Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. Pakrac za 2008. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2009.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. Pakrac za 2008. godinu, u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 300-01/09-01/02
URBROJ: 2162-01/1-09-02

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.g.

Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i seoski turizam

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09), te sukladno odredbi članka 15. stavak 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donijelo je

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Odbora za poljoprivredu i seoski turizam

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za poljoprivredu i seoski turizam Gradskog vijeća Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Odbor).

Članak 2.
Odbor obavlja poslove osmišljavanja i predlaganja, iniciranja te praćenja provođenja mjera i programa koji se tiču:
– poboljšanja konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora,
– očuvanja, zaštite i održiva uporaba okoliša, krajolika, prirodnog i kulturnog nasljeđa,
– poboljšanja kvalitete života u seoskim područjima i proširenje gospodarskih programa,
– učinkovitog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem,
– poboljšanja učinkovitosti institucijskog okruženja.

Članak 3.
U Odbor za poljoprivredu i seoski turizam imenuju se:
– Drago Marter, za predsjednika,
– Antun Štampf, za člana,
– Zoran Juranović, za člana,
– Saša Ćasić, za člana,
– Gordana Kurjak, za člana.

Članak 4.
Mandat predsjednika i članova Odbora traje četiri godine.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/09-01/20
URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009. godine

Odluka o razrješenju i imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09) i članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2009.g.
donijelo

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu
javnih priznanja Grada Pakraca

Članak 1.
Razrješuju se dužnosti slijedeći članovi Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca:
– Nikola Šimić, prof., predsjednik,
– Marijan Kratki, član,
– Renato Terek, član,
– Josip Kobetić, član,
– Miroslav Čatak, član,
– Vjekoslav Krenek, član,
– Drago Lujić, član.

Članak 2.
Za članove Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca imenuju se:
– Nikola Šimić prof., predsjednik,
– dr. Mirela Gunjević Delišimunović, članica,
– Gojko Brzica dipl.polit., član(ica)
– Darko Grašar, član,
– Mihaela Pavković dipl.iur., članica,
– Marko Martinelli, član,
– Miroslav Delač, član.

Članak 3.
Predsjednik i članovi Ocjenjivačkog odbora imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/09-01/03
URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.g.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2008. godini

Na temelju odredbe članka 11. Zakona o otpadu („Narodne novine“ br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja
otpadom na području Grada Pakraca u 2008. godini

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2008. godini u dostavljenom tekstu.

Članak 2.
Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/09-01/03
URBROJ: 2162-03/01-09-02

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009. godine

Odluka o grbu i zastavi Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/5, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 4., 5., 6. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2009. g. donijelo

ODLUKU
o grbu i zastavi Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se opis grba i zastave Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grada), kao i način i zaštita njihove uporabe.

Članak 2.

Grbom i zastavom Grada izražava se identitet i pripadnost Gradu, te predstavlja Grad.

Članak 3.

Grb i zastava Grada rabe se u skladu s odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Grada.

Članak 4.

Grb i zastava Grada smiju se rabiti samo u obliku, sadržaju i izgledu utvrđenom ovom Odlukom.
Grbu i zastavi Grada ne smije se ništa dodavati, iz njih izostavljati, niti se smiju unositi u sastav drugog grba, zastave ili znaka.
Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, gradonačelnik može odobriti unošenje grba i zastave Grada u sastav drugog grba, zastave ili znaka, ukoliko se radi o udruzi, organizaciji, tijelu ili drugoj pravnoj osobi koja:
– obavlja djelatnost od iznimnog značaja za Grad,
– promiče interese Grada.
Korištenje grba i zastave u smislu stavka 3. ovog članka dopušteno je samo u izvornom obliku.

Članak 5.

Zabranjeno je javno isticati dotrajale, neuredne ili na drugi način oštećene zastave i grb Grada.

II. OPIS GRBA I ZASTAVE

Članak 6.

Grb Grada sadrži temeljnu osnovu povijesnog grba Pakraca iz 1932.g., što je utvrđeno aktom Hrvatskog državnog arhiva (KLASA: 017-02/95-01/41, URBROJ: 565-03-95-2) od 3. ožujka 1995.g.
Grb Grada je u obliku štita, na plavoj podlozi, između dvije valovite srebrne/bijele grede, nalazi se kuna u trku (heraldički na desno).

