Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. g. te plana rada za 2015. g. Gradske knjižnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. g. te plan rada za 2015. g. Gradske knjižnice Pakrac.
2. Izvješća i plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 612-04/15-01/01
URBROJ: 2162-04/1-15-4

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 01.07.2014.-31.12.2014.godine.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 022-05/15-01/2
URBROJ: 2162-02/1-15-2

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13), članka 98. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj 11. ožujka 2015. godine donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac, KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2162/06-15-1.

II.

Izmjene i dopune Statuta iz točke l. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 602-01/15-01/2
URBROJ: 2162-01/01-15-02

Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac

Na temelju odredbe članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13), a sukladno članku 53. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića“Maslačak”Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2015. godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac

I

Za ravnateljicu Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac imenuje se Višnja Klobučar iz Pakraca, sa danom 18. ožujka 2015. godine.

II

Mandat imenovanoj ravnateljici iz točke I. ovog rješenja traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovana na tu funkciju.

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 601-01/15-01/01
URBROJ: 2162-04/01-15-02

Zaključak o prihvaćanju izvješća o elementarnoj nepogodi u svibnju 2014. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode o elementarnoj nepogodi proglašenoj 19. svibnja 2014. g. na području Grada Pakraca.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 920-11/14-01/02
URBROJ: 2162-04/1-15-30

Odluka o načinu obavljanja prijevoza pokojnika putem koncesije na području Grada Pakraca

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 6/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2015. godine donijelo je

O D L U K U
o načinu obavljanja prijevoza pokojnika putem koncesije na području Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju uvjeti, postupak i način davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Pakraca, te druga pitanja u vezi s davanjem koncesije.
Pod prijevozom pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice, a po potrebi i od mrtvačnice od grobnog mjesta na groblju.

Članak 2.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja prijevoza pokojnika na području Grada Pakraca.
Prijevoz pokojnika može obavljati pravna ili fizička osoba registrirana za prijevoz pokojnika, koja je s Gradom Pakracom sklopila ugovor o koncesiji.
Dodjeljuju se dvije koncesije na rok od pet (5) godina.
Pravnoj ili fizičkoj osobi može se dati samo jedna koncesija.

Članak 3.

Korisnici usluge prijevoza pokojnika obvezni su koristiti usluge koncesionara Grada Pakraca kada obavljanje usluge započinje i/ili završava na području Grada Pakraca.

II. UVJETI ZA DOBIVANJE KONCESIJE.

Članak 4.

Uvjeti za dobivanje koncesije su:
– da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje prijevoza pokojnika,
– da ima u vlasništvu specijalno vozilo namijenjeno samo prijevozu pokojnika (u nastavku teksta: pogrebno vozilo) ili pravo najma takovog vozila (leasing),
– da je pravna ili fizička osoba likvidna (BON-1, BON-2, uredno podmirene porezne obveze i obveze za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje),
– da odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno fizička osoba nije kažnjavanja za kazneno djelo, koje je povezano s djelatnošću prijevoza pokojnika, odnosno za kaznena djela određena propisima kojima se uređuje javna nabava.

III. NAKNADA ZA KONCESIJU.

Članak 5.

Za koncesiju se plaća godišnja naknada Gradu Pakracu.
Iznos minimalne naknade za koncesiju je 10.000,00 kn.

Članak 6.

Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je za prvu godinu koncesije, u roku od osam dana od primitka poziva na sklapanje ugovora, uplatiti iznos godišnje naknade te s potvrdom o uplaćenoj godišnjoj naknadi pristupiti potpisivanju ugovora.
Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj ne uplati godišnju naknadu za koncesiju za prvu godinu koncesije, odnosno ne pristupi potpisivanju ugovora o koncesiji, a svoj izostanak ne opravda u roku od osam dana od primitka poziva, smatrat će se da je odustao od koncesije.
Godišnje naknade za koncesiju za preostale godine trajanja koncesije koncesionar je dužan uplaćivati najkasnije mjesec dana prije isteka godine za koju je naknada plaćena.
Rok na koji je koncesija dana računa se od dana sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno od dana stupanja na snagu ugovora ako se taj dan razlikuje od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 7.

