Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Grada Pakraca i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/2015) i članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ br. 37/16 i 47/16), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA I IMENOVANJU NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Stožera civilne zaštite Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Stožer civilne zaštite), sastav Stožera, uvjeti za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera te način rada Stožera.

Članak 2.

Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i koordinativno) koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

Članak 3.

U Stožer civilne zaštite Grada imenuju se:
1. MARIJAN ŠIRAC, načelnik Stožera
2. ZLATKO ZERDIN, zamjenik načelnika Stožera
3. ZLATKO ZERDIN, član Stožera za protupožarnu zaštitu
4. IVICA TURUK, član Stožera za zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju
5. SINIŠA HORVAT, član Stožera za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju
6. ĐURĐICA STOKIĆ, član Stožera za medicinsko zbrinjavanje
7. IVAN ANČIĆ, predstavnik PU Požeško-slavonske
8. SLAVKO MARINAC, predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Požega
9. ZDRAVKO VOSTRI, član Stožera za komunalne djelatnosti
10. ZVONIMIR MILER, predstavnik HGSS
11. MILAN RISTIĆ, zapovjednik postrojbe CZ opće namjene grada Pakraca
12. DANIJELA KIŠ, predstavnica HCK Gradskog društva Crvenog križa Pakrac.

NAČIN RADA STOŽERA

Članak 4.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
Načelnik Stožera civilne zaštite koji operativno usklađuje djelovanje kapaciteta sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na području svoje nadležnosti, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, odlukom određuje koordinatora na lokaciji iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Članak 5.

Stožer civilne zaštite može biti stavljen u stanje pripravnosti ili aktiviran, uvažavajući stvarne okolnosti.
Odluku o uvođenju pripravnosti i načinu rada kada je stožer u režimu pripravnosti donosi načelnik Stožera.

Članak 6.

Kada se proglasi stanje velike nesreće i katastrofe, Stožer civilne zaštite preuzima sve poslove usklađivanja djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju nastalih posljedica.
Odluku o aktiviranju i načinu rada Stožera donosi načelnik Stožera.

Članak 7.

U pravilu, prilagođavajući način rada stvarno nastalim okolnostima, Stožer može raditi u punom ili užem sastavu, na pojedinačnim sjednicama ili kontinuirano dok je proglašeno stanje velike nesreće i katastrofe, na stalnoj lokaciji ili na izdvojenom mjestu uključujući i rad u terenskim uvjetima.

Članak 8.

Načelnik stožera civilne zaštite u slučaju kada je utvrđena vjerojatnost nastajanja velike nesreće ili izvršno tijelo kada velika nesreća nastupi, na sjednice Stožera civilne zaštite može u slučaju potrebe pozvati i stručnjake iz tijela javne vlasti, znanstvenih institucija i pravnih osoba od interesa za grad, drugih pravnih osoba i udruga građana, kriznih menadžera, ostalih eksperata i drugih institucija kako bi pravilno usmjerili djelovanje kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 9.

Administrativno-tehničke poslove i druge uvjete za rad Stožera civilne zaštite osigurava Jedinstveni upravni odjel grada Pakraca.
Svakom članu Stožera civilne zaštite tijelo koje predstavlja dužno je pružati svu stručnu i operativnu potporu od značaja za učinkovito provođenje zadaća svih operativnih kapaciteta iz tog područja.

Članak 10.

Način rada Stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji donosi gradonačelnik Grada Pakraca.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Pozivanje članova Stožera civilne zaštite provodi se sukladno shemi mobilizacije stožera koji donosi gradonačelnik i dio je Plana djelovanja civilne zaštite Grada Pakraca.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Grada Pakraca i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite Grada Pakraca, KLASA: 810-01/16-01/6, URBROJ: 2162-05/06-16-2 od 9. studenoga 2016. g.

KLASA: 810-01/18-01/3
URBROJ: 2162-05/01-18-1
Pakrac, 22. ožujka 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca (nastavno: Jedinstveni upravni odjel).

