Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 5. sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog zaključka i neće se posebno objavljivati.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 022-05/14-01/1
URBROJ: 2162-02/1-14-1

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. godine

Temeljem članka 14. i 56. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca”broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće grada Pakraca na petoj sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine donosi

O D L U K U
o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. g.

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. godinu (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 6/13) u st. 1. članka 19. briše se posljednja točka i dodaje tekst:
„u visini do 50.000,00 kn.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. godinu ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 400-06/14-01/1
URBROJ: 2162-05/01-14-01

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca

Na temelju članka 30. i 30a. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petoj sjednici održanoj dana 12. ožujka 2014. godine donosi

ODLUKU
o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se obveznici, stopa te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji je vlastiti izvor prihoda Proračuna Grada Pakraca.

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Članak 3.

Obveznici plaćanja prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Pakraca, a obveznici su plaćanja poreza na dohodak prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak iz članka 3. ove odluke je utvrđeni porez na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak Grada Pakraca uplaćuje se na prijelazni račun poreza i prireza na dohodak Grad Pakraca broj HR83 1001 0051 7318 1200 8.

Članak 6.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnimnovinama“, aprimjenjujeseod1.travnja2014.godine.
Ova Odluka će se objaviti i u„Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 410-01/14-01/1
URBROJ: 2162-05/01-14-1

Odluka o davanju suglasnosti za projekt izgradnje Veteranskog centra u Pakracu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 i 01/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti za projekt izgradnje Veteranskog centra u Pakracu

Članak 1.

Grad Pakrac će sudjelovati u Projektu uspostave veteranskih centara prema pozivu Ministarstva branitelja Republike Hrvatske.

Članak 2.

Usvaja se prijedlog lokacije zemljišta za izgradnju Veteranskog centra u Pakracu, označeno kao k. č. br. 24/3, 24/6 i 25/1, sve k. o. Pakrac.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 561-01/14-01/1
URBROJ: 2162-05/05-14-05

Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca broj 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za stjecanje prava prioriteta, način ostvarivanja pojedinih oblika društvene brige o djeci predškolske dobi i sudjelovanje roditelja i drugih korisnika u troškovima organiziranja i provođenja pojedinih oblika društvene brige o djeci predškolske dobi.

Članak 2.

Osnovni elementi strukture cijene programa predškolske ustanove obuhvaćaju:

1. izdatke za radnike:

– bruto plaća
– naknade i materijalna prava radnika

2. prehranu djece

3. uvjete boravka i to:

– materijalne izdatke
– energiju i komunalije
– tekuće održavanje objekta i opreme

4. nabavu namještaja, opreme i pomagala potrebna za provođenje i ostvarivanje programa rada

5. nabavu sitnog materijala

Članak 3.

Cijena programa iz članka 2. ove Odluke, utvrđuje se za svaku proračunsku godinu na temelju podataka ustanove za predškolski odgoj.

Članak 4.

Iz Proračuna Grada Pakraca sufinanciraju se programi dječjeg vrtića čij je osnivač Grad Pakrac. Grad Pakrac sufinancirat će boravak djeteta u vrtiću uz uvjet prebivališta kako slijedi :

– da dijete i oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području Grada Pakraca,
– da dijete i samohrani roditelj s kojim dijete živi imaju prebivalište na području Grada Pakraca.

Članak 5.

Korisnici usluga, za boravak djeteta u vrtiću plaćaju cijenu sukladno prihodovnom cenzusu po članu domaćinstva, kako slijedi :

I. cijena – 500,00 (do 1.000,00 kuna neto po članu obitelji)

II. cijena – 550,00 (od 1.000,01 do 2.000,00 kuna neto po članu obitelji)

III. cijena – 650,00 (od 2.000,01 do 3.000,00 kuna neto po članu obitelji)

IV. cijena – 750,00 (od 3.000,01 do 4.000,00 kuna neto po članu obitelji)

V. cijena – 850,00 (od 4.000,01 kuna neto i više po članu obitelji)

Za nepravovremeno plaćanje obračunava se zakonom propisana zatezna kamata.

Članak 6.

Prosjek primanja utvrđuje se uvjerenjem nadležnog državnog tijela za porezne poslove za proteklu godinu. Prosjek primanja se utvrđuje prilikom upisa djeteta u vrtić.

Cijena plaćanja određuje se na osnovi:

1. Uvjerenja o prihodima Porezne uprave za proteklu godinu ili zadnja tri mjeseca tekuće godine
2. Naknade za rodiljski dopust
3. Naknade za bolovanje
4. Mirovine

Korisnik usluga koji ne dostavi propisanu dokumentaciju na osnovu koje se određuje cijena plaćanja smještaja djeteta u vrtiću, razvrstava se u V. cijenu plaćanja od 850,00 kn.

Članak 7.

Ukoliko je korisnik usluga u protekloj godini bio nezaposlen, a zasnuje radni odnos u tekućoj godini, osnovica za određivanje cijene plaćanja vrtića utvrdit će se na osnovu:

1. Potvrde poslodavca o prosijeku plaće za zadnja tri mjeseca
2. Platne liste
3. Izjave poslodavca o visini plaće radnika

Korisniku usluga kojemu u tekućoj godini prestane radni odnos, obvezan je kao dokaz donijeti potvrdu da je prijavljen na Zavodu za zapošljavanje, a cijena plaćanja se utvrđuje prema novonastaloj situaciji.
Za utvrđivanje novog iznosa prihodovnog cenzusa korisnik usluga obraća se pisanom zamolbom ravnatelju/ici vrtića.

Članak 8.

Ukoliko jedan od roditelja zbog poremećenih odnosa uobitelji ne živi u obitelji, a djeca su povjerena drugom roditelju, prihod roditelja izvan obitelji ne ulazi u prihodovni cenzus.
Navedena situacija se dokazuje dokumentom nadležnog centra za socijalnu skrb.

Članak 9.

Za drugo i svako slijedeće dijete koji su istovremeno polaznici vrtića, korisnici plaćaju umanjenu cijenu kako slijedi:

– za drugo dijete u vrtiću – cijena se umanjuje za 75%
– za treće i svako slijedeće dijete u vrtiću oslobođeno je plaćanja cijene vrtića

Članak 10.

Sudjelovanje korisnika usluga za skraćeni boravak djeteta u vrtiću (poludnevni boravak) iznosi 70% od cijene.

Članak 11.

Predškolska ustanova obvezna je do 5. u mjesecu dostaviti roditeljima, odnosno korisnicima usluga, račun o visini cijene usluga u prethodnom mjesecu, a isti su svoju obvezu dužni izvršiti najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, jer u protivnom podliježu naplati zakonske zatezne kamate sukladno posebnom zakonu.
Korisnici usluga dužni su svoje uplate doznačiti na žiroračun ustanove za predškolski odgoj djece u skladu s ugovorom o međusobnim pravima i obvezama, koji sklapaju sa samom ustanovom.