Koncesionar nema pravo povrata uplaćene godišnje naknade za koncesiju, ako mu koncesija prestane prije isteka godine za koju je plaćena.

IV. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE

Članak 8.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje gradonačelnik u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskoj stranici Grada Pakraca s navedenim datumom objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:
1. naziv, adresu, telefonski broj, broj telefaksa i adresu elektroničke pošte Grada Pakraca;
2. vrstu i predmet koncesije;
3. prirodu i opseg djelatnosti koncesije;
4. mjesto obavljanja koncesije;
5. procijenjenu vrijednost koncesije;
6. rok trajanja koncesije;
7. početnu godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 10.000,00 kn;
8. rok za dostavu ponuda;
9. adresu za dostavu ponude;
10. jezik i pismo na kojem ponude moraju biti napisane;
11. pravne, poslovne, financijske, tehničke i stručne uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje;
12. isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjete za dobivanje koncesije (izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra, isprave kojima dokazuje da ima u vlasništvu ili leasingu pogrebno vozilo, odnosno preslika prometne dozvole, BON1, BON2 ili SOL2, dokaz o urednom podmirenju dospjelih poreznih obaveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, izjava o mogućnosti organiziranja dežurstva 24 sata, izjava pravne osobe o nekažnjavanju za kaznena djela određena propisima kojima se uređuje javna nabava, odnosno uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu osobu u pravnoj osobi ili fizičku osobu obrtnika)
13. isprave kojima ponuditelj dokazuje da vozilo ispunjava sanitarno-tehničke i higijenske uvjete (potvrda sanitarne inspekcije, potvrda odnosno atest ovlaštenog tijela da je vozilo pogrebno i služi za prijevoz pokojnika, preslika prometne dozvole)
14. cjenik usluge prijevoza pokojnika;
15. kriterij za odabir najpovoljnije ponude;
16. vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude;
17. datum slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije;
18. mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;
19. razloge isključenja ponuditelja (naznaku da će se nevaljana ponuda odbiti rješenjem);
20. naznaku o mjestu i vremenu podizanja dokumentacije za nadmetanje;
21. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

Članak 9.

Pisana ponuda za dodjelu koncesije mora sadržavati:
1. osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi ponudu;
2. izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra;
3. dokaz da ponuditelj ima u vlasništvu pogrebno vozilo, odnosno dokaz o pravu najma (leasing) pogrebnog vozila;
4. dokaz o financijskoj sposobnosti (BON1, BON2, uredno izvršenje dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje);
5. izjavu pravne osobe o nekažnjavanju za kaznena djela određena propisima kojima se uređuje javna nabava, ovjerenu kod javnog bilježnika te uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu osobu u pravnoj osobi ili fizičku osobu obrtnika;
6. izjavu o mogućnosti obavljanja dežurstva 24 sata;
7. potvrdu mirovinskog osiguranja o broju zaposlenih;
8. potvrdu sanitarne inspekcije da pogrebno vozilo ispunjava sanitarno-tehničke i higijenske uvjete;
9. potvrdu odnosno atest ovlaštenog tijela da pogrebno vozilo zadovoljava uvjete za prijevoz pokojnika;
10. cjenik usluga prijevoza pokojnika;
11. izjavu o broju pogrebnih vozila u vlasništvu ili leasingu;
12. izjavu o visini ponuđene godišnje naknade za koncesiju koja ne može biti niža od 10.000,00 kuna.
Ako ponuditelj ima u vlasništvu ili leasingu više pogrebnih vozila, isprave iz stavka 1. ovoga članka koje se odnose na vozilo podnosi za svako vozilo.
Isprave i dokazi iz stavka 1. alineja 2., 4., 5., 7. i 8. ovoga članka ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije.
Ponuda koja nije podnesena u roku i koja nije potpuna neće se uzeti u razmatranje za davanje koncesije.
Nevaljana ponuda odbit će se rješenjem.
Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici, s naznakom “Ponuda za koncesiju – prijevoz pokojnika – ne otvaraj”, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici gradskog upravnog tijela.
Rok za dostavu ponude je 30 dana od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

Članak 10.

