Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Temeljem članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013. i 73/2017), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj dana 11. veljače 2018. godine donosi

ODLUKU O POVJERAVANJU OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom Odlukom povjerava se obavljanje djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Obavljanje djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada povjerava se trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. iz Pakraca, Ulica Križnog puta 18 , OIB: 01617722870.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada  Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/18-01/02

URBROJ: 2162–06/01-18-02

Pakrac, 11. veljače. 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.