Članak 12.

Ukoliko dijete ne ostvaruje program u ustanovi za predškolski odgoj djece zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti više od 30 dana, korisnici usluga sudjeluju u cijeni programa sa 33% od cijene koju bi plaćali da je dijete redovito polazili određeni program.
Za više od pet uzastopnih dana nedolaska djeteta u vrtić, roditelj, odnosno korisnik usluge, plaća naknadu režijskih troškova boravka djeteta u vrtiću, odnosno utvrđena mjesečna cijena programa umanjuje se za troškove prehrane čiju visinu utvrđuje predškolska ustanova za odgoj djece.
Za vrijeme korištenja godišnjih odmora korisnika usluga isti su oslobođeni plaćanja naknade programa za jedan mjesec tijekom godine, u pravilu srpanj ili kolovoz, u visini 70% od cijene programa koji dijete pohađa, što utvrđuje predškkolska ustanova svojim aktom ili ugovorom.

Članak 13.

Prilikom upisa djeteta u predškolsku ustanovu korisnik usluge zaključuje ugovor o korištenju usluga sa predškolskom ustanovom, kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze.
Odredbe ugovora iz stavka l. ovog članka moraju biti u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 14.

Predškolska ustanova upisuje djecu za korištenje određenih programa temeljem svojih materijalnih i prostornih mogućnosti. Ukoliko se na upis javi veći broj djece nego što su raspoloživi kapaciteti ustanove, primjenjivati će se prioriteti kod upisa utvrđeni zakonom, aktima vrtića, te u skladu s odredbama ove Odluke, i to na način da prednost prilikom upisa imaju:

– djeca poginulih branitelja i djeca invalida Domovinskog rata,
– djeca čiji su jedan ili oba roditelja poginuli kao civilne žrtve rata,
– djeca dragovoljaca Domovinskog rata,
– djeca čija su oba roditelja zaposlena,
– djeca roditelja s ispodprosječnim primanjima,
– djeca s teškoćama u razvoju,
– djeca iz obitelji s troje i više djece,
– djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,
– djeca s prebivalištem na području Grada Pakraca.

Članak 15.

Prigovori i žalbe korisnika usluga usmjereni ka nepravilnosti prilikom upisa djece u vrtić, kao i s utvrđenom mjerom za smještaj djeteta u predškolsku ustanovu, upućuju se
Upravnom vijeću ustanove.
Rješavajući po prigovorima i žalbama iz prethodnog stavka odluka Upravnog vijeća je konačna.

Članak 16.

Korisnik usluga koji odluči ispisati dijete iz vrtića dužan je:

1. podmiriti sve svoje obveze prema vrtiću zaključno s danom ispisa.
2. potpisati ispisnicu u upravi vrtića, koju može potpisati tek kada podmiri sva dugovanja prema vrtiću.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o neposrednom sudjelovanju korisnika usluga vrtića u naknadi cijene na području Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca 10/02 i 4/10).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjuje se od predagoške 2014./2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 601-01/14-01/1
URBROJ: 2162-03/01-14-01

Statut Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Na temelju članka 53. stavka 1. i članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,29/97, 47/99 i 35/08.) i članka 40. stavka 1. i 2. i članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 10/97., 107/07. i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak iz Pakraca – Matice hrvatske 13/b, na 7. sjednici održanoj dana 03. travnja 2014. g., uz prethodnu suglasnost Grada Pakraca danoj po Odluci Gradskog vijeća Grada Pakraca s 5. sjednice od 12. ožujka 2014. godine, KLASA: 601-01/13-01/10, URBROJ: 2162-01/01-14-2, a na prijedlog ravnateljice donijelo

STATUT
Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

I. OPCE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se status, naziv, sjedište, zastupanje i predstavljanje, imovina Dječjeg vrtića i odgovornost za obveze, djelatnost, planiranje i financiranje Dječjeg vrtića i ostvarivanje prava korisnika usluga, unutarnje ustrojstvo i način rada, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, i javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac ( u daljnjem tekstu : Dječji vrtić ).
Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Članak 2.

Dječji vrtić je javna ustanova koja se bavi poslovima vezanim za predškolski odgoj i obrazovanje te skrbi o djeci predškolske dobi i zadovoljava druge zadaće utvrđene Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu.
Na osnovu javnih ovlasti Dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:

– upise djece u dječji vrtić i ispise s vođenjem odgovarajuće dokumentacije
– izdavanje potvrda i mišljenja
– upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

Ako Dječji vrtić odlučuje o navedenim poslovima ili drugim poslovima koje na temelju zakona obavlja na osnovi javnih ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu
djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 3.

Osnivač Dječjeg vrtića je Grad Pakrac.
Dječji vrtić je pravni slijednik društvene pravne osobe Predškolske organizacije Dječji vrtić „13. rujan“ Pakrac koji je osnovala Općina Pakrac.
Prava i dužnosti osnivača Dječjeg vrtića obavlja sukladno zakonu, Grad Pakrac na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske, od 26. Svibnja 1994. godine (ovlaštenja Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 025-04/94-01/01, URBROJ: 2162-1494-33 od 11. Ožujka 1994. godine)

II.NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.

Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom : Dječji vrtić Maslačak Pakrac.
Sjedište Dječjeg vrtića je u Pakracu, ulica Matice hrvatske 13/b.
Dječji vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova i u zajednički elektronički upisnik ustanova predškolskog odgoja koje vodi ministarstvo nadležno za obrazovanje.

Članak 5.

Dječji vrtić može tijekom obavljanja svoje djelatnosti promijeniti naziv i sjedište.
Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjedište Dječjeg vrtića ili ako se mijenja odnosno dopunjuje djelatnost Dječjeg vrtića u novim prostorima, odnosno ako se mijenjaju drugi podaci koje osnivački akt sadrži temeljem posebnog zakona, osnivač Dječjeg vrtića izvršit će izmjene osnivačkog akta te je dužan akt o osnivanju dostaviti Ministarstvu nadležnom za obrazovanje radi ocjene sukladnosti tog akta sa zakonom.

Članak 6.

Naziv Dječjeg vrtića mora biti istaknut na svim objektima u kojima Dječji vrtić obavlja djelatnost.
Natpisna ploča uz puni naziv Dječjeg vrtića obvezno sadrži i grb Republike Hrvatske i naziv: Republika Hrvatska Natpisna ploča Vrtića ističe se na lijevoj strani glavnog ulaza, gledano u pročelje zgrade.

