Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Grada Pakraca i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/2015) i članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ br. 37/16 i 47/16), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA I IMENOVANJU NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Stožera civilne zaštite Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Stožer civilne zaštite), sastav Stožera, uvjeti za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera te način rada Stožera.

Članak 2.

Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i koordinativno) koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

Članak 3.

U Stožer civilne zaštite Grada imenuju se:
1. MARIJAN ŠIRAC, načelnik Stožera
2. ZLATKO ZERDIN, zamjenik načelnika Stožera
3. ZLATKO ZERDIN, član Stožera za protupožarnu zaštitu
4. IVICA TURUK, član Stožera za zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju
5. SINIŠA HORVAT, član Stožera za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju
6. ĐURĐICA STOKIĆ, član Stožera za medicinsko zbrinjavanje
7. IVAN ANČIĆ, predstavnik PU Požeško-slavonske
8. SLAVKO MARINAC, predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Požega
9. ZDRAVKO VOSTRI, član Stožera za komunalne djelatnosti
10. ZVONIMIR MILER, predstavnik HGSS
11. MILAN RISTIĆ, zapovjednik postrojbe CZ opće namjene grada Pakraca
12. DANIJELA KIŠ, predstavnica HCK Gradskog društva Crvenog križa Pakrac.

NAČIN RADA STOŽERA

Članak 4.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
Načelnik Stožera civilne zaštite koji operativno usklađuje djelovanje kapaciteta sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na području svoje nadležnosti, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, odlukom određuje koordinatora na lokaciji iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Članak 5.

Stožer civilne zaštite može biti stavljen u stanje pripravnosti ili aktiviran, uvažavajući stvarne okolnosti.
Odluku o uvođenju pripravnosti i načinu rada kada je stožer u režimu pripravnosti donosi načelnik Stožera.

Članak 6.

Kada se proglasi stanje velike nesreće i katastrofe, Stožer civilne zaštite preuzima sve poslove usklađivanja djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju nastalih posljedica.
Odluku o aktiviranju i načinu rada Stožera donosi načelnik Stožera.

Članak 7.

U pravilu, prilagođavajući način rada stvarno nastalim okolnostima, Stožer može raditi u punom ili užem sastavu, na pojedinačnim sjednicama ili kontinuirano dok je proglašeno stanje velike nesreće i katastrofe, na stalnoj lokaciji ili na izdvojenom mjestu uključujući i rad u terenskim uvjetima.

Članak 8.

Načelnik stožera civilne zaštite u slučaju kada je utvrđena vjerojatnost nastajanja velike nesreće ili izvršno tijelo kada velika nesreća nastupi, na sjednice Stožera civilne zaštite može u slučaju potrebe pozvati i stručnjake iz tijela javne vlasti, znanstvenih institucija i pravnih osoba od interesa za grad, drugih pravnih osoba i udruga građana, kriznih menadžera, ostalih eksperata i drugih institucija kako bi pravilno usmjerili djelovanje kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 9.

Administrativno-tehničke poslove i druge uvjete za rad Stožera civilne zaštite osigurava Jedinstveni upravni odjel grada Pakraca.
Svakom članu Stožera civilne zaštite tijelo koje predstavlja dužno je pružati svu stručnu i operativnu potporu od značaja za učinkovito provođenje zadaća svih operativnih kapaciteta iz tog područja.

Članak 10.

Način rada Stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji donosi gradonačelnik Grada Pakraca.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Pozivanje članova Stožera civilne zaštite provodi se sukladno shemi mobilizacije stožera koji donosi gradonačelnik i dio je Plana djelovanja civilne zaštite Grada Pakraca.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Grada Pakraca i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite Grada Pakraca, KLASA: 810-01/16-01/6, URBROJ: 2162-05/06-16-2 od 9. studenoga 2016. g.

KLASA: 810-01/18-01/3
URBROJ: 2162-05/01-18-1
Pakrac, 22. ožujka 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.