Odluka o određivanju člana povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog      zemljišta u vlasništvu republike Hrvatske

Temeljem članka 48. točke 6.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 39/13) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13)  gradonačelnik Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O ODREĐIVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA DODJELU ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

 

Članak 1.

                Za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske određuje se Marijan Širac, I. G. Kovačića 48, 34550 Pakrac, OIB: 5087198269

 

Članak 2.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Gradonačelnik: Davor Huška v. r.

KLASA: 945-01/13-01/6
URBROJ: 2162-05/07-13-4
Pakrac, 18. prosinca 2013. g.          

Odluka o određivanju člana povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta

Temeljem članka 48. točke 6.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 43. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 39/13) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13)  gradonačelnik Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O ODREĐIVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA PROCJENU TROŠKOVA STAVLJANJA U FUNKCIJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

                Za člana Povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta određuje se Marijan Certić, Omanovac 28, 34550 Pakrac, OIB: 17809199674.

Članak 2.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Gradonačelnik: Davor Huška v. r.

KLASA: 945-01/13-01/6
URBROJ: 2162-05/07-13-5
Pakrac, 18. prosinca 2013. g.          

III. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca     od 2. 11. 2011. godine

Poslodavac Grad Pakrac sa sjedištem u Pakracu, Trg bana Josipa Jelačića 18, OIB: 79689915301, zastupan po Gradonačelniku mr. sc. Davor Huška dipl. oec.

i

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Zagreb, Trg kralja P. Krešimira IV. br. 2, OIB: 85709856921, zastupan po predsjedniku Borisu Pleša, dipl. politolog

sklopili su u Pakracu dana 12. prosinca 2013. god.

 

III. DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU
ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA PAKRACA OD 2. 11. 2011. GODINE

 

Članak 1.

Ovim Dodatkom ugovaraju se iznimke od primjene odredbi o materijalnim pravima ugovorenim člancima 58., 63., 66., 67., 69. i 70. Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca od 02.11.2011. godine, Klasa: 023-01/11-01/01; Urbroj: 2162-02/01-11-01 (u nastavku teksta: Kolektivni ugovor) u 2014. godini.

Članak 2.

Iznimno od odredbe članka 58. stavka 1. Kolektivnog ugovora, regres za korištenje godišnjeg odmora isplatit će se u visini od 500,00 kuna.

Članak 3.

Iznimno od odredbe članka 63. stavka 2. Kolektivnog ugovora, visina jedne dnevnice za službena putovanja u RH iznosi 150,00 kuna.

Članak 4.

Iznimno od odredbe članka 66. stavka 2. Kolektivnog ugovora, službenik i namještenik s prebivalištem u Pakracu ima pravo na naknadu troškova prijevoza u iznosu od 300,00 kuna mjesečno.

Članak 5.

Iznimno od odredbe članka 67. Kolektivnog ugovora, troškovi korištenja osobnog automobila u službene svrhe nadoknadit će se u visini od 1,50 kuna po prijeđenom kilometru.

Članak 6.

Iznimno od odredbe članka 69. stavka 3. Kolektivnog ugovora, osnovica za obračun jubilarne nagrade  ostvarene u 2014. godini iznosi 1.500,00 kuna.

Članak 7.

Iznimno od odredbe članka 70. stavka 1. Kolektivnog ugovora, službeniku i namješteniku pripada pravo na prigodnu nagradu za božićne blagdane u iznosu od 500,00 kuna.

Iznimno od odredbe članka 70. stavka 2. Kolektivnog ugovora, službeniku i namješteniku pripada pravo na prigodnu nagradu za Uskrs u iznosu od 500,00 kuna koji će se isplatiti u novcu.

Iznimno od odredbe članka 70. stavka 3. Kolektivnog ugovora, za svako dijete službenika i namještenika do 15 godina starosti isplatiti će se prigodna nagrada povodom dana Sv. Nikole u iznosu od 500,00 kuna.

Članak 8.

U preostalom dijelu, koji nije obuhvaćen iznimkama navedenim u člancima od 2. do 7. Ovog Dodatka, odredbe članaka 58., 63., 66., 67., 69. i 70. Kolektivnog ugovora primjenjuju se u cijelosti kako glase.

Članak 9.

Ovaj Dodatak primjenjuje se u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2014. godine.

Članak 10.

Ovaj Dodatak potpisuje se u četiri primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

Za Grad Pakrac
Gradonačelnik: Davor Huška v. r. 

Za Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH
Predsjednik: Boris Pleša v. r.

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. godinu

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA 2014. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2014. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći i posebni dio proračuna sadrže izvršenje proračuna za prethodnu 2012. godinu, plan i procjenu izvršenja za 2013. godinu, plan za 2014. godinu, te projekciju za slijedeće dvije godine.
Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju procijenjeni prihodi i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.
U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.
U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije) i ostale rashode u razdoblju 2014-2016. godina.
Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

Članak 5.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.
Za iznose predujma do 70.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 70.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Članak 6.

Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13).

Članak 7.

Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik.

2. Izvršavanje proračuna

Članak 8.

Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 10.

Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 11.

Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.
Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.
Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

Članak 12.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.
Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 13.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti izmjene i dopune
proračuna.

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.

O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

Članak 16.

Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata. Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

Članak 17.

Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

Članak 18.

Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni.
Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.
Prihodi koje ostvare upravni odjeli Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

3. Proračunska zaliha

Članak 19.

Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva proračunske zalihe sukladno čl. 56. Zakona o proračunu.
O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.
Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

4. Proračunski nadzor i revizija

Članak 20.

Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca.
Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.
Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.
Vanjsku reviziju proračuna obavlja Ured za državnu reviziju temeljem čl. 3. Zakona o državnoj reviziji (“Narodne novine” broj 80/11).

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Članak 21.

Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanih Statutom Grada Pakraca.

Članak 22.

Za besplatno stjecanje nekretnina, a čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost Gradskog vijeća Pakrac.

Članak 23.

Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjivati će se za 2014. godinu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 400-06/13-01/6
Urbroj: 2162-05/01-13-01
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Na temelju odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine donosi,

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVAK 1.
ZAKONA O KOMUNLANOM GOSPODARSTVU U 2014. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Pakraca za komunalne djelatnosti:

– odvodnja atmosferskih voda,
– održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
– održavanje javnih površina,
– održavanje nerazvrstanih cesta,
– održavanje groblja,
– javna rasvjeta,
– ostali poslovi.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

– opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
– iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

– strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

391.548,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

30.000,00 kn POZ 507

– uklanjanje ruševina

30.000,00 kn POZ 508

I. 2 – redovito održavanje zelenih površina po planu rada Vlastitog pogona

– mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

40.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

176.389,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

83.350,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

40.400,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 791.687,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova(kupovina i sadnja novih sadnica)

20.000,00 kn POZ 491

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00 kn POZ 492

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 41.000,00kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike(slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci).

– Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

– Materijal za nasipavanje cesta

55.000,00 kn POZ 493

– Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

150.000,00 kn POZ 495

– Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

188.000,34 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa (250.000,00kn) POZ 496

– Izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka prometnih znakova).

25.000,00 kn dio POZ 496

– Sanacija, ugradnja, održavanje

24.400,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom u godini)

75.000,00 kn dio POZ 496

– Trošak el. energije semafora (sufinanciranje po ugovoru s Hrvatskim cestama)

900,00 kn dio POZ 496

– Sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

149.100,00 kn dio POZ 496

– Izdaci za zimsku službu

– nabavka soli i agregata za posipanje

75.000,00 kn POZ 494

– ostali izdaci za aktivnosti zimske službe

100.000,00 kn POZ 498

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 842.400,34 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

– Nabavka kontejnera za potrebe groblja po mjesnim odborima

6.000,00 kn POZ 512

– Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima i dr.)

10.000,00 kn POZ 497

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 26.000,00kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava .

V – Javna rasvjeta

– Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

700.000,00 kn POZ 499

– Izdatci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

80.000,00 kn POZ 500

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 780.000,00 kn, financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

87.500,00 kn POZ 509

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 87.500,00 kn, a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.

Članak 3.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/55
URBROJ: 2162-06/01-13-01
Pakrac, 17. prosinca 2013. godine

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. g.

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine donosi,

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ ČLANKA 22. STAVAK 1.
ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2013. GODINI

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini mijenja se i glasi:
„U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

391.548,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

31.000,00 kn POZ 509

I. 2 – redovito održavanje zelenih površina po planu rada Vlastitog pogona

mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

35.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

165.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

85.350,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

40.400,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 748.298,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupovina i sadnja novih sadnica)

25.000,00 kn POZ 491

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00 kn POZ 492

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 46.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike(slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci)

Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta

58.000,00 kn POZ 493

Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

170.000,00 kn POZ 495

Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

183.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa (295.000,00 kn) POZ 496

– izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području gradaPakraca (nabavka prometnih znakova).

32.400,00 kn dio POZ 496

– izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu

102.359,80 kn dio POZ 496

– trošak el.energije semafora (sufinanciranje po ugovoru s Hrvatskim cestama)

800,00 kn dio POZ 496

– sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

151.040,66 kn dio POZ 496

– ostali troškovi održavanja cestovne infrastrukture

8.399,54 kn dio POZ 496

(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

24.400,00 kn

– izdaci za zimsku službu u 2013. godini

nabavka soli i agregata za posipanje

50.000,00 kn POZ 494

ostali izdaci za aktivnosti zimske službe

100.000,00 kn POZ 498

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 695.400,00 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

Nabavka kontejnera za potrebe groblja po Mjesnim odborima

0,00 kn POZ 513

Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima i dr.)

10.000,00 kn POZ 497

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 10.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

680.000,00 kn POZ 500

Izdatci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

84.000,00 kn POZ 501

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 764.000,00 kn, financirat će se iz
komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

87.500,00 kn POZ 510

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 87.500,00 kn , a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.

Članak 2.

Ostali članci Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona okomunalnom gospodarstvu u 2013. godini ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/53
URBROJ: 2162-06/01-13-01
Pakrac, 17. prosinac 2013. godine

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), i članka 36 Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09; 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na četvrtoj sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje se:

– postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine,
– rokovi priključenja

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove odluke, smatraju se:

– građevine za javnu vodoopskrbu,
– građevine za javnu odvodnju.

Članak 3.

Vodne usluge su:

– usluge javne vodoopskrbe
– usluge javne odvodnje

Članak 4.

Vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine kao podnositelj zahtjeva za priključenje odnosno kao budući korisnik vodnih usluga obvezan je pridržavati se Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga koje donosi javni isporučitelj vodnih usluga na području Grada Pakraca i koji upravlja komunalnim vodnim građevinama (u daljem tekstu: Isporučitelj), objavljenim na internetskoj stranici Grada Pakraca i Isporučitelja.

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 5.

Postupak priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine ili zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine uz prethodnu pisanu suglasnost vlasnika.
Zahtjev za priključenje podnosi se Isporučitelju vodnih usluga na propisanom obrascu.

Članak 6.

Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

a) izvadak iz katastarskog plana za česticu na kojoj se nalazi građevina koja se priključuje na komunalne vodne građevine odnosno izvadak iz katastarskog plana za drugu nekretninu,
b) zemljišnoknjižni izvadak za česticu na kojoj se nalazi građevina koja se priključuje na komunalne vodne građevine odnosno zemljišnoknjižni izvadak za drugu nekretninu
c) dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili da ima pisanu suglasnost vlasnika.

Članak 7.

Isporučitelj, na temelju zahtjeva za priključenje donosi Odluku o dozvoli priključenja na komunalne vodne građevine (u daljnjem tekstu: Odluka o dozvoli priključenja) ako su za priključenje ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti iz Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga Isporučitelja iz članka 4. ove odluke.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 1. ovoga članka, Isporučitelj će zahtjev za priključenje odbiti.
Isporučitelj je obvezan o zahtjevu za priključenje odlučiti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za priključenje ili odbiti zahtjev pisanim putem.
Odluka o dozvoli priključenja vrijedi godinu dana od dana donošenja.

Članak 8.

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati:

podatke o građevini odnosno drugoj nekretnini koja se priključuje (mjesto/adresa priključenja, broj katastarske čestice, namjena i dr.), ime i prezime vlasnika ili zakonitog posjednika/tvrtka, OIB, prebivalište odnosno boravište/sjedište, za zakonitog posjednika valjani temelj posjedovanja i uputu o pravnom lijeku.

Članak 9.

Na temelju Odluke o dozvoli priključenja podnositelj zahtjeva za priključenje će s Isporučiteljom sklopiti Ugovor o izgradnji priključka na komunalne vodne građevine.