Članak 7.

Zastava Grada je plave boje, sa grbom Grada obrubljenim žutom bojom, smještenim u sredini zastave.
Omjer širine i dužine zastave je 1:2.
Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, mogu se izraditi zastave Grada drugih proporcija, u svrhu obilježavanja blagdana, gradskih manifestacija ili drugih događanja od značaja za Grad.

III. UPORABA GRBA I ZASTAVE

Članak 8.

Uporaba grba i zastave slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu i u odgojno-nastavne svrhe, na način da ne štete ugledu i dostojanstvu Grada.

Članak 9.

Grb Grada može se rabiti:
– na zgradama u kojima su smještena gradska tijela,
– u službenim prostorijama gradskih tijela,
– na poveljama, priznanjima, pozivnicama, čestitkama i drugim aktima koja koriste gradska tijela,
– na izdanjima čiji se izdavač Grad,
– na promidžbenim materijalima i drugim izdanjima izrađenim u svrhu turističke promidžbe Grada,
– za potrebe pravnih osoba u skladu sa stavkom 3. i 4. članka 4. ove Odluke.

Članak 10.

Zastava Grada ističe se:
– stalno na zgradama u kojim je sjedište gradskih tijela,
– na dane državnih praznika i blagdana i na Dan Grada Pakraca,
– prigodom kulturno-umjetničkih, športskih, političkih i drugih skupova na području Grada Pakraca,
– prigodom održavanja svečanih sjednica Gradskog vijeća,
– u drugim prigodama u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Članak 11.

Gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave Grada pravnim osobama u svrhu promicanja interesa i promidžbe Grada i Republike Hrvatske.

Članak 12.

Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske, zastava Grada dolazi s desne strane, gledano sa ulice prema zastavama.
Ako se zastava Grada ističe uz zastavu županije, zastava Grada dolazi s desne strane, gledano sa ulice prema zastavama.
Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu županije, zastava Grada dolazi s desne strane, zastava Republike Hrvatske u sredinu, a zastava županije s lijeve strane, gledano sa ulice prema zastavama.

Članak 13.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni redar.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:
– postupi suprotno članku 3. ove Odluke,
– se ne pridržava članka 4. ove Odluke,
– nema odobrenje iz članka 11. ove Odluke,
– koristi grb i zastavu suprotno odredbama ove Odluke.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kazniti će se za prekršaj odgovorna
osoba u pravnoj osobi, ako počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, ako počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o grbu i zastavi Grada Pakraca – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/01).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 017-01/09-01/01
URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.g.

Odluka o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donijelo je

O D L U K U
o komunalnoj naknadi

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:
1. značenje pojmova komunalne naknade i Programa održavanja komunalne infrastrukture,
2. naselja u Gradu Pakracu u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
3. područja zona u Gradu Pakracu,
4. obveznici plaćanja komunalne naknade,
5. koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,
6. koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti,
7. rok plaćanja komunalne naknade,
8. nekretnine važne za Grad Pakrac koje se u potpunosti ili djelomično, oslobađaju
od plaćanja komunalne naknade,
9. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno
ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,
10. izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog
oslobađanja od plaćanja komunalne naknade,
11. donošenje rješenja o komunalnoj naknadi,
12. prijelazne i završne odredbe.

II. POJAM I NAMJENA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 2.

Komunalna naknada placa se za zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja naselja kao i za objekte stambene i poslovne namjene unutar i izvan građevinskog područja naselja na kojima se obavljaju najmanje komunalne djelatnosti održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama te čine sastavni dio infrastrukture Grada.

Komunalna naknada prihod je Proračuna Grada Pakraca. Sredstva komunalne naknade namijenjena su za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti:
1. odvodnju atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje groblja,
6. javnu rasvjetu.
Sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu se upotrijebiti i u svrhu održavanja objekta školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Članak 3.

