Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Na temelju odredbi članka 54. Stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 23. Odluke o ustrojstvu i usklađivanju sa Zakonom o ustanovama Dječjeg vrtića „Maslačak“ („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj  1/98) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 03/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 12. rujna 2022. donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK PAKRAC

 

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac kojega je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac na svojoj 11. sjednici održanoj 29.08.2022. godine i potpisao predsjednik Upravnog vijeća; Tomislav Novinc, mag.prim.educ.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 601-02/22-01/7
URBROJ: 2177-9-30-1/02-22/03
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.