Ugovor o izgradnji priključka obavezno sadrži:

naziv ugovornih strana, podatke o građevini ili drugoj nekretnini koja se priključuje, vrstu priključka, cijenu radova priključenja utvrđena troškovnikom radova priključenja koji čini sastavni dio ugovora (količina i vrsta radova i materijala), način plaćanja cijene priključenja te odredbe o predaji izgrađenoga priključka u vlasništvo Isporučitelja bez naknade.

Članak 10.

Priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine izvodi isključivo Isporučitelj, a stvarni trošak radova snosi podnositelj zahtjeva za priključenje.

Članak 11.

Podnositelj zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine može sam o svom trošku izvesti pripremne radove za priključenje građevine ili druge nekretnine (iskop, zatrpavanje, vodomjerno okno i sl.) sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Isporučitelja, zakonima i pravilima struke.

III. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 12.

Vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, a najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od dana obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja.
Isporučitelj može svojim aktom izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s Zakonom o vodama i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine („Službeni glasnika Grada Pakraca“ br.1/12).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/13-01/18
URBROJ: 2162-06/01-13-02
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. d.

Odluka o pripajanju trgovačkog društva „Pakrački list“ d. o. o. Pakrac trgovačkom društvu „Poduzetnički centar Pakrac“ d. o. o. Pakrac

Temeljem članka 536. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine” br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj četvrtoj sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU O PRIPAJANJU
TRGOVAČKOG DRUŠTVA „PAKRAČKI LIST” d. o. o.
PAKRAC TRGOVAČKOM DRUŠTVU
„PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC” d. o. o. PAKRAC

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca u svojstvu osnivača trgovačkog društva „Pakrački list” d. o. o. Pakrac, OIB: 69559092163 i trgovačkog društva „Poduzetnički centar Pakrac” d. o. o. Pakrac, OIB: 24926977965; u kojima je Grad Pakrac isključivi vlasnik vlasničkog udjela i jedini član u oba društva, donosi odluku o pripajanju društva „Pakrački list” d. o. o. Pakrac društvu „Poduzetnički centar Pakrac” d. o. o. Pakrac.

Članak 2.

Uvažavajući gospodarski položaj trgovačkih društava iz članka 1. ove odluke, broj zaposlenih, organizaciju i tržišni položaj društava, zaključuje se da je u gospodarskom interesu društava da se međusobno poslovno, organizacijski i pravno povežu, te se stoga daje suglasnost na nacrt Ugovora o pripajanju društava, a koji je prilog i sastavni dio ove odluke.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca da u svojstvu zakonskog zastupnika Grada Pakraca, odnosno kao skupština trgovačkih društava iz članka 1. ove odluke, provede sve zakonom i drugim propisima potrebne radnje i postupke, a pogotovo sačinjavanje i ovjeravanje odgovarajućih ugovora, isprava i javnobilježničkih akata kojima će se izvršiti pripajanje trgovačkog društva „Pakrački list” d. o. o. Pakrac trgovačkom društvu „Poduzetnički centar Pakrac” d. o. o. Pakrac.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 303-01/13-01/5
URBROJ: 2162-01/01-13-02
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

Temeljem članka 19. i članka 24. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici, održanoj 17. prosinca 2013. g. donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I
DOPUNAMA STATUTA GRADA PAKRACA

Članak 1.

U članku 23. stavku 1. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), tekst: „radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada Pakraca kao i o drugim pitanjima određenim zakonom“ mijenja se i glasi: „kao i o drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga predstavničkog tijela, te pitanjima određenim zakonom i Statutom Grada Pakraca.“

Članak 2.

Ova statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/26
URBROJ: 2162-01/01-13-2
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca u 2014. godini

Temeljem odredbe članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04 i 79/07) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» broj 4/09, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj četvrtoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine donosi

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA U 2014. GODINI

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i
zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2014. godini, a koje se odnose na slijedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA: (Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite)

– Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Pakraca, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje službi i pravnih osoba za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnost djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, za zapovjedništva, postrojbe i druge sposobnosti civilne zaštite iskazuju se prioriteti materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i drugih aktivnosti.
– Za osiguravanje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja za 2014. godinu ne predviđaju se nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se do sada provode kroz postojeće službe, tijela i pravne osobe. Međutim, prema ukazanoj potrebi osiguravat će se i dodatni izvanredni uvjeti.

2. VATROGASTVO: (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)

– Za Vatrogasnu zajednicu Pakrac-Lipik i dobrovoljna vatrogasna društva osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Pakraca kao i do sada u okviru zakonski određenog minimuma te za nedostajuću opremu prema njihovim planovima opremanja koji su predloženi i usvojeni od strane gradonačelnika.

3. SKLONIŠTA

– Kako sklonište u vlasništvu Grada Pakraca nije u funkcionalnom stanju to treba izvršiti njegovo uređenje i izvršiti njegovu tehničku kontrolu.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (HGSS, planinari, kinolozi, radioamateri, aero klubovi i dr.)

Za navedene udruge, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje prihvaćamo i financiramo one koji doprinose njihovom materijalnotehničkom opremanju i osposobljavanju i usavršavanju kadrova što će doprinijeti i unapređenju zaštite i spašavanja.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture – kao što su vodovodi, kanalizacija, čistoća, groblja i druga te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).

Službe i pravne osobe čija je redovna djelatnost i područje zaštite i spašavanja pratimo njihove aktivnosti, razvoj i projekte te zajednički sudjelujemo u onima koji su od obostranog interesa, a naročito u sustavu zaštite i spašavanja.

6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

– Tijekom 2014. godine i nadalje vodit će se više računa o financiranju sustava zaštite i spašavanja, a posebno operativnih snaga te službi, pravnih osoba i udruga koje se u svojoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem ili neposredno sudjeluju u tom sustavu.