Sredstva komunalne naknade koriste se za financiranje djelatnosti iz prethodnog članka ove Odluke sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg Gradsko vijeće donosi za svaku kalendarsku godinu.

Programom se obvezatno utvrđuju opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.
Do kraja ožujka svake godine Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

III. NASELJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA

Članak 4.

Na području Grada Pakraca komunalna naknada naplaćuje se u:

1. gradu Pakracu i sljedećim naseljima:
Badljevina, Batinjani, Branešci, Donja Obrijež, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Kapetanovo polje, Kraguj, Kusonje, Mali Banovac, Novi Majur, Omanovac, Ožegovci, Ploštine, Prekopakra, Stari Majur, Španovica, Toranj ,Veliki Banovac, Donji Grahovljani

IV. PODRUČJA ZONA U GRADU PAKRACU

Članak 5.

Kriteriji za utvrđivanje zona u Gradu Pakracu temelje se na položaju ulica u odnosu na centar naselja, položaj naselja u odnosu na centar Grada i opremljenosti ulica i naselja infrastrukturnim objektima.
Za 1. zonu utvrđuje se kriterij pogodnosti položaja, opskrba električnom energijom (javna rasvjeta), izvedena vodovodna mreža, izvedena kanalizacija, asfaltirana cesta i opskrba plinom, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina.
Za 2. zonu utvrđuje se kriterij pogodnosti položaja, opskrba električnom energijom (javna rasvjeta), asfaltirana cesta i održavanje javnih površina.
Za 3. zonu utvrđuje se kriterij opskrbe električnom energijom (javna rasvjeta), pristupna cesta i održavanje javnih površina.
Područje Grada Pakraca, ovisno o pogodnosti položaja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, svrstava se u tri (3) zone, kako slijedi:

1. zona
Naselje Pakrac :
Trg bana Josipa Jelačića, Trg 76. bataljuna, Trg dr. Franje Tuđmana, Trg dr. Ivana Šretera, Trg pape Ivana Pavla II., Ulica 30. svibnja, Aleja kestenova, Ulica Andrije Hebranga, Ulica Augusta Cesarca, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Đure Basaričeka, Ulica „Bljesak“, Bolnička ulica, Ulica braće Radića, Ulica Marina Držića, Frankopanska ulica, Ulica Gojka Šuška, Ulica hrvatskih velikana, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Josipa Juraja Strossmayera, Kalvarija, Ulica kardinala Alojzija Stepinca, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica kralja Tomislava, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Matice hrvatske, Ulica Matije Gupca, Ulica Nikole Tesle, Obala kralja Petra Krešimira IV., Ulica Petra Preradovića, Prilaz na mali most, Prolaz baruna Trenka, Ulica Stanka Grabrića, Ulica Tina Ujevića, Ulica Vatroslava Lisinskog, Ulica Vinka Rehaka, Vinogradska ulica, Ulica Vlade Laučana, Ulica ZNG-e, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Nikole Šubića Zrinskog, Ulica Nikole Oršanića, Osječka ulica, Vukovarska ulica, Ulica hrvatske policije iz Domovinskog Rata.

2. zona
Naselje Pakrac :
Ulica Križnog puta, Ulica Grigora Viteza, Ulica Jana Žiške, Kragujski put, Krndija, Marinkovac, Ulica Mate Lovraka, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Pepe Polaka, Pilanski put, Psunjska ulica, Ulica Radničko naselje, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica svetog Roka, Ulica Ivana Meštrovića, Veberov sokak, Zona male privrede, Šeovački put, Fiškalovac.
Ostala naselja:
Badljevina, Kusonje i Prekopakra

3. zona
Naselje Pakrac :
Ulica Ivane Brlić Mažuranić, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, Leptirovo brdo,Ulica poginulih branitelja, Planinska ulica, Ulica radničkih sindikata, Ulica 103. brigade, Ulica 105. Brigade .
Ostala naselja:
Batinjani, Branešci, Donja Obrijež, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Kapetanovo polje, Mali Banovac, Veliki Banovac, Novi Majur, Omanovac, Ploštine, Stari Majur, Toranj, Ožegovci, Kraguj, Španovica, Donji Grahovljani

V. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 6.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici u slučaju kada su obavezu plaćanja vlasnici prenijeli na njih ugovorom te isti dostavili upravnom tijelu Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva (u nastavku : obveznici):
1. stambenog prostora,
2. poslovnog prostora,
3. garažnog prostora,
4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.

