Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2017. g.

Temeljem članka 17. Stavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine 49/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), a na prijedlog gradonačelnice Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na šestoj sjednici održanoj dana 9. ožujka 2018. g. donosi

Analizu stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2017.g.

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

 1. a) stožeri civilne zaštite
 2. b) operativne snage vatrogastva
 3. c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
 4. d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
 5. e) udruge
 6. f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
 7. g) koordinatori na lokaciji
 8. h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine

– donosi procjenu rizika od velikih nesreća

– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:

– donosi plan djelovanja civilne zaštite

– donosi plan vježbi civilne zaštite

– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite

– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite

– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite

– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite

– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite

– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika

– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite

– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.

Općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava.

ZAKONSKE ODREDBE

r.br. ZAKONI – PRAVILNICI – UREDBE NN
1. ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 82/15
2. Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi   37/16
3.
 • Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
 • Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
37/16

47/16

4. Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 37/16
5. Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 38/16
6. Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite 49/16
7. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite 57/16
8. Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja 57/16
9. Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite 57/16
10. Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje 61/16
11. Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 65/16
12. Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva 69/16
13. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva 69/16
14. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 69/16
15. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite 69/16
16. Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje 75/16
17. Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75/16
18.
 • Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
98/16

67/17

19. Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje 99/16
20. Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite 99/16
21. Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite 27/17
22. Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite (NN 33/17)
23. Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 49/17
24. Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 53/17
25. Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu 67/17
 1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

U 2017.g. poduzeto je slijedeće:

 • Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja,
 • Donesene su Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za 2018. g.
 • Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju,
 • Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni,
 • Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2017.g.
 • Donesena je odluka o imenovanju stožera civilne zaštite
 • Donesen je poslovnik o načinu rada stožera civilne zaštite
 • Ustrojene su evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite

 1. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite, postrojba CZ opće namjene)

FUNKCIJA

IME I PREZIME ADRESA TELEFON TELEFON

24 SATA

STAN POSAO
Načelnik Stožera Marijan Širac I.G. Kovačića 39, Pakrac 411080 098 927 3910
Zamjenik načelnika Zlatko Zerdin Pakrac, J.J. Strossmayera 72 412918 411733 091274 0460
Član Stožera za protupožarnu zaštitu Zlatko Zerdin Pakrac, J.J. Strossmayera 72 412918 411733 0912740460
Član stožera za komunalne djelatnosti Zdravko Vostri Kralja  Tomislava 50, Pakrac 411900 411307 098566868
Predstavnik Policijske uprave Ivan Ančić Kralja Tomislava 12, Pakrac 454634 0992727565
Predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Slavko Marinac K.Krešimira 53

Požega

290602 0911121805
Član Stožera za medicinsko zbrinjavanje Slavica Klaić M. Gupca 74, Pakrac 411982 254401 0912279469
Član Stožera za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju Siniša Horvat Lipik, Baranjska 24 411019 0989012333
Član Stožera za zbrinjavanje stanovništva i  evakuaciju Ivica Turuk Pakrac, Matije Gupca 58 412484 411830

0916359965

HGSS Zvonimir Miler Pakrac, A. Hebranga 6/15 412474 0997916253
Zapovjednik postrojbe CZ opće namjene grada Pakraca Milan Ristić J. J. Štrosmajera 7 411939 0989596513
  1. Postrojba civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojena je postrojba civilne zaštite opće namjene koji broji 42 (četrdesetidva) obveznika.

Određeno 5 (pet) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.

  1. Povjerenici civilne zaštite

Određeni su povjerenici za 28 (dvadesetosam) mjesnih odbora sukladno Planu civilne zaštite

 1. PREVENTIVA

Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.

  1. Plan zaštite i spašavanja

Planovi Grada sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na određenom području.

Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava civilne zaštite, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Planovi se sastoje od:

 1. Upozoravanja,
 2. Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
 3. Mjera zaštite i spašavanja.

Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji može izazvati katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:

 • poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana,
 • potres,
 • opasnosti od prirodnih uzroka,
 • tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u gospodarstvu i u prometu,
 • nuklearne i radiološke nesreće,
 • epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija.
  1. Plan civilne zaštite

Plan CZ je dio Plana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se sastoji od ustroja civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži i sljedeće mjere civilne zaštite:

 1. a) Mjera sklanjanja,
 2. b) Mjera evakuacije,
 3. c) Mjera zbrinjavanja
 1. VATROGASTVO

Za DVD-a na području Grada Pakrac, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u proračunu Grada Pakraca za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 161.000,00 kn  za:

nabavku vatrogasne opreme ,

osiguranje i tehnički pregledi vatrogasnih vozila,

vatrogasne  vježbe,

sustav organizacije i djelovanja  ( dežurstva aktivna i pasivna),

liječnički pregledi vatrogasaca

 1. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE

Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje

Na području grada nalazi se jedno sklonište – Sklonište osnovne zaštite Pakrac, Trg Franje Tuđmana 1.