Za provedbu postupka davanja koncesija gradonačelnik osnivapovjerenstvo.
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana te zamjenike.
Zadaće povjerenstva su:
1. sudjelovanje u izradi analize davanja koncesija i dokumentacije za nadmetanje;
2. pregled i ocjena pristiglih ponuda;
3. utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije i obrazloženja tih prijedloga;
4. obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.
Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva.
Stručne poslove za povjerenstvo obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.

Članak 11.

U postupku javnog otvaranja ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti.

V. DAVANJE KONCESIJE

Članak 12.

Gradsko vijeće Grada Pakraca odlučuje o izboru ponuditelja kojem daje koncesiju na prijedlog Gradonačelnika.
Gradonačelnik sklapa ugovor o koncesiji s odabranim ponuditeljem na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka.
Ugovor o koncesiji obvezno sadrži sastojke propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o koncesijama.
Sastavni dio ugovora o koncesiji je cjenik usluga koji ponuditelj dostavlja uz ponudu.
Koncesionar stječe pravo obavljanja prijevoza pokojnika danom sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno danom stupanja na snagu ugovora o koncesiji ako se taj dan razlikuje od dana sklapanja ugovora o koncesiji.
Gradsko vijeće Grada Pakraca može donijeti odluku da se ne odabere niti jedna ponuda pristigla na javni natječaj, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima, kao ni troškove u vezi sudjelovanja ponuditelja u javnom natječaju.

Članak 13.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude određuje povjerenstvo.
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriterijima za odabir najpovoljnije ponude, Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Članak 14.

Koncesija prestaje:
1. istekom roka na koji je dana;

2. smrću koncesionara, odnosno prestankom pravne osobe kojoj je dana koncesija;

3. ukidanjem, poništavanjem ili oglašavanjem ništavom odluke o davanju koncesije, nakon sklapanja ugovora o koncesiji;

4. pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava;

5. sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji;

6. jednostranim raskidom ugovora o koncesiji:
– ako koncesionar ne plati godišnju naknadu za koncesiju u roku iz članka 6. stavak 1. i 3. ove odluke,
– ako je koncesionar dao netočne podatke odlučujuće za ocjenu njegove sposobnosti prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije,
– ako koncesionar svojom krivnjom ne započne s izvršavanjem ugovora o koncesiji u ugovorenom roku,
– ako koncesionar propusti ili odbije obaviti dužne radnje utvrđene ugovorom o koncesiji ili obavlja druge radnje u suprotnosti s ugovorom o koncesiji;
– u drugim slučajevima propisanim Zakonom o koncesiji.Prije jednostranog raskida ugovora o koncesiji, koncesionara će se prethodno pisanim putem upozoriti o namjeri raskida ugovora te mu dati primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora o koncesiji i izjašnjavanje o razlozima.
Ako koncesionar ne otkloni razloge za raskid ugovora o koncesiji u danom roku, gradonačelnik će raskinuti ugovor o koncesiji.
Koncesionar može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji u skladu s općim odredbama obveznog prava.

VI. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA POKOJNIKA

Članak 15.

Koncesionar obavlja prijevoz pokojnika na poziv korisnika usluge.
Koncesionar je dužan na primjeren način obavijestiti građane o pružanju svoje usluge.
Koncesionar je dužan prijevoz pokojnika obavljati u skladu s propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Koncesionar, odnosno njegov zaposlenik, dužan je prijevoz pokojnika obavljati s poštovanjem prema umrlima i na poziv, u najkraćem vremenu, doći na mjesto s kojeg treba prevesti, odnosno opremiti umrlu osobu.

Članak 16.

Koncesionar je dužan, odmah nakon sklapanja ugovora o koncesiji, dostaviti adresu svog sjedišta i broj telefona policiji, ovlaštenom mrtvozorniku i gradskom uredu nadležnom za komunalne djelatnosti.

