Odluka o izboru Mandatne komisije

Temeljem 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 16. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU
O IZBORU MANDATNE KOMISIJE

Članak 1.

U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

– Vlado Eck, za predsjednika,
– Marijo Seleši, za člana,
– Mile Vujić, za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 021-05/21-01/6

URBROJ: 2162-04/01-21-2

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Pročelnik: Tomislav Petrač v. r.

Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja

Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i  članka 17. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU
O IZBORU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

Članak 1.

U Komisiju za izbor i imenovanja imenuju se:

– Tamara Vujanić, za predsjednicu,
– Vlado Eck, za člana,
– Karlo Rek, za člana,
– Marijo Seleši, za člana,
– Nada Todorović, za članicu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 021-05/21-01/4

URBROJ: 2162-04/01-21-1

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjedavajući:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izboru Komisije za statut i poslovnik

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 18. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU
O IZBORU KOMISIJE ZA STATUT I POSLOVNIK

Članak 1.

U Komisiju za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

– Miroslav Ivančić, za predsjednika,
– Katarina Lahovsky Kobetić, za članicu,
– Tomislav Novinc, za člana,
– Mile Vujić, za člana,
– Nada Todorović, za članicu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 021-05/21-01/5

URBROJ: 2162-04/01-21-1

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjedavajući: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izboru Odbora za financije i proračun

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 19. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU
O IZBORU ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Članak 1.

U Odbor za financije i proračun imenuju se:

– Kristina Milek, za predsjednicu,
– Anita Skalnik, za članicu,
– Mihael Andrijanić, za člana,
– Zoran Krejči, za člana,
– Nada Todorović, za članicu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 021-05/21-01/7

URBROJ: 2162-04/01-21-2

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjedavajući:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 3/21), članka 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13) i prijedloga Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU
O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca izabran je Miroslav Ivančić.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 021-05/21-01/8

URBROJ: 2162-04/01-21-2

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjedavajući: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 3/21), članka 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13) i prijedloga Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU
O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca izabran je Miroslav Ivančić.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 021-05/21-01/8

URBROJ: 2162-04/01-21-2

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjedavajući:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje i provedbu postupka pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% poslovnog udjela društva „Komunalac“ d.o.o. u kapitalu društva „Pakrac plin“ d.o.o.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na prvoj (konstituirajućoj) sjednici održanoj 14. lipnja 2021. godine donosi

 

ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA POKRETANJE I PROVEDBU POSTUPKA PRONALASKA STRATEŠKOG PARTNERA PRODAJOM DO 100% POSLOVNOG UDJELA DRUŠTVA „KOMUNALAC“ d. o. o. U KAPITALU DRUŠTVA „PAKRAC PLIN“ d. o. o.

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost tvrtki „Komunalac d.o.o.“ za pokretanje i provedbu postupka pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% poslovnog udjela društva „Komunalac d.o.o.“ u kapitalu društva „Pakrac Plin d.o.o.“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 406-01/21-01/3

URBROJ: 2162-04/01-21-1

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Građenje zgrade za rad udruga MO Prekopakra“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI GRADU PAKRACU ZA PROVEDBU ULAGANJA: 
„GRAĐENJE ZGRADE ZA RAD UDRUGA MO PREKOPAKRA“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj unutar mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“  iz Programa ruralnog razvoja  Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001, URBROJ: 343-0100/01-20-397, od dana 07. lipnja 2021.; u daljnjem tekstu: Natječaj), Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja: „Građenje zgrade za rad udruga MO Prekopakra“, na zemljištu oznake k.č.br. 537/2 k.o. Prekopakra, prema Glavnom projektu (Zajednička oznaka projekta: 047/2016); I. – ARHITEKTONSKI PROJEKT, PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA, BR.T.D. 047/2016-AP, izrađen po „AIG PROJEKT“ d.o.o. Pakrac; II. GRAĐEVINSKI PROJEKT, BR.TD.: B-020816-A, izrađen po KID d.o.o., Požega; III. VODOVOD I KANALIZACIJA, B.R. T.D.: 047/2016-VIK, izrađen po „AIG PROJEKT“ d.o.o. Pakrac; IV. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT (ELEKTROTEHNIČKE I ELEKTRONIČKE INSTALACIJE I LPS), br. TDE 033/16, izrađen po BREBER-PROJEKT d.o.o. Daruvar; V. STROJARSKI PROJEKT, izrađen po ENERGO-ING d.o.o., broj: TD-41/16; VI. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA, broj projekta: E-2016-11 izrađen po KELVIN d.o.o. Požega.