 1. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Grada. Članove udruga je potrebno uključiti u one segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr.

Udruge građana:

Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa „Pakrac“, B. Radić 13, Pakrac
Odred izviđača Pakra, Trg bana J. Jalačića 18, Pakrac
Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara, Bolnička ul. b.b., Pakrac
Planinarsko društvo „Psunj“,Hrvatskih velikana 3, Pakrac
Radio klub „Pakrac“,B. Radić 13, Pakrac
Lovačko društvo „Fazan“,Matkovac bb, Pakrac
Lovačko društvo „Košuta“,Branešci 3, Pakrac
Lovačko društvo „Psunj“,Ulica Matice hrvatske 21, Pakrac
Športsko ribolovno društvo „Papuk“ Radničko naselje 6, Pakrac
 1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

7.1 Operativne snage sustava civilne zaštite

 1. Stožer civilne zaštite Grada Pakraca
 2. Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Pakraca
 3. Povjerenici civilne zaštite
 4. DVD Pakrac, Obala Petra Krešimira IV 26, Pakrac
 5. DVD Badljevina, Trg dr. F. Tuđmana bb, Badljevina
 6. DVD Omanovac, Omanovac bb
 7. DVD Donja Obrijež, Donja Obrijež 65
 8. DVD Veliki Banovac, Veliki banovac bb
 9. DVD Prekopakra, Dr. A. Starčevića bb, Prekopakra
 10. HGSS, Stanica Požega

7.2 Pravne osobe od interesa  za sustav civilne zaštite

Komunalac d.o.o. Pakrac, Ul. Križnog puta 18, Pakrac
Vode Lipik d.o.o,Ul.Križnog puta 18,Pakrac
Pakrac plin d.o.o, Ul Križnog puta 18,Pakrac
Veterinarska stanica Pakrac d.o.o.,Ul.Križnog puta 8,Pakrac

ZAKLJUČAK

Temeljem analize sustava civilne zaštite može se zaključiti da je stanje sustava civilne zaštite zadovoljavajuće.

Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava civilne zaštite, izvršeno je smotriranje i popuna Postrojbe civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama sustava civilne zaštite upoznati su sa planskim dokumentima, a stožer civilne zaštite aktivno je uključen u provođenje mjera sustava civilne zaštite.

U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga sustava civilne zaštite kroz provođenje vježbi i edukacija, te kroz proračun osigurati dostatna financijska sredstva za realizaciju navedenih zadaća.

IZVOD IZ PRORAČUNA

o visini osiguranih sredstava

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2017. godini

RRed.  broj OPIS POZICIJE REALIZIRANO

u 2017. god. (kn)

PLANIRANO

u 2018. god. (kn)

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u sustavu civilne zaštite
-Stožer civilne zaštite – odore
-Postrojba  CZ opće namjene – odore
-Procjena rizika 20.000,00
-Poslovi civilne zaštite
-Materijalna i tehnička oprema operativnih snaga 15.000,00
-Smotriranje postrojbe opće namjene i vježba
– redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata – Čl. 17 st. 3. zakona 12.000,00 12.000,00
UKUPNO: 12.000,00 47.000,00
2. VATROGASTVO
-JVP PSŽ i DVD Pakrac 239.551,48 250.000,00
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 161.000,00 150.000,00
-Vatrogasna zapovjedništva Grada
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara 7.000,00
UKUPNO: 400.551,48 407.000,00
3. SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)

-Tekuće održavanje

UKUPNO:

4. UDRUGE GRAĐANA  

HGSS

6.000,00 8.000,00

UKUPNO:

6.000,00 8.000,00
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
GD HCK Pakrac 104.841,96 100.000,00
UKUPNO: 104.841,96 100.000,00

SVEUKUPNO

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

523.393,44 562.000,00

KLASA: 810-01/18-01/1

URBROJ: 2162-05/01-18-1

U Pakracu, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.