Članak 17.

Ako koncesionar ne obavlja prijevoz pokojnika u skladu s ovom odlukom i ugovorom o koncesiji odgovara Gradu Pakracu za svu štetu koja bi mu time bila nanesena.

VII. CIJENA ZA PRUŽENU USLUGU

Članak 18.

Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja za pruženu uslugu utvrđuje koncesionar cjenikom usluga.
Koncesionar je dužan pri svakoj promjeni cijene svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost Gradonačelnika.
Gradonačelnik je dužan očitovati se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u suprotnom smatra se da je suglasnost dana.
Zahtjev za pribavljanjem prethodne suglasnosti obavezno sadrži:
– način obračuna i plaćanja usluge prijevoza pokojnika;
– strukturu postojeće cijene usluge prijevoza pokojnika;
– predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu;
– postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu;
– razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom;
– dan primjene nove cijene.
Ako gradonačelnik uskrati suglasnost na promjenu cijene pogrebnih usluga koncesionar je dužan primjenjivati cjenik koji je primjenjivao do podnošenja zahtjeva za promjenu cijena.

VIII. VOZILA

Članak 19.

Prijevoz umrlih osoba može se obavljati samo pogrebno vozilom.
Pogrebno vozilo mora ispunjavati sanitarno-tehničke i higijenske uvjete određene propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i biti atestirano od ovlaštenog tijela da zadovoljava uvjete za prijevoz pokojnika.
Pogrebno vozilo mora ispunjavati i druge uvjete određene propisima o prijevozu u cestovnom prometu.

Članak 20.

Pogrebno vozilo mora biti uredno obojano te prije upućivanja u promet očišćeno, dezinficirano i prozračeno, a tijekom obavljanja usluge u dijelu pogrebnog vozila u kojem se nalazi umrla osoba mora biti uključena ventilacija.

IX. NADZOR

Članak 21.

Nadzor nad primjenom ove odluke obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove i poduzima mjere u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

X. NOVČANE KAZNE

Članak 22.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba obrtnik ako:

1. obavlja prijevoz pokojnika bez sklopljenog ugovora o koncesiji;

2. ne koristi se uslugama koncesionara Grada Pakraca kada obavljanje usluge započinje i završava na području Grada Pakraca;

3. ne obavlja prijevoz pokojnika na poziv korisnika usluge;

4. ne obavi prijevoz pokojnika s poštovanjem prema umrlom i na poziv, u najkraćem vremenu, ne dođe na mjesto s kojeg treba prevesti pokojnika;

5. obavlja prijevoz pokojnika vozilom koje nije pogrebno vozilo;

6. pogrebno vozilo ne ispunjava uvjete iz članka 19. stavaka 2. i 3. ove odluke;

7. pogrebno vozilo prije upućivanja u promet ne ispunjava uvjete određene člankom 20. ove odluke;

8. naplati uslugu prijevoza u iznosu koji nije utvrđen cjenikom usluga (članak 18. ove odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 900,00 do 1.500,00 kuna, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o koncesiji za prijevoz pokojnika („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/10)

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 11.03.2015. godine

Predsjednik Gradskog vijeća: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 363-02/15-01/1
URBROJ: 2162-04/04-15-

Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Na temelju članka 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 10. sjednici održanoj dana 11.03. 2015. godine, donosi

O D L U K U
o Izmjeni i dopuni Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Članak 1.

U članku 6. stavku 10. Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 2/2014) dodaje se iza riječi „otpada“ tekst koji glasi:

„uvođenjem elektroničkog sustava evidencije odvoza komunalnog otpada i naplate po volumenu,„

Članak 2.