VI. KOEFICIJENT ZONE

Članak 7.

Koeficijent zone (Kz) na području Grada Pakraca određuje se u sljedećim vrijednostima:

I zona Kz = 1,0
II zona Kz = 0,8
III zona Kz = 0,6.

VII. KOEFICIJENT NAMJENE

Članak 8.

Koeficijent namjene (Kn) određuje se za:
– stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije 1,00
– garažni prostor 1,00
– poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti 1,50
– ostali poslovni prostori 3,00
– prostori javne i društvene namjene 1,00
– građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 0,15

Poslovnom prostoru koji se ne koristi u poslovne svrhe (neaktivan) od trenutka prestanka obavljanja djelatnosti određuje se koeficjent 1,00.
Prijavljena promjena namjene iz stavka 2. ovog članka izvršena po obvezniku plaćanja komunalne naknade Upravnom tijelu Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva, stupa na snagu pravomoćnošću rješenja koje se donosi za sljedeće obračunsko razdoblje.
Obveznik komunalne naknade za hotel, apartmansko naselje i kampove može zatražiti umanjenje komunalne naknade, ako je utvrđena visina godišnje komunalne naknade veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima ili kampovima koji se nalaze na području Grada Pakraca.
Zahtjev za umanjenje se podnosi upravnom tijelu Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu uz dostavu odgovarajuće dokumentacije kojom dokazuje visina ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine kalendarske godine.

VIII. ROK PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 9.

Komunalnu naknadu plaćaju obveznici tromjesečno (kvartalno) i to najkasnije do 31.03.; 15.06.; 15.09. i 15.12. tekuće godine, za stambene prostore, garaže i građevno zemljište.
Komunalnu naknadu plaćaju obveznici mjesečno, najkasnije do 15 u mjesecu za tekući mjesec , za poslovni prostor i građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.
Obveznik koji ne plati komunalnu naknadu u roku plaća zakonsku zateznu kamatu.
Kontrolu naplate kao i prisilnu naplatu vrši upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi financija na način i po postupku određenom propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

VIII. NEKRETNINE OD ZNAČAJA ZA GRAD PAKRAC KOJE SE OSLOBAĐAJU OD
PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 10.

Nekretnine važne za Grad Pakrac za koje se ne plaća komunalna naknada su:
1. nekretnine koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne
djelatnosti,
2. građevna zemljišta na kojima su spomen obilježja, spomen područja i masovne grobnice
3. objekti i zemljišta koje koriste humanitarne organizacije,
4. groblja,
5. deponija komunalnog otpada,
6. skloništa, prostorija Civilne zaštite i prostorije JVP i DVD
7. zgrade i zemljište u vlasništvu Grada koja se koriste isključivo za potrebe Grada Pakraca
8. nekretnine koje koriste trgovačka društva, javne ustanove i pravne osobe u isključivom vlasništvu Grada Pakraca
9. nekretnine koje koriste trgovačka društva, javne ustanove i pravne osobe iz oblasti javnih potreba, čija se djelatnost po zakonu financira iz proračuna Grada Pakraca
10. nekretnine od posebnog gospodarskog interesa za Grad Pakrac na temelju pisane Odluke Gradonačelnika.
Iznimno od odredbe stavka 1. , 3., 8., 9 i 10. ovog članka, komunalna naknada plaća se i za spomenute nekretnine ukoliko su iste njihovi vlasnici odnosno korisnici dali u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje korisnicima koji nisu oslobođeni plaćanja komunalne naknade.

IX. OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINIM SLUČAJEVIMA MOŽE
ODOBRITI POTPUNO ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 11.

Obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi obveznici koji primaju stalnu pomoć sukladno podacima Centra za socijalnu skrb .
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade korisnicima stalne pomoći vrši se samo za stambeni prostor, na zahtjev obveznika plaćanja ili Centra za socijalnu skrb, uz predočenje dokaza o ostvarivanju statusa korisnika stalne pomoći najkasnije do 15.01. tekuće godine.
Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade obveznicima upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva donosi za svaku kalendarsku godinu.

X. IZVORI SREDSTAVA IZ KOJIH ĆE SE NAMIRITI IZNOS ZA SLUČAJ POTPUNOG, PRIVREMENOG ILI DJELOMIČNOG OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 12.

Iznos za koji su nekretnine odnosno obveznici komunalne naknade iz članka 10. i 11. ove Odluke oslobođeni plaćanja komunalne naknade podmiruje se iz drugih proračunskih prihoda Grada (sa stavke poreza).

XI. DONOŠENJE RJEŠENJA O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 13.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nekretnina nalazi, te vrsti nekretnine određenoj člankom 6. ove Odluke.
Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (“Narodne novine”, broj 40/97 i 117/05), a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

Članak 14.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
1. vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), određene u kunama po m2 (u daljnjem tekstu:
vrijednost boda),
2. koeficijenta zone (Kz) određenog člankom 7. ove Odluke, i
3. koeficijenta namjene (Kn) određenog člankom 8. ove Odluke,
odnosno prema formuli : Komunalna naknada= B x Kz x Kn x m² mjesečno

Članak 15.

Vrijednost obračunske jedinice – boda (B) određuje posebnom odlukom Gradsko vijeće do kraja studenoga za sljedeću kalendarsku godinu.
Vrijednost boda (B) jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada.
Ukoliko Gradsko vijeće ne odredi vrijednost boda (B) do kraja studenoga tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda (B) se ne mijenja.

Članak 16.

Rješenje o komunalnoj naknadi po službenoj dužnosti donosi upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva, na temelju zapisnika o utvrđivanju činjenica od značaja za izdavanje rješenja o komunalnoj naknadi.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina i mjesečni ili tromjesečni iznos komunalne naknade.
Za slučaj da se na temelju odluke Gradskog vijeća mijenja visina komunalne naknade u odnosu na prethodnu godinu, upravno tijelo iz stavka 1. ovog članka dužno je donijeti rješenje o komunalnoj naknadi najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Članak 17.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i na temelju podneska o promjenama u vlasništvu, površinama i namjeni prostora ili zemljišta koju izvrši sam obveznik plaćanja, odnosno temeljem promjene koju utvrdi službena osoba upravnog tijela iz članka 16. ove Odluke.
Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužan je u roku od 15 dana od nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.
Ukoliko obveznik ne postupi prema stavku 2. ovog članka dužan je za razdoblje za koje nije obavio prijavu, platiti komunalnu naknadu uvećanu za iznos zatezne kamate i nastalih troškova postupka, a odgovara i za prekršaj sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 18.

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi, rješenja o privremenom, potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i rješenja o ovrsi komunalne naknade može se izjaviti žalba upravnom tijelu Požeško-slavonske županije u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.

Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava upravno tijelo Grada iz članka 16. Odluke u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Administrativne i tehničke poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom komunalne naknade te ustrojavanju neophodnih evidencija obveznika komunalne naknade obavlja upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.

Članak 20.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, a najdulje do 31. ožujka 2010. godine, upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva donijet će nova rješenje o komunalnoj naknadi.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br: 13/2002), Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br: 9/2004), Odluka o razvrstavanju ulica i naselja Grada Pakraca po zonama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br: 11/2002).

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/09-01/03
URBROJ: 2162-04/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 16.prosinac.2009. godine

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u „Spahijskom podrumu“ u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 91/96 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donijelo je

O D L U K U
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora
u „Spahijskom podrumu“ u Pakracu

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora u zgradi pod nazivom „Spahijski podrum“, izgrađenoj na k.č.br. 226/2 u k.o. Pakrac, u Pakracu, Trg pape Ivana Pavla II. br 9.

Članak 2.
Poslovni prostor koji je predmet ove Odluke sastoji se od:
1. Podrum, površine 715 m2,
2. prizemlje, površine 765 m2,
3. potkrovlje 1, površine 597 m2,
4. potkrovlje 2, površine 533 m2,
što ukupno iznosi 2.612 m2.