Članak 2.

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21) te u skladu s odredbama navedenog Natječaja, sastavni dio ove Odluke čini Prilog „Opis projekta“ (u natječajnoj dokumentaciji naveden kao Prilog 10.), a koji sadrži navedenu potrebnu dokumentaciju za izvedbu navedenih radova te provedbu ovog projekta.

Članak 3.

Za podnositelja zahtjeva za potporu, odnosno Korisnika potpore ovlašćuje se Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/21-01/30

URBROJ: 2162-05/07-21-1

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o imenovanju povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 1. sjednici održanoj  14. lipnja 2021. godine donosi

 

ODLUKU
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

 1. Ivona Sandrin- mag. prava
 2. Branko Đaniš- dipl. ing. geodezije
 3. Andrijana Grčević- mag. ing. agronomije
 4. Vlado Eck, predstavnik Gradskog vijeća Grada Pakraca
 5. Karlo Rek, predstavnik Gradskog vijeća Grada Pakraca.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 945-01/20-01/5, URBROJ: 2162-05/09-20-2) i Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 945-01/21-01/5, URBROJ: 2162-05/09-21-1).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/21-01/9

URBROJ: 2162-05/09-21-2

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o naknadi za rad u Gradskom vijeću Grada Pakraca i njegovim radnim tijelima

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 79/09 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na prvoj (konstituirajućoj) sjednici održanoj 14. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU
O NAKNADI ZA RAD U GRADSKOM VIJEĆU GRADA PAKRACA I NJEGOVIM RADNIM TIJELIMA

 

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane naknade vijećnika za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, te druga primanja vijećnika i članova radnih tijela.

(2) Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Članak 2.

Vijećnik ima pravo na naknadu za rad u Gradskom vijeću u iznosu od 500,00 kuna neto po održanoj radnoj sjednici Gradskog vijeća pod uvjetom da je istoj nazočio minimalno pola sjednice, s tim da ukupna godišnja neto naknada pojedinog vijećnika ne može iznositi više od 8.000,00 kuna.

Članak 3.

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na ukupnu godišnju neto naknadu u iznosu od 12.000,00 kuna.

Članak 4.

Članovi radnih tijela koji nisu vijećnici, kada su nazočni na sjednici imaju pravo na naknadu u iznosu od 100,00 kuna neto.

Članak 5.

Vijećnicima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela, pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno pravu koji ostvaruju zaposlenici gradske uprave prema važećim propisima, kad ih na takav put upućuje predsjednik Gradskog vijeća.

Članak 6.

(1) Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Grada Pakraca.

(2) Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom obavlja nadležno upravno tijelo Grada na temelju službene evidencije.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za rad predsjednika i članova Gradskog vijeća Grada Pakraca te njegovih radnih tijela („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2162-04/01-21-1

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Pakraca

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na prvoj (konstituirajućoj) sjednici održanoj 14. lipnja 2021. godine donosi

 

ODLUKU
O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADSKE UPRAVE GRADA PAKRACA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 • (1) Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela gradske uprave Grada Pakraca (dalje u tekstu: Grad).
 • (2) Ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela Vlastitog pogona Grada Pakraca uređuje se posebnom odlukom o osnivanju Vlastitog pogona te detaljnije razrađuje Pravilnikom o poslovanju Vlastitog pogona.
 • (3) Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Članak 2.

Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Članak 3.

Upravna tijela u okviru svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provedbu općih akata Grada te obavljaju druge poslove u skladu s propisima.

Članak 4.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad.

Članak 5.

Sredstva za rad upravnih tijela Grada osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UPRAVNA TIJELA GRADA

 

Članak 6.

(1) Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, učinkovitog rukovođenja i odgovornosti u radu.
(2) Unutar pojedinog upravnog tijela mogu se ustrojiti uže ustrojstvene jedinice koje se ustrojavaju kao odsjeci, pododsjeci i odjeljci.
(3) Upravna tijela jesu:

 1. Ured Grada,
 2. Upravni odjel za pravne poslove i financije,
 3. Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo,
 4. Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

III. DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA

 

Članak 7.