Ostale odredbe u Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 2/2014) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 361-01/15-01/6
URBROJ: 2162-06/01-15-02

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13.), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 11.03. 2015. godine donosi,

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11, 1/13, 5/13) članak 16. a: „U postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, a za gospodarske zgrade poljoprivredne namjene obveznici uplate komunalnog doprinosa se u potpunosti oslobađaju obveze uplate istog, o čemu će nadležno upravno tijelo Grada Pakraca izdati posebno rješenje“ mijenja se i glasi:
„U postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, a za gospodarske zgrade poljoprivredne namjene obveznicima uplate komunalnog doprinosa se određuje visina komunalnog doprinosa u iznosu od 1 kn/m³ građevine, neovisno o zoni u kojoj se nalazi građevna čestica na kojoj je gospodarska zgrada poljoprivredne namjene izgrađena , o čemu će nadležno upravno tijelo Grada Pakraca izdati posebno rješenje“

Članak 2.

Ostale odredbe u Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11, 1/13, 5/13) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u„Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 363-01/15-01/3
URBROJ: 2162-06/01-15-01

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 11.03. 2015. godine donosi,

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09,1/13) članak 6. stavak 2. :
„Obaveza plaćanja komunalne naknade za stambene građevine započinje odnosno prestaje danom priključenja odnosno isključenja na objekte za opskrbu električnom energijom.“
– briše se.

Članak 2.

Ostale odredbe u Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 363-03/15-01/2
URBROJ: 2162-06/01-15-01

Odluka o izradi usklađenja prostornog plana uređenja Grada Pakraca s Zakonom o prostornom uređenj

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13 – u daljem tekstu: Zakon) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 10. sjednici održanoj 11. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
O IZRADI USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAKRACAS ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 8/2007 i 2/2012 ) – u daljnjem tekstu: Odluka.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA

Članak 2.

Izrada i donošenje usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 8/2007 i 2/2012 – u daljnjem tekstu: Prostorni plan) temelji se na odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” br. 153/13).

III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 3.

Donošenjem novog Zakona o prostornom uređenju pokazala se potreba za usklađenjem Prostornog plana uređenja Grada Pakraca s istim, a posebno u smislu određivanja neuređenih dijelova građevinskih područja i izgrađenih dijelova tih područja planiranih za urbanu preobrazbu te promjene statusa dosadašnjih planiranih detaljnih planova uređenja u urbanističke planove uređenja, obzirom da u navedenom zakonu kategorija detaljnih planova uređenja više ne postoji, već njegovu ulogu preuzimaju urbanistički planovi uređenja.

IV. OBUHVAT PROSTORNOG PLANA

Članak 4.

Obuhvat usklađenja Plana su postojeća građevinska područja određena važećim Prostornim planom.

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PROSTORNOG PLANA

Članak 5.

Važeći Prostorni plan uređenja Grada Pakraca izrađen je i donesen temeljem do sad važećih zakona koji definiraju područje prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskog zemljišta kao postojeće/izgrađeno i planirano/neizgrađeno. Donošenjem novog Zakona za sva građevinska područja koja su određena kao planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen urbanistički plan uređenja ili druga vrsta provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji su bili propisani dosadašnjim zakonima onemogućen je postupak izdavanja lokacijske i građevinske dozvole izuzev zamjenskih građevina.
Također temeljem do sad važećih zakona postojala je kategorija detaljnih planova uređenja koja u novom Zakonu više ne postoji, a njegovu ulogu su preuzeli urbanistički planovi uređenja.
Kako ove dopuna Prostornog plana predstavljaju usklađenje sa Zakonom, ne provodi se javna rasprava.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta plana proizašla iz članka 3. i 5.Odluke, su omogućavanje ishođenja dozvola i akata gradnje na građevinskom zemljištu određenom kao neizgrađeno, ali koje je u naravi i uređeno građevinsko zemljište, te izradu i donošenje Zakonom propisanih urbanističkih planova uređenja umjesto do sada planiranih detaljnih planova uređenja.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA STUDIJA I DRUGIH DOKUMENTA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

Članak 7.

Za izradu Prostornog plana koristit će se postojeći važeći Prostorni plan.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA

Članak 8.

Usklađenje Prostornog plana izradit će Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Kako se isključivo radi o usklađenju Prostornog plana sa Zakonom nema potrebe za sudjelovanje javnopravnih tijela.

