Odluka o imenovanju ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/98, 3/03, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 5. sjednici, održanoj 11. veljače 2018. g. donijelo

ODLUKU O IMENOVANJU OCJENJIVAČKOG ODBORA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Za članove Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca imenuju se:

  • Tea Lokner, mag.archeol,
  • Željka Pejša Božić,
  • Nenad Peić, dr. med,
  • Robert Ružička,
  • Sadmir Delihodžić,
  • Stipo Hodak,
  • Višnja Klobučar, odgojitelj.

Članak 2.

Mandat članova Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca traje četiri (4) godine.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o razrješenju i imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja (KLASA: 061-01/13-01/2, URBROJ: 2162-01/01-13-1).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 061-01/18-01/1

URBROJ: 2162-04/03-18-7

Pakrac, 11. veljače 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.