Članak 3.
U poslovnom prostoru iz članka 1. ove Odluke mogu se obavljati djelatnosti kako slijedi:
1. Podrum – djelatnost proizvodnje vina – vinarija,
2. prizemlje – ugostiteljska djelatnost (restoran, vinoteka…),
3. potkrovlje 1 i potkrovlje 2 – djelatnost smještaja gostiju (sobe, apartmani).

Članak 4.
Poslovni prostor iz članka 2. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda.
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u tisku.

Članak 5.
Ponude se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 6.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti proizvodnje vina.

Članak 7.
Zakup poslovnog prostora iz članka 2. ove Odluke može se ostvariti za razdoblje do 30 godina.

Članak 8.
Početna zakupnina za poslovni prostor iz članka 2. ove Odluke određuje se u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do 5. u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.
Prostor koji se daje u zakup nije u uporabnom niti funkcionalnom stanju, te ga je potrebno prethodno odgovarajuće preurediti za obavljanje djelatnosti iz članka 3. ove Odluke.

Članak 10.
Troškove preuređenja poslovnog prostora u smislu odredbi članka 9. ove Odluke snosi zakupnik. Zakupnik se obvezuje o svom trošku pribaviti projektnu dokumentaciju kao i izvesti radove preuređenja predmetnog prostora, uz prethodnu pisanu suglasnost zakupodavca.

Članak 11.
Zakup se zasniva ugovorom o zakupu u pisanom obliku i to kao ovršna isprva u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu, na trošak zakupnika.

Članak 12.
Ulaganja zakupnika u poslovni prostor u smislu odredbi članka 10. ove Odluke mogu se prebijati do iznosa mjesečne zakupnice dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega zakupnik plaća puni iznos zakupnine.

Članak 13.
Ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz članka 58. Zakona s pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Osobe iz prethodnog stavka ovog članka mogu ostvariti prvo prvenstva samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnik mirovine ostvarene po navedenom zakonu, te ako se pozovu na pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 14.
U slučaju da zakupodavac prodaje predmet zakupa za vrijeme trajanja ugovora o zakupu, zakupnik ima pravo prvenstva kupnje predmetnog prostora ukoliko udovolji uvjetima iz najpovoljnije ponude.
U tom slučaju tržišna vrijednost predmetnog objekta utvrđuje se na temelju procjene ovlaštenog vještaka izvršene prije uređenja objekta.

Članak 15.
Osim zakupnine zakupnik plaća sve režijske troškove koji nastaju korištenjem predmeta zakupa (struja, voda, plin, komunalna naknada i drugo), kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme zakupa.

Članak 16.
Nakon isteka ugovornog roka zakupa, zakupnik koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje ugovora o zakupu.

Članak 17.
Zakupnik nema pravo predmet zakupa dati u podzakup bez suglasnosti zakupodavca.

Članak 18.
Tekst natječaja mora sadržavati slijedeće:
– predmet zakupa,
– namjenu poslovnog prostora,
– vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
– vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
– iznos jamčevine, kao i odredbu da, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina se ne vraća,
– rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za učešće u natječaju,
– vrijeme u kojemu se može razgledati poslovni prostor,
– odredba da u javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji prema Gradu Pakracu ima dospjelih, a neizvršenih obveza.

Članak 19.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 10 dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom smatra se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu.

Članak 20.
Minimalni uvjeti zakupa su:
1. započeti obavljati djelatnost proizvodnje vina u roku od 1 godine od dana preuzimanja
poslovnog prostora.
2. Započeti obavljati ugostiteljsku djelatnost u roku od 4 godine od dana preuzimanja
poslovnog prostora.

Članak 21.
Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:
– naziv / ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa radi povrata jamčevine,
– kratki opis dosadašnjeg poslovanja te poslovni plan,
– namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
– iznos zakupnine, ne niži od početne cijene.

