>

Blogs

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada i kurikuluma Dječjeg vrtića „Maslačak“ za pedagošku godinu 2021/2022

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2021. g. donijelo sljedeći   Z […]

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2020/2021

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2021. g. donijelo sljedeći   Z […]

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u Gradu Pakracu

Temeljem članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj […]

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja komunalne usluge – dimnjačarski poslovi u Gradu Pakracu

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. […]

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pakraca

Temeljem članka 95.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj […]

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca

Na temelju članka 104. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) […]

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja  i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i čl. 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine donijelo […]

Odluka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju odredbi članka 19. Stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14), i članka 34. Statuta Grada (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine, donosi sljedeću   ODLUKU o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pakraca za 2022. godinu   Članak […]

Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2021. godini

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18 i 98/19), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021.god. donijelo je sljedeći   PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE […]

Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18 i 98/19), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021.god. donijelo je sljedeći   PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE […]

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine, donijelo je   ODLUKU o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih […]

1. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. g.

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine donosi   1. Izmjenu i dopunu Odluke o  izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. g.   I. OPĆE ODREDBE   […]

Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2021. godini

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. […]

Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2021. godini

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. […]

Plan programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Temeljem članka 69. Zakona o šumama („NN“ br.68/18,115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine donijelo je   Plan programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu   I. Ovim Programom utroška sredstava šumskog […]

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2022. godini

Temeljem odredbi članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/2018, 110/2018., 32/2020), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 4. Sjednici  održanoj dana  16. prosinca  2022.  godine  donosi   Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona […]

Plan programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

Temeljem odredbi  članka 67. stavak 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/2018., 110/2018., 32/2020 – u daljem tekstu :Zakon),   i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021.  godine  donosi   Plan programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. […]

Program javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2022. godinu

Na temelju odredbi članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. 19/13,  137/15, 123/17,  98/19, 144/20),  članaka 1. i  članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.) te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni […]

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16, 98/19, 47/20, i 77/20), članka  19a i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20), […]

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine, donijelo je   ODLUKU o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih […]

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine« broj, 52/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 3/21) i Strategije upravljanja imovinom u […]

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Temeljem članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“  br. 16/2019) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj 16.prosinca 2021. donijelo je   ODLUKU o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu   Članak 1. Donosi […]

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine, donijelo je   ODLUKU o koeficijentima za obračun plaće službenika i […]

Odluka o ukidanju Vlastitog pogona Grada Pakraca

Na temelju članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 10. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 1/05, 9/11, 8/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. […]

Odluka o povjeravanja obavljanja komunalnih djelatnosti LRA PCP d.o.o. Pakrac

Na temelju članka 33. st. 1. toč. 1., članka 34. i članka 35. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), te članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine, donijelo je   ODLUKU o povjeravanju obavljanja […]

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Temeljem članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021.) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 4. sjednici održanoj dana  16. prosinca 2021. godine  donosi,   ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA   Članak 1. Uvodne odredbe […]

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Pakraca i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Pakraca

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ 126/19 i 17/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik […]

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Pakraca i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Pakraca

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine Republike Hrvatske br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), i članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 126/19 i 17/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni […]

Odluka o imenovanju potpisnika dokumentacije platnog prometa i ostalih instrumenata platnog prometa

Gradonačelnica Grada Pakraca temeljem članka 95. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) te članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), donijela je 15. prosinca 2021. godine     ODLUKU o imenovanju potpisnika dokumentacije platnog prometa i ostalih instrumenata platnog prometa     Članak 1. Za potpisnike dokumentacije u […]

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Pakraca za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvojem Republike Hrvatske (”Narodne novine”, broj 123/17), članka 2. Stavka 1. točke 9., Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja za JLP(R)S (”Narodne novine” 89/18) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (”Službeni glasnik”, broj 3/21) Gradonačelnica Grada Pakraca […]

Odluka o davanju prostora na korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i […]