Zaključak o usvajanju Revizije dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca“

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Revizija dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca“.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 334-05/18-01/1
URBROJ: 2162-01/01-18-2
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.