Dokazi o sposobnosti ponuditelja:
(Prilozi uz prijavu)
– Trgovačko društvo:
– preslik rješenja o upisu u sudski registar,
– BON 1, ne stariji od 30 dana,
– presliku bilance i račun dobiti i gubitka za posljednje izvještajno razdoblje.

– Obrtnik:
– presliku rješenja o upisu u obrtni registar,
– presliku prijave poreza na dohodak za posljednje razdoblje,
– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 13. ove Odluke.
– Potvrda porezne uprave o podmirivanju obvezama poreza i doprinosa (ne stariji od 30 dana).
– Dokaz o uplati jamčevine.
– BON 2, ne stariji od 30 dana.
– Broj i kvalifikaciona struktura radnika koji će obavljati navedene djelatnosti u predmetnom
poslovnom prostoru.
– Izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa.

Članak 22.
Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kuna i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca s naznakom „jamčevina za zakup Spahijskog podruma“

Članak 23.
Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća a izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u zakupninu.
U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, gubi pravo povrata jamčevine.

Članak 24.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i viši iznos zakupnine.

Članak 25.
Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti radi obavljanja djelatnosti snosi zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava.

Članak 26.
O predaji poslovnog prostora zakupniku sačiniti će se posebni zapisnik u koji će se unijeti podaci o stanju poslovnog prostora.

Članak 27.
Obveza plaćanja zakupnine teče od dana početka obavljanja djelatnosti proizvodnje vina u predmetnom poslovnom prostoru.

Članak 28.
Na sklapanje, izvršavanje i prestanak ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, kao i odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 29.
Za provedbu javnog natječaja po ovoj Odluci zadužuje se posebno povjerenstvo koje će imenovati gradonačelnik Grada Pakraca, u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 30.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi gradonačelnik Grada Pakraca, na prijedlog povjerenstva iz prethodnog članka ove Odluke.

Članak 31.
Grad Pakrac zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda, te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 372-01/09-01/11
URBROJ: 2162-03/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.

Odluka o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“ br. 174/04, 79/07 i 38/09.) i članka 24 i. stavak 2. Zakona o unutarnjim poslovima („NN“ br. 19/91.-pročišćeni tekst i 174/04.), te članka 3. stavak 1. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i sustava uzbunjivanja („NN“ br. 111/07.) i članka 36. Statuta grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donosi

O D L U K U
O OSNIVANJU, USTROJU I POPUNI POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE
GRADA PAKRACA

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnivanje i ustroj postrojbe civilne zaštite opće namjene, te uvjeti i način popune postrojbe.

Članak 2.
Temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Pakraca osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene i to kao Tim civilne zaštite opće namjene Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Tim).

Članak 3.
Tim civilne zaštite osniva se kao potpora za provođenje zaštite i spašavanja kada obim ugroženosti teritorija prelazi mogućnosti zaštite i spašavanja pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, te za provođenje mjera zaštite i spašavanja.

Članak 4.
Tim civilne zaštite opće namjene Grada Pakraca broji ukupno 42 (četrdesetdva) pripadnika.
Shematski prikaz ustroja tima iz stavka 1. ovog članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i sastavni je dio ove Odluke.
Tim ima svoj osobni i materijalni ustroj.

Članak 5.
Tim ima Zapovjedništvo koje se sastoji od zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara.

Članak 6.
Tim čine tri skupine a svaka skupina ima zapovjednika.
Svaka skupina ima 3 ekipe sa 4 člana u svakoj ekipi (vođa ekipe i tri člana).

Članak 7.
Zapovjednika i zamjenika zapovjednika Tima te zapovjednike skupina imenuje gradonačelnik posebnim rješenjem.

Članak 8.
Osobni ustroj Tima daje se u tabelarnom obliku kao prilog označen brojem 2. i sastavni je dio ove Odluke.

Članak 9.
Popuna Tima provodi se vojnim obveznicima i drugim građanima s mjestom prebivališta na području Grada Pakraca.
Popuna Tima provodi se i članovima udruga građana koje su u okviru redovite djelatnosti, u određenom obliku bave zaštitom i spašavanjem, kao i osobama koje imaju specijalna znanja i vještine od značaja za sustav zaštite i spašavanja.

