Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 6. sjednici održanoj 09. ožujka 2018. g. donijelo je

ODLUKU O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10, 125/14) za svako pojedino radno mjesto i iznose kako slijedi:

RADNO MJESTO KLASIFIKACIJSKI RANG KOEFICIJENT
GLAVNI RUKOVODITELJ 1. 3,40
VIŠI RUKOVODITELJ 3. 2,90
RUKOVODITELJ RAZINA 1. 4. 2,70
RUKOVODITELJ RAZINA 3. 10. 1,80
VIŠI SAVJETNIK 4. 2,70
VIŠI STRUČNI SURADNIK 6. 2,40
STRUČNI SURADNIK 8. 2,00
VIŠI REFERENT 9. 1,90
REFERENT 11. 1,79
NAMJEŠTENICI II. POTKATEGORIJE RAZINA 1. 11. 1,50
NAMJEŠTENICI II. POTKATEGORIJE RAZINA 1. 12. 1,40
NAMJEŠTENICI II. POTKATEGORIJE RAZINA 2. 13. 1,30

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/11, 1/12, 1/17).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu 1. travnja 2018. godine i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 120-01/18-01/3  

URBROJ: 2162-04/01-18-1

Pakrac, 9. ožujka 2018. g.             

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.