– Financijska sredstva za sustav zaštite i spašavanja osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca za 2014. godinu u iznosu od 128.000,00 kuna i to za:

– Uređenje skloništa javne namjene 100.000,00 kn
– Hrvatska gorska služba spašavanja 6.000,00 kn
– Izrada i revizija operativnih planova 12.000,00 kn
– Nabava opreme 10.000,00 kn

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:810-01/12-01/3
UR.BROJ:2162-05/06-13-01
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca za 2013. godinu

Na temelju odredbi članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine, usvojilo je

ANALIZU
O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2013. GODINU

1.Temeljem postojećeg Plana zaštite i spašavanja te Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grad Pakrac usvojene od strane Gradskog vijeća Grada Pakraca na sjednici održanoj dana 21. rujna 2009. godine, KLASA:810-01/08-01/05, URBROJ: 2162-03/01-09-11, utvrđene su moguće opasnosti od svih elementarnih nepogoda kao i ostalih katastrofa koje mogu ugroziti Grad Pakrac.
U skladu s tim definirane su raspoložive snage za zaštitu i spašavanje, te su procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.
U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim oblicima zaštite i spašavanja.
Osim tih subjekata, u aktivnosti zaštite i spašavanja prema potrebi, uključuju se udruge, građani, poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba.

2. Propisi iz oblasti zaštite i spašavanja:

– Zakon o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04),
– Zakon o vatrogastvu (N.N. br. 139/04 – pročišćeni tekst),
– Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 58/93 i dalje),
– Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (N.N. br. 79/06),
– Zakon o policiji (N.N. br. 129/00),
– Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (N.N. 40/08 i 44/08),
– Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (N.N. br. 38/08),
– Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru (N.N. br. 45/84)
– Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N. br. 47/06).

3. Procjena ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja

Za područje Grada Pakraca izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pakraca 21. rujna 2009. godine.
Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Plan zaštite i spašavanja za Grad Pakrac na sjednici održanoj dana 2. studenoga 2010. godine.
Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2011. godine.

4. Organizirane snage zaštite i spašavanja

Na području Grada Pakraca djeluju slijedeće pravne osobe i operativne snage od interesa za zaštitu i spašavanje:

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije,
Opća županijska bolnica Pakrac,
Dom zdravlja Požega,
Veterinarska stanica Pakrac,
„Komunalac“ d.o.o. Pakrac,
„Ceste“ d.o.o Pakrac,
Centar za socijalnu skrb Pakrac.

Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje:

Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac,
Vatrogasna zajednica Grada pakraca i Lipika
Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Požega,
Planinarsko društvo „Psunj“,
Lovačko društvo „Fazan“,
Lovačko društvo „Košuta“,
Lovačko društvo „Psunj“,
Radio klub „Pakrac“,
DVD Pakrac.

Uz navedene snage od interesa za zaštitu i spašavanje, Grad Pakrac, sukladno svojim postojećim planovima zaštite i spašavanja, ustrojio je Postrojbu civilne zaštite opće namjene, Stožer zaštite i spašavanja te Zapovjedništvo civilne zaštite.
Grad Pakrac je tijekom 2013. godine osigurao financijska sredstva u iznosu od 18.000,00 kuna od čega 6.000,00 kuna za Gorsku službu spašavanja i 12.000,00 kuna za usluge izrade i ažuriranja operativnih planova iz oblasti zaštite i spašavanja.
U slučaju da redovne službe nisu u mogućnosti učinkovito sanirati posljedice nastale nepogode, koja prijeti nastankom katastrofe ili veće nesreće, na zahtjev gradonačelnika Grada Pakraca, aktivira se Stožer zaštite i spašavanja koji rukovodi i usklađuje aktivnosti operativnih snaga te ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
U slučajevima nepogoda većih razmjera, kada navedene snage ne bi bile dovoljne, može se zatražiti pomoć organiziranih snaga zaštite i spašavanja s područje Požeško-slavonske županije, drugih županija te snage Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Hrvatske vojske.
Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca, procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata zaštite i spašavanja, uz osiguravanje sredstava za njihovo opremanja sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810- 01/12-01/03
URBROJ: 2162-05/06-13-01
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

tag: civilna zaštita i spašavanje

Odluka o imenovanju zapovjednika i člana Gradskog zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ( „Narodne novine“ br. 174/94, 79/07, 38/09, 127/10), članka 17. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( „Narodne novine“ br. 40/08, 44/08 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 ), Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU ZAPOVJEDNIKA I ČLANA
GRADSKOG ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA

Članak 1.

Anamarija Blažević iz Pakraca, Pepe Polaka 60; imenuje se zapovjednikom Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca.

Članak 2.

Siniša Horvat iz Lipika, Baranjska 24; imenuje se za člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca, zaduženog za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/09-01/04
URBROJ: 2162-05/06-13-6
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

tag: civilna zaštita i spašavanje

Odluka o razrješenju zapovjednika i člana Gradskog zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ( „Narodne novine“ br. 174/94, 79/07, 38/09, 127/10), članka 17. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( „Narodne novine“ br. 40/08, 44/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ZAPOVJEDNIKA I ČLANA
GRADSKOG ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRAC

Članak 1.

Razrješuje se Dubravka Špančić dužnosti zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca.

Članak 2.

Razrješuje se Damir Romić dužnosti člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca, zaduženog za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/09-01/04
URBROJ: 2162-05/06-13-5
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

tag: civilna zaštita i spašavanje

Odluka o određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13) i članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 39/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
O ODREĐIVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA
DODJELU ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske određuje se Josip Savi iz Donje Obriježi.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana odobjave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/13-01/6
UR.BROJ: 2162-05/07-13-2
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Grada Pakraca

Temeljem članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici, održanoj 17. prosinca 2013.g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Predlaže se Skupštini Požeško-slavonske županije razrješenje slijedećih mrtvozornika za područje Grada Pakraca:

Zlate Bakula, dr. med,
Mirjane Jelić, dr. med.,
Vedrane Harambašić, dr. med.,
Vladimira Solara, dr. med.

2. Predlaže se Skupštini Požeško-slavonske županije da za mrtvozornika za područje Grada Pakraca imenuje:

Goranku Radmilović, dr. med.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 500-01/13-01/3
URBROJ: 2162-01/01-13-2
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2012. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj četvrtoj sjednici, održanoj 17. prosinca 2013. g.
donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2012. godinu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.

3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/13-01/2
URBROJ: 2162-04/01-13-02
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Muzeja Grada Pakraca za 2012. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj četvrtoj sjednici, održanoj 17. prosinca 2013. g.
donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Muzeja grada Pakraca za 2012. godinu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.

