi članka 7. stavak l. alineja l. Zakona, dopisom od 12. lipnja 2009. godine podnio ostavku na svoj mandat u Gradskom vijeću Grada Pakraca.

Konstatira se da je Socijal demokratska partija Gradski odbor Grada Pakraca, sukladno odredbi članka 8. Zakona, odredila da g. Dragana Marina zamjenjuje g. Zoran Krejči iz Pakraca.

Utvrđuje se da sa današnjim danom, odnosno trenutkom polaganje svečane prisege, počinje teći mandat gradskog vijećnika svim izabranim vijećnicima kao i g. Zoranu Krejčiju koji zamjenjuje g. Dragana Marina.

            Utvrđuje se da je najstariji vijećnik dr. Ivan Marijanović koji će predsjedavati sjednicom Gradskog vijeća do izbora predsjednika.

            Konstatira se da je za gradonačelnika Grada Pakraca izabran mr.sc. Davor Huška dipl.oec., a za zamjenika gradonačelnika prof. Nikola Šimić kandidati Hrvatske demokratske zajednice.

 

Klasa: 013-03/09-01/02

Urbr.: 2162-01/01-09-02

Predsjednik: dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru Mandatne komisije

Na temelju odredbe članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o izboru Mandatne komisije

 

I

            U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

 

 • Ivana Marijanović, za predsjednika,
 • Željka Pejša,             za člana,
 • Mira Kukić, za člana.

II

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

 

 GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

  

KLASA: 021-05/09-01/11

URBROJ: 2162-01/01-09-01

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Predstojnica Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji:Kornelija Rodić dipl.iur., v.r.