Program poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/17) gradonačelnica Grada Pakraca dana 22. siječnja 2018. godine donosi

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA LIJEČNIKA (DOKTORA MEDICINE) I NJIHOVOG OSTANKA U RADNOM ODNOSU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2018. GODINU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se kriteriji i postupak za provedbu mjera za poticanje zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u  radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad) za 2018. godinu.

Kao mjere iz prethodnog stavka određuju se dodjele bespovratnih sredstava u obliku potpora i subvencija doktorima medicine zaposlenim u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca  i to:

– subvencioniranje do 2% kamata na stambene kredite,

– subvencioniranje troškova specijalizacije,

– potpora za stručno usavršavanje,

– subvencioniranje cijene usluge dječjeg vrtića.

Članak 2.

Korisnici sredstava po ovom Programu su liječnici (doktori medicine) zaposleni u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca (dalje u tekstu: Korisnici).

Izrazi koji se koriste u ovom Programu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

SUBVENCIONIRANJE DO 2% KAMATA NA STAMBENE KREDITE

Članak 3.

Pravo na subvenciju do 2% kamata na stambene kredite ostvaruju Korisnici stambenog kredita za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca.

Subvencioniranje kamata može se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.

Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.

Odluku o dodjeli subvencije donosi gradonačelnica.

Međusobna prava i obveze između Korisnika subvencije i Grada uredit će se sklapanjem posebnog ugovora.

Prednost pri odabiru Korisnika subvencije kamata na stambene kredite imaju doktori medicine koji po prvi puta kupuju/grade nekretninu na području Grada radi rješavanja svog stambenog pitanja.

SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA SPECIJALIZACIJE

Članak 4.

Pravo na subvenciju troškova specijalizacije ostvaruju Korisnici kojima je rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske odobreno specijalističko usavršavanje.

Iznos subvencije po Korisniku iznosi 800,00 kuna mjesečno neto.

Subvencioniranje troškova specijalizacije može se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.

Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.

Odluku o dodjeli subvencije donosi gradonačelnica.

Međusobna prava i obveze između Korisnika subvencije i Grada uredit će se sklapanjem posebnog ugovora.

POTPORA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 5.

Radi provedbe mjere potpore za stručno usavršavanje Korisnika, Grad Pakrac i Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana sklopit će se Sporazum temeljem kojeg će se bolnici doznačiti za to predviđena sredstva.

Doznačena sredstva bolnica može koristi samo za financiranje troškova stručnog usavršavanja Korisnika.

Sporazumom iz st. 1. ovog članka uredit će se postupak i uvjeti za doznaku predviđenih sredstava, te ostala prava i obveze sporazumnih strana vezanih uz ovu mjeru.

SUBVENCIONIRANJE CIJENE USLUGE DJEČJEG VRTIĆA

Članak 6.

Pravo na subvenciju 50% iznosa od utvrđene cijene usluge dječjeg vrtića ostvaruju Korisnici koji koriste usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Subvencioniranje cijene usluge dječjeg vrtića može se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.

Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.

Odluku o dodjeli subvencije donosi gradonačelnica.

Na temelju odluke iz prethodnog stavka, Dječji vrtić Maslačak Pakrac umanjit će Korisniku subvencije cijenu usluge za 50%, dok će razliku do pune cijene namiriti Grad Pakrac.

Radi provedbe mjere subvencioniranja cijene usluge dječjeg vrtića, Grad Pakrac i Dječji vrtić Maslačak Pakrac sklopit će se Sporazum kojim će se detaljnije urediti način provedbe te ostala prava i obveze sporazumnih strana vezanih uz ovu mjeru.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Potpore i subvencije po ovom Programu dodjeljuju se za razdoblje od objave javnog poziva do 31. prosinca 2018. g., osim subvencije kamata na stambene kredite koja se dodjeljuje za razdoblje od 01. siječnja 2018. g. do 31. prosinca 2018. g.

Potpore i subvencije po ovom Programu mogu se dodjeljivati do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada  Pakraca, a s obzirom na ukupno planirane iznose za pojedinu poticajnu mjeru.

U slučaju neiskorištenosti ukupno planiranih sredstava za pojedinu poticajnu mjeru, ista se mogu preraspodijeliti na pozive u kojima su sredstva iskorištena, za koje je ostalo nerealiziranih, a prihvatljivih zahtjeva.

Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

Grad Pakrac pridržava pravo da ne izvrši odabir prijava po objavljenom javnom pozivu, o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 402-01/17-01/5   

URBROJ: 2162-04/01-17-3

Pakrac, 22. siječnja 2018. g.       

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.