>

Blogs

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 5. sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. g. donijelo je slijedeći Z A K L J […]

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca

Na temelju članka 30. i 30a. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petoj sjednici održanoj dana 12. ožujka 2014. godine donosi […]

Odluka o davanju suglasnosti za projekt izgradnje Veteranskog centra u Pakracu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 i 01/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine donosi O D L U K U o davanju […]

Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca broj 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. godine, donijelo je ODLUKU o načinu […]

Statut Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Na temelju članka 53. stavka 1. i članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,29/97, 47/99 i 35/08.) i članka 40. stavka 1. i 2. i članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 10/97., 107/07. i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak iz Pakraca – Matice hrvatske 13/b, na 7. sjednici održanoj dana 03. travnja 2014. […]

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Statut Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Temeljem odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09 i 1/13), članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine 76/93, 29/07, 47/99 i 35/08), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 12. ožujka 2014. godine donijelo je Z A K […]

Odluka o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 11. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09, 1/13), i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca”br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Pakraca na svojoj je […]

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 10. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09, 1/13) i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca””br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeća Pakraca na svojoj je […]

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Pakraca 2008. – 2012. Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj petoj sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A […]

Zaključak o usvajanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2013. g. tvrtke Komunalac d.o.o.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj petoj sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A […]

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2013. godini

Na temelju odredbi članka 11. Zakona o otpadu („Narodne novine“, br. 178/04; 153/05; 111/06; 110/07; 60/08; 87/09), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09; 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 12.03.2014. godine donosi O D L U K U o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na […]

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Pakraca u 2013. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj petoj sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A […]

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Pakraca u 2013. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj petoj sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A […]

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Pakraca u 2013. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj petoj sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A […]

Odluka o davanju suglasnosti Poduzetničkom centru Pakrac d.o.o. za prodaju poslovnih prostora na tržnici Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca”broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petoj sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine donosi O D L U K U o davanju suglasnosti Poduzetničkom centru […]

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2013. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 5. sjednici, održanoj 12. ožujka 2014.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K Usvaja se Izvješće […]

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac za 2013. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 5. sjednici, održanoj 12. ožujka 2014.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K […]