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/18) i drugim propisima.

Članak 3.

Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 4.

U Jedinstvenom upravnom odjelu ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice u obliku odsjeka i pododsjeka kako slijedi:
1. Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti,
2. Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije,
– Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju,
3. Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

III. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM

Članak 5.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.
Odsjekom, odnosno pododsjekom upravlja voditelj.
Pročelnik, odnosno voditelj, organizira i usklađuje rad upravnog tijela, odnosno unutarnje ustrojstvene jedinice.
Za zakonitost i učinkovitost rada Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik odgovora gradonačelniku.
Za zakonitost i učinkovitost rada unutarnje ustrojstvene jedinice voditelj odgovora pročelniku i gradonačelniku.
Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Pakraca, pravilima struke te uputama gradonačelnika, pročelnika i voditelja.
U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, gradonačelnik može iz redova službenika upravnih tijela Grad Pakraca koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.
U slučaju kraće odsutnosti pročelnika njegove poslove može obavljati službenik kojeg za to pisano ovlasti pročelnik.
U slučaju upražnjenosti radnog mjesta ili duže odsutnosti voditelja odsjeka, odsjekom izravno upravlja pročelnik.
U slučaju upražnjenosti radnog mjesta ili duže odsutnosti voditelja pododsjeka, podsjekom izravno upravlja voditelj odsjeka, odnosno u slučaju iz st. 9. ovoga članka pročelnik.
U slučaju duže odsutnosti voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice, njegove poslove može obavljati službenik kojeg za to pisano ovlasti pročelnik.

IV. RASPORED NA RADNA MJESTA

Članak 6.

Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14 – u nastavku teksta: Uredba) i ovim Pravilnikom.
Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni stručni ispit. Osoba bez položenoga državnog stručnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanima zakonom.
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu za zakonom.

Članak 7.

Postupak raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa zakonom.
Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu pruža Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti.
Pokretanju postupka prijema u službu mora prethoditi pismeno odobrenje gradonačelnika bez obzira na usvojeni plan prijema u službu.

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 8.

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta, koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu.
Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom.

Članak 9.

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik na prijedlog voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice, raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima raspoređenim na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

VI. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA

Članak 10.

U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje u upravnim stvarima.
Službenik ovlašten za rješavanje u upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.
Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je voditelj odsjeka ili pročelnik, odnosno službenik kojeg posebnim rješenjem odredi pročelnik.
Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena zakonom, drugim propisom, ni ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik, odnosno službenik kojeg posebnim rješenjem odredi pročelnik.

VII. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

Članak 11.

Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje gradonačelnik, nakon savjetovanja s pročelnikom, posebnim Pravilnikom.
Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište gradske uprave te na web stranici Grada.

Članak 12.

Na zgradama u kojima djeluje gradska uprava ističe se naziv Jedinstvenog upravnog odjela, u skladu s propisima o uredskom poslovanju.
Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika, službenika i namještenika te naznaka poslova koje obavljaju.

Članak 13.

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem sandučića za pritužbe koji je smješten u predvorju sjedišta gradske uprave, putem gradske web stranice, odnosno na druge načine određene zakonom ili drugim općim aktom.

VIII. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 14.

Slučajevi lakih povreda službene dužnosti pored onih propisanih zakonom su:
– odavanje osobnih podataka zaštićenih zakonom, kao i povjerljivih i tajnih podataka do kojih je službenik ili namještenik došao u obavljanju svoje službe, osim ako zakonom, voljom stranaka ili sadržajem pravnog posla ne proizlazi što drugo,
– osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježje neke od teških povreda službene dužnosti propisanih u članku 46. točkama 1., 2., 3., 5., 6., 9. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi), ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti procjeni da nije svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede službene dužnosti.
– biti u vrijeme rada pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisan zakonom.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.7/11, 1/12, 3/12, 2/17).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 023-05/18-01/1
URBROJ: 2162-04/01-18-01
Pakrac, 22. ožujka 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.