Odluka o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 6. sjednici održanoj 09. ožujka 2018. godine donosi ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI GRADONAČELNICI ZA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI Članak...

Pročitaj više

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj šestoj (6.) sjednici, održanoj 9. ožujka 2018. g. donijelo je ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE Članak...

Pročitaj više

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 6. sjednici održanoj 09. ožujka 2018. godine donosi ODLUKU O USTROJSTVU I DLELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA PAKRACA OPĆE...

Pročitaj više

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 6. sjednici održanoj 09. ožujka 2018. g. donijelo je ODLUKU O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA PAKRACA Članak 1. Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun...

Pročitaj više

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 11. veljače 2018. godine donijelo je sljedeću STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA PAKRACA Članak 1. U Statutu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada...

Pročitaj više

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca

Temeljem članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013. i 73/2017) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na petoj sjednici održanoj dana 11. veljače 2018. godine donosi ODLUKU O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA Uvodne odredbe Članak 1. Ovom Odlukom se uređuje način...

Pročitaj više

Odluka o imenovanju ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/98, 3/03, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 5. sjednici, održanoj 11. veljače 2018. g. donijelo ODLUKU O...

Pročitaj više

Program poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“...

Pročitaj više

Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2018. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/17) gradonačelnica Grada Pakraca dana 22. siječnja 2018....

Pročitaj više

Suglasnost na cjenik javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog otpada

Temeljem čl. 33. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), čl. 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17) i čl. 51. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradonačelnica Grada Pakraca daje SUGLASNOST NA CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA Na cjenik javne usluge, Ur.broj: 16/2018 od 12.01.2018. davatelja javne usluge Komunalac d.o.o. Pakrac, Ulica...

Pročitaj više

Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Temeljem članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013. i 73/2017), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj dana 11. veljače 2018. godine donosi ODLUKU O POVJERAVANJU OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA Članak 1. Ovom Odlukom povjerava se obavljanje djelatnosti...

Pročitaj više