Ured Grada obavlja protokolarne, opće, upravne, stručne i administrativne poslove koji se odnose na:

 • rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i mjesnih odbora,
 • pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskom vijeću,
 • poslovi uredskog poslovanja,
 • poslovi suradnje s gradovima prijateljima Grada i ostalim međunarodnim subjektima,
 • protokolarne aktivnosti i odnosi s javnošću,
 • pravo na pristup informacijama,
 • poslovi organizacije manifestacija,
 • druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

Članak 8.

Upravni odjel za pravne poslove i financije obavlja pravne, savjetodavne, upravne, stručne poslove financijskog poslovanja, računovodstvene i druge poslove koji se odnose na:

 • unutarnje ustrojstvo gradske uprave,
 • mjesnu samoupravu,
 • imovinsko-pravne poslove,
 • sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
 • upravljanje ljudskim potencijalima u gradskoj upravi (kadrovska politika, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika gradske uprave, stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.),
 • javnu nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada,
 • planiranje, izradu i praćenje izvršenja proračuna,
 • organizacija i provedba poslova iz sustava financijskog upravljanja i kontrola,
 • vođenje knjigovodstvenih poslova i platnog prometa,
 • sastavljanje financijskih izvještaja,
 • poslovi obračuna i isplate plaća i drugih naknada,
 • vođenja financijskih i drugih evidencija imovine Grada,
 • poslovi osiguranja imovine i djelatnika,
 • poslovi naplate prihoda Grada,
 • poslovi vezani za zaduživanje Grada i pravnih osoba u vlasništvu Grada,
 • poslovi riznice proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika, u skladu s pravilnikom o ustrojavanju riznice koji donosi gradonačelnik,
 • druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

Članak 9.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo obavlja upravne, stručne, savjetodavne i administrativne poslove koji se odnose na:

 • poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, kulture, sporta i tehničke kulture, te drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,
 • poslovi iz područja socijalne skrbi i zdravstva,
 • poslovi vezani za suradnju s civilnim sektorom,
 • poslovi iz područja zaštite i spašavanja,
 • poslovi razvoja turističke i gospodarske djelatnosti na razini grada,
 • priprema, kandidiranje i provedba projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,
 • poslovi iz područja poljoprivrede,
 • druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

Članak 10.

Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti obavlja upravne, stručne, savjetodavne i administrativne poslove koji se odnose na:

 • razvoj komunalnog sustava i komunalno uređenje Grada,
 • zaštitu okoliša,
 • građenje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata,
 • uređenje prometa na području Grada,
 • obračun komunalnog doprinosa, komunalne naknade i drugih naknada iz svoje nadležnosti,
 • provođenje komunalnog reda,
 • izradu projektne dokumentacije te ishođenje akata za građenje,
 • poslovi iz područja prostornog planiranja,
 • tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,
 • druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

IV. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

 

Članak 11.

(1) Radom upravnih tijela rukovode pročelnici, koji se imenuju i razrješuju na način propisan zakonom.
(2) U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, a najduže na 12 mjeseci, gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.
(3) U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.
(4) Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.
(5) U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Članak 12.

(1) Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja upravnih tijela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave.
(2) Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave donosi se na način propisan zakonom.
(3) Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela donosi gradonačelnik, ako zakonom nije drukčije propisano.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave te rješenja o rasporedu službenika i namještenika bit će doneseni u roku propisanom zakonom.
(2) Do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu i rasporeda na radna mjesta prema tom pravilniku, zatečeni službenici i namještenici obavljaju poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika upravnog tijela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/18, 8/19).

 

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-01/21-01/1

URBROJ: 2162-04/01-21-1

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Pakraca za razdoblje 2013 – 2020. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU
O PRODULJENJU VAŽENJA STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PAKRACA ZA RAZDOBLJE 2013 – 2020. GODINE

Članak 1.

Ovom odlukom produžava se važenje Strategije razvoja Grada Pakraca za razdoblje 2013. – 2020. godine, do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 302-02/21-01/1

URBROJ: 2162-05/07-21-1

Pakrac, 14. lipnja 2021. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.