Članak 10.
Na temelju pisanog zahtjeva Grada Pakraca popunu i raspoređivanje pripadnika obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Požega u suradnji s područno nadležnim Upravom za obranu.

Članak 11.
Osobama koje se raspoređuju u Tim izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite.
Evidenciju o izdanim iskaznicama vodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Požega.

Članak 12.
Materijalni ustroj Tima utvrđuje se prema namjenskim zadaćama te standardiziranoj opremi i materijalno tehničkim sredstvima koji su dostupni na tržištu i kompatibilni s opremom drugih operativnih snaga.
Materijalni ustroj daje se u prilogu označen brojem 3. u tabelarnom obliku, posebno za osobnu opremu po svakom pripadniku te za skupnu opremu.

Članak 13.
Materijalna popuna planira se, osigurava i izvršava sukladno mogućnostima, planovima razvoja, smjernicama i zadaćama zaštite i spašavanja.
Materijalna popuna oslanja se i na resurse pravnih osoba i građana s područja Grada Pakraca.

Članak 14.
Osobni i materijalni ustroj Tima može se mijenjati sukladno promjenama u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara kao i zbog utvrđivanja novih zahtijeva njihovog angažiranja u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja Republike Hrvatske.

Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite za područje Grada Pakraca od 04. ožujka 2009. godine.

Članak 16.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa:810-01/09-01/06
Ur. Broj:2162-03/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 16. prosinca 2009.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca u 2010. godini

Temeljem odredbe članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04 i 79/07) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» broj 4/09, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donosi

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA U 2010. GODINI

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2010. godini, a koje se odnose na slijedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA: (zapovjedništva zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i postrojbe i postrojba civilne zaštite)

– Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Pakraca, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje službi i pravnih osoba za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnost djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, za zapovjedništva, postrojbe i druge sposobnosti civilne zaštite iskazuju se prioriteti materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i drugih aktivnosti.
– Za osiguravanje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja za 2010. godinu ne predviđaju se nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se do sada provode kroz postojeće službe, tijela i pravne osobe. Međutim, prema ukazanoj potrebi osiguravat će se i dodatni izvanredni uvjeti.

2. VATROGASTVO: (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)

– Za Vatrogasnu zajednicu Pakrac-Lipik i dobrovoljna vatrogasna društva osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Pakraca kao i do sada u okviru zakonski određenog minimuma te za nedostajuću opremu prema njihovim planovima opremanja koji su predloženi i usvojeni na Gradskom poglavarstvu.

3. SKLONIŠTA

– Kako sklonište u vlasništvu Grada Pakraca nije u funkcionalnom stanju to treba izvršiti njegovo uređenje i izvršiti njegovu tehničku kontrolu.
– Za javno sklonište u vlasništvu Grada Pakraca ne predviđaju se posebne aktivnosti i projekti osim ako to neke izvanredne okolnosti ne budu zahtijevale.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (HGSS, planinari, kinolozi, radioamateri, aero klubovi i dr.)

Za navedene udruge, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje prihvaćamo i financiramo one koji doprinose njihovom materijalno-tehničkom opremanju i osposobljavanju i usavršavanju kadrova što će doprinijeti i unapređenju zaštite i spašavanja.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture – kao što su vodovodi, kanalizacija, čistoća, groblja i druga te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).
Službe i pravne osobe čija je redovna djelatnost i područje zaštite i spašavanja pratimo njihove aktivnosti, razvoj i projekte te zajednički sudjelujemo u onima koji su od obostranog interesa, a naročito u sustavu zaštite i spašavanja.

6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
– Tijekom 2010. godine i nadalje vodit će se više računa o financiranju sustava zaštite i spašavanja, a posebno operativnih snaga te službi, pravnih osoba i udruga koje se u svojoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem ili neposredno učestvuju u tom sustavu.
– Financijska sredstva za sustav zaštite i spašavanja osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca za 2010. godinu. Kako je u tijeku privremeno financiranje, ukupni iznos sredstava za ovu svrhu biti će definiran prilikom donošenja Proračuna.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:810-01/09-01/07
UR.BROJ:2162-03/03-09-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.