X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja usklađenja Prostornog plana po fazama, kako slijedi:

  • Izrada Nacrta prijedloga Plana: 30 dana od dostave Odluke
  • Izrada Konačnog prijedloga Plana: 8 dana od Zaključka gradonačelnika Grada Pakraca o utvrđivanju konačnog prijedloga plana na temelju nacrta.

Temeljem Zakona, čanak 94. stavak 3. za usklađenje Prostornog plana s navedenim Zakonom ne provodi se postupak javne rasprave.
Temeljem Zakona, članak 107. stavak 4. za usklađenje Prostornog plana s navedenim Zakonom ne ishodi se mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije jer je isti izrađivač Plana.

XI. IZVORI FINANCIRANJA PLANA

Članak 11.

Izrada Prostornog plana financira se iz sredstava Proračuna Grada Pakraca.
XII. ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Unutar obuhvata Prostornog plana za vrijeme trajanja usklađenja nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru,odnosno građenje.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Pakraca , Odsjeku za graditeljstvo i komunalne djelatnosti – nositelju izrade plana.
Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja:
– Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,
– Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja – Informacijskom sustavu,
– Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije,
– Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije nadležnom za izdavanje dozvola i akata za gradnju,
– susjednim jedinicama lokalne samouprave ( Grad Lipik, Općina Brestovac, Općina Sirač, Općina Okučani, Općina Dežanovac, Općina Cernik).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 11.03.2015. godine

Predsjednik Gradskog vijeća: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 350-01/15-01/1
URBROJ: 2162-06/01-15-02

Zaključak o prihvačanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 360-01/15-01/04
URBROJ: 2162-06/01-15-02

Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo je slijedeći
Z A K L J U Č A K
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 364-01/15-01/07
URBROJ: 2162-06/01-15-02

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Temeljem odredbi članaka 10., 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13, 6/13) i članka 17. st. 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/98, 3/03), na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015.g. donijelo

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Članak 1.

Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“, dodjeljuje se:
– Udruzi za promicanje inkluzije Zagreb, za područje zdravstva i socijalne skrbi,
– Udruzi 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida 1. skupine, za područje drugih društvenih djelatnosti
– Giovanniju Riganellu iz Republike Italije, za područje gospodarstva.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 061-01/15-01/1
URBROJ: 2162-01/01-15-2

Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi članaka 10., 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13, 6/13) i članka 17. st. 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/98, 3/03), na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015.g. donijelo

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“ 

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“, za osobiti doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, dodjeljuje se:
– pionirskoj selekciji Nogometnog kluba „Hajduk“ Pakrac,
– Streličarskom klubu „Kuna“ Pakrac,
– Dubravki Vukoja iz Malih Zdenaca.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 061-01/15-01/1 :
URBROJ: 2162-01/01-15-1

Rješenje o izabranim članovima i zamjenicima članova Savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 2. st. 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13) i članka 11. Odluke
o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2015. godine donosi

R J E Š E NJ E
o izboru članova i njihovih zamjenika Savjeta mladih Grada Pakraca

I

U Savjet mladih Grada Pakraca izabrani su:
1. Alisa Birešić kao član, Antonio Ivanović kao zamjenik člana;
2. Matija Brinjak kao član, Goran Rek kao zamjenik člana;
3. Ivana Colosetti kao član, Ivana Giacometti kao zamjenik člana;
4. Matija Rabuzin kao član, Sebastijan Žilić Petrišić kao zamjenik člana;
5. Denis Relota kao član, Alen Grgić kao zamjenik člana.

II

Mandat izabranim članovima i njihovim zamjenicima traje tri
godine.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 022-06/14-01/01
URBROJ: 2162-04/01-15-2

Zaključak o prihvaćanju izvješća o gospodarenju otpadom za 2014. tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se izvješće tvrtke „Komunalac d.o.o. Pakrac“ o gospodarenju otpadom za 2014. g.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 351-01/15-01/3
URBROJ: 2162-04/1-15-2

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. g. te plana rada za 2015. g. Muzeja Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. g. te plan rada za 2015. g. Muzeja Grada Pakraca.
2. Izvješća i plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 612-05/15-01/01
URBROJ: 2162-04/1-15-4