>

Blogs

Program poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom […]

Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2018. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni […]

Suglasnost na cjenik javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog otpada

Temeljem čl. 33. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), čl. 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17) i čl. 51. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradonačelnica Grada Pakraca daje SUGLASNOST NA CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA Na cjenik […]