3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-05/13-01/3
URBROJ: 2162-04/01-13-02
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o zadržavanju postojećeg statusa Opće županijske bolnice Pakrac do završetka sanacijskog postupka

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), te medijskih napisa, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj četvrtoj sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
O ZADRŽAVANJU POSTOJEĆEG STATUSA OPĆE
ŽUPANIJSKE BOLNICE PAKRAC DO ZAVRŠETKA SANACIJSKOG POSTUPKA

1. Uvažavajući činjenicu da je započelo restrukturiranje zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, te da će Vlada Republike Hrvatske uskoro usvojiti master plan bolničkog sustava koji će definirati budući status Opće županijske bolnice Pakrac, a duboko svjesni teške gospodarske i socijalne situacije u kojoj se nalazi naše društvo, ovim putem izražavamo veliku zabrinutost za budućnost pakračke bolnice, odnosno njenu opstojnost i samostalnost.

2. U nastavku ističemo činjenice u prilog opstojnosti i samostalnosti OŽB Pakrac:

– 120-godišnja povijest postojanja Bolnice
– izuzetan značaj za razvoj i boljitak kako Pakraca, Lipika i okolnih gradova i općina koji joj gravitiraju
– Bolnici gravitiraju pacijenti s područja Požeškoslavonske, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije u gotovo jednakoj mjeri
– njen opstanak u uskoj vezi s opstankom i ostankom ljudi na ovom području, još uvijek od posebne državne skrbi
– kroz Domovinski rat je bila razarana, obnovljena nakon njega, a u obnovu su uložena nemala sredstva
– invalidi Domovinskog rata pacijenti su pakračke Bolnice
– upitno otvaranje Veteranskog centra i daljnje razvijanje i pomoć u integraciji u društvo i zajednicu branitelja
– postojanje Srednje škole Pakrac, smjer medicinska sestra, usko je povezan s postojanjem Bolnice
– razvijanje visokog obrazovanja na našem području dovodi se u pitanje
– broj poroda u pakračkoj Bolnici iznosi 500-600 rođene djece godišnje
– 1500 operacijskih zahvata godišnje,
– 5000 pacijenata u stacionarnom liječenju, što je 30000 ostvarenih bolničkih dana,
– više od 100000 ambulantnih pregleda,
– pozitivno poslovanje Bolnice unazad četiri godine govori da može opstati kao samostalna ustanova.

3. Gradsko vijeće Grada Pakraca zadužuje gradonačelnika Davora Hušku, predsjednika Gradskog vijeća Zorana Krejčija i sanacijskog upravitelja Opće županijske bolnice Pakrac Krunoslava Kelemena da hitno zatraže sastanak sa ministrom zdravlja, kako bi ga upoznali sa opravdanim razlozima za opstojnost postojećeg statusa OŽB Pakrac i ovim Zaključkom.

4. Duboko svjesni sve težine trenutne gospodarske situacije, Gradsko vijeće Grada Pakraca, kao predstavničko tijelo i gradnačelnik kao izvršno tijelo u potpunosti podržavaju opstojnost i samostalnost pakračke bolnice u okviru ukupnog zdravstvenog susatava Republike Hrvatske, te na ovaj način apelira na sve meritorne subjekte da prilikom donošenja konačne odluke o njenom daljnjem statusu uvaže iznesene činjenice i specifičnosti naše bolnice.

5. Uvažavajući sve navedeno u ovom Zaključku, tražimo od ministra zdravlja i Vlade Republike Hrvatske da obustave postupak pripajanja Opće županijske bolnice Pakrac Općoj županijskoj bolnici Požega do završetka sanacijskog postupka (3 godine), kroz koji se zasigurno može postići pozitivno poslovanje bolnice.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/28
URBROJ: 2162-01/01-13-1
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o davanju potpore Gradu Vukovaru

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
O DAVANJU POTPORE GRADU VUKOVARU

1. Budući da su Grad Pakrac i njegovi stanovnici u Domovinskom ratu prošli kroz stradanja, kako ljudska tako i materijalna, vrlo slična Gradu Vukovaru i njegovim stanovnicima, Gradsko vijeće Grada Pakraca protivi se svim odlukama i metodama koje narušavaju simboliku Grada Heroja.

2. Gradsko vijeće Grada Pakraca daje potporu Stožeru za obranu hrvatskog Vukovara u nastojanju da se demokratskim sredstvima osigura poseban status Grada Vukovara vezano uz postavljanje dvojezičnih natpisa na javnim ustanovama i institucijama Grada Vukovara, odgodom primjene prava iz članka 7. stavak 1. Ustavnog zakona.

3. Gradsko vijeće Grada Pakraca daje potporu vijećnicima Grada Vukovara u svim radnjama koje za cilj imaju proglašenje Vukovara mjestom posebnog pijeteta.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/25
URBROJ: 2162-01/01-13-01
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o pristupanju Grada Pakraca Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 04/09, 1/13) i članka 9. Statuta Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj trećoj sjednici održanoj 10. listopada 2013. godine donosi

ODLUKU
O PRISTUPANJU GRADA PAKRACA UDRUZI
GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Pakrac pristupa Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Grad Pakrac u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj zastupa gradonačelnik.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/24
URBROJ: 2162-01/01-13-1
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o razrješenju i imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 9/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13) i članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU OCJENJIVAČKOG
ODBORA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Razrješuju se dužnosti slijedeći članovi Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca:

– Nikola Šimić prof, predsjednik,
– dr. Mirela Gunjević Delišimunović, članica,
– Gojko Brzica dipl.polit, član,
– Darko Grašar, član,
– Mihajla Pavković dipl.iur, članica,
– Marko Martinelli, član,
– Miroslav Delač, član.

Članak 2.

Za članove Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca imenuju se:

– Nikola Šimić prof, za predsjednika,
– Anamarija Blažević upr. iur, za članicu,
– Mihajla Pavković mag. iur, za članicu,
– Goranka Kansky Pupak dr. med, za članicu,
– Vlatko Adžijević, za člana,
– Zlatko Ančić, za člana,
– Goran Labus, za člana.

Članak 3.

Predsjednik i članovi Ocjenjivačkog odbora imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/13-01/2
URBROJ: 2162-01/01-13-1
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članaka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 2/98), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA GRADSKOG
POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Članak 1.

U Odluci o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/11) u članku 1. stavku 1. alineji 2. riječi: „Igor Matek“ brišu se i zamjenjuju riječima: „Marijan Širac“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-07/13-01/1
URBROJ: 2162-01/01-13-1
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. godine donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11, 1/13) članak 12. mijenja se i glasi:

„Komunalni doprinos obveznik plaća na osnovu rješenja o komunalnom doprinosu koje donosi nadležno upravno tijelo Grada Pakraca.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se po službenoj dužnosti na temelju dokumentacije koju dostavlja nadležno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi ili na zahtjev stranke. 
Komunalni doprinos obveznik može uplatiti jednokratno u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu ili obročnom otplatom. Obročna otplata komunalnog doprinosa može se odobriti obvezniku uplate, ako je iznos utvrđenog komunalnog doprinosa veći od 1.500,00 kuna i to u visini i na način određen rješenjem o komunalnom doprinosu.
Obročno plaćanje odobrava se na temelju pisanog zahtjeva podnositelja zahtjeva, odnosno investitora i to najduže do 24 mjesečna obroka s time da mjesečni obrok ne smije biti manji od 500,00 kuna.
Ako se podnositelj zahtjeva ne izjasni o načinu plaćanja komunalnog doprinosa ili je utvrđeni iznos manji od 1.500,00 kn, nadležno upravno tijelo Grada Pakraca izdaje rješenje o jednokratnom plaćanju komunalnog doprinosa.
Na neisplaćene obroke obračunava se godišnja kamata u visini eskontne stope HNB-a, a na obroke neplaćene u roku dospijeća obračunava se zatezna kamata, koja se plaća za neplaćene javne prihode. Kamata se obračunava za razdoblje od dana dospijeća svakog pojedinog obroka do dana plaćanja.
Kod jednokratne uplate komunalnog doprinosa, obvezniku se odobrava umanjenje utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa za 10%.
Visina komunalnog doprinosa bez umanjenja i iznos komunalnog doprinosa s obračunatim umanjenjem utvrđuju se u svakom rješenju o jednokratnom plaćanju komunalnog doprinosa.
Propuštanjem plaćanja umanjenog iznosa komunalnog doprinosa u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja, neovisno o tome da li je plaćanje izvršeno djelomično ili nije izvršeno u potpunosti te neovisno o razlozima neplaćanja, obveznik nema pravo na umanjenje obveze komunalnog doprinosa i obavezan je platiti komunalni doprinos utvrđen izračunom bez umanjenja, sa zateznom kamatom koja se obračunava na dospjeli dio utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa bez umanjenja.“

Članak 2.

U Odluci o komunalnom doprinosu poslije članka 16. dodaje se članak 16a:

„U postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, a za gospodarske zgrade poljoprivredne namjene obveznici uplate komunalnog doprinosa se u potpunosti oslobađaju obveze uplate istog, o čemu će nadležno upravno tijelo Grada Pakraca izdati posebno rješenje.“

Članak 3.

Ostale odredbe u Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11, 1/13) ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/13-01/7
URBROJ: 2162-06/01-13-01
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

tag: komunalni doprinos

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu 2013/2014.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Godišnji plan i izvedbeni program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu godinu 2013/2014. u dostavljenom tekstu.
2. Godišnji plan i izvedbeni program iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivan.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/13-01/7
URBROJ: 2162-04/1-13-02
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu 2012/2013. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu godinu 2012/2013. u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/13-01/7
URBROJ: 2162-04/01-13-02
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2012/2013.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2012/2013. u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/13-01/06
URBROJ: 2162-04/1-13-02
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o podjeli trgovačkog društva „Komunalac“ d. o. o. Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 202. Zakona o vodama („Narodne novine” br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. godine donosi

ODLUKU
O PODJELI TRGOVAČKOG DRUŠTVA
„KOMUNALAC“ d. o. o. PAKRAC

Članak 1.

Grad Pakrac, kao vlasnik 50% udjela u trgovačkom društvu „Komunalac” d. o. o, Ulica Križnog puta 18, Pakrac, OIB: 01617722870; pristupa zajedno sa vlasnikom drugih 50% udjela, Gradom Lipikom, podjeli navedenog trgovačkog društva odvajanjem s osnivanjem novog trgovačkog društva.

Članak 2.

Novoosnovano trgovačko društvo kao javni isporučitelj vodnih usluga obavljat će djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i ostale djelatnosti dopuštene prema odredbama Zakona o vodama („Narodne novine” br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), a koje mogu obavljati javni isporučitelji vodnih usluga.
U novoosnovanom trgovačkom društvu zadržavaju se odnosi vlasništva nad vlasničkim udjelima sukladno razmjeru koji su vlasnicima udjela pripadali u društvu koje se dijeli.

Članak 3.

Za provedbu ove odluke zadužuje se gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/43
URBROJ:2162-01/01-13-02
Pakrac, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu “Poduzetničkog inkubatora Pakrac – druga generacija”

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

U OBJEKTU „PODUZETNIČKOG INKUBATORA PAKRAC – DRUGA GENERACIJA“

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu „Poduzetničkog inkubatora Pakrac – druga generacija“koji je u vlasništvu Grada Pakraca, a nalazi se na katastarskoj čestici broj 2293/7 k. o. Pakrac, Zona male privrede 3, s ciljem poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Objekt iz čl. 1. ove Odluke može se povjeriti na upravljanje drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, a po posebnoj odluci Gradskog vijeća Grada Pakraca.
Zakupodavcem poslovnog prostora u smislu ove Odluke smatra se Grad Pakrac ili osoba kojoj je poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke povjeren na upravljanje posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Pakraca.
Za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke i odabir najpovoljnijeg ponuditelja u skladu s odredbama ove Odluke zadužuju se Zakupodavac.

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke ukupne neto površine 815,32 m2 sastoji se od zajedničkog energetskog prostora i posebnih dijelova koji svaki za sebe čini samostalnu uporabnu i funkcionalnu cjelinu te može biti samostalni predmet zakupa, kako slijedi:

– Poslovni prostor broj 1, ukupne površine neto 194,25 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.
– Poslovni prostor broj 2, ukupne površine neto 190,73 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.
– Poslovni prostor broj 3, ukupne površine neto 242,50 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: pješački ulaz, predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.
– Poslovni prostor broj 4, ukupne površine neto 187,84 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.

Poslovni prostori iz st. 1. ovog članka namijenjeni su obavljanju proizvodnih i/ili servisnih djelatnosti.
Svaki poslovni prostor u pravilu činisamostalni predmet zakupa, međutim zboggospodarskog interesa postoji mogućnost spajanja dva ili više poslovnih prostora u jedan predmet zakupa.

Članak 4.

Poslovni prostor iz čl. 3. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u tisku i na službenoj internet stranici Zakupodavca.

Članak 5.

Ponude se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja.
Za poslovne prostore koji nisu dani u zakup nakon prvog odabira najpovoljnijeg ponuditelja, natječaj ostaje otvoren do konačnog davanja u zakup.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju poduzetnici početnici sa sjedištem na području Grada Pakraca.
Prema ovoj Odluci „poduzetnik“ je fizička i pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dohotka dobiti, odnosno dobiti na tržištu, a upisan je u odgovarajući upisnik.
„Poduzetnik početnik“ je poduzetnik koji u vrijeme podnošenja ponude za zakup poslovnog prostora nije upisan u odgovarajući upisnik dulje od tri (3) godine.

Članak 7.

Zakup poslovnog prostora iz čl. 3. ove Odluke može se ostvariti za razdoblje do pet (5) godina za proizvodne djelatnosti, odnosno do tri (3) godine za servisne djelatnosti.

Članak 8.

Početna zakupnina određuje se u iznosu odpetnaest (15) kn po m2 + PDV.
Zakupnina se plaća mjesečno, unaprijed do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.

Zakup poslovnog prostora zasniva se Ugovorom o zakupu.
Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09) na trošak Zakupnika.
Ugovorom će se detaljno urediti prava i obveze Zakupodavca i Zakupnika.

Članak 10.

Poduzetnik početnik koji uspije u natječaju ostvaruje pravo na povlaštenu zakupninu kako slijedi:

RAZDOBLJE ZAKUPA IZNOS ZAKUPNINE (%)
PROIZVODNA DJELATNOST SERVISNA DJELATNOST
0 – 6 mjeseci ne plaća ne plaća
6 – 12 mjeseci 25% 50%
2. godina 35% 75%
3. godina 50% 100%
4. godina 75%
5. godina 100%

Članak 11.

Ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 18/13) imaju pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Osobe iz st. 1. ovog članka mogu ostvariti pravo prvenstva samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnik mirovine ostvarene po navedenom Zakonu te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 12.

Osim zakupnine Zakupnik plaća i troškove korištenja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade razmjerno udjelu zakupljenog prostora prema površini cijele građevine, sukladno iskazanim površinama u tehničkoj dokumentaciji građevine, a u visini stvarno nastalih troškova.

Članak 13.

Zakupnici mogu koristiti priključak na električnu energiju s pravom na odgovarajuću angažiranu snagu (22,08 kW po poslovnom prostoru).
Zakupnici ne plaćaju naknadu za priključenje na vodovodnu mrežu, sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda.
Priključak i troškove priključenja telefona snose Zakupnici.

Članak 14.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku bez prava potraživanja.

Članak 15.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu najviše do razdoblja određenog u čl. 7. ove Odluke.

Članak 16.

Tekst javnog natječaja mora sadržavati minimalno sljedeće:

– predmet zakupa,
– namjenu poslovnog prostora,
– početni iznos zakupnine po m2,
– vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
– uvjete koje mora zadovoljiti potencijalni ponuditelj,  – dokumentaciju koja čini sastavni dio ponude,
– vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
– iznos jamčevine
– adresu i rok za podnošenje pisane ponude za sudjelovanje u javnom natječaju,
– vrijeme u koje se može razgledati poslovni prostor koji se daje u zakup.

Članak 17.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor. U suprotnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

Članak 18.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

– naziv/ime i adresu ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa u IBAN formatu zbog povrata jamčevine,
– sažeti poslovni plan s obveznom naznakom djelatnosti koja bi se obavljala u poslovnom prostoru,
– oznaku poslovnog prostora za koji se ponuditelj natječe,
– iznos zakupnine koji ne može biti niži od početnog iznosa određenog u članku 7. ove Odluke.

Ponudi je potrebno priložiti:

– dokaz o uplati jamčevine,
– obrazac BON 2 ili SOL 2, ne stariji od trideset (30) dana, iz kojeg se vidi da ponuditelj nije bio u blokadi duže od trideset (30) dana u posljednjih šest (6) mjeseci,
– potvrdu nadležne Porezne uprave iz koje je vidljivo da ponuditelj nema duga po osnovi javnih davanja,
– potvrdu nadležnog Upravnog odjela Grada Pakraca iz koje je vidljivo da ponuditelj nema dospjelih dugovanja prema Gradu Pakracu,
– izjavu o nekažnjavanju.

Trgovačko društvo:

– presliku rješenja o upisu u Sudski registar,
– BON 1, ne stariji od trideset (30) dana,
– presliku Bilance i Računa dobiti i gubitka za prethodne dvije financijske godine.

Obrtnik:

– presliku rješenja o upisu u Obrtni registar,
– presliku prijave poreza na dohodak/dobit za prethodne dvije financijske godine,
– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 11. ove Odluke.

Članak 19.

Jamčevina se određuje u iznosu od tisuću kuna (1.000,00 kn) i plaća se u korist žiro računa Zakupodavca s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora“.
Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća, a izabranom ponuditelju se uračunava u zakupninu, odnosno naknadu zajedničkih troškova.
U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

Članak 20.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana otvaranja ponuda.

Članak 21.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži viši iznos zakupnine.

Članak 22.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti, kao i opremanja poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik, a Zakupodavac se obvezuje Zakupniku dati potrebne suglasnosti u ovim postupcima.

Članak 23.

O primopredaji poslovnog prostora Zakupniku sačinit će se poseban zapisnik.
Obveza plaćanja zakupnine teče od dana primopredaje poslovnog prostora Zakupniku.

Članak 24.

Na sklapanje, izvršavanje i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora kao i odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11).

Članak 25.

Zakupodavac će za provedbu javnog natječaja i odabir najpovoljnijeg ponuditelja imenovati posebno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnog prostora.
Ugovor o zakupu s izabranim ponuditeljem sklapa odgovorna osoba Zakupodavca, a na prijedlog povjerenstva za provedbu natječaja iz st. 1. ovog članka.

Članak 26.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a njena primjena nastupa s datumom izdavanja Uvjerenja za uporabu građevine sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 372-01/13-01/2
URBROJ: 2162-05/05-13-02
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom “Poduzetnički inkubator – druga generacija”

Temeljem članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 i 01/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA UPRAVLJANJE OBJEKTOM „PODUZETNIČKI INKUBATOR – DRUGA GENERACIJA“

Članak 1.

Trgovačkom društvu „Poduzetnički centar Pakrac“ d.o.o. (nastavno: Društvo), čiji je osnivač Grad Pakrac, daje se ovlaštenje za upravljanje objektom „Poduzetnički inkubator Pakrac – druga generacija“, izgrađenom na katastarskoj čestici broj 2293/7 k. o. Pakrac, Zona male privrede 3, Pakrac, a koji je vlasništvo Grada Pakraca.

Članak 2.

Objektom iz čl. 1. ove Odluke Društvo je dužno upravljati pažnjom dobrog gospodarstvenika te ga koristiti sukladno njegovoj namjeni.
Namjena objekta iz čl. 1. ove Odluke je davanje u zakup poslovnih prostora za obavljanje proizvodnih i/ili servisnih djelatnosti s ciljem poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Pakraca.

Članak 3.

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Članak 4.

Grad Pakrac i Društvo zaključit će poseban Ugovor o upravljanju objektom iz čl. 1. ove Odluke kojim će se detaljnije urediti međusobna prava i obveze u svezi provedbe ove Odluke.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca da u ime Grada Pakraca zaključi Ugovor iz st. 1. ovog članka.

Članak 5.

Obvezni dijelovi Ugovora iz čl. 4. ove Odluke su:

– ugovorne strane,
– podaci o imovini koja se daje na upravljanje,
– pravni temelj za način upravljanja objektom,
– djelatnosti koje se mogu obavljati u objektu,
– vrsta i način raspolaganja prihodima ostvarenim uporabom objekta,
– vrste rashoda nastale uporabom objekta,
– međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja objekta,
– vrijeme na koje se sklapa Ugovor,
– odredbe o prestanku Ugovora,
– stupanje na snagu Ugovora.

Članak 6.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a njena primjena nastupa s datumom izdavanja Uvjerenja za uporabu građevine sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 406-09/13-01/2
URBROJ: 2162-05/05-13-02
Pakrac, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 i 01/13) te Dodatka I. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (br. IPA2007/HR/16IPO/001-040207) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PAKRACA ZA RAZDOBLJE 2013 – 2020. GODINE

Članak 1.

Usvaja se Strategija razvoja Grada Pakraca za razdoblje 2013. – 2020. godine.

Članak 2.

Strategija iz čl. 1. nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Strategija razvoja Grada Pakraca za razdoblje 2013 – 2020. godine biti će objavljena na službenoj internet stranici Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 302-01/13-01/1
URBROJ: 2162-05/05-13-02
Pakrac, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 330/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU UDRUGE LOKALNA AKCIJSKA GRUPA

Članak 1.

U članku 2. Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa tekst: „Krunoslav Kelemen, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca“ mijenja se i glasi: „Marijan Širac, viši stručni suradnik za gospodarstvo“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 303-01/13-01/2
URBROJ: 2162-04/03-13-1
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine 67/08, 48/10, 74/11, 80/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013.g. donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U članku 25. Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 5/09, 5/11, 1/13) iza riječi: „Držića“ briše se točka i dodaje tekst: „- prijelaz preko „malog mosta“ iz smjera Ulice Matije Gupca.“

Članak 2.

U članku 27. stavku 1. briše se podstavak 6.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/13-01/11
URBROJ: 2162-06/01-13-2
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Pakraca

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUĐAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA 

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca za razdoblje od potpisivanja ugovora do 31. prosinca 2017. g., odabire se Elektroinstalaterska radionica, vl. Zvonko Martinović, Prekopakra, D. Duchača 46.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za zaključivanje ugovora u smislu čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/36
URBROJ: 2162-06/01-13-06
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta za području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUĐAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – MATERIJAL – SOL ZA POTREBE ZIMSKE SLUŽBE

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe za razdoblje od 1. siječnja 2014. g. do 31. prosinca 2017. g, odabire se Autoprijevoznik Vlado Amić, Badljevina, Kralja Tomislava 19.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za zaključivanje ugovora u smislu čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/36
URBROJ: 2162-06/01-13-06
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta za području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba)

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUĐAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – RADOVI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA (ZIMSKA SLUŽBA)

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba) za razdoblje od 15. studenog 2013. g. do 15. ožujka 2017. g., odabire se tvrtka „Ceste“ d.d. Bjelovar, Bjelovar, Josipa Jelačića 2.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za zaključivanje ugovora u smislu čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/36
URBROJ: 2162-06/01-13-06
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta za području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUĐAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – IZRADA VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije za razdoblje od 1. siječnja 2014. g. do 31. prosinca 2017. g, odabire se tvrtka „Pismorad“ d.d. Zagreb, Zagreb, III. Malešnica 12.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za zaključivanje ugovora u smislu čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/36
URBROJ: 2162-06/01-13-06
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta za području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,  9/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada
Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUĐAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – RADOVI NA ODRŽAVANJU HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije za razdoblje od 1. siječnja 2014. g. do 31. prosinca 2017. g., odabire se zajednica ponuditelja: „Cestar“ d.o.o. Slavonski Brod, S. Brod, Sjeverna vezna cesta bb i „Niskogradnja Jurčak“ d.o.o. Požega, Industrijska 29.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za zaključivanje ugovora u smislu čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/36
URBROJ: 2162-06/01-13-06
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta za području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUĐAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – RADOVI ODRŽAVANJA ASFATNIH CESTA I NOGOSTUPA

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa za razdoblje od 1. siječnja 2014. g. do 31. prosinca 2017. g, odabire se tvrtka „Ceste“ d.d. Bjelovar, Bjelovar, Josipa Jelačića 2

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za zaključivanje ugovora u smislu čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/36
URBROJ: 2162-06/01-13-06
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

 

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta za području Grada Pakraca – radovi održavanja makadamskih cesta i poljskih putova

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUĐAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – RADOVI ODRŽAVANJA MAKADAMSKIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja makadamskih cesta i poljskih putova za razdoblje od 1. siječnja 2014. g. do 31. prosinca 2017. g. odabire se „Frivanto“, vl. Ivan Fričer, Prekopakra, Matkovac 82.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za zaključivanje ugovora u smislu čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/36
URBROJ: 2162-06/01-13-06
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Proračuna Grada Pakraca za 2012. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj drugoj sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Proračuna Grada Pakraca za 2012. godinu u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 041-01/13-01/4
URBROJ: 2162-05/01-13-5
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. g

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj drugoj sjednici, održanoj 10. rujna 2013. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog zaključka i neće se posebno objavljivati.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/13-01/2
URBROJ: 2162-02/1-12-02
U Pakracu, 10. rujna 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.