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 7.

Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj. Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa Dječji vrtić, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića, sukladno zakonu i ovom Statutu.
Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada. Ravnatelj Dječjeg vrtića ima sve ovlasti u pravnom prometu u sklopu obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja sukladno zakonu i ovom Statutu osim:

– nastupati kao druga ugovorna strana i sa Dječjim vrtićom zaključivati ugovore,
– zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 100.000,00 kn.
– za iznose veće od navedenog iznosa, ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovor ako je prethodno za zaključenje takvog ugovora svoju suglasnost dalo Upravno vijeće.

Članak 8.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se utvrđuju obvezni odnosi.

Ravnatelj može i pored opunomoćenika preuzimati radnje za koje je ovlašten.
Ravnatelj određuje osobe za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.

Članak 9.

Ravnatelja Dječjeg vrtića u slučaju privremene spriječenosti (iznenadna bolest, nezgoda i slično.) u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje član odgojiteljskog vijeća
kojeg odlukom određuje Upravno vijeće.
Upravno vijeće odredit će zamjenika ravnatelja sve dok traju razlozi njegove spriječenosti, a najdulje do isteka mandata.
Upravno vijeće odredit će kao zamjenika ravnatelja člana odgojiteljskog vijeća koji ispunjava uvjete za ravnatelja propisane zakonom uz prethodno pribavljenu suglasnost
osobe da će obavljati poslove ravnatelja kao zamjenik, ukoliko bude izabran.
Upravno vijeće javnim glasovanjem određuje osobu iz stavka 1. ovog članka većinom glasova ukupnog broja članova.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
Zamjenik ravnatelja ima sva prava, ovlasti i dužnosti ravnatelja za vrijeme dok ga zamjenjuje.
Upravno vijeće može u svakom trenutku zamijeniti odluku o određivanju zamjenika ravnatelja i odrediti za zamjenika ravnatelja drugog člana odgojiteljskog vijeća.
Odluka o određivanju zamjenika ravnatelja Dječjeg vrtića stavlja se na oglasnu ploču u roku tri (3) dana od donošenja.

Članak 10.

U pravnom prometu Dječji vrtić koristi dva (2) pečata od kojih je jedan pečat s grbom Republike Hrvatske i jedan (1) štambilj.
Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog je oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, PAKRAC, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske.
Drugi pečat je okruglog oblika, promjera 35 mm na kojem je kružno ispisan tekst DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK , a u sredini PAKRAC.
Svaki pečat ima svoj broj.
Štambilj je četvrtastog oblika, širine 10 mm i dužine 50 mm, i u njemu je upisano REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC.
U svakodnevnom poslovanju Dječji vrtić koristi i prijemni štambilj za uredsko poslovanje i evidenciju zaprimljene pošte.
O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

Članak 11.

Pečatom s grbom Republike Hrvatske se ovjeravaju akti koje donosi vrtić u okviru javnih ovlasti, dok se drugim pečatom se ovjeravaju isprave i akti u pravnom prometu s tijelima državne uprave i lokalne samouprave.
Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje Dječjeg vrtića.
Način uporabe žiga i štambilja svojim aktom uređuje ravnatelj vrtića.

IV. IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA I ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE

Članak 12.

Imovinu Dječjeg vrtića čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, stečena prodajom usluga na tržištu i pribavljena iz drugih izvora sukladno zakonu.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u na žiro račun Dječjeg vrtića.
Imovinom raspolaže Dječji vrtić pod uvjetima i na način propisan zakonom i drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

Članak 13.

Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužan je upotrebljavati tu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno zakonu i propisima donesenim
na temelju zakona.
O raspodjeli dobiti Dječjeg vrtića može odlučivati osnivač sukladno zakonu.

Članak 14.

Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača steći i opteretiti nekretninu ili drugu imovinu u iznosu većem od 100.000,00 kn
Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača otuđiti nekretninu ili drugu imovinu Dječjeg vrtića bez obzira na njezinu vrijednost.
Dječji vrtić ne može dati u zakup objekte i prostore Dječjeg vrtića ili mijenjati namjenu objekta bez suglasnosti osnivača.

V. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

Članak. 15.

Predškolski odgoj organizira se i provodi u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama, za djecu od navršenih jednu (1) godinu života do polaska u osnovnu školu.

Članak 16.

U Dječjem vrtiću ostvaruju se:

– redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece
te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
– programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
– programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
– programi predškole,
– programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Dječji vrtić može izvoditi programe sukladne odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 17.

U Dječjem vrtiću ustrojava se i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine cjelodnevnog, poludnevnog ili kraćeg dnevnog boravka.
Ustroj i provedba odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću sukladno stavku 1. ovoga članka provodi se na temelju Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.

VI. PLANIRANJE I FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA I OSTVARIVANJE PRAVA KORISNIKA USLUGA

Članak 18.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma Dječjeg vrtića.
Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i sadržaje svih aktivnosti i programa, pristupe i načine rada s djecom rane i predškolske dobi, odgojno-obrazovne ciljeve po područjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje.
Kurikulum Dječjeg vrtića donosi upravno vijeće Dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa,
način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.
Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu donosi upravno vijeće Dječjeg vrtića do 30. rujna.
Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, programe zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi, kao i druge programe koje Dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.
Za rad sukladan kurikulumu i ostvarivanje plana i programa rada odgovorni su ravnatelj i Upravno vijeće.

Članak 19.

Osnivač Dječjeg vrtića dužan je osigurati sredstva za osnivanje i rad Dječjeg vrtića.
Dječji vrtić osigurava sredstva prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu.
Dječji vrtić naplaćuje svoje usluge od roditelja-korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo Grada Pakraca osim programa predškole koji je za roditelje besplatan.
Sredstva za rad Dječjeg vrtića uplaćuju se na žiro račun dječjeg vrtića.

Članak 20.

Financijsko poslovanje u Dječjem vrtiću obavlja se prema odredbama Zakona o proračunu, Uredbe o računovodstvu proračuna i Pravilnika o financijskom izvješćivanju za proračune i proračunske korisnike.

Članak 21.

Raspored sredstava Dječjeg vrtića za ostvarivanje godišnjeg programa rada i druge rashode, utvrđuje se financijskim planom Dječjeg vrtića i odlukama za njegovo provođenje.
Upravno vijeće prihvaća financijski plan prije početka godine na koju se odnosi.
Ako ne postoje uvjeti da Upravno vijeće prihvati financijski plan u predviđenom roku i za čitavu godinu, donosi se privremeni financijski plan, a najdulje za tri mjeseca.

Članak 22.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića po isteku poslovne godine donosi godišnji obračun (završni račun). Prilikom usvajanja godišnjeg obračuna ravnatelj Dječjeg vrtića podnosi izvješće o poslovanju za proteklu godinu.
Financijski plan Dječjeg vrtića, izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića i godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ravnatelj podnosi na razmatranje i usvajanje osnivaču.

Članak 23.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ravnatelj.

Članak 24.

Dječji vrtić ima jedan žiro račun za redovno poslovanje.

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 25.

Unutarnjim ustrojstvom želi se osigurati djelotvoran i racionalan rad Dječjeg vrtića u cilju ostvarenja djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i skrbi o djeci.
U Dječjem vrtiću rade odgojno-obrazovni radnici i ostali radnici.
Odgojno-obrazovni radnici rade na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci.

Ostali radnici obavljaju :

– pravno-administrativne, računovodstveno-financijske i pomoćno-tehničke poslove.

Pravno-administrativni poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne ustanove, uspostavljanje i vođenje pedagoške i druge evidencije, izdavanje javnih isprava, ostvarivanja prava djece i korisnika, javnost rada ustanove i ostvarivanje prava i obveza djelatnika Dječjeg vrtića.

Računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi obavljanja računovodstvenih, financijskih i knjigovodstvenih poslova, te izradu odgovarajućih financijskih izvješća i
evidencija Dječjeg vrtića.

Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primje reni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje odgojnog plana i programa te drugi potrebni uvjeti za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.

Odgojno-obrazovni i ostali radnici koji rade u Dječjem vrtiću moraju imati potrebnu razinu i vrstu obrazovanja propisanu pravilnikom koji donosi ministar nadležan za obrazovanje.

Članak 26.

Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje
poslova njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite i skrbi o djeci.

Članak 27.

Odgojno-obrazovni radnici obvezni su se usavršavati sukladno zakonu i općem aktu Dječjeg Vrtića.
Odgojno-obrazovni radnici mogu napredovati u struci i stjecati položajna zvanja na temelju važećih propisa o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanja u položajna zvanja odgojno-obrazovnih radnika u dječjim vrtićima.

Članak 28.

Izbor i postupak za sklapanje ugovora o radu sa odgojno-obrazovnim i ostalim radnicima obavlja se prema zakonu, Statutu i Pravilniku o radu Dječjeg vrtića.

Članak 29.

Detaljnije se određuje unutarnje ustrojstvo i način rada Dječjeg vrtića kao javne službe te potreban broj odgojnoobrazovnih i ostalih radnika, pomoću Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića s priloženom sistematizacijom radnih mjesta.
Broj djelatnika Dječjeg vrtića određuje se državnim pedagoškim standardom za područje predškolskog odgoja i obrazovanja.

VIII. UPRAVLJANJE VRTIĆEM

Članak 30.

Upravno vijeće je tijelo koje upravlja Dječjim vrtićom.
Upravno vijeće ima pet (5) članova od kojih (3) imenuje nadležno tijelo Grada Pakraca, iz reda javnih radnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Dječjeg vrtića, jednog člana biraju odgojitelji i stručni suradnici Dječjeg vrtića.
Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine. Član Upravnog vijeća ne može biti osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se djetetu s kojim ne živi neovlašteno približava ili kojoj je izrečena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Roditelji, odgojitelji i stručni suradnici biraju svoje članove tajnim glasovanjem, većinom glasova.
Predsjednik Upravnog vijeća rukovodi sjednicama Upravnog vijeća.
Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi javnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.
Upravno vijeće odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova.
Način rada Upravnog vijeća utvrđuje se Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 31.

Članove Upravnog vijeća – predstavnike Osnivača imenuje Osnivač na način propisan svojim općim aktom.
O imenovanju i opozivu svojih članova u Upravno vijeće osnivač izvješćuje Dječji vrtić pisanim putem.

Članak 32.

Za provođenje izbora člana Upravnog vijeća kojeg biraju odgojitelji i stručni suradnici iz reda odgojitelja i stručnih suradnika utemeljuje se Izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima tri (3) člana.
Djelatnik koji je kandidat za člana Upravnog vijeća, ne može biti član Izbornog povjerenstva.
Izborno povjerenstvo imenuje se na Odgojiteljskom vijeću većinom glasova svih prisutnih članova vijeća.

Članak 33.

Postupak izbora i rokove za pojedine radnje određuje Izborno povjerenstvo. Provodi i nadzire glasovanje, brine se o regularnosti izbora i objavljuje rezultate izbora.

Članak 34.

Izborno povjerenstvo utvrđuje birački popis, te listu kandidata.
Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova. Ako kandidati imaju isti broj glasova glasovanje se ponavlja.
O rezultatima glasovanja Izborno povjerenstvo podnosi izvješće Odgojiteljskom vijeću, uz priloženi zapisnik i kompletan izborni materijal.
Odgojiteljsko vijeće objavljuje rezultate izbora na sjednici i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a izabranom članu izdaje potvrdu o izboru.

Članak 35.

Član Upravnog vijeća – predstavnik roditelja korisnika usluga Dječjeg vrtića biraju roditelji na sastanku koju u tu svrhu saziva i njime rukovodi ravnatelj.
Svaki roditelj može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća.
Glasovanje se obavlja javnim dizanjem ruku.
Za člana Upravnog vijeća izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih roditelja.
Izbori su pravovaljani ako je sastanku nazočno najmanje 7% roditelja.
Zapisnik o provedenom izboru člana Upravnog vijeća – predstavnika roditelja djece korisnika usluga Dječjeg vrtića dostavlja se Upravnom vijeću.
Za člana koji je biran iz reda roditelja korisnika Dječjeg vrtića, mandat prestaje i prije roka od četiri (4) godine ako njegovo dijete prestane pohađati Dječji vrtić, danom ispisa djeteta.

Članak 36.

Nakon imenovanja, odnosno izbora većine članova upravnog vijeća saziva se prva (konstituirajuća) sjednica novoizabranog Upravnog vijeća.
Prvu sjednicu novoizabranog Upravnog vijeća saziva ravnatelj.
Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.

Članak 37.

Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:

– Verificiranje mandata izabranih članova Upravnog vijeća
– Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća

Članak 38.

Potvrđivanje mandata novoizabranih članova obavlja ravnatelj provjerom identiteta pojedinih člana s podacima iz isprava o izborima.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća može biti izabran svaki član Upravnog vijeća.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća biraju se na četiri godine.
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća članovi Upravnog vijeća glasuju javno dizanjem ruke.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog borja članova Upravnog vijeća.
Nakon izbora predsjednika Upravnog vijeća ravnatelj predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice.

Članak 39.

Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća kad to zahtjeva :

– 1/5 djelatnika Dječjeg vrtića
– 3 člana Upravnog vijeća
– ravnatelj
– sindikat Dječjeg vrtića

U radu Upravnog vijeća sudjeluje, bez prava odlučivanja ravnatelj Dječjeg vrtića.
Sjednici upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozovu predsjednik vijeća i ravnatelj vrtića ili se pozovu zaključkom Upravnog vijeća.

Članak 40.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine.

Članu Upravnog vijeća može prestati mandat i prije isteka roka u slučaju kada:

– sam zatraži razrješenje,
– ne ispunjava dužnosti člana ili predsjednika,
– kada bude opozvan.

Za člana koji je biran iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića, mandat prestaje i prije roka od četiri (4) godine ako mu prestane radni odnos u Dječjem vrtiću.

Član Upravnog vijeća može biti opozvan ako:

– se ne pridržava uputa i smjernica osnivača,
– sudjeluje ili je sudjelovao u donošenju nezakonitih odluka i odluka kojima se nanosi šteta Dječjem vrtiću.

Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo odnosno imenovalo člana Upravnog vijeća.
U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća, novi član se imenuje/izabire u roku 30 dana i na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu člana Upravnog vijeća.

Članak 41.

Upravno vijeće :

1. donosi na prijedlog ravnatelja:

– Statut, uz prethodnu suglasnost osnivača,
– Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića, uz naknadnu suglasnost osnivača
– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića sa priloženom sistematizacijom radnih mjesta uz prethodnu suglasnost osnivača
– Donosi i druge opće akte utvrđene ovim statutom i zakonom, uz suglasnost osnivača,
– Financijski plan i godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića, uz naknadnu suglasnost osnivača,
– Odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojno-obrazovnim i ostalim radnicima.

2. Odlučuje uz naknadnu suglasnost osnivača:

– o stjecanju ili opterećivanju nekretnina i druge imovine Dječjeg vrtića vrjednije od 100.000,00 kn,
– o otuđivanju nekretnina ili druge imovine bez obzira na njenu vrijednost
– o davanju u zakup objekata i prostora Dječjeg vrtića ili mijenjanja namjene objekata i prostora.
– odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa.

3. Odlučuje:

– o izvješćima ravnatelja o radu Dječjeg vrtića,
– o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Dječjeg vrtića,
– o zahtjevima i žalbama roditelja ili skrbnika djece,
– o zahtjevima za zaštitu prava zaposlenika,
– o žalbama na odluke ravnatelja,
– o pitanjima predviđenim općim aktima Dječjeg vrtića,
– o nabavci osnovnih sredstava i opreme čija je pojedinačna vrijednost u iznosu od 100.000,00 do 200.000,00 kn.

4. predlaže i podnosi osnivaču:

– promjenu naziva i sjedišta Dječjeg vrtića
– promjenu djelatnosti
– statusne promjene Dječjeg vrtića
– prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za Dječji vrtić

5. predlaže ravnatelju:

– osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima,

Članak 42.

Upravno vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama.
Za donošenje odluka Upravnog vijeća potrebno je da je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.
Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova svih članova.

Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.
Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva i vodi sjednicu Upravnog vijeća.
U slučaju kad je predsjednik Upravnog vijeća spriječen, pripremu i vođenje sjednice obavlja zamjenik predsjednika Upravnog vijeća.
Upravno vijeće može imenovati povjerenstva radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti.

Članak 43.

Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva te vodi sjednice vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća zajedno s ravnateljem razmatra materijale za sjednicu Upravnog vijeća.
Sjednice se moraju pripremati i organizirati tako da se rad na sjednici odvija efikasno i ekonomično, a odluke donose na vrijeme i u skladu sa zakonom i općim aktima Dječjeg vrtića.
Materijale za sjednicu Upravnog vijeća dužan je obrazložiti ravnatelj ili druga osoba u ime predlagača.
Prijedlog dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća sastavlja predsjednik Upravnog vijeća. U pripremanju i utvrđivanju prijedloga dnevnog reda za sjednicu Upravnog vijeća sudjeluje ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to ovlasti.

Članak 44.

Prigodom sastavljanja dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća, predsjednik je dužan voditi računa da:

– se u dnevni red unesu pitanja o kojima je nadležno raspravljati i odlučivati Upravno vijeće,
– dnevni red sjednica ne bude suviše opsežan,
– pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici budu obrađena, dokumentirana i obrazložena tako da se članovi Upravnog vijeća mogu upoznati s prijedlozima i o njima raspravljati i odlučivati na zakazanoj sjednici.

Članak 45.

Pravo odlučivanja na sjednici imaju samo članovi Upravnog vijeća. Ostali prisutni imaju pravo sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost predsjedavajućeg.
Prije otvaranja sjednice, predsjedavajući provjerava da li je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Upravnog vijeća i utvrđuje imena nazočnih.
Predsjedavajući utvrđuje koji su od odsutnih članova svoj izostanak opravdali. Ako je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Upravnog vijeća, predsjedavajući otvara sjednicu.

Članak 46.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na temelju prijedloga dnevnog reda koji je naznačen uz poziv za sjednicu Upravnog vijeća.
Nakon utvrđenog dnevnog reda ravnatelj ili osoba koja ga zamjenjuje podnose izvješće o izvršenju odluka i zaključaka sa prethodne sjednice.

Članak 47.

Upravno vijeće može na prijedlog predsjedavajućeg ili bilo kojeg člana, odlučiti da se rasprava o pojedinom predmetu prekine i da se predmet ponovno prouči, izmjeni ili dopuni, odnosno da se pribave dodatni podaci za narednu sjednicu Upravnog vijeća.

Članak 48.

Poslije završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda Upravno vijeće pristupa donošenju odluke. Za donošenje pravovaljane odluke potrebno je da sjednici Upravnog vijeća nazoči natpolovična većina svih članova Upravnog vijeća.
Prije glasovanja predsjedavajući formulira odluku odnosno zaključak koji se treba donijeti u svezi s pojedinom točkom dnevnog reda.
Pri donošenju odluke ili zaključka o zaduženju pojedinih radnih tijela ili djelatnika za izvršenje odluke ili zaključka mora biti jasno tko treba izvršiti zadatak, u kojem roku, te
način izvješćivanja Upravnog vijeća o izvršenju zadatka.

Članak 49.

Upravno vijeće donosi odluke i zaključke javnim glasovanjem članova – dizanjem ruke, osim ako se posebno ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavajući.
Odluke Upravnog vijeća su pravovaljane ako je za njih glasovala većina od ukupnog broja članova Upravnog vijeća.

Članak 50.

Član Upravnog vijeća dužan je nazočiti svakoj sjednici Upravnog vijeća.
Član Upravnog vijeća može izostati sa sjednice samo iz opravdanih razloga. O spriječenosti za dolazak na sjednicu član je dužan pravovremeno izvijestiti predsjednika Upravnog vijeća.

Članak 51.

Član Upravnog vijeća odgovoran je za savjesno obavljanje svoje funkcije. Član Upravnog vijeća ima pravo od stručnih službi Dječjeg vrtića tražiti potrebna objašnjenja,
informacije i materijale u svezi s radom Upravnog vijeća.

Članak 52.

Radi izvješćivanja radnika Dječjeg vrtića jedan primjerak poziva kojim se saziva sjednica Upravnog vijeća stavlja se na oglasnu ploču.
Sjednicama Upravnog vijeća može nazočiti svaki radnik Dječjeg vrtića, uz prethodnu najavu predsjedniku Upravnog vijeća.

IX. RAVNATELJ

Članak 53.

Vrtić ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Vrtića.
Ravnatelja Vrtića imenuje i razrješava osnivač Vrtića na prijedlog Upravnog vijeća.

Članak 54.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje Upravno vijeće. Natječaj se raspisuje najkasnije 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj te dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba priložiti.
Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Članak 55.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj Upravno vijeće u roku do sedam dana utvrđuje obrazloženi prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga s natječajnom dokumentacijom osnivaču.
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka mogu glasovati i članovi Upravnog vijeća koji su se javili na natječaj za ravnatelja.
Ako prigodom glasovanja o prijedlogu potrebnu većinu ne dobije nijedan kandidat, glasovanje se ponavlja.
U prvom ponavljanju glasovanja ne mogu sudjelovati kandidati koji su u prvom glasovanju dobili jedan ili manje glasova.
U drugom ponavljanju glasovanja ne mogu sudjelovati kandidati koji su u prvom ponavljanju glasovanja dobili manje od 2 (dva) glasa.
Kada se na natječaj za izbor ravnatelja ne javi nijedan kandidat ili Upravno vijeće ne može utvrditi prijedlog za imenovanje ravnatelja prema stavku 3., 4. ili 5. ovoga članka izvijestit će o tome osnivača i raspisati novi natječaj.
Ako je u slučaju iz stavka 6. ovoga članka ravnatelju prestao mandat, Upravno vijeće izvijestit će osnivača o potrebi imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja.

Članak 56.

S ravnateljem kojega je imenovao osnivač, predsjednik Upravnog vijeća sklapa ugovor o radu ili aneks ugovora o radu ako imenovani ravnatelj već ima zasnovan radni odnos u Vrtiću.

Članak 57.

Ravnatelj uz poslove za koje je ovlašten zakonom:

– predlaže nacrte općih akata koje donosi Upravno vijeće,
– predlaže sistematizaciju radnih mjesta,
– donosi plan nabave dugotrajne imovine,
– sudjeluje u radu Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja,
– obustavlja izvršenje odluka Upravnog vijeća i odgojiteljskog vijeća za koje zaključi da su suprotne zakonu, podzakonskom i općem aktu,
– izvješćuje Upravno vijeće i osnivača o poslovnim rezultatima Vrtića,
– predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa,
– samostalno odlučuje o zapošljavanju odgojno-obrazovnih i ostalih radnika
– kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana,
– kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana,
– izdaje radne naloge radnicima,
– odobrava službena putovanja radnika i izočnost s radnog mjesta,
– izvršava odluke i zaključke Upravnog vijeća i odgojiteljskog vijeća,
– određuje raspored upućivanja radnika na zdravstveni pregled,
– odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nepokretne i pokretne imovine Vrtića te o investicijama do 100.000,00 kuna
– sudjeluje u poslovima provođenja upisa djece u Vrtić
– izvješćuje Upravno vijeće i odgojiteljsko vijeće o nalozima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
– priprema sjednice odgojiteljskog vijeća i predsjedava im
– obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim općim aktima Vrtića te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisom ili općim aktom nisu ovlaštena druga tijela Vrtića.

Članak 58.

Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Upravnom vijeću i osnivaču.

Članak 59.

Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta općih i pojedinačnih akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Vrtića.

Članak 60.

Ravnatelj može biti razriješen ako postoje razlozi za razrješenje određeni zakonom.
Ako ravnatelj ne ispunjava zakonom i drugim propisima utvrđene obveze, osnivač dječjeg vrtića, na prijedlog Upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja, razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno odredbama zakona i ovoga Statuta.
Uz prijedlog Upravno vijeće će dostaviti dokaze kojima se potvrđuje ispunjenost zakonskih uvjeta za razrješenje ravnatelja.
Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje. U slučaju razrješenja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a dječji vrtić dužan je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

X. STRUČNA TIJELA VRTIĆA

Članak 61.

Stručno tijelo dječjeg vrtića je odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.

Odgojiteljsko vijeće :

• sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića i prati njegovo ostvarivanje,
• raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada i potiče i promiče stručni rad,
• daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem djelatnosti,
• predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala,
• obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i ovim Statutom.

XI. RODITELJI I SKRBNICI DJECE

Članak 62.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja djelatnosti Vrtić stalno surađuje s roditeljima ili skrbnicima djece.
Suradnja s roditeljima ili skrbnicima ostvaruje se na individualnim razgovorima, roditeljskim sastancima i na drugi pogodan način.

Članak 63.

Roditelji su odgovorni za praćenje rada i napredovanje djece i o svim uočenim problemima dužni su pravodobno izvijestiti Vrtić.

XII. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 64.

Za obavljanje djelatnosti Vrtić osigurava sredstva od osnivača, od prodaje usluga na tržištu te donacija.
Dječji vrtić naplaćuje svoje usluge od roditelja-korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo Grada Pakraca osim programa predškole koji je za roditelje besplatan.
Navedena sredstva uplaćuju se na žiro račun Dječjeg vrtića.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.

U svezi s financijskim poslovanjem Vrtića ravnatelj je ovlašten i odgovoran:

– za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
– za planiranje i izvršavanje dijela proračuna,
– za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.

Članak 65.

Godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi Upravno vijeće.
Godišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnom tijelu osnivača.

Članak 66.

Ako Vrtić na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za poboljšanje uvjeta rada te obavljanje i razvoj djelatnosti.

Članak 67.

Ako Vrtić na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se pokriti u skladu s odlukom osnivača.

XIII. OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

Članak 68.

Dječji Vrtića ima slijedeće opće akte:

– Statut
– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića
– Pravilnik o radu
– Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
– Pravilnik o zaštiti od požara
– Pravilnik o zaštiti na radu
– Poslovnik o radu Upravnog vijeća
– Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća
– Druge opće akte koje donosi Upravno vijeće sukladno zakonu, propisu donesenom na temelju zakona i ovom Statutu

Članak 69.

Ravnatelj Dječjeg vrtića dužan je dostaviti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Županijskom
uredu, odnosno nadležnom organu Osnivača u roku od 8 dana od dana donošenja.

Članak 70.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Vrtića.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića, osim ako je zakonom određeno drukčije.

Članak 71.

Opći akti primjenjuju se danom njihova stupanja na snagu, ako aktom kao dan primjene nije određen neki drugi dan.

Članak 72.

Autentično tumačenje općih akata daje Upravno vijeće.

Članak 73.

Ravnatelj ili tajnik Vrtića dužan je radniku Vrtića u svezi s ostvarivanjem traženog prava omogućiti uvid u opće akte ili njihovu kraću uporabu do sedam dana.
Dječji vrtić osigurava korisnicima svojih usluga uvid u odredbe općih akata koji su u svezi s pružanjem usluga.

Članak 74.

Pojedinačne akte kojima se uređuju pojedina prava i interesi djece, roditelja i radnika, donose Upravno vijeće i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako je provođenje tih akata uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.

XIV. POSLOVNA TAJNA

Članak 75.

Poslovnom tajnom smatraju se:

1. podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima roditelja i skrbnika te drugih građana i pravnih osoba upućenih Vrtiću,
2. podatci sadržani u prilozima uz molbe, zahtjeve i prijedloge iz točke 1. ovoga članka,
3. podatci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
4. podatci o djeci upisanoj u Vrtić koji su socijalno-moralne naravi,
5. podatci i isprave koji su određeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim propisima,
6. podatci i isprave koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,
7. poslovnom tajnom se smatra i sve što odgojno-obrazovni i ostali radnici Dječjeg vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, a iznošenje takvih saznanja u javnost bi im moglo nanijeti štetu.

Članak 76.

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Vrtića, bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.
Čuvanje poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Vrtiću.

Članak 77.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u postupku pred sudom ili upravnim tijelom.

XV. RADNIČKO VIJEĆE I SINDIKAT

Članak 78.

Utemeljenje radničkog vijeća i sindikata je slobodno.
Dječji vrtić će u okviru zakona, kolektivnih ugovora i sporazuma koje je sklopio osigurati rad radničkog vijeća i sindikata.
Za slučaj štrajka štrajkaški odbor, ravnatelj dječjeg vrtića i Upravno vijeće dužni su osigurati odgovarajuću njegu, prehranu, zdravstvenu zaštitu, kao i drugu skrb o djeci koja za vrijeme štrajka pohađaju program Dječjeg vrtića.

Članak 79.

Radničko vijeće ili sindikalna podružnica može podnositi ravnatelju ili Upravnom vijeću prijedloge, mišljenja i primjedbe glede ostvarivanja prava djelatnika i zaštite njihovih
prava.
Ravnatelj i Upravno vijeće dužni su se očitovati o navedenim podnescima i izvijestiti radničko vijeće ili sindikalnu podružnicu o svom stajalištu.
Upravno vijeće, kad rješava i odlučuje o ostvarivanju prava djelatnika i njihovim zahtjevima, poziva na sjednicu ovlaštenog predstavnika sindikata, koji ima pravo iznositi stajališta te predlagati odluke i zaključke radi zaštite članova sindikata.

Članak 80.

O utemeljenju radničkog vijeća, utemeljenju sindikata ili ustrojavanju sindikalne podružnice u dječjem vrtiću ovlašteni predstavnik dužan je izvijestiti ravnatelja.

Članak 81.

Skup radnika čine radnici Dječji vrtića.
Skup radnika može sazvati radničko vijeće uz prethodno savjetovanje s ravnateljem ili ravnatelj.

XVI. JAVNOST RADA

Članak 82.

Rad Dječjeg vrtića je javan.
Objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Dječjeg vrtića kao javne službe na oglasnoj ploči Vrtića i mrežnim stranicama vrtića, kao i davanje informacija na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića i u sredstvima javnog priopćavanja, upoznaje se javnost i roditelji odnosno skrbnici djece, građani i druge pravne osobe s organizacijom rada Dječjeg vrtića, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Dječjeg vrtića, cijenama usluga Dječjeg vrtića te radom Dječjeg vrtića kao javne ustanove.

Članak 83.

Dječji vrtić je dužan u zakonom propisanom roku dati svakom korisniku na njegov zahtjev informaciju o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, te potrebne podatke i upute za ostvarivanje prava i obveza korisnika.
Dječji vrtić je dužan u zakonom propisanom roku osigurati svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi, na zahtjev, pristup informacijama o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju.
Dječji vrtić će uskratiti davanje informacija odnosno uvid u dokumentaciju, ako je ona zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena kao državna, vojna, službena, poslovna ili profesionalna tajna, te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba zaštićene zakonom.

Članak 84.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Dječjeg vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili
radnik Dječjeg vrtića kojeg ravnatelj za to ovlasti.

XVII. ZAŠTITA ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 85.

Radnici Dječjeg vrtića trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla i vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život i zdravlje ljudi.

Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje svih radnika Dječjeg vrtića.

Članak 86.

Odgojitelji koji sudjeluju u izvođenju odgojno-obrazovnih programa dužni su posvetiti pozornost odgoju djece u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša.

Članak 87.

Programi rada Dječjeg vrtića u zaštiti čovjekova okoliša sastavni su dio programa rada i razvoja Vrtića.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 88.

Opće akte usklađene s odredbama ovoga statuta Upravno vijeće će donijeti u roku 90 dana od dana stupanja na
snagu ovoga Statuta.

Članak 89.

Do donošenja općih akata iz članka 68. ovoga Statuta primjenjivat će se odredbe općih akata Dječjeg vrtića koje nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Statuta i zakonom

Članak 90.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića od usvajanja Statuta na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Osnivača.

Članak 91.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Dječjeg vrtića broj: 2162-14/98-8 od 19. siječnja 1998. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac: Davorka Pleša

Utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Pakraca na ovaj Statut dalo prethodnu suglasnost po Odluci KLASA: 601-01/13-
01/10, URBROJ: 2162-01/01-14-2 od 12. ožujka 2014. g.
Nakon dobivene prethodne suglasnosti na ovaj Statut, Upravno vijeće je isti donijelo na 7. sjednici dana 03. travnja 2014. g., javno je objavljen 04. travnja 2014.g. i stupa na snagu 12. travnja 2014. godine.

Ravnateljica: Višnja Klobučar

KLASA: 012-03/14-03/1
URBROJ: 2162-01-14-03-1

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Statut Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Temeljem odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09 i 1/13), članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine 76/93, 29/07, 47/99 i 35/08), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 12. ožujka 2014. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti Statut Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

I.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac.

II.

Statut iz točke l. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 601-01/13-01/10
URBROJ: 2162-01/01-14-2

Odluka o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 11. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09, 1/13), i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca”br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Pakraca na svojoj je 5. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2014. godine donijelo

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Članak 1.

Javno priznanje “Pečat Grada Pakraca”, za osobit doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, dodjeljuje se:

• Ursu Weberu iz Švicarske, posmrtno,
• Tihomiru Tomčiću, dipl. inž. strojarstva iz Zadra,
• Petru Božiću iz Pakraca.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 061-01/14-01/1
URBROJ: 2162-01/01-14-10

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 10. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09, 1/13) i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca””br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeća Pakraca na svojoj je 5. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2014. godine donijelo

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

Članak 1.

Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja na svim područjima gospodarskog i društvenog života Grada slijedećim osobama:

• ministru poduzetništva i obrta, g. Gordanu Marasu, mag. oec. iz Zagreba, za područje gospodarstva,
• g. Ivici Matešu iz Pakraca, za područje drugih društvenih djelatnosti,
• Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 061-01/14-01/1
URBROJ: 2162-01/01-14-11

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Pakraca 2008. – 2012. Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj petoj sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K
Usvaja se Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca 2008. – 2012. Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 350-01/13-01/05
URBROJ: 2162-06/01-14-09

Zaključak o usvajanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2013. g. tvrtke Komunalac d.o.o.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj petoj sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K
Usvaja se Izvješće o gospodarenju otpadom za 2013. g. tvrtke Komunalac d.o.o.

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 351-01/14-01/04
URBROJ: 2162-06/01-14-012

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2013. godini

Na temelju odredbi članka 11. Zakona o otpadu („Narodne novine“, br. 178/04; 153/05; 111/06; 110/07; 60/08; 87/09), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09; 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 12.03.2014. godine donosi

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2013. godini

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakrac u 2013. godini.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2013. godini. sastavni
je dio ove odluke.

Članak 3.

Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 351-01/14-01/3
URBROJ: 2162-06/01-14-03

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Pakraca u 2013. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj petoj sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K
Usvaja se Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Pakraca u 2013. godini

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 363-01/14-01/05
URBROJ: 2162-06/01-14-01

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Pakraca u 2013. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj petoj sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K
Usvaja se Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Pakraca u 2013. godini.

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 363-01/14-01/02
URBROJ: 2162-06/01-14-01

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Pakraca u 2013. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj petoj sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K
Usvaja se Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Pakraca u 2013. godini.

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 364-01/14-01/01
URBROJ: 2162-06/01-14-01

Odluka o davanju suglasnosti Poduzetničkom centru Pakrac d.o.o. za prodaju poslovnih prostora na tržnici Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca”broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petoj sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti Poduzetničkom centru Pakrac d.o.o. za prodaju poslovnih prostora na tržnici Pakrac

Članak 1.

Daje se suglasnost vlasniku Poduzetnički centru Pakrac d.o.o. za prodaju poslovnih prostora sa zemljištem i pripadajućim priključcima tržnice Pakrac, Matice hrvatske 4a, Pakrac, putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Članak 2.

Tekst javnog natječaja iz čl. 1. ove Odluke glasi:
„Prodaje se poslovni prostor sa zemljištem i pripadajućim priključcima u vlasništvu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o., Zona male privrede 5, Pakrac, putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda kako slijedi:

1.) 4. ETAŽA – Suvlasnički dio 28/1000: Prizemlje – poslovni prostor broj 3 u prizemlju sa 23,94 m2 (neto korisna površina) označen rozom bojom, nalazeći u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 470/7, sve upisano u z. k. ul. 3423, k. o. Pakrac, Matice hrvatske 4a, Pakrac.
Početna cijena: 137.625,00 kn.

2.) 10.ETAŽA- Suvlasnički dio 40/1000: Prizemlje – poslovni prostor broj 9 u prizemlju sa 34,49 m2 (neto korisna površina) označen ljubičastom bojom, nalazeći u zgradi
izgrađenoj na k. č. br. 470/7, sve upisano u z. k. ul. 3423, k. o. Pakrac, Matice hrvatske 4a, Pakrac.
Početna cijena 167.280,00 kn.

Uvjeti prodaje

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja u„Pakračkom listu“.
Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
Uplata jamčevine u iznosu 10 % od početne cijene uplaćuje se na : Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Zona male privrede 5 , Pakrac, IBAN:HR69 23400091100223524 otvoren kod PBZ Zagreb sa opisom plaćanja: „Jamčevina po natječaju – tržnica“ .
Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine. Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vraća se cjelokupni iznos jamčevine bez prava na kamatu.

Ponuda mora sadržavati:
ime, prezime i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe iznos ponuđene cijene, koja ne može biti manja od početne cijene

Prilozi uz ponudu:

• fizičke osobe – preslika domovnice,
• obrtnici – preslika obrtnice,
• trgovačka društva – izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana,
• potvrdu o uplati jamčevine.

Pisana ponuda, u zatvorenoj omotnici s naznakom:“Ponuda za kupnju poslovnog prostora – ne otvaraj“, uz dokumentaciju dostavlja se preporučenom pošiljkom na adresu:
Poduzetnički centar Pakrac, Zona male privrede 5, 34550 Pakrac.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
Cijena nekretnine pod točkom 1. iskazana je s PDV-om.
Porez i prijepis plaća kupac.
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka poziva prodavatelja sklopiti kupoprodajni ugovor.
Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja. Prodaja se obavlja na način„viđeno – kupljeno“ što isključuje bilo kakve naknadne prigovore.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Poduzetničkom centru Pakrac d.o.o., Tržnici Pakrac ili na brojeve telefona: 034 412320, 098 463971.

Članak 3.

Tekst javnog natječaja objaviti će se na web stranici vlasnika, web stranici Grada Pakraca i„Pakračkom listu“.

Članak 4.

Sredstva ostvarena prodajom poslovnih prostora iz čl. 2. ove Odluke uložiti će se za poboljšanje uvjeta u prostorima tržnice koji donose prihod.

Članak 5.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se vlasnik Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 300-01/14-01/1
URBROJ: 2162-04/01-14-01

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2013. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 5. sjednici, održanoj 12. ožujka 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2013. godinu, u dostavljenom tekstu.

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 400-05/14-01/6
URBROJ: 2162-04/1-14-2

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac za 2013. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 5. sjednici, održanoj 12. ožujka 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Izvješće o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac za 2013. godinu, u dostavljenom tekstu Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 612-10/14-01/1
URBROJ